HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 004.

Dátum 1772. június 19.
Jelleg

14 oldal latin nyelvű eredetiből és 18 oldal egyszerű másolatból áll, összesen 32 oldal mellékletek nélkül.

Szöveg

Conscriptio és Aestimatio, a nevezett portio eladása kapcsán készítette egy közös kamarai és megyei bizottság.
Buly:
Conscriptio portionis in possessione Buly, in comitatu de Zabolcs adiacentis. – Már 1764-ben, amikor a Vékony család Jánosban férfisarj hátrahagyása nélkül kihalt, a birtok a királyi kincstárra szállt. Azután 1766-ban, szeptember elején eladták nemes Krajnik Sándornak. – Ezt a birtokrészt 1725-ben a néhai idősebb Vékony Jánosnak adományozták annak hűséges szolgálatai elismeréséül, de csak a férfiágra való érvényességgel, a női ágra nézve 3000 rajnai forint járadékot határozva meg. 1764-ben a férfiág kihalván, a birtok a királyi kincstárra szállt, amely a 3000 forintot kifizette s így a birtok egészen a királyi kincstáré lett. – E birtokrészben találjuk a következő, az uraságot illető értékeket: Van itt egy urasági ház, nyers anyagokból felépítve, náddal fedve, már avult; áll 3 szobából, konyhából és kamrácskából, a megfelelő ajtókkal, ablakokkal, kemencékkel, amiket mind az új földesúr, Krajnik Sándor emeltette, felértékelve fl. 202.30. – Ugyanazon a funduson 78 lépés hosszúságban és 50 lépés szélességben más épületeket is lehet találni, sövényből készítve, agyaggal bevonva, náddal fedve fl. 4. – A bejárat kapuja felett egy fából épült nyári házikó, vagy inkább galambdúc, 6 frt. – Egy fából épült pince, 8 hordó befogadására már romlásnak kitéve, felértékelve 4 frt. – Az új földesúr ennek a helyébe új pincét emeltetett, melynek befogadóképessége 12 hordó, amely fölé új conservatoriumot is emeltetett fából, náddal fedve, értéke 45 ft. körül. – Van ott egy konyha, elkülönítve a háztól, az udvaron, fából felépítve, ez is náddal fedve, felértékelése 12 ft. – Van ott egy kocsiszín, három kocsi befogadására, hozzácsatolva egy istálló, fából felépítve, náddal fedve; a kettő felértékelve 13.30 ft. – Itt is az új földesúr ennek a helyébe újat emeltetett nyers téglából, melynek felértékelése 50 ft. – Van itt egy istálló szarvasmarhák részére, fából felépítve, náddal fedve, kb. 50 marha befogadására, már közel az összeomláshoz. Felértékelve 25 ft. – Van egy jégverem is, szintén náddal fedve. Felértékelve 4 ft. – Ehhez a fundushoz tartozik egy kert, gyümölcsfákkal beültetve, hosszában és szélességében is 87 lépés, első sorban zöldségfélék termelésére szánva, kerítéssel és cölöpökkel körülvéve, felértékelve 100 ft. – A kerítésen kívül, de mégis az uradalomhoz tartozóan találunk egy száraz malmot, szélességben 40, hosszúságban 50 lépés terjedelemben, amelynek a felértékelése a helyreállítás előtt 65 rajnai ft. volt, a helyreállítás után a kiadások beszámításával 105 ft. – A kert mellett egy juh akol, felértékelve 3 ft. – Egy urasági borkimérő, fából felépítve, mely áll két szobából és egy konyhából, a mészárszékkel együtt, náddal fedve, felértékelve a kettő együtt 40 ft. – Urasági káposztás-kert, néhány gyümölcsfával tarkítva, felértékelve 12 ft. – A falun kívül egy magasabb helyen a csűr, fából felépítve, náddal fedve, melynek a fundusa hosszában 168 lépés, szélességben 150 lépés, felértékelve 130 ft. – Van egy másik csűr is, az idősebb Krajniktól zálogképen tartott területen 30 ft. értékben. – Van azonkívül egy borkimérő a falun kívül azon országút mentén, amely Rakamazból Keresztúr felé vezet, de még bulai területen, négy szobával és egy kis pincével, négy hordó befogadására, középszerű állapotban, náddal fedve, felértékelése 75 ft. – Ezt a modern uraság teljesen átépítette, nyers téglából emelve fel az egészet: áll két szobából, egy konyhából és egy kamarából és egy kocsiszínből. Felértékelve 130 ft. – A gabona elraktározására találunk ott 12 gabona vermet, amelyek egészben kb. 280 köböl befogadására képesek. Felértékelésük 17 ft. – Ott van azonkívül Csizmadia András háza, bekerített kerttel és istállóval, a Vékony család leszármazottaitól emelve, de a királyi kincstárra átszállva. Felértékelve: 12 ft. – És ugyancsak ott van Juhász Péter kis házikója, ugyanolyan pénzen felépítve. Felértékelve 10 ft. – Oda tartozik azonkívül egy erdő, mely tisztán a Vékony családbeli fiscusi joghoz tartozik; tölgyfa erdő. Hossza és szélessége kb. 300 lépésnyi. Az úgynevezett Láb Ut Szigeten fekszik. – A Vékony család ültette. Egy része már felnőtt tölgyfákból áll, amelyek alkalmasak épületfára, másik része még növekedésben lévő tölgyfákból, melyek elegendők a házi szükséglet kielégítésére. Felértékelve 200 ft. – A terület, bár némely helyen mocsaras, másik helyen homokos, mindamellett alkamlas a földmívelésre. – Öt calcaturából áll: Ezek: Cséplés Mezeje, Teknős Halom, Rakottyás, Szántó Halom, Pál Háza Mezeje. – Az I. calcaturában van a Cséplés Mezeje. Az ebben lévő uradalmi majorsági földek így oszlanak meg: 1) A Cséplés oldal nevezetű tábla, 70 köböl vagy pozsonyi mérő befogadására elegendő. – 2) A Puchovi Gát nevű tábla, 45 köböl befogadására alkalmas. – 3) A Bárány Réttje nevű tábla, 70 köböl befogadására alkalmas. – 4) A Kereszt Szeg nevű tábla, 30 köböl befogadására alkalmas. – Ugyanitt a taxalisták és az alattvalók földjei: 1) A Cséplés nevű tábla 49 köböl befogadására. – 2) A Folyó mellett nevű tábla, 70 köböl befogadására alkalmas. – 3) A Bárány rétjén (való) föld, 70 köböl befogadására alkalmas. – A II. calcaturában van a Teknős Halom. Az itteni uradalmi majorsági földek így oszlanak meg: 1) A Teknős Halom Mezeje nevű tábla, más néven Bullyár, 80 köböl befogadására alkalmas. – 2) A Hegyes Halom, a Rosanna völgy nevezetű tábla 50 köböl befogadására. – 3) A Dorogi Utra Járó tábla, 40 köböl befogadására. – Ugyanott az alattvalók és a taxalisták földjei: 1) A Teknős halom neveztű tábla, Prépost halomja, 80 köböl befogadására. – 2) A Pupos Halom Dülőben nevű tábla, 70 köböl befogadására. – 3) A Versus Király Telek nevű tábla, 60 köböl befogadására. – 4 )A Nádor Földje nevű tábla, 68 köböl befogadására. – A harmadik calcaturában van a Rakottyás. Az ebben lévő uradalmi majorsági földek mind egy tábla alatt: Maga a Rakottyán nevű tábla, 150 köböl befogadására. – Ugyanígy a taxalisták és az alattvalók itteni földjei mind a Rakottyás tábla név alatt 200 köböl befogadására. – A negyedik calcaturában van a Szántó Halom. Az itteni uradalmi majorsági földek így oszlanak meg: 1) A Szántó Halom nevezetű tábla, tavaszi és őszi vetésekkel 86 köböl befogadására. – 2) A Szántó Halom Dülőjével nevű tábla, 40 köböl befogdására. – 3) A Versus Vercsellő nevezetű tábla 122 köböl befogadására; most tized fejében Paszabnak átadva. – 4) Versus Territorium Vercsellő, penes viam Tokajanam, versus Rakamaz, 75 köböl befogadására, jelenleg tized ellenében bérbe adva. – 5) Kaján földén nevű tábla, 70 köböl befogadására. – Ugyanitt a taxalisták és az alattvalók földjei így oszlanak meg: 1) Ad Nánási Völgy nevű tábla, egykor Zolnuk lapos, 60 köböl befogadására. – 2) Szántó halom megett nevű tábla, 66 hold befogadására. – 3) tábla: Versus Szántó Halom, a két út között, 80 köböl befogadására. – 4) tábla: Versus Pap Réttye, 30 köböl befogadására. – 5) tábla: Versus Tokaj, a két út között, 40 köböl befogadására. – 6) Tábla: Versus Szántó Halom, Kaján földre, 70 köböl befogadására. – 7) Tábla: Kaján és Porcs Halom között, 80 köböl befogadására. – 8) Tábla: Perlecsy praedium alatt, 40 köböl befogadására. – Az ötödik calcaturában van a Pál Halom. – Ebben az uradalom majorföldjei két táblában: 1) Első tábla: Pál Halom vocata 30 köböl befogadására. – 2) Második tábla: Béka réttjénél való föld, 90 köböl befogadására. – A taxalisták és az alattvalók itteni földjei: 1) Első tábla: Len Áztató Tónál, 40 köböl befogadására. – 2) Második tábla: Pál Halom versus Pogán. 40 köböl befogadására. – Találni még ezen a területen egy Brod nevű táblát, melynek a fele 125 köbölre elegendő, ezt esztendőnként lennel, kenderrel, kölessel, török búzával és egyéb a házhoz tartozó magvakkal szokták bevetni. Hozadéka általában 250 pozsonyi mérő. – Adja összesítve az öt calcaturában lévő uradalmi majorsági földekbefogadó képességét pozsonyi mérőkben; ezek összege 2096 pozsonyi mérő; és adja külön az öt calcaturában lévő taxalista és alattvalói földek befogadó képességét, szintén pozsonyi mérőkben. Ezek összege 2676 pozsonyi mérő. – Az uradalmi rétek név szerint és hozadékuk szerint így oszlanak meg: 1) Bárány Rétje- hozadéka 20 szekér széna. – 2) Bullyár Rétje, hozadéka 40 szekér széna. – 3) Puhaj Gát, hozadéka 20 szekér széna. – 4) Király Rétje, hozadéka 28 szekér széna. – 5) Szállás Szigeth, hozadéka 20 szekér széna. – 6) Laput Szeg, hozadéka 15 szekér széna. – 7) Csontos Szigeth, hozadéka 8 szekér széna. – 8) Perkety Fark, hozadéka 12 szekér széna. – A felsorolt rétek tisztán uradalmiak, amelyeket az alattvalók és a taxalisták szokták kaszálni.
Conscriptio portionis in possessione Buly Vékonyiano-fiscalis, amely jelenleg Krajnik Sándor kezén van.
A lakók mind név szerint elsorolva. – Jelezve mindegyiknél a fiúk, a lakott és a puszta telkek – a kert – a szántók – a rétek – a lovak, az ökrök, a tehenek, a tinók, a disznók, juhok és kecskék, a méhkasok – a bérlet. – A név után jelezve, hogy az illető taxalista-e vagy alattvaló. – Lakott telek van 30, puszta telek 4. – Az elsorolt lakók 30 egész és 5 féltelken laknak, így az egész telkek száma 32 és fél. – Ezekből az alattvalókból 12 szabad költözködésű taxalista. Ezek fizetnek az országnak taxa címén 6 ft.-ot, szolgálnak 12 napi robot munkával, részben kézi, részben igás munkával, adnak 1–1 csirkét, 1–1 zsákot és 1–1 libát. – Tized helyett az alattvalók tartoznak tavaszkor és ősszel két-két köblös urasági földet felszántani a felsorolt kötelezettségeken kívül. – E birtok területe a lefolyó vizek miatt ugyan sok helyen mocsaras, de azért alkalmas földmívelésre, de megfelel az állatok tenyésztésére és legeltetésére is, úgy hogy lehet ott tartani szarvasmarha-csordákat, méneseket, juhnyájakat, stb. – A Vékony-joghoz tartozó szántók is hoznak 4772 pozsonyi mérőt. Ezt három calcaturára felosztva, 1–1 calcaturára 1950 pozsonyi mérő esik, de az alattvalók és taxalisták részére csak 584 pozsonyi mérő, az uraság részére 1006. – A többi a másik két calcaturára marad. – Hozadék 1–1 köböl után 5 köböl, a vetőmag leszámításával, trágyázás nélkül, egyszeri szántással. (Részletezi az 1772-ik évi eredményt.) – Borkimérő kettő van. Az egyik falun belül. – Ebben évenként 30 hordó bort szoktak kimérni, “pos quamlibet metretam Pos. dempto etiam semine proferant metr, Pos. 5” “…fertilitas hujus territorii post sing. metr. proferat cruces 5” mindegyik hordó után 3 forint hasznot számítva, a nyereség 90 ft. – A pálinkából 2000 iccét mérnek ki évenként, iccéjét 5 krajcárjával számítva, az összeg 166.40 ft. – A serből 20 hordóval, à 1 ft. = 20 ft. – 2) A falun kívüli educillum in plaga Bullér, 68 forintért bérbe adva. Szoktak benne kimérni 40 hordó bort, à 3 ft. = 120 ft. – A serből 20 hordó, à 1 ft. = 20 ft. – Szőlőhegy nincsen. – Vám nincsen. – Vízimalom nincsen. – A vadászat, mint a többi birotknál, főleg vízi madarakra és túzokra. – A halászat közös a többi birtokossal, anates, anseres bistardae et horum similia. – Nád bőségesen van. – Egy erdeje alig hoz valamit. – Rétje kettő van: Az egyik a Perkety- a másik a Brod mellékje; az egyik is, a másik is 6–6 szekér szénát hoz, szekerét 1,42 forintjával számítva. – Az alattvalók a robot-munkán kívül adnak 1–1 zsákot, 1–1 csirkét és 1–1 libát. – Az összeírók véleménye szerint jobb gazdálkodással és több igás állattal az egyébként szorgalmas alattvalók saját szükségleteiken kívül eladásra is tudnának termelni, főleg gabonaneműeket, első sorban az itt szokásos tavaszi búzát, de árpát is zabot is. Jó termés szokott itt lenni lenből, kölesből, kukoricából és dinnyéből is.
A Vékony család egykori birtoka, amely most Krajnik Sándor kezén van.
(Szabolcs m.): Buly

Tartalomgazda