HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 086. - No. 005 / a.

Dátum 1671. október 3.
Jelleg

21 old. latin egyszerű másolat + 1636-ból „Inventarium armentarii s vár fegyvereiről), 1 old. magyar töredék.

Szöveg

„Conscriptio” Összeírás: allódiumok, vám, kocsmák, várban talált ingóságok, a vár officiálisai, az egyes falvak úrbéres szolgáltatásai.
Szepesvár:
ládákban talált ruhák leltára: „Hay szeny granat ezüst skofiommal, ezüst gombokkal, hajüsz (hiúz) mállal bélelt mente” – hiúzprémmel van bélelve a másik mente is – „terczinellával” van bélelve a harmadik – a vár officiálisai: provisor, rationalista, castellanus, 7 satrapa, bognár, fegyvermester, kürtös – a várhoz tartozó allódiumok, serfőzők, kocsmák – a várhoz tartozó vámhelyek, malmok, kaszálók, szántók – vámjövedelem: a vámos köteles földesúri bort és sört kimérni, a földesúri allódium állataiból hízott sertéseket és vágómarhákat (teheneket, ökröket) levágni és kimérni – sószállításokból vám természetben, „a quolibet curru ... unum lapidem” – vámmentesség fejében a környező falvak tartják rendben az utakat és hidakat – fokozottabb ellenőrzés a vámnál a lőcsei vásárok idején, segítségül hajdúkat kap ilyenkor a várból
Kolunocz:
a vám árendája
Nádas:
vári allódium csűrökkel, magtárral, istállókkal – Halastó, kertek – allódiális tehenészet, vajhozamának készpénz értéke
Gelnicz:
évi árenda részletekben – konyhaajándék: liba, kappan – aratókat és kaszálókat állítanak – ünnepekre „iuxta vires suas” a konyha számára lisztet és „aves” (erdei madarakat) adnak – a hámor jövedelme megoszlik a kincstár és egy társtulajdonos között – extraneus zsindelykészítők készpénzzel adóznak – makksertések után tized
Koyso:
évi készpénz árenda a malom, a fűrészmalom, posztóverő után, – erdőhasználat, fatönkszállítás megváltása készpénzzel – szolgáltatások között kvártély-zab is – juh tized – deszka- és zsindely-szolgáltatás szükséglet szerint
Helczmanocz:
szolgáltatások között vaj és tojás is – a termény tizedeket a földesúri csűrbe hordják, annak reparálása is az ő kötelességük – a deszka- és zsindely-szolgáltatáson kívül (léc-zsindely) szegeket is kell adniok
Remete:
vashámorok után „ferri Cent. 2” – halszolgáltatás is „juxta possibilitatem” – aratókat „juxta antiquum contractum pro 10 diebus mittunt 20” – kaszásokat ugyanígy, – kvártély-zab Cub 200
Schwedlir:
pisztráng-szolgáltatás – aratókat 10-et adnak 30 napra, kaszásokat 10-et 15 napra
A bányavárosok közös szolgáltatásaik: borszállítás Tarczalról és Gönczről, illetve a szállítások készpénzmegváltása: tarcali fuvar 12 frt, gönci fuvar 6 frt. – A bányavárosok közös szolgáltatásai: hetente fogoly- és nyúl-, kéthetente borjú-szolgáltatás. – A bányavárosok helyi legelőin összeírt juh- és kecske-állomány, amelyekről a „Comes Oppicanus” tartozik számot adni: fejős kecskék, juhok évjárat szerint, kecskék évjárat szerint
Willbach:
gyalogrobotot adnak a nádasi allódium számára, fuvaroznak és a földesúri réteket kaszálják
Odorin:
a termény tizedek behordására és tűzifaszállításra kötelezettek
Káposztafalva:
egész-, fél-, negyed- és nyolcad-sessiósok név szerint, – a vashámor után „dare debebant laminas ferri centum”
Nagy Szalok:
pisztráng-szolgáltatás ősszel 75 darab
Quintofori:
a többi tizenegy várossal együtt hetente a konyha számára: vajat, nyulat, foglyokat és Újévre őzeket szolgáltatnak, – nyáron a vadmadarak (valószínűleg fogoly, császármadár) helyett csirkéket vagy készpénzmegváltást adnak, a nyulakat készpénzzel váltják meg, – A plébánosok vagy prédikátorok ezekben a városokban zabbal adóznak
Mindszent:
régi szokás szerint őrségpénzt fizetnek a várnak census helyett – lenfonás kötelezettsége jobbágyok és zsellérek számára, megállapított mértékben
Sigra:
malom posztóverővel, mellette halastó és kert
Baldocz:
a vári allódiális földek kötelező vetése
Henczocz:
allódiális rét
Domanfalva:
jobbágyok és zsellérek és egy szabados név szerint
Richno:
birtoktörténeti adatok a birtok felosztásáról
Összesítés a szolgáltatásokról és a jövedelmekről: vas (ferri Cemtenarii), szögek, deszka, zsindely – kappan, tyúk, tojás – vaj – kvártélyzab (szepesi köbölben), pisztrángok, nyulak – császármadarak, őzek, borjak – a bányavárosok aratói és kaszásai
Szepesi vár és prépostság birtokai és portiói.
(Szepes m.): Szepes vár és váralja – Nádas Tersteny – Kolunocz – Margincza – Michaloczka – Mindszent
Oppida montana: Gelnicz – Koyso – Helczmanocz – Remethe – Einsiedel – Schwedlir – Stelbach – Szomolnok – Stoosz –
A tizenegy város területén levő portiok: Wilbach – Odorin – Danisocz – Kaposztasfalva – Nagy Szalok – Quintofori – Smisan – Illyésfalva – Kuriman – Harikocz – Sakocz – Millenbach – Mindszent – Biharocz – Dubrava – Slatvina – Olsawka – Sigra – Baldocz – Henczocz – Domanfalva – Olsavicza – Harakocz – Vajkocz
Richno – Klukno – Risocz – Zacharocz – Kalyava – Alsó Szlovenka – Felső Szlovenka – Olczno
(Sáros m.): Szedlicze – Miklosvágás

Tartalomgazda