HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 033 / h.

Dátum 1570. május hó.
Szöveg

Examen…
(Mosóczy úr regestoma alapján)
Nyáregyház:
Utalás a falu birtokosaira. – Porta-szám. – A püspökséget illető dézsma-jövedelem értéke forintban. A korábbi és a mostani dézsma-bevétel értékének (árenda-összeg) változása minden helységnél jelezve. – Innen kezdve nem a címben említett, Mosóczy-féle regestum alapján, hanem a püspöki levéltár más, teljesebb listái szerint sorolják fel ugyanazokat a kerületnek a falvait. – A következő 7 falu a Mosóczy-féle regestum, a többi pedig a püspöki levéltár teljes listái alapján készült. – A felsorolásban számos, később Pest és Külső-Szolnok megyéhez tartozó helység szerepel.
Üllő:
szőlőjük nincs, szántóföldjük, rétjük és erdőjük kevés. – dézsma: nincs – adózás: dézsma és census, valaint egyéb szolgáltatások és robot helyett a földesúrnak évente meghatározott pénzösszeget adnak. – Officiálisaiknak évente 2 forintot tartoznak fizetni. – Magyar- és török földesurukra vonatkozó adatok (névvel), a földesurak megtartására vonatkozó bejegyzéssel. (… „quem crudelem et severum dicit esse nunctius.”) – A török földesúr felé adózás pénzben és természetben, – l. előzőeket. – dézsma: gabonakilencedet tartoznak adni a török földesúrnak, fizetik a török császár adóját, (évente két részletben) a keresztény császárnak dicát adnak. – Az egri vár karbantartásához robottal tartoznak, illetve ehelyett évente fejenként 80 dénárt adnak. –
Száda:
Zőlőhegyének neve: „Szaday hegy”. dézsma: a földesúrnak gaobna- és bordézsmát tartoznak adni. censust Szent György és Sent Lukács ev. napján fizessenek. Az officiálisnak (névvel) évente közösen adjanak 1 forintot. – Bejegyzés oldalt, 1578-ból: a dézsma, census és robot megváltása fejében közösen fizessenek évente 42 forintot. – A helység a Dunától 3 mérföldre fekszik. Török földesuruk l. Üllő. – dézsma: a török földesúrnak bor- és gabonadézsmát adnak, „praeterea quantum ex eis secipere vult.” – ugyancsak a török földesúrnak fejenként még egy-egy pint vajat is tartoznak adni. – A falu határához szántóföldnek, csekély réttel együtt, tartoznak. – egyéb adó: „pro laboribus” fizetnek, még fejenként 1 forintot. A török császárnak minden házas férfi 1,75-t tartozik fizetni.
Tartsa:
szőlőhegye van, „Tharchay hegy” nevű. dézsma: az egri püspöknek tizedet, a török földesúrnak pedig kilencedet adnak. – officiálisuknak évente közösen 1 forinttal tartoznak. A falu a Dunától 2 mérföld távolságra fekszik. Szántóföldjei bőségesen vannak, de haszon nélküliek, – csekély rétjük, hitvány erdejük van. – A török földesúr felé fizetett censust fejenként fizetik. – dézsma: a török földesúrnak borból és gaobnából tartoznak dézsmát adni. robottal szolgálnak. A jobbágyok ejenként egy icce vajat adnak, zsellérek ennek felét. – Bejegyzés 1578-ból: robot, census és dézsmamegváltást fizetnek, mint a szádiak.
Mogyoród:
„iudex pro Turca” (névvel) – szőlőik után a püspöknek tizedet adnak. A Duna a falutól 2 mérföldre folyik. – Szántóföldjük van, de kevéssé hasznosak. Határukban kevés rét, a majdnem teljesen puszta erdők tartoznak – Török földesúr szokásos adatokkal. A töröknek kilencedet adnak és „labores continuos”- teljesítenek. Vaj-adó, török császár adója, l. előzőek. A keresztény császárnak portánként 1 forintot adnak.
Kis-Alpár:
szőlő nincs – dézsma: búza-dézsmát nem adnak, megváltása fejében évente két részletben (Vitus- és Márton napok) 19–19 forintot fizetnek. – censust közösen fizetik. – officilisuknak „pro defensione iidem” kaszálópénzt adnak. Ennek csökkentését kérik, „quia vi ab eis duos (t. i. forintot). – „pro gratuitis laboribus” – fejenként és portánként- „ut dicantur, á portis nempe 4” – évente 60 dénárt fizessenek. – A Tisza partjától nem messze fekszik a falu. Szántóföldjük elég kevés van, – az is haszon nélküli, – erdejük nincs. Bejegyzés a Tiszán lévő hajó (malom-)ról és a hozzá adományozott rétekről. – török földesúrra vonatkozó, szokásos adatok.
Rékás:
Szőlő, rét nincs, szántóföldjük elegendő mennyiségben. – census: l Alpár. – Bejegyzés ennek csökkentésére vonatkozó kérelmükről, a kérelem részletes indokolásával. – Egyéb pénzadójuk csökkentését hasonlóképpen kérik. – A várhoz végzendő ingyenmunka megváltása l. Alpár. – A török földesúrnak censust, dézsmát adnak, – fejenként, egyébként: „pacifice habitant.” Bejegyzés 1578-ból adóik megváltására vonatkozóan: l. Száda. – Egyéb bejegyzés: Vörösegyház, Némedi, Üllő, Száda, Tartsa, Mogyoród, Kis-Alpár, Rékás – Szent Jakab és Szent Vid praediumokkal: – Szent György és Szent Lukács napján censusuk, dézsmájuk és robotjuk megváltása fejében összesen 400 forintot tartoznak fizetni. Ezen felül officiálisuknak évente 16 forint kaszálópénzt adnak. – „munera honoriarin sunt voluntaria.”
Tisza-Ságh:
Kevés szántóföldjük és rétjük, de elegendő erdejük van. készpénzadót nem adnak, de „ad labores eos cogit saepissime” a török földesúr. – Vaj-adó. – A keresztény földesúrnak (Rátkay Ferenc) pénzadóval szintén nem tartoznak, viszont évente 15 sertést szolgáltatnak neki, „non ita bonos”. – A püspöknek évente két részletben közösen 25 forintot fizetnek. Ugyanekkor pontyokat is adnak, ezeket Vácra tartoznak beszállítani.
Tószeg:
Praedium Rékás mellett, Szolnok megyében. Egyéb adat nincs.
Bekény:
Csongrád megyében, a Tiszán túl fekszik. U. az.
Szent-Vid:
Praedium Pest megyében. Bicske lakói használják földjeit, évente ezért (1581: 8 ft. censust tartoznak adni. – 9 forintot adtak. – 1582: 16 forintot fizettek.) –
Szent Jakab:
praedium Pest megyében, Mogyoród mellett.
Civitas Vaciensis:
szomszédainak felsorolása. – bíró 1578-ban névvel. – bíró 1579-ben névvel. – census: Szent György és Szent Mihály napkor tartoznak fizetni, közösen 200 magyar forintot. – egyéb: Szent Lukács ev. napján adjanak egy vizát.
Váci püspökség jövedelmei
(Pest m.): Váci districtus: Nyaregyhaza – Veőreősegyhaz – Hewiz-GIőrk – Gomba – Nyars-Apathy – Khunhegyes
Ceglédi districtus: Dalk – Sido – Kenderes – Taxon
Almas aliter Totalmas – Haraszthy
Kecskeméti districtus: Domon
Pesti districtus: Valko – Zent-Lazlo – Irsazegh – Gedelleő – Chaba – Peczel – Folth – Kiktarcza – Giőmreő – Bagh – Giőrk – Hewez – Macha – Nemegh – Zenth-Miklos – Rachold – Hartyan – Zewgh – Kerepess – Twsa – Bodroghfalwa – Versegdh – Raad – Chegekatha – Tyssasagh – Bwld
Ceglédi districtus: Chegled – Kewteurk – Koka – Kerekvdwar – Zecheő – Zenth-Leőrynczkatha – Zenththamaskatha – Zenth-Martonkatha – Vyfalu – Monar – Siger – Pylys – Byczke – Zenth-Marton alter Tapy Szent-Marton – Seőregh – Vaczhy – Alberty – Irsa – Ecseő – Potharastya – Mikebuda – Farnos – Hartyan – Zynkota – Wyzazh – Leőrynczy – Saagh – Sambok – Wry – Egresskatha – Csiorghie – Zek – Feleghaz – Janoshyda – Kheer – Dan
Kecskeméti districtus:
Keczkemeth – Sary – Dabas – Gion
Zenthgyörgy aliter Tatarzenth-Győrgyh
Okza – Vattya – Cheő – Pezer – Hernad – Waczy-Inarcz vel Inach – Beczenieő – Karthahy praedium
Kys-Nograd comitatus. Szewlews – Kekenyes – Zantho – Bagyom – Tarcha – Surany – Pencz – Petryn utraque – Beczke – Nagy-Berczel – Czessegh – Teryen – Kosard – Gedeo – Chew – Eched – Zewrdokpispek – Herenczen – Jobbagy – Buyak – Zondakeer – Beer – Hyhallom – Echeg – Apcz – Nandor – Keer – Palotashatwan – Cyor – Bokor praedium – Henyell – Czecze – Zyrak – Dengelegh – Told praedium – Guttha praedium – Horpacz – Debreczen – Kewrth – Saap – Neőtecz – Bank – Zatok – Apaczafalwa – Thereczke – Rohman utraque – Tholmacz – Bodon – Kophan – Reethsaagh – Zenthe – Kys-Berczel – Z.-Jacab – Hered – Agard – Nesa – Wyfalu – Keowesd – Hartyan – Dobo-Jenew – Zakolya aliter Zomolya
Solth comitatus:
Zenth-Thamas – Isak – Solth – Dyal – Zabad-Szalass – Keczkemeth – Bankhaza – Zeőmegh – Zent-Iwan – Zentkiral – Jacabhaza – Ordashaza – Lackhaza – Imrefalva – Beregh – Kapufa – Izdra – Hwgie – Demsed – Dab – Zenth-György – Thas – Baracz – Zenth-Marton – Zenth-Miklos – Zalk – Chaban – Vadas – Vecze – Apaztaghel – Egyhazybel – Rewfalew – Solthbel – Kal praedium – Kisharta praedium – Szentkyralj – Nagharta – Patay – Bede vel Bőd – Zarlo – Ordas – Ged aliter Gedor – Yzylyd – Karaczond – Chyornia – Hanyk – Olleh – Boyar vel Bohajr – Zenth-Benedek – Wzold vel Wzo – Ezeek – Them – Zakmar
(Solt m.: Chertehaza – Megh – Hyle vel Hylbya – Hayossk – Murcz – Kara – Hartan – Lak
Zolnok comitatus:
Sas – Tiszasagh – Izewth – Inoka – Nagrew – Saph – Zenth-Thamas
(Szolnok m.): Thyzafeoldwar – Chybakhaza – Mathfeő – Thyzawarsan – Teniew – Kizkaba – Swl non Zayol (!) – Pispeőky – Nagy-Po – Ky-Po – Kengjel – Nagy-Twr – Vgh – Tertew – Banrewe – Gyolia – Istwanhaza – Echegh
Zolnok comitatus Cis-Thyziam:
Zenth-Leőrinch – Zenth-Kyral – Alapr – Keczhe vel Kyczhe – Jenew – Theszegh praedium – Vesen utraque – Paladicz – Zolnok – Abon – Fwzeamegye – Kenderes
Chongrad comitatus ultra Thyziam: nincs
Nyarasz-Apáthy – Tetlen – Tetetlen – Hegyesbor – Varkon – Thwrpazto – Thurkaba – Chwdasalla – Kakat – Chepa – Tape – Halasztelek – Bekesz – Thecs – Heked praedium – Zhentes – Zheg – Zenth-György – Zentkyral – Martyl – Mindzenth – Kowasd – Wasarhell – Deregegyaíz – Zentth-Lazlo – Theőke – Fabian-Sebestien – Donath – Kyralsagh – Weőrősegyhaz – Mama – Ellies – Chongrad – Temerken – Chyon – Serked – Gieőh – Zwr – Seowenháza – Martonos – Zenth-Peter – Kerthwöllws – Fark – Docz – Amaz – Zhanto – Beld – Wyfalu – Kys-Illies – Algwch – Fegyvernek – Wanya

Tartalomgazda