HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 092.

Dátum 1740
Jelleg

13 oldal latin és Aestimatio, az összeírás 1750. június 5-i másolat. (1750-es másolatban hivatkozás 1689-es, 1731-es és 1739-es összeírásokra.)

Szöveg

"Conscriptio", melyet Inhom Krisztian és Thurzo György kamarai officiálisok készítettek. Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Vencselő:
Lakosok név szerint, sessiók, fiúgyermekek. Ökör, ló, tehén, sertés, juh. Deserták. A sessiók nagysága nincs megszabva, "pro libitu" foglaltak maguknak telket és építettek rá. – Hivatkozás egy korábbi, 1689-es összeírás adataira. Birtoktörténeti adatok. – Évi készpénz taxa. Robot, szénagyűjtés. Tizedjövedelem 1739-ben rozsból, tavaszi búzából, őszi búzából, árpából, zabból. 1731-ben a karádiak vetették a vencselői határt, tizedet adtak a tavasziakból és ősziekből. Méhtizedek. Pázsitdisznó után és hízott sertés után darabonként készpénz. Kereszténypénz, aratópénz. – Dohány utáni tizedjövedelem 1738-ban "a dohanna, quae hic copiosa et bonae qualitatis crescit decima exacta est". Termékeny határ két nyomásban, vetéskapacitás, szélesség, hosszúság. Rétek szénahozama. Erdők makkoltatási kapacitása. Elégséges legelőterület. Kertek a Tisza túloldalán "in quibus fructus copiosi procreantur". – Kocsmajövedelem. Révjövedelem, ugyanis áradások idején Ujhelyből, Patakról, Liszkáról csónakokon terményeket hoznak eladásra, a tokaji rév elkerülésével, ezért a jövőben ezek a csónakok annyi révdíjat kötelesek fizetni, mintha Tokajban keltek volna át a réven: nagyobb csónakok 12 krajcárt, kisebbek 6 krajcárt. A vevők kocsikon jönnek a hajdúvárosokból. Télen a jégen átkelő kocsik után is szednek révdíjat. – Serfőző árendája. Szárazmalom árendája. Tiszai halászat a szomszédos helységekkel közösen: 1/3 rész az uradalomé, őszi keszeghalászat "tunc sturiores pulcherrimi capi solent". Javaslat állandó urasági halászok tartására. Mocsár-tó. – Juhtenyészet. Uradalmi szántók vetéskapacitása. Javaslat a legelők jobb kihasználása érdekében majorság telepítésre tehenészettel és baromfiakkal.
Gáva:
Nemes jobbágysessión taxát fizet. Allódiális szántók, felsorolása helységnévvel. Javaslat majorság telepítésre. Terménytized nincs, csak juhtized. A társtulajdonos nemesek név szerinti felsorolása.
Berczel:
Deserták jelenlegi használói. Fából épített emeletes kúria, hozzátartozó szántók és rétek; társtulajdonosok név szerinti felsorolása.
Az UC 84 : 92-ben felsorolt javak készpénz becslése.
Gáva:
Örökös jobbágyok, taxások.
Berczel:
Várható halászati jövedelem "si rezia procurarentur".
A felsorolt három birtok egyösszegű becslése.
Kincstári birtokrészek.
(Szabolcs m.): Venczellő – Gáva – Berczel – Karád
Hivatkozásokban (Zemplén m.): Ujhely oppidum – Liszka oppidum – Patak oppidum – Tokaj oppidum

Tartalomgazda