HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 013.

Dátum 1776. február 25.
Jelleg

34 oldal, latin nyelvű, eredeti

Szöveg

Conscriptio, amelyet a koronauradalom és a vármegye közös bizottsága az úrbérrendezés előtt készített.
Nagy Maros:
Conscriptio oppidi Nagy Maros et possessionum Zebegény et Kos Pallagh. – Conscriptio facultatum subditorum oppidi Nagy Maross.
A lakosok mind név szerint adva. – Jelezve mindegyik név után: a sessiok, a házzal rendelkező zsellérek, a ház nélküli zsellérek, a fiúk, a fundushoz tartozó földek holdszáma, és vetéskapacitása, az irtvány és a vásárolt földek holdszáma és itt is a vetéskapacitás, a mag leszámításával a hozadék mérőben, a fundushoz tartozó rétek, a kaszálók száma, a hozadék szekerek szerint, az irtvány, és a vásárolt földekhez tartozó rétek, ezeknél a kaszálók száma, a hozadék a vetőmagon kívül, a szőlőkapálók, a szőlők hozadéka, az ökrök, a lovak, a tehenek, a tinók és az üszők, a juhok, a disznók, az egyesek tartozásai. – Szám szerint összeírva 215 lakos. – A nevek után írtakon felül általában adja a következőket: pl. “Judex Leonardus Shajle” 3 hold szántó 6 mérő vetéskapacitású és a vetőmag leszámításával 24 mérő termést hoz. – 1) Vannak a fundushoz tartozó szántóföldjeik, melyek a Duna mentén fekszenek, könnyen lehet őket trágyázni, termékenyeknek mondhatók. Ezeken kívül vannak irtványföldjeik, részben a nagymarosi területen, részben Csitár praediumban, amelyek szintén termékenyeknek mondhatók. Hogy 1-1 elvetett mérő után mennyit hoznak, a nevek után olvasható a kimutatásban – 2) Vannak a házakhoz csatolt kis kertjeik, csak magánhasználatra, néha kukoricával bevetve. – Egynémelyikben gyümölcsfák is találhatók. A terméskor ezekből is jut valami a colonusnak. – 3) Vannak kenderföldjei, amelyekből semmit sem ad az uraságnak. – 4) Vannak erdei, nagyrészt tölgy- és bükk erdők, közösek a kissmarosiakkal, a zebegényiekkel és a kospallagiakkal, de egyik rész sincs kihasítva az alattvalók részére és más haszon nem is áramlik az alattvalókra, minthogy van bennük megfelelő legelőjük, azonkívül a lehullott és száraz fát szabadon szedhetik tüzelőnek, és szükség szerint ingyen kapnak épületfát is. Ők vágják az ölfát, még pedig pénz ellenében, úgy hogy a fűrészelésért és a vágásért ölenként 30 dénárt kapnak és a Dunapartra való szállításért ölenként 45 dénárt. – 5) Ugyanazokban az erdőkben van makkoltatási joguk, amikor minden nagy disznó után 10 dénárt fizetnek az uraságnak, a középszerű disznó után 5 dénárt, és a kis disznók után 2 1/2 dénárt. – 6) Vannak szőlei, még pedig 1558 1/2 kapásra, ahol igen jó bor terem és amint az összeírásból kitűnik, mindegyik kapás után a hozadék 3 urna bor, így az összhozadék 4682 urna, amelyek után az eddigi szokás szerint tizedet az esztergomi káptalan prépostjának fizetnek. A legnagyobb hasznuk a borkimérésből van. – 7) Mészárszékét a saját költségén építtette a község, melynek feléért a mészáros az uraságnak 30 ft. fizet, a másik feléért a közösségnek szintén 30 ft. – 8) Van félévre szóló borkimérő joga: október 1-től március végéig, mely idő alatt több-kevesebb 87 urnát mér ki 63 forint értékben. – 9) A közösség vendéglőse, míg a féléven át a város borát méri ki, adó címén fizet 8 ft. – 10) Van a Hévkut nevezetű helyen saját költségén épült malma, melynek évi hozadéka eddig nem volt több 15 forintnál. – 11) Amint az összeírásból kitűnik, fizet az uraságnak minden egész telkes colonus 8 ft., minden háromnegyedes 6 ft., minden féltelkes 4 forintot, minden házzal rendelkező zsellér 1 forintot, a ház nélküli zsellér pedig 50 dénárt. – 12) Illeték címén fizet Hont megyének 1647 ft. és 38 dénárt, és a község uradalmi kasszájába 245 ft. 86 dénárt. – 13) Szolgáltatja az uraság részére szükséges összes igás és kézi munkát, az 1765. évi január 7-én történt megállapítás arányában.
Conscriptio facultatum subditorum possessionis Zebegény:
A lakók név szerint felsorolva, ugyanazokkal a megjegyzésekkel, mint az előző birtoknál. Az összeírtak száma 46, a sessiok száma összegezve 16. – 1) Vannak részben a fundushoz tartozó, részben irtványföldje, melyeknek trágyázása nem történik máskép, mint az ott hagyott szalmával. Termékenynek lehet őket mondani. Hogy egy-egy elvetett mérő után mennyi a hozadék, a név melletti adatokból lehet megállapítani. – 2) A házakban kicsiny kertek is tartoznak, melyek némelyikében gyümölcsfák is vannak. Néha kukoricát és más veteményeket is vetnek beléjük, de mindig csak a házi szükségletre. – 3) Vannak erdei, melyek közösek a nagymarossiakkal, kismarosiakkal és kóspallagiakkal, de azokból egy rész sincs kiszakítva a subditusok számára, akiknek más hasznuk nincs is belőlük, mint hogy a lehullott és száraz fát ingyen szedhetik tüzelőnek, és szükség szerint az építkezéshez is kapnak ingyen fát. Azonkívül az uraság részére ők fűrészelik és vágják az ölfát és szállítják a Dunapartra, amikor a fűrészelésért és vágásért kapnak ölenként 30 dénárt, míg a szállításért ölenként 45 dénárt. – 4) Vannak szőlői 200 kapásra, amikor egy-egy kapás után 2 urna bort remélnek, összesen tehát 400 urnát, amelyek után nyolcadot fizetnek; ez a zebegényiek legnagyobb haszna. – 5) Egy negyedéven át Szent Mihálytól egészen december végéig van borkimérési joguk, amikor a közösségtől kijelölt colonusok magánházban mérhetnek ki bort kb. 17 urna bort mérnek ki 18 forint értékben. – 6) Van kendertermelésük, amely után az uraságnak semmit sem fizetnek. – 7) Szolgáltatják az uraság részére szükséges összes igás és kézi munkát, az 1765. január 7-i megállapodás szerint. – 8) Fizet az uraságnak minden féltelkes colonus 3 ft., a negyedtelkes 1 ft. 50 dénárt, a házzal rendelkező zsellér 1 ft., a ház nélküli zsellér 50 dénárt. – 9) Illeték gyanánt fizet Hont megyének 46 ft. 87 dénárt, az urasági kasszába 37 ft. 74 dénárt, összesen 284 ft. 61 dénárt. – 10) Az erdőkben van makkoltatási joga, amikor a nagy disznó után 10 dénárt fizet évenként, a középszerű után 5 dénárt és a kis disznó után 2 1/2 dénárt. – 11) Van azonkívül egy földje a községnek, amelybe évenként 5 pozsonyi mérő zabot vethet, amely a vetőmag leszámításával kb. 17 pozsonyi mérőt hoz. Van egy rétje, amelynek a hozadéka négy szekér széna.
Conscriptio facultatum subditorum possessionis Kos Pallagh:
Az alattvalók név szerint adva, jelezve minden, mint az előtte lévő két birtoknál. Az összeírtak száma 42. A sessiok száma 25. – 1) Bár földjei az erdők közt terülnek el, könnyen trágyázhatók és a termékeny földek közé számíthatók. – 2) Vannak a házakhoz csatolt kertjei, amelyeket itt-ott be is szokták vetni kerti veteményekkel. – 3) Vannak erdei közösen a nagymarosiakkal, a kismarosiakkal és zebegényiekkel, részben tölgy, részben bükkfával benőve, amelyekből a helységnek semmi más haszna nincs, mint hogy lakói a lehullott és száraz fát tüzelőnek szabadon szedhetik, de az építkezéshez nyers fát is ingyen kaphatnak. Ők vágják és fűrészelik az uraság részére szükséges ölfát és ők szállítják a Duna-partra, amikor a fűrészelésért és a vágásért ölenként 30 dénárt kapnak, a szállításért pedig ölenként 45 dénárt. – 4) Ugyanazokban az erdőkben van makkoltatási joguk is, amikor a nagy disznók után 10-10 dénárt fizetnek, a középszerűek után 5-5 dénárt, és a kis disznók után 2,5 dénárt. – 5) Vannak szőlei 214 kapásra, amelyekben középminőségű bor terme, még pedig minden kapás után 2-2 urnát számítva, az összhozadék 428 urna, amelyek után az uraságnak nyolcadot fizetnek. – 6) Van évenként egy negyedévre szóló borkimérő joga: Szent Mihály ünnepétől december végéig, oly módon, hogy míg ott a közösség borát kimérik, addig az urasági bor kimérése szünetel és csak a ser és a pálinka kimérése van engedélyezve, több-kevesebb 25 urnát mérnek ki 21 ft. 25 dénár értékben. – 7) Van kenderföldje, amely után az uraságnak nem fizet semmit. – 8) Az uradalom részére végzik mind az igás, mind a kézi munkát. Kötelesek az uraság részére a Duna-partra egyenként 6 ölnyi fát szállítani, még pedig ingyen. – 9) Az egész telkes colonus fizet az uraságnak 6 ft., a féltelkes 3 ft., a házzal rendelkező zsellérné1 ft. 50 dénárt, a házzal nem rendelkező 50 dénárt. – 10) Illeték címén fizet a közösség a megyének 220 ft. és 10 dénárt, ugyanakkor az urasági kasszába 43 ft. 40 dénárt, összesen 263 ft. 50 dénárt. – 11) Van egy másik földje 4 pozsonyi mérő befogadására, amely évenként a vetőmag leszámításával 16 mérőt hoz.
A visegrádi koronauradalom tartozékai Hont megyében.
(Hont m.): Nagy Maross – Zebegény – Kos Pallagh

Tartalomgazda