HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 038.

Dátum 1702. június 2.
d. n.
Jelleg

52 oldal, latin, eredeti. Kötve.

Szöveg

Conscriptio, melyet az egri káptalan kanonokja Krucsay Miklós és a Szepesi Kamara officiálisa Kalmanczay István készítettek.
Összeírás: családfők névsora, városonként a művelt terület, malmok, kocsmálás.
Nánás:
Az oppidum földrajzi fekvésének leírása. Sík, igen termékeny területen fekszik. Szomszédainak felsorolása. – Határukhoz sem erdő, sem folyó nem tartozik. Lakosai náddal és másutt vásárolt fával tüzelnek, állataikat az áradásokból visszamaradt állóvizekben és pocsolyákban itatják. A Tisza néha földjeiket és rétjeiket is elönti, s a házaknál egyszerű leásással kutat nyernek. – Az oppidumhoz három, ugyancsak erdőt és folyót nélkülöző praedium is tartozik. – A Varjas nevű praedium (L. Nagy-ban nem szerepel) egészen, Vid praedium (Ugyancsak nem azonosítható) negyedrésze, Thedey (Tedej) fele tartozik Nánás határához. – A nánási szántóföldeket két nyomásban művelik, őszi és tavaszi vetésre egyaránt alkalmasak. E földek kapacitása 800 köböl, a réteken kb. 600 szekér szénát lehet lekaszálni. A legelőkön 600 marhát legeltethetnek. – A fenti praediumok szántóföldjeinek, rétjeinek és legelőinek adatai előzőek szerint. – A Nánás saját területéhez és a praediumokhoz tartozó szántóföldek, rétek és legelők kapacitásának összesítése. – Megjegyzés: „Licet defacto etiam, et alias quoque tam seminaturam maiorem, quam pecora longe plure illos habere constet.” – A jobbágytelkekhez állandó tartozékok (szántóföldek, rétek, stb.) nincsenek, hanem a terület bizonyos részét osztják fel évenként szántóföldre és rétre és „ad usuandum proportionate pro facultate cuiusvis hospitis, dividunt,” a fennmaradó területeket pedig legelőnek használják. Éppen ezért a földekből és rétekből a lakosok „nihil vendere velquoque modo" – Ha valaki más helyre akar költözni, a magistrátusnál 1 forintot fizessen, majd ingatlanait a közösségre hátrahagyva, a rá kivetett egész évi adó kifizetése után szabadon mehesse, ingóságait „tantum secum accipere potest”, magával vihetvén. Ha valaki azonban a magistrátus tudta nélkül menne el, ha elfogják, fogságba vessék és minden java legyen a közösségé. – Régebben, ha idegen a városban le akart telepedni, 12 forintot helyezett letétbe a magistrátusnál és a bíró kapitánynak (duci) egy pár csizmát adott, ezek után a város jegyzőkönyvébe beírták. – A magisztrátus összetétele. Tagjai fizetést nem kapnak, hanem az év folyamán befolyt bírságösszeget osztják fel maguk között, továbbá a katonaság beszállásolása és megszállása (á quarteriis militaribus atque condescensionibus) alól mentesek. – A város lakosai kálvinisták. Kereskedő nincs közöttük, mesterember is kevés, egy részük állattartásból és földművelésből, más részük „domestica ceconomia” fenntartásából él. – A város belső javainak felsorolása: a kocsmáltatás évi jövedelmének becsértéke – a mészárszék árendája a sörfőző – a város szárazmalmának jövedelme, levonva a fenntartásával járó költségeket, kb. évi 25 köböl gabona. – Magántulajdonban lévő malmok, melyek azonban a város számára hasznot nem jelentenek. – Privilégiumuk alapján sem tizedet, sem kilencedet nem adnak, de „pro necessitate publica”, a többi városokkal együtt 500 köböl gabonát tartoznak adni, a rájuk eső évi centributioval együtt. Ez az összeg az összeírás évében 5464 rajnai forint. – Lakosok száma összesen. – Jövevények száma összesen. Az advenák közül senki sem vallja magát valamely földesúr jobbágyának, hanem mindegyikük „pro liberis haberi volunt.” – A házzal bíró lakosok felsorolása név szerint, két rovatban. Az egyik rovatba kerültek a helybeliek, (nativi), a másikba a jövevények (advenae). A felsorolás végén összesítés. Az összeíró megjegyzi, hogy a felsoroltaknál jóval több lakos található: nős fiúk, férjezett leányok és mások, akik „1uasi inquilini qui cum hospite eodem pane vescunt”, de akik összeírása igen nehéz lett volna.
Dorog:
Rác oppidum. – Lásd: Nánás. – Az oppidumhoz tartozó Szegegyház (nem azonosítható) praedium földjeinek, rétjeinek és legelőinek kapacitása, lásd: Nánás. – A lakosok rácok, oláhok (vlachi) és görögök, valamennyien görögkeletiek, közös papjuk van. – Városi és magán szárazmalmok, egyéb városi jövedelmek, lásd: Nánás. – Gabona-beszolgáltatás, mennyisége köbölben, contributio összege. – A lakosság összeírása, mint Nánásnál. Az össze nem írtaknál azonos bejegyzés, lásd: Nánás.
Hadház oppidum:
A városhoz tartozó praediumok felsorolása: Both, Sesznod Gesznod, Szeghegyhaz, Bökény, Pallagh és Vid (nem azonosíthatók), illetve: a szokásos adatokkal. Lásd: Nánás. E területek egy része árendában van. – A szántóföldeket őszi vetés alá bizonyos idő óta kétszer szántják. – Csekély erdeje van, de építkezéshez és tűzifának elegendő fával, továbbá makkoltatásra is alkalmas, a makktermő években hizlalható sertések számával. A lakosok terheinek könnyítésére bizonyos idő óta az erdőben szabad faizást engedtek nekik, illetve bizonyos összeg lefizetése mellett fát is kivághatnak. – Városi szárazmalom jövedelme. – A város lakói kálvinisták. Egyébként lásd: Nánás.
Vámos-Pérts oppidum:
A város sík és igen termékeny területen fekszik. – Szomszédai. – A többi hajdúvároshoz képest valamivel szűkebb határa van, és a Nyír felé eső részen földje homokos, részben pedig az igen gyakori áradások miatt mocsaras, vizes, ennek ellenére eléggé termékeny. – Saját területén kívül Artanyhaza, Philip-Abrany, Martonfalva és Buzita (Bihar m.) praediumok egy részét élik, itt azonban legeltetésen kívül alig van egyéb gazdálkodás, mint a széna lekaszálása. – Mivel mind az oppidum, mind a felsorolt praediumok területe nem elegendő, a lakosok a szomszédos területeket kilenced fejében bevethetik és élhetik. – Bejegyzés: „interim tamen ordinarie tem seminaturam majorem, quam pecora longe plura habent, quam capacitas proprii territorii quo ad agriculturam se extenderet.” – Tűzifának és épületanyagnak elegendő erdejük van, szabad faizással és eladásra, azonban a saját szükségletük ellátásán kívül alig valamit jövedelmez. – Educillum, és vám jövedelme. – Mészárosok árendában. – Szárazmalmok (2), jövedelme köbölben, lásd: Nánás.
Böszörmény oppidum:
A városhoz tartozó praediumok: Prod „quod consensu Regio se possidere” mondanak, Szent-György, Zelemér, Szakoly, Szennyes helységek és Vid praedium fele. (Szentgyörgy, Zelemér, Szakoly és Szennyes) – Ezeken a területeken szabad legeltetésük van, a földek egy részén vethetnek és szénát kaszálhatnak. A föld mindenfajta gabona termesztésére alkalmas. – Állataikat (a teheneket és a tinókat is) egész éven át kint tartják a legelőkön, a többi városok lakóihoz hasonlóan. – Saját határukban nincs erdő, hanem Zelemér és Szennyes praediumok erdőiből hoznak tűzifának és épületanyagnak valót. A zeleméri erdő fáit nagyobbrészt már kivágták. – A város jövedelmeinek összeírásánál megjegyzik (educillum, mészárszék, sörfőző), hogy jó gazdálkodás mellett kétszeres, ill. háromszoros bevételt is el lehetne érni. – Vám jövedelme a „Veribsar” (Verébszár) mocsáron. – Az oppidum lakói részben kálvinista magyarok, részben rácok, ezek görögkeletiek. Néhány iparos él a városban. Egyébként lásd: Nánás.
Szoboszló oppidum:
A város saját területén kívül, mely sík és igen termékeny területen fekszik, bírja még Nádudvar Szabolcs megyei oppidum egy részét, továbbá Angyal és Szigeth (Angyalháza, Szabolcs m.) felét. Köteles praediummal, utóbbihoz való jogát Debrecen városa is fenntartja „et illis contravertit”. Ezen kívül Hegyes praediumot és határát bírják, melyet azonban Debrecen „cum proprietario nomino eiusdem praedii colludendo, ab illis accepit.” – Erdejük nincs, vizük bizonyos Kössely nevű állóvizen kívül nincs, ez a Tisza és a Berettyó áradásakor folyóvá válik, melyen egykerekű malom áll, rossz gazdálkodás miatt azonban semmit sem jövedelmez. – Lakói kálvinisták. Lásd: Nánás. – Szokásos jövedelmeken kívül vám, hozammal.
Polgár oppidum:
Az egri káptalan birtoka, melynek 600 forint évi censust fizetnek, császári decretum alapján mégis a többi hajdúvárossal együtt kerültek összeírásra. – Erdejük nincs. – A Tisza határukban folyik, állóvizüket az eső és a Tisza áradása táplálja. A Selypes nevű halastónál közös erővel malmot építettek. – A Szent Margittha (Szabolcs m.) praedium földjeit is használják. E praedium határához erdő is tartozik, tüzifának és épületanyagnak alkalmas fával, mely a lakosok szükségletére elegendő. A lakosok kálvinisták. Lásd: Nánás. – A szokásos városi jövedelmeken kívül az öszeíró megjegyzi, hogy a halászatból is lehetne bevételt szerezni, „si aliquam circa eandem industriam adhiberent.”
Summarius extractus.
A városok saját tulajdonában és határaikon belül lévő szántóföldek kapacitása köbölben – rétek, a lekaszálható szénamennyiség szekérben – a legeltethető marhák. – A városokhoz tartozó 26 praedium, melyek közül egyeseket egészben, másokat csak részben, más birtokosokkal megosztva bírnak – szántóföldjeinek, rétjeinek és legelőinek fentiekkel azonos adatai. – A városok évi bevételei: kocsmáltatásból, becsértékben – mészárszékből becsértékben – sörfőzésből becsértékben – vámból becsértékben. – Szárazmalmok jövedelme köbölben .– Lakosok (nativi et advenae) összesen.
Nánás (Rátz-) oppidum:
A város sík területen fekszik. – Saját határán kívül három praedium tartozik hozzá, amelyek egyikén sincs sem erdő, sem víz, éspedig: Varjas egészen, Vid negyedrésze és Tedej fele.
Hatház (Hadház) oppidum:
Sík, igen termékeny vidéken terül el. Szomszédainak, határainak felsorolása. – A hozzátartozó hat praedium felsorolása: Both, Gesznod, Szeghegyház, Bökény, Pallagh és Vid, megosztva. A praediumok földjei mindenfajta gabona vetésére alkalmasak.
Böszörmény (Rátz-) oppidum:
Az oppidum fekvése. – Saját területén kívül hozzátartozik még Prod praedium egészen, valamint Szent György, Zelemér, Szakoly és Szennyes részben, valamint Vid praedium fele. Ezeken a területeken szabadon legeltethetnek, valamint egyes részeken (mindenfajta) gabonát is termeszthetnek.
(A praediumok azonosítására vonatkozólag lásd UC 93 : 38 jelű conscriptio adatait!)
Hajdúvárosok összeírása.
(Szabolcs m.): Nánás – Dorog – Hathaz – Vamos Pércs – Beszermény – Szoboszlo – Polgár – Bóth – Szegegyháza – Parlag – Vid, praediumok – Ártanháza – Abrany – Mártonfalva
A hajdúvárosok összeírásából (1702): Nánás – Hatház – Beszermény

Tartalomgazda