HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 101. - No. 065.

Dátum 17. század közepe
Jelleg

14 old. magyar, keltezetlen, másolat, korára tartalma utal.
Egykorú másolat.

Szöveg

"Inquisitio" Összeírás: zálogbirtokosok neve, zálogösszeg, subditusok száma falvanként.
Inquisitio, egyben conscriptio.
Az irat tulajdonképpen kiegészítője az UC 101 : 61-nek, sőt: valószínű, hogy az ennek extractusa, de legalábbis ez utóbbi tehát a No. 65-ös alapján készült. Ez az irat ugyanis a No. 65-ös Szatmár vára provizora által végrehajtott vizsgálat, egyben összeírás. Tárgyai: azok a javak, melyke akár zálogjogon, akár örökjogon másokhoz kerültek Szatmár vára pertinenciái közül, s possessorainak kezéből. De: míg a No. 61-es kizárólag birtoklástörténeti adatokat ad, ez utóbbi igen értékes urbariális feljegyzéseket, adatokat is közöl, a birtoklástörténeti adatok mellett. Egybevetve a két forrást, megállapítható, hogy a No. 61-ben foglalt birtoklástörténeti adatok megegyeznek a No. 65-ösben közöltekkel. Így utóbbi datálása szintén keltezés nélküli irat sem okozott nehézséget. – Megjegyzendő, hogy az egyes birtokegységek felsorolásánál csekély eltérés van a két forrás között. Utóbbi ugyanis a No. 61-hez mérve, néhány Máramaros megyei possessiót elhagy, helyette 1–2 új Szatmár megyeit jegyez fel. Az alább következő kivonatban elsősorban az urbarialis adatokat veszen figyelembe.
Hirip:
Bár a falu Szatmár várához tartozik, 5000 forintban Farkas Pálnénak van elzálogosítva. Egészhelyes jobbágyok, zsellérek, puszta helyek. Puszta álló nemesi udvarházhely. – A subditusok szolgáltatásai: "Zenth Mihaly Adayat fizetnek Fl. 10 den 50. Fertont adnak Fl. 1 den 50. Ako Zabott adnak cubulos 12. Zenth Georgy Napban Fertont Fl 1 den 50. Pasitt Dizne Tizedet adnak, ha Zaz Diznaia vagionis tizen feóllwl chiak eggiet ád, Azon allol walto (=váltság) minden Disznotwl egyeteól egyteól den 4. – Eöszel ismét minden embeór, az kinek Diznaya Tizedre walo wagion, Tizedet ad, az Valto akkoris minden Diznotul den 4, De az, kibeól Tizedet fogh, annak ninchen waltoia. – Mindenfele Dezma, az Dizno Dezman kiwul, a memoria hominum az Praedicatornak Jar. Eztendeó altal harom Bort arultak ordinarie, mikor az Varhoz Szolgaltak. Az szolgalattbol (= robotból) penigh egiebett nem szolgaltak, hanem falt hordottak az Varban, minden hétten harom harom Szekér fátt." – Az összeíró provizor a fenti módszer szerint veszi végig az egykor a várhoz tartozott, de azóta valamilyen jogcímen, ideiglenesen vagy véglegesen elidegenített birtokegységeket. Mint látható: kitűő az urbarialis adatokat tartalmazó szöveg is; a továbbiakban az ismétlődő szolgáltatásokat elhagyva, csak azokat a possessiókat veszem fel, amelyeknél eltérések vannak, illetve olyan lényeges adatokat közöl róluk a forrás; melyek kiemelendők. A birtoklástört. jelentőségű bevezető adatokat; ki, milyen címen bírja most az adott birtokegységet, a továbbiakban mellőzőm, de felhívom a figyelmet arra, hogy ezek is pontosan megvannak a forrásban. Oldalt jegyezve természetesen valamennyi, a forrásban előforduló helységnév megvan e kivonatban is. Megjegyzendő, hogy az úrbéri adatokat nyilván az azonosság miatt itt-ott maga a forrás is elhagyja.
Ivácskófalva:
A subditusok közt van egy szabados család is. A szolgáltatásoknál: "Tretina pez minden emberteól den. 33." – "Vayat az Zenth Mihaly Adaiaual eggiwt az Buday Iczével adnak No 3. Turó Arrát adnak kéz penzwl den. 75. – Meh Tizedet adnak, az valtoia den. 4. Az kinek Juha vagion, ha Zaz a teób wolnais, minden egy Juhott ád fiastul." "Vagion egy Zeóleó, mly Tiz keóbeól Bortt mondattak termeny, ez Ideón egj Zattior Szeóleónel teób nem volt benne."
Óvári:
A subditusok között vannak "Kattona Drabant"-ok is. – Szolgáltatásaiknál: "Buza Dezmat, kilenczedet adak es vgian akor minden ember egy Tiukott. Minden egez helyteól eztendeigh oasfel keóbeól Zabott adnak, Vgian akkor minden egezh elyteól den. 28. Az fel helye emberek ennek felét adgiak." – A malmokról: "Az Zamosson egy Bokor Malma vagion." – Allodiális szántóföldek. Allodiális rétek.
Tőkés:
A subditusok között félhelyes jobbágyok is vannak. Szolgáltatásaiknál: "Minden Marhas Ember Tretinaual tartozik perden 2 minden Marhatul." "(Adnak) Karacsonra egy-egy Tiukot." "Buza dezmatt nem adnak." Végül: "Vagion egj puzta Clastrom, ahoz uagion Tiz ember kapalasu Zeóleó.
Ököritó:
Az összeírás számba veszi az ökröket és a lovakat is.
Porcsalma:
A subditusoknak is van közös rétjük. Szolgáltatásaiknál: Az úr borát mérik karácsonytól Szt. Mihályig, de Szt. Mihálytól karácsonyig "maghok Szamara arulnak." – Robotjuk: "Zolgalnak, az miben Nekik paranchiólnak." – A tizedről: "Mindenfele Dezmatt Eökeöritowal egiót azon Bathory Gabor Hidy Georgnek conferalta, mostis oda percipialliak."
Dobravicza:
A subditusoknál külön számba veszi az özvegyeket. – Udvarházak. – Malom. (Bővebb adat nincs.) – Az udvarházakhoz: szőlők. – A három sátoros ünnepen az úr borát mérik, egy-egy hordóval. – "Tilalmas Halazo Vize vagjon." – Karácsonyra adnak egy őzet, húsvétra egy borjút. "Mezet, Vayat, Tiukmonniat Zednek teólek." – "Az Buza és Bor Dezma az Praedicatore."
Oláhkékes:
"Tretinat minden Marhatul adnak ket-ket penzt." "Meh, Dizno Tizedet adnak."
Csegöld:
"Az falu keózeótt egy Hallas To."
Kishódos:
"Egy Vizy Malom vagion." "Zantho feóld ket Niomasra, mindenokre No 28". "Makkos Erdeje Jo". "Buza, meh, Dizno Tized az földes Vre." "Bort arulnak cintinue."
Pete:
"Buza, Barany, Meh Tized az Vre, akor egj egj Tiukot adnak" (ti. a tizedszedéskor.) "Bort continue arulnak, chiak hogy Z. Mihalytol Karachonig falu szamara."
Szamosbecs:
"Vagion az Zamosson egy ic hydas Rew, kinek Zep Jeöwedelme vagion." – "Egj Bokor Malomis wagion. Kazzalo Rete, Zanto feolde ninch. Makos Erdeie vagion."
Erdődszada:
Fizetik a tretinát. "Az Zamosson egy Malom." "Egy hayos Rew az Zamosson." "Zeóleó az Vr szamara ketteó." "Vamist wagion ott az feóldes Vré."
Remetemező:
"Tretinaban Ket Vago Barom; Meg ha valttiak Fl 6." "Tretina penz minden egez hellies den. 33, felhellies den 16 1/2". "Vayat, Boronzat, Saytott, Lenmagott, Kendret ,Aiandek Tiukot is adnak."
Balotafalu:
"Tretinaban egez hellies ad den. 33, felhellies den. 16 1/3, Sollier den 8." – "Ittem faluiul adnak egj Tulkot."
Tománya:
"Tretina Tino No 1".
Béltek:
A subditusok közt (telken ülő) nemesek is vannak, darabontok is "Bor arulnak Cantor Szamra" (= negyedévenként).
Sándorfalu:
A tretinát úgy fizetik, mint a remetemezőiek. Adnak egy vágótehenet is, vagy megváltják 3 forinton. Adják a pázsit-tizedet. Aki birkát tart, ad egy fias juhot.
Szakasz:
A subditusok közt szabadosok, darabontok is vannak. A falu határában van egy halastó.
Frunszafalva:
(NB! Ez a falu újonnan keletkezett település ebben az időben.) "Ez az Beóltekj Hatarban Erdeóbül irtattott Vy falu, Tizenhatt eztendeje, hogj megh zallottak. Prepostvary Vrame". – A falu később valószínuleg beleolvadt Béltek-be, mert neve a későbbiekben nem kerül elő a legjelentősebb kiadványobkan sem! – Az újonnan települt falu subditussal között szabadosok és darabontok is vannak. A tretinát úgy fizetik, mint a remetemezőiek és a sándorfalvaiak. Parancs szerint robotolnak.
Szatmár váruradalmától elidegenített javak.
(Szatmár m.): Zatthmar arx – Hirip – Iwathkofalua – Olahodos – Owary – Chenger – Janossy – Theökeós – Feketefalu – Eökeöritó – Porchalma – Also Zopor – Feólseó Zopor – Piskarkos – Dobrauicza – Magiarkekes – Hideghkut – Olahkekes – Chegeöld – Kys Hodos – Petthe – Zamosbechs – Erdeód Zada – Remethe mezeó – Balatha falua – Thomany – Renthe – Homorod – Keözepseő Homorod – Feólseó Homorod – Batiz – Beöltek – Sandorfalua – Zakas – Frunzafalua

Tartalomgazda