HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 026.

Dátum 1701. január 22–23.
Jelleg

1) Bars megyei, 5 old. latin hitelesítés nélküli egykorú kamarai másolat
2) Nyitra megyei, 2 old. latin eredeti
elléklete:
1) a lévai harmincados 1701. január 21-én kelt válasza a Bars megyei összeírás ügyében 3 old. latin, eredeti
2) a nyitrai harmincados válasza (1711. január 22.) 2 old. latin eredeti
3) a selmeci bánya-kamara tiltakozása a konfiskálás ellen, 4 old., latin, eredeti
4) Péterfy János Ferenc jelentése a pozsonyi Királyi Magyar Kamarához a konfiskálás ügyében. 1701. I. 25., 2 old. latin, eredeti

Szöveg

2) „Conscriptio” + a Magyar Kamara utasításai a konfiskálásra, továbbá a selmeczi bányakamara tiltakozása a konfiskálás ellen (lásd 8. reg. old.)
Confiscatio et conscriptio bonorum Pauli Tallér, aki testvérének vérét ontotta és emiatt birtokait elvesztette. A birtokok Bars megyében feküdtek.
1) Dereslény birtokban egy bizonyos majorsági ház, amelyben a nevezett Tallér Pálnak az ispánja lakik egy telepessel és a szolgákkal. Ugyanazon majorban találtak 22 igás ökröt, 4 tinót, 2 csikót. Találtak ugyanott 4 szekeret. – Találtak ott a szénából 7 ölet, ezt az ottani állatok fel is emésztik. – Az említett majorház mellett van a serfőző, jól felszerelve a megfelelő tartozékokkal. Most is főznek benne sert, de a jövedelemről csak az ispán adhat felvilágosítást. A serfőzőben már elő volt készítve 2 főzésre elegendő árpa, mindegyik főzésre 11 sallai mérővel és lesz belőlük kb 32 urna sör. – Ugyanott egy bizonyos gabonaraktrában egy egész magas halom árpát találtak. – Egy másik lakásban bizonyos söpredék gabonát találtak, hogy majd elvessék. – Ugyanott találtak egy halom zabot is. – E Dereslén birtokban egy alattvaló van, Fazekas András, de ennek sincsenek igás állatjai. – A telepes tanúsága szerint találtak búzát 6 kosárral, árpát 2 kosárral, zabot két kosárral, tönkölyt 1 kosárral.
In possessione Kis Endrőd:
Tavaszi búzát találtak három kosárral „in scorbibus minoribus”. Ugyanennek az elvetésére találtak búza mennyiséget Nagy Endrőd és Dereslény birtokokban és az And nevű praediumban.
In possessione Nagy Endred:
E birtokon egy telken két alattvaló lakik: Hegedős Mihály és János; igás marháik nincsenek. Van ott még egy elhagyatott telek.
In possessione Fakó Vezekény:
Itt a Benyus András nevű alattvaló lakik, akinek nincsenek igás állatjai, de a másiknak: Vég Tamásnak vannak. – Itt is van egy pusztatelek.
In possessione Nemeziny:
E birtokon él a Czaradsky György nevű alattvaló, akinek van 4 igás állatja. – Itt is van egy pusztatelek. – Van e birtokon három subinquilinus is, de ezek után semmi szántó vagy más érték nem maradt.
Trencsén megye: Conscriptio terrarum domini Pauli Tallér (1701. január 23.)
Egresd birtokban van egy kastély, amelyben jelenleg senki sem lakik és semmilyen ingó vagyon nincs benne. – Van azonkívül ott egy curia lapidea, amelyben a kevert búzából és a rozsból 106 báni mérőt #, a búzából 18 mérőt és a zabból 16 mérőt találtak. – Az officialis bevallás szerint a vermekben el van ásva 6 köböl rozs, 4 köböl búza és 1 köböl zab. – A majorban találtak: tehenet 16, bikát 1, 1700. évi tinót és üszőt 9, 1701. évi szaporulat 4, juhot találtak 76, bárányt 60, nagyobb disznót 5, fiatalabbat 11, ökröt 10

Egresd birtokon van 1 borkimérő
1
Egy serfőző
1
Egy malom
1
Egy subinquilinus
1

 
A fenti braxatoriumban találtak darakását, 5 serfőzésre elegendőt. – A szántók, melyek az említett kastélyhoz és nemesi kúriához tartoznak 150 báni köböl befogadására képesek, a hozzájuk tartozó rétek pedig 20 szekér szénát hoznak.
In possessiones Dworecz:
Van „inyuilinus maior populosus” (lakott nagyobb zsellérség): 6, subinquilinus 4 és 1 puszta zsellértelek.
In possessione Farkasska:
Fél jobbágytelek 5 – Ugyanannyi puszta fél jobbágytelek. – Jobbmódú zsellér („inquilini majores”) 2 – Zsellérpuszta 3 – Van a birokon malom is.
3. sz. Melléklet: A selmeczi bánya-kamara tiltakozása a Tallér-birtokok konfiskálása ügyében. Megokolás: id. Thaller Israel a selmeci bányakamara alá tartozó revistyei uradalom (Bars m.) revisora volt, fia, a testvérgyilkos Thaller Pál, aki miatt a konfiskálást elrendelték, szintén a selmeci bányakamara alá tartozó Gelethei (Gelethnek, Bars m.) uradalom helyettes provisora volt, mindkét Thallér elszámolással tartozik a bányakamarának, sőt hátralékaik miatt családi birtokaik „per tot annos ad aliquot millia florenorum se-se extendentibus Suae Sacr. Majestati tacite sunt hypothecata et obligata”. Ezért a selmeczi bányakamara nevében Michael Glantschnig és Carolus Kheenberg „solemniter contradicunt et protestant”, hogy a pozsonyi Királyi Magy. Kamara addig konfiskálást végeztessen a Thaller-birtokokon, ameddig a selmeczi kamara a két Tahllér-provisor tartozásait a hátrahagyott vagyonból ki nem elégítette.
Tallér-birtokok konfiskálása.
(Bars m.) Dereslény – Kis Endrőd and Praedium Nagy Endred – Fakó Vezekény – Nemezing (Nemecsén)
(Trencsén m.): Egredd – Dworecz – Farkaszka

Tartalomgazda