HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 013.

Dátum 1679. július 23.
Jelleg

Eredeti Jugoszláviába küldve, 1. 2470 sz. filmtekercsen, 76 eredeti számozású pagina

Szöveg

(Conscriptio), melyet a pozsonyi kamarai adminisztráció készített.
Zágráb:
allódiális földekről gabona: mérőnyi: búza, rozs, árpa, zab, köles, hajdina, bab, kukorica, lencse és készpénz értéke – a réteken kocsinyi széna és a sarjú, (ez utóbbi az árterületről) – az erdőben 5 évenként db. disznó makkolhat, erdőben legeltetés, ebből valamint a szőlőkarókból és tüzifából bevétel – kapásnyi szőlők névszerint – a tizedborból, mely a káptalannal közös a püspökségre eső félrész értéke készpénzben – a zágrábi tizedből a bíró és a főesperes részének levonása után 2/3 rész köbölben, ennek értéke – a tized alól a csizmadia, szűcs és szíjgyártó céh mentes – a különféle censusok: Medvenicza folyón lévő malom, Latin vicusban 6 mészáros, a castellum körüli lakosok censusa újévre és február 2-re, varasdiak Szt. Györgyre, Kaproncza tizedváltsága – uradalmi kocsmálás Szt. Györgytől Szt. Mihályig – 2 vásár bevétele – a latin városrészben lévő zsellérek censusa – halászat árendája – a puszta helyek censusa, s egyéb szolgáltatásaik készpénzre átszámítva – a latin városrészben extraneus nemesek censusa, kappan és pint bor – többnyire mesterséget űző jobbágyok censusa, az általuk szolgáltatott tizedbor – hegyvám – kappan és csirke értéke – ezek a jobbágyok nem robotolnak, hanem 3 napi vadászatra 1 és az úriszék idején 12 embert adnak – legelőjük kevés – a fiág kihaltával a jobbágyvagyon 1/4 része az uradalomé, „coloni ex Lascina”: szolgáltatásaik részletezve, robotolásuk.
Novak possessio:
Censust nem adnak – a malom censusa – bortized urna és készpénzben – hegyvám: urna bor – kappan, csirke, tojás, robotnap + 9 napi vadászat.
Ternava:
Census készpénzben – ha jobbágy igával robotol, ezért 3 gyalognapot számítanak – húsvétra a falu közösen 1 bárányt ad – a halász hetente halszolgáltatással váltja meg a robotját.
Cserje:
„Podoje Zslebczi” erdő makkolásáért census, a legeltetésért kocsi széna.
Vugra:
Az itteni subditusok praedialisok, akik fegyverrel szolgálnak.
Csucsurje:
A kocsmálás bevétele, minden háztól 1 nyúl.
Simunchevecz:
Patai János birtokolja „ex collatione et sub iurisdictione episcopali…”
Szepnicza praedium:
Bistriczay János birtokolja.
Vurnovecz praedium:
Skerlecz Miklós bírja.
Szt. Iván nemesi possessio:
A vendégfogadó censusa, a kocsmálás bevétele, 2 jobbágyház censusa, a vásárjogból bevétel.
Biskupecz:
Mérőnyi allódiális gabona, és készpénz értéke – a rétekről kocsinyi széna – kapásnyi allódiális szőlő és termése urna bor – a malomból mérőnyi gabona, ennek értéke készpénzben – az erdőben db. makkoló sertés, makkbér – az uradalmi gyümölcsös bevétele – bevétel a sertéstizedből – halászat, vadászat, faizás bevétele.
Ivanich:
Az uradalmi kastélyhoz tartozó rétről kocsinyi széna, sarjú – halastó remélhető bevétele – a kocsma árendája – a kerti termények eladásából – mészárszék bevétele, az összeíró megjegyzi: a mészárosnak árendába adnak, többet jövedelmezne – 6 vásár bevétele – uradalmi kender és len termés fontban, ebből bevétel.
Presecz:
Itt „allodium helveticum” (tehenészet) uradalmi kukoricaföldről köbölnyi kukorica, 31 db. tehén utáni bevétel – a méhészetből mázsa méz – a kocsmálás, haleladás bevétele – 3 vízimalom bevétele – allódiális gabona mérőben: búza, rozs, árpa, zab, köles, hajdina, kukorica, értékük készpénzben – uradalmi rétről kocsinyi széna – allódiális kapásnyi szőlő várható termése urna bor – uradalmi erdő bevétele censusból és makkbérből – Lupoghlava és Breghiben lévő vám bevétele.
Klostar:
A 9 napi vadászaton kívül nem robotolnak, praedialisok is.
Ghemernicze praedialisok:
„a robotis et majalibus decimis immunes sunt, invicem hujus obligationis autem armis et equis servire praetereaque pro parte Dominii 9 diebus venari tenentur”
Zellini:
A plébános jobbágyai.
Gradecz:
A kastélykert bevétele – az uradalom allódiumának termése köbölnyi: búza, rozs, zab, köles, kukorica, hajdina, bab, ölnyi szalma – a rétekről kocsinyi széna és sarjú – uradalmi szőlő termése urna – a kocsmált urna bor és pálinka bevétele – a makkolás bevétele – uradalmi font kender és len, ebből bevétel.
Gyurgyencz:
Uradalmi malom és bevétele – Brezanc, Thomasovecz, Csernecz falvakat Klubusicz census ellenében bírja.
Varasd:
Zsellérek és földek censusa, ebből le a városnak és a főesperesnek járó rész = bevétel. – méh- és disznótized bevétele – bordézsma és hegyvám készpénzben – a jobbágyok in natura szolgáltatása és ennek készpénz értéke – db. allódiális tehén és bevétele.
Dombra:
A kocsmálás bevétele, az összeírás végén az egész dombrai kerület tizede, megjegyzik, hogy a kerület falvainak nincs meghatározott robotjuk, hanem Gradecz castellumhoz szolgálnak és katonáskodnak.
Hrasztovicza:
A castellumhoz tartozó 2 kert bevétele – allódiális földön: köbölnyi búza és rozs, ebből bevétel – kocsinyi széna és értéke – kapásnyi szőlő és bevétele – erdő bevétele, megjegyzik, több erdő is van itt, melyet a kamarával közösen birtokolnak, de a viták miatt ezeket nem értékelik – allódiális tehenek haszna készpénzben – a kocsmált urna pálinka és bor bevétele – Goricza és Breszt falvak házanként font halat adnak – uradalmi malom után: mérő rozs – vadászat és halászat bevétele.
Dusicza possessio:
Köbölnyi tized: búza, rozs, árpa, köles, kukorica, hajdina, tönköly.
Topuszko:
Allódiális kaszálóról kocsinyi széna, ennek értéke készpénzben, kapásnyi szőlő és bevétele.
Gredsany:
Ez a falu és Topuszko egész districtusa censust nem fizet, a disznótizedet pedig megváltja. Topuszkon: uradalmi kert bevétele, Colapim folyón túli falc. rét, makkolás bevétele, uradalmi malom bevétele, rév bevétele, vám, vásárjog és vadászat bevétele, a következő censualis praediumokat extraneusok bírják, felsorolva a birtokos és a census: Sztankovecz, Steffanky, Bogoe, Austranovecz, Szlatina, Sztrecsojevo, Vidusecz, Prikray, Hotnya, Vratesko, Hrussovecz, Rosenicza, Stakovetz. Az utóbbi 3 a Nádasdi családnál census nélkül. Következik a districtusonként a szlavóniai tized Verőce és Pozsega megyéből: mérőben: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, köles, hajdina, urna bor, db. juh, kecske, méhkas, Pozsega m. egyes kerületeiben libra dohány is. – Az uradalom kiadásai: az uradalmi vetések művelésére, allódiális állatok tartása, az uradalom kiadásai: szolgák és officiálisok bére.
Lascina:
6 jobbágytelek a xenodochiumhoz tartozik.
Dombra uradalom:
Gradecz uradalom igazgatja, így itt külön kiadás nincs, az uradalom tiszta haszna.
A zágrábi püspökség és topuszkói apátság birtokai. Thauszy Ferenc püspök halála után a kamara kezelésébe került birtokok. (Zágráb, Krassó. Pozsega m.)
A zágrábi püspökség javai: Zágráb – Novák – Ternava – Czerje possessio cum. – Dolenicza Budinczy – Obress – Zseriavinezze – Glabnicza – Vugra praedium – Csucsjurje – Sassinovecz – Simunchevecz pr. – Szepnicza pr. – Vurnovecz pr. – Ferlyur pr. – Vurnavecz pr. – Zaverszje pr. – Szt. Iván – Biskupecz
Ivanich uradalom: Ivanich – Presecz – Kloster – Vunarczy – Schapovecz – Chemernicza – Presetz – Torna – Lepsichi – Tredovecz pr. – Lipovecz – Lupoglav – Bregi Dvornikmet – Bregi Veliki Kmeti dicta et Zak Lepnicza – Breghi alias Kapitanczy cum Topolyi – Greda – Sarampov et – Lonya – Jalsevecz – Polanya – Oppatinczi – Zellina – Chmernicza
Gradecz uradalom (Krassó m.): Gradecz – Gyurgyencz – Potoczecz – Brezovecz – – Mokricze – Brezie – Podvinya – Vugrinschina al. – Szelnicza – Goricze – Miholyecz – Csugaveczrens – Galgoczam – Lubena – Glabiis – Zoberdje – Gyurgyicz – Czuglinecz – Buzordovecz – Repinecz felső – Jalecz – Bresanc – Thomasovecz – Csernecz – Varasd – Dombra – Grabarsz – Martinszka – Velika – Novaki – Hosztány – Bagynczy – Gallische – Padlusanczy – Szvinyarczy – Radulczy – Parusavecz – Brezie – Ladinczy – Graberczy – Zetkan – Hrasztovicza – Dusicza – Goricza – Breszt – Cserje cum – Szeuszki Potok – Moschenicza – Taborische – Peczky cum Bellovecz – Kris – Budischina – Szvibich – Sztrasnik – Alsó és Felső Mokricza – Varos cum Vuchiynak – Varoth cum Drenchina – Jarmenszko Polye – Nebojam cum Hrussinovecz – Kladnik cum – Hressinecz – Mala Gora – Preszt – Budichina – Dusicza
Topuszkoi apátság javai: Topuszko – Gredsany – Horvaczko Berdo – Ponikvar – Lukonicz Berdo – Augusztanovecz – Sissincze – Birkissivina – Illovachek – Buczicza – Novoszelja – Szlatine cum Zaloj – Gradesenicz – Szlana – Sissek – Gina – Tersztenicza cum Turchenicza – Satornya cum Botury – Szelkovecz Alsó és Felső – Szolina – Hacsér – Lukinics – Jamme – Taborische – Biscsanovo – Sztankovecz – Steffanky – Bogoc – Austanovecz – Szlatina – Szteroczojevo – Vidusecz – Prikray – Hotnya – Vratesko – Hrussovecz – Rosenicza – Stankovecz – Verőce – Vuscinczi – Nassicza – Orahovicza – Miklos
Pleternicze-i kerület: Velicze-i – Kamenszko-i – Csernek-i kerületek Pozsega megyéből

Tartalomgazda