HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 010 / a.

Dátum 1592/1602
Jelleg

33 old. német, eredeti.
(Az 1592-ben összeírt adatokat 1602-ben átvizsgálták, helyesbítették és kibővítették.)

Szöveg

„Kürtze Verzaichniß und Beschreibung” Összeírás: a tartozékok úrbéres adatai.
Urbarium
Komárom vár:
a vár rövid leírása
Komárom város:
polgárházak sessiókkal, egy-egy sessióhoz 21 hold tartozik – robot „Grunddienst” a váré – fertonpénz évi két részletben – lakosok névsora városrészenként – a birtokukban levő „Hoffstatt” nagysága – városi házak sessiók nélkül, ezek lakói név szerint, gyalogrobotot adnak – katonaság által lakott házak – a várparancsnoknak szolgáló lakosok – városi polgárjoggal rendelkezők évi készpénz censusa fertonpénz – nem adnak rendszeresen konyhapénzt, csak időnként ajándékokat – robot évi 12 nap, továbbá segédkezés a víziszállításoknál, főleg a várőrség számára küldött élelmiszerek szállításánál – a sessió nélküliek fél robottal szolgálnak – „Die Gutschy von Komorn” (a komáromi kocsisok, szekeresek, fuvarosok) mentesek minden szolgáltatástól és őrségtől, Bécsbe történő halszállítások esetén fuvardíjuk „5 Gulden und 5 Pfenning hungarisch”, postát és hivatalos személyeket is kell szállítaniok – a város kocsmáltatási ideje – mentesek a kilencedek alól a várfalakon belüli termények, de kilenced alá esnek a falakon kívüliek, a vár a kilencedeket szedheti kint a földeken, vagy bent a házaknál; a gyakori vízáradásoktól sújtott lakosság kímélése érdekében az összeírók a kilencedek kinti beszedését és onnan való mielőbbi elszállítását javasolják – a tizedek az érseket illetik – dunai vízimalmok évi censusa, „es seye gleich Burger oder Kriegsmann einen Gulden hungarischen zu reichen” – halászatból „von edlen Fischen” mint a viza, „Dückh” (Dickfisch – jászkszeg?), „Scherg” (? Scherge – ragadozó halfajta?), „Vester” : negyedrész – vagy természetben, vagy pénzben az uradalomé (a váré) – távolabbi halászóvizek a török miatt veszélyesek – az esztergomi érsekség egykori Vág-menti martosi halastava után 1/3-ot adnak az ottani lakosok – a dunai vizafogó-helyek tönkremente és eliszaposodtak, javaslat új vizafogó-helyek építésére és új szerződésekre a vár és a halászok között: az ötödik-, hatodik- vagy hetedik viza beszolgáltatásában kiegyezhetnek, „wie sie können vergleichen” – hivatkozás korábbi 1562. Urbarium halászati előírásait – a haleladásra vonatkozó városi rendelkezések, itt is hivatkozás az 1562-es előírásokra – a vár elővételi joga a halvásárlásnál, „alle gute Fisch die sie fangen, in das Schloss anzuzeigen” – a várnak járó 1/4-edet a Burggraf a halászatból „durch die verordnete Zehnter, die Sie Decanos heissen” szedeti be; ha a vár nem igényli természetben a reá eső 1/4 részt, akkor a halászok eladhatják, de a piaci áron kívül még egy negyed font borsot is kell adniok; aki viszont engedély nélkül adja el a várnak járó vizákat, annak az eladási áron kívül egy egész font borsot kell adnia „neben und samt dem beschlossenen Kaufgeld auch ein Pfund Pfeffer zu geben Schuldig seye" – a vár számára vásárolt halak frissen tartása „auf einen oder zweien Tagen an einem Sail in das Wasser gelassen”, így ugyanis frissen és élve maradnak meg, „als in Behaltern” (a haltartókban – kosarakban); a halászok csak három nap és három éjjel kötelesek így megőrizni a halakat a vár számára, ez királyi rendeletre történt enyhítés „Linderung” a halászok számára – panaszok a burggráf ellen azért, mert a vizafejek és az „Ingerisch” „von dem abgeschagenem” beszolgáltatását is követeli (Ingerisch Gerisch – Gris – dara – ikra?) – panaszok, mert a Bruggráf a neszmélyi halastavak halászására kényszeríti őket, pedig az a tatai török területén van és ezért veszélyes – új rendelet a Bécsbe indított halfuvarok és hivatalos személyek szállítására – a már említett 4 magyar frt-on kívül egy bécsi mérő zab árát is kapják meg a „Guitschy fuhr” után és a Burggraf adjon nekik útileveket – a két napi robotot teljesítő alattvalók, akik a kaszálást és a hordást szokták végezni sót kapnak, „jahlichen Küeffel Salz”; rendelkezés arra, hogy ezt a sómennyiséget visszamenőleg is megkapják – a naszádosok külön kereskedésének megszabályozása, mert ezzel a város polgárainak kárt okoznak; „kein Mitleiden mit den Burgern tragen noch den Zins bezahlen” – rendelkezés a malmokat birtokló vajdák számára: a szokásos évi adó megfizetésére; a malomjövedelemből az egyháziaknak járó tizedek pénzben vagy terményben történő kiegyenlítésére – rendelkezések a lakosság igénybevételéről a hajók kirakodásánál, termény, bor és liszt szállításakor – vásárok és vásárjövedelem megoszlása a város és a vár között – bíróságok, bírságok – termény- és bormérték a komáromi uradalom területén a „komáromi mérő” amely három bécsi mérővel egyenlő – kertek a szigeten – a várhoz tartozó erdők, rétek és szántók – „Puszta” falvaknál: a szántóföldek jelenlegi használói kilencedet adnak a várnak – az összeírók, ahol lehet, jelzik a régi szolgáltatásokat és újratelepítés esetén a várható jövedelmet – a fogást be kell telepíteniük az uraságnak „solle sich solcher Fang gegen den Astor Arch vergleichen” (Az Astor Arch valószínűleg a vár halászóbárkája, illetve rekesztése lehetett) – javaslat rekesz illetve vizafogó építésére a faluval szemben lévő szigetnél, amelyhez a fát a vár és a Mártonhegyei apátság adná – ők fizetnék a mesterek és a szolgák munkadíját is: készpénzben, borban és búzában; a halászoké lenne minden hetedik viza és a kishalak 1/3-a; a többi vizán és a kishalak 2/3-án a két uraság osztozkodna – a malmok és a hajózás miatt a vizák fogynak a Duna ezen szakaszán – a lakatlan kolostorok szántóinak egy részét „die Edelleuth zu Gadaz” használják – rétek szénahozama – javaslat a legelők esetenkénti bérbeadására marhakereskedőknek, minden állat után „ein Pfenning hung.” lenne a bér, de ehhez a Rába-híd elkészítésére lenne szükség – a kolostor alatti szigetet a komáromiak bérlik – a godazi nemesek kp taxája a szántók használatáért, az összeírás a nemesektől állítólagos privilégiumaik bizonyítását kéri a taxát illetően
Alsóbők:
régi konyhaszolgáltatásaik: Húsvétra bárány, Karácsonyra kappan, farsangra zsír, továbbá sajt és kenyér – a kilencednél a mérték: „1 Schober – 2 Mandl, 1 Mandl – 26 Garben, 1 Schober – 52 Garben” – halászatból 1/4 rész volt az övék
Felaranyos:
halastavak helynév szerinti felsorolása
Megyertch:
sessiósok név szerint, minden sessióhoz 8 hold szántó tartozik – „Pann Wein vulgo Borpotya” (borboltja – borárusítás) évi jövedelme
Bogya és Nagythan:
a hidak építése és karbantartása fejében mentesek a vámtól, ehhez a munkához a tölgyfát és rőzsét a kincstári erdőkből kapják, ellátásukról a vámos gondoskodik – „Proviant-Wiese” ahol régen a vár ellátására levágandó állatokat tartották – konyhaszolgáltatások: mint Alsóbőknél + tojás – termény kilencedek búzából és rozsból
Gőtsch:
a vár majorsága – terménymagtár – kaszálók szénahozama – megmunkálás robotban
Felső és Alsó Csicsó:
az újratelepülőknek mentesség a szolgáltatásoktól – nemesi ház két jobbágytelken – vám a bíró kezelésében, vámjövedelem
Nagymegyer:
nemesi udvarházak (18), jobbágy sessiók (70), minden egész sessióhoz 24 hold szántó tartozik – saját házban lakó zsellérek évi készpénz censusa – a várőrség számára tűzifa vágása és szállítása, vagy ennek készpénzmegváltása – a nagymegyeri templom szántói, rétjei és halastava – pénzbírságok a tiltott erdők és engedély nélküli deserták használatáért – az ispán járandóságai: zab, kenyér, tyúk – minden vadászat után 1/3-ad a váré
Ekecs:
amelyik évben halrekeszt kell építeniök, és ott halászniok kell, akkor mentesek a szokásos készpénz censustól, ezért Szent György előtt 14 nappal minden évben meg kell tudakolniok az uraság döntését
Assoth (halászóhely):
ha rekesztést (vizafogót) épített az uraság cölöpökből, akkor a „in demselben Arch von Haussen mit Haagen gefangen” (Haagen – Hacken – horog, csákány?) vízákból 1/3-ad a halászoké, a „mit Garn” hálóval fogottakból minden hetedik – ha nem építenek vizafogó-rekeszt, akkor a hálóval fogott vizák 1/3-a a halászoké – a vizafogóban kosárral fogott egyéb halakat fedezik, a kosarakat a halászok készítik
Neszmély:
meleg fürdők Almás és Neszmély között
Pilisi helységek:
míg lakottak voltak, a készpénz censuson kívül egy-egy török szőnyeget adta a várnak
Nagy és Kis Oroszfalu:
míg király lakozott Budán, ők adták a „Türhüter„, ajtónállókat
Szentpéter:
az új telepesek 3 éves mentessége
Hallas:
a Vág-Duna mellett, ahol most „das Castel St Miklos stehet” – halastavát a Duna áradáskor feltölti, de később kiszárad – pénzért árendába adott kaszálók és a katonaság számára igénybe vett kaszálók mellett még sok le nem kaszált rét marad
Komárom vár és város tartozékaival.
(Komárom, Nógrád, Pilis m.): Uyfalw – Khopan Monastor – Alsó Böck – Felearanyas – Magyertch, lakott – Bogya – Nagy Thann – Felső Tschitscho, lakott – Alsó Tschitscho, lakott – Gzőtsch (Gőtsch) – Nagymegyer, lakott – Isap – Eketsch – Nessmüll – Almass – Szőnny – Assoth (halászóhely) – Sambok (Pilis m.) – Tök (Pilis m.) – Wazrew (Pilis m.) – Torda (Pilis m.) – Budaköszy (Pilis m.) – Budaörsch (Pilis m.) – O Buda (Pilis m.) – Bekasmegyer (Pilis m.) – Sanct Andree (Pilis m.) – Bogtan (Pilis m.) – Monostor (Pilis m.) – Potshmegyer (Pilis m.) – Revkomarom – Fyssek – Perbor (Pilis m.) – Tseck – Bokarfalu – Nagy Oroszfalu (Nógrád m.) – Kis Oroszfalu (Pilis m.)
A Vág-Duna mentén: Hartschan – Sanct Péter – Hallas – Tottwar – Martos, lakott

Tartalomgazda