HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 024.

Dátum 1728. január 19.
Jelleg

Egy eredeti és egy egykorú kam. másolati pld.

Szöveg

Extractus aestimatióból
Ternyey János, a szepesi kamarai adminisztráció főszámvevője által készített extractus örökjogú elidegenítési becsértékekkel azokról az egykor a Rákóczi, ez idő szerint a Dőry család kezén levő, s a csetneki jószághoz tartozó Borsod megyei pertinenciális javakról, melyek tulajdonjogilag fele részben a királyi fiskust, fele részben az Aspermonth családot illetik meg, s amelyeknek a fiskushoz tartozó fele részét a fiskus és a Dőry család között létrejött megállapodás értelmében most Dőry András számára hasítják ki. – A becsértékeket az 1727. október 4-én megtartott kamarai aestimatio revisoria által megállapított becsértékekből veszi át az extractus készítője. Kelt a szepesi kamarai adminisztráció számvevőségén, Kassán, a fenti napon.
A szokásosnál komplikáltabb extractus szerkezete az alábbi: Az extractus először tételesen felsorolja az oldalt jegyzett Borsod megyei helységekben a fiskust megillető fele részt; e tételes felsorolás után összesítést közöl az egyes tételeknél megadott becsértékekről; majd közli a Dőry Andrással való szám- és összegszerű elszámolást, kinek - a számok ezt mutatják - a kamarával egyéb pénzügyi összeköttetése is lehetett. – Végül az Aspermonth családdal való megegyezés alapján ismét tételesen, ismét becsértékekkel felsorol néhány tételt három, az első részben már szerepelt településen, melyek az Aspermonth birtokrészből szintén Dőryhez kerülnek majd; e felsorolás végén ismét ad egy szám- és összegszerű likvidációs részt. – Az alábbiakban, a becsértékek elhagyásával, a Dőrynek átadásra kerülő objektumokról készült kivonat, a fent említett három településnél összedolgozva a fiskális és az Aspermonth részt.
Kaza:
Egész, lakott jobbágysessiók. – Egész, deserta jobbágysessiók. – A kocsmáltatásból eredő jövedelem. – Malom a Sajó folyón. – A terménykilencedből befolyó jövedelem. – A makktermő erdők jövedelme. – A mészárszék jövedelme. – E tételek megvannak - miután a possessorium a pontos fele rész -, mind a fiskális birtokrészre, mind az Aspermonth részre vonatkozóan. Egyébként a bevezetőben említett három közül ez az első possessio.
Kazincz:
Lakott, egész jobbágysessiók. – Deserta jobbágysessiók. – A terménykilencedből eredő jövedelem. – A borhetedből ("septima vini") eredő jövedelem. – A makktermő erdők jövedelme. – A malom jövedelme. – A kocsmából eredő jövedelem.
Ormos praedium:
A terménytizedből eredő jövedelem. – A makktermő erdők jövedelme.
Fekete Barczika praedium:
Deserta 3/4 jobbágysessio.
Harnócz praedium:
A terménykilencedből eredő jövedelem. – A bordézsmából eredő jövedelem. – A makkoserdők jövedelme. – A bérlegeltetésből eredő jövedelem.
Mucsony:
Egész deserta jobbágysessiók. – A makktermő erdők jövedelme. – A vámszedőhely jövedelme.
Vadna:
Ez a második falu, amelynél mind a fiskális, mind az Aspermonth birtokrészt sorra veszi az extractus. – Deserta egész jobbágysessiók. – Lakott egész jobbágysessiók. – A borkilencedből eredő jövedelem. – A makktermő erdők jövedelme. – A terménykilencedből származó jövedelem.
Sajóivánka:
Ez a harmadik possessio, ahol mindkét compossessor birtokállományát, illetve proventusait megadja az extractus, az alábbi tételekben: Deserta egész jobbágysessiók. – Lakott egész jobbágysessiók. (Ilyenek azonban csak az Aspermonth-birtokrészben vannak.) – A terménykilencedből eredő jövedelem. (Az Aspermonth birtokrészben van egy darab szőlő is, melyre a kamara külön állapíttatott meg becsértéket.)
Veleszd:
Lakott egész jobbágysessiók. – Deserta negyedsessio. – A terménytizedből eredő jövedelem. – A borhetedből eredő jövedelem. – A makktermő erdők jövedelme.
Csetneki pertinenciák.
(Borsod m.): Kaza – Kazincz – Ormos praedium – Fekete Barczika praedium – Harnocz praedium – Mutsony praedium – Vadna – Sajo Ivánka – Veleszd

Tartalomgazda