HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 061.

Dátum 1638. június 19.
Jelleg

20 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány

Szöveg

(Jövedelem-kimutatás urbarialis adatokkal) – (Címlapon: „Extractus brevis specificans singulorum oppidorum et possessionum ad Arcem Suae Maj. SS. Sempte de facto pertinentium, juxta novum Urbarium concinnatus. (Ez az új Urbarium valószínűleg az UC 55:60 alatt található 1738-as összeírás, lásd még az UC 55:62 címlapját) (Az Extractus első oldalán:) „Extractus brevia Anniversariorum proventuum Bonorum ad Arcem Sempte pertinentium exceptis Bonis oppignoratis et inscriptis” (A bérbeadott vagy elzálogosított birtokokról az UC 55: 61 közöl adatokat) – Összeíró: nincs feltüntetve. – Extractus brevis Anniversarionum proventuum Bonorum arcem Sempte pertinentium.
Sempte, Szeres és Ujváros városoknak évi censusa: 2628.44 frt. – Zempcz és Cheklesz városoknak pénzbeli censusa vaj, a kappan, a sajt pénzre átszámítva 525 frt. – Farkashida, Soporni, Nagysur, Valtasur, Taxony, Nagy Mached, Niek Felső Selly, Tallos, Eperjes, Vezekény, Viszkellet és Nagy Szegh: falvaknak illetőleg városoknak a kappanokért, tyúkokért, tojásokért, tortákért, évi fáért, a rétek bérbeadásáért fizetett összeg. 1623.73 frt. – Borjövedelem: A sempte-i Zempczi és Cheklesz-i szőlőhegyekről hegyvámként, kilenced és tizedként, ajándékul adott vagy fizetett borok összege 3400 frt. – A fenti javakból kimérhető 3000 urna bor, urnája 6 dénárral számítva 10,800 frt. – Ez összegek egybeszámítva 15,577 frt. tesznek ki. – Ezekből a tized bérbeadásáért, a várhoz tartozó officialisoknak és szolgálattevőknek jár 1577 frt. – A szántók hozadéka: Sempte birtoknál a szántók kapacitása 8000 mérő. – Vetésterület: 1638-ban in territorio Semptiensi, Zempcziensi et Cheklesziensi elvetettek a búzából és a rozsból 1615 mérőt; a zabból 969 mérőt. – A tizedekből és a quartából Sempte, Zempcz, és Cheklesz területéről ez évben befolyt a búzából és a rozsból 2000 mérő, a zabból és az árpából alig valami. Az 1639-ik évre a fenti birtokokban (Tallos és Vezekény kivételével) elvethető. Búza és rozs kb. 3000 mérő, a zabból kb. 2000 mérő. Ezekből kedvező idő esetén a hozadék a búzából és a rozsból kb. 10,000 mérő. – A zabból is kb. annyi. A majorsági termésből és a tizedekből befolyó búza és rozs 13,784 mérő, a zab és az árpa 10,600 mérő. Ezekből a következő évben elvetendő búza és rozs 3000 mérő, zab és árpa 2000 mérő. – A gondnoknak, a várnagyoknak és a többi tisztviselőknek a búzából és a rozsból kb. 2000 jár, a zabból 600 mérő. – Ezek leszámításával marad Őfelségének a búzából és a rozsból 8784 mérő, a zabból 8000 mérő, faggyú pedig 12 és fél mázsa gyűl össze, a semptei 12 mészárszékből. – Elhagyott majorság ezeken a birtokokon 3 van: Kettő Szered térségében: Kis Major, és Nagy Major. a harmadik a Candya Felső Szelly mellett. Ha ezeket helyreállítják, tarthatnak bennük fejős teheneket, legalább százat, juhot 2200-t és szárnyasokból igen sokat.
A Sempte várához tartozó rendes és rendkívüli jövedelmek. – Sempte és Szered városok rendes adója 1050 frt. – Rendkívüli jövedelem, mint a rétek és széna bérbeadása 762.89 frt.
A legelőkből való jövedelem 815.55 frt. – Összesen 2628.44 frt.
Zempcz:
Rendes censusa pénzben 60 frt. – a vajból 120 itce, 25 dénárjával 30 frt. – 120 kappan 16 dénárjával 19.20 frt. – 120 sajt 4 dénárjával 8.40 frt. – Ezen város vámja 165.25 frt.
Cheklesz:
Rendes censusa pénzben 49 frt. – A vajból 94 itce 25 dénárjával 23.50 frt. – 94 kappan 16 dénárjával 15.36 frt. – 94 sajt 7 dénárjával 6.58 frt. – Ezen város vámja: 149.61 frt.
Farkashida:
Rendes census minden lakott telek után 16 dénárjával 15.87 frt. – Fa-pénz az urbarium szerint 17 frt. – 16 kappan 16 dénárjával 2.56 frt. – 16 torta 6 fillérjével 96 dénár. – Ezen helység vámja 164 frt. – Az anabaptisták malma utáni census 300 frt.
Soprony:
Rendes census minden lakott egész telek után 16 dénárjával 7.92 frt. – Fa-pénz minden egész telek után 1 frt 16.80 frt. – 16 és fél kappan 16 dénárjával 2.64 frt. – 16 és fél torta 6 dénárjával 99 dénár. – 5 malom censusa 8 forintjával 40 frt.
Valta Swr:
Rendes census minden lakott egész telek után 15 dénárjával 5.44 1/2 frt. – Fa-pénz minden egész telek után 1 frt. 8.25 frt. – 8 és 1/2 kappan 16 dénárjával 1.32 frt. – Őfelsége részére elszámolás alá esik 8 és fél sessio. – Minden telek után 33 dénár 3.416 1/2 frt. – Fa-pénz 7 frt.
Taxony:
Sessiok száma a felség elszámolásához 10. – Minden sessio után 8 dénár = 3.70 frt. – Fa-pénz 1 frt-jával számítva = 16 frt. – Chemez István a sessioért fizet 20 frt. – Kinis István a sessioért fizet 8 frt. – Az egész bevétel 41.70 frt.
Nagy Machod:
Minden egész telek után 20 dénár – Fapénz címén 1 frt. – Sajt címén 1 dénár. – 4 tojásért 2 dénárjával. – A kappanokért 16 dénárjával. – Az egész bevétel 53.20 frt.
Nyek:
Mindegyik egész telek után 16.5 dénár a 4 tojásért 2 dénárjával; fapénz címén 1 forintjával – Az egész összeg 15.40 frt.
Feőlseő Szelly:
Minden egész telek után 16 dénár. A 4 tojásért ŕ 2 dénárjával. az 1 kappan után 16 dénár; Az 1 tyúk után 12 dénár. – Az 1 torta után 6 dénár. Fapénz címén 1 forintjával Soós János szabados fizet kiváltságáért 15 frt. Az egész összeg 51.80 frt.
Tarlos:
Minden egész telek után 16 dénár. A 4 tojásért 2 dénárjával. 1 kappanért 16 dénár. 1 tyúkért 12 dénár, 1 tortáért 6 dénár. – fa-pénz 1 forintjával. – A kikötőért és az átjáróért 80 frt. Az egész bevétel 103.32 frt.
Eperjes:
Minden egész telek után 16 dénár. – 4 tojásért 2 dénárjával, – 1 kappanért 16 dénár, – 1 tyúkért 12 dénár. – 1 tortárét 5 dénár. – Fapénz címén 1 forintjával, 2 malom adója 2 frt. – A hely kikötője 70 frt. – Az egész összeg 83.80 frt.
Vezekeny:
Minden egész telek után 16 dénár, A 4 tojásért 2 dénárjával, 1 kappanért 16 dénár; 1 tyúkért 12 dénár, 1 torta fejében 6 dénár. Fapénz címén 1 forintjával. 1 malom adója 1 frt. Az egész összeg 14.80 frt.
Vizkelet:
Minden egész telek után 16 dénár; – A 4 tojásért 2 dénárjával. 1 kappanért 16 dénár; 1 tyúkért 12 dénár; 1 tortáért 6 dénár; – Fa-pénz címén 1 frt. – Az egész összeg 11.80 frt.
Nagy Szegh:
Rendes adója 25.50 frt.
Bor-jövedelem: A Sempte várához tartozó szőlők után a hegyvám 328 1/4 frt. Azon a címen, hogy nem foglalták le Sempte, Szered és Ujváros borait, évenként fizetnek 62 urna bort. A várhoz tartozó szőlőkből 130 urna bor adódik. A semptei kerület tizedeinek a feléből 139 1/2 urna jár. Ezek együttesen 666 1/4 urnát tesznek ki.
Zempos és Cheklesz bor-jövedelmei. – A fejedelem saját szőlőiből 234 1/2 urna bor. A kilencedekből befolyó bor 1746 urna. – A bortized feléből 589 1/2 urna bor. Azon a címen, hogy borukat nem foglalták le, 150 urna bort fizetnek. Ugyanazon a címen Bornemisza Simon és György 10 urna bort fizetnek. Fodor István a malom adója címén 4 urna bort fizet. Az egész összeg 2734 urna.
Borkimérés: Ujvárosban 135 urna, Felseo Zellyben 250 urna. Farkashidán 279 urna, Nyeken 100 urna; Nagy Swrban 80 urna, Vezekenyben 100 urna; Vizkeletben 200 urna, Eperjesen 100 urna, Nagy Macheden 100 urna Taxonyban 45 urna. Tarloson 110 urna, Zempczen 1150 urna Chekleszen 250 urna, Összesen 2899 urna.
Búza-jövedelem: A Zempcz-i és Cheklesz-i majorságokból befolyik 1809 mérő búza. Ugyanazokból 1303 mérő zab. – A sempte-i kerületből a tized feléből búza és rozs 2184 mérő. – Az árpából 355 mérő. – A zabból 56 mérő. – Summa tritini et siliginis facit Metr. 3993 Hordei 355 Avenae 56 – Az 1638-ik évre Zempcz és Cheklesz területén elvetettek: a búzából 605 mérőt, az árpából 60 mérőt, a zabból 901 mérőt. – Sempte vár területén búzából és rozsból 1000 mérőt. – [1638-as vetés összegezése:] Summa facit tritici et siliginis metr. 1605 hordei metr. 60 avenae metr. 901
Sempte vár és tartozékai (Nyitra megye) volt Thurzó-birtok: Zempcz (Pozsony megye) – Cheklesz (Pozsony megye) – Farkashida (Pozsony megye) – Soporny (Nyitra megye) – Nagy Swr (Pozsony megye) – Walta Swr (Pozsony megye) – Taxony (Pozsony megye) – Nagy Mached (Pozsony megye) – Nyek (Pozsony megye) – Feölseö Szelly (Nyitra megye) – Tarlos (Pozsony megye) – Eperjes (Pozsony megye) – Vezekeny (Pozsony megye) – Vizkelet (Pozsony megye) – Nagy Szegh (valószínűleg Pozsony megye)
Sempte vár tartozékai: Sempte város (Nyitra megye) – Kis és Nagy Major – Ujváros (Nyitra megye) – Zempcz (Pozsony megye) – Cseklesz (Pozsony megye) – Farkashida (Pozsony megye) – Soporny (Nyitra megye) – Nagy Sur (Pozsony megye) – Valtasur (Pozsony megye) – Taxony (Pozsony megye) – Nagy Mached (Pozsony megye) – Nyék (Pozsony megye) – Felső Szelly (Felső Zélye, Nyitra megye) Candya majorral
Tallos (Tarlos formában is, Pozsony megye) – Eperjes (Pozsony megye) – Vezekény (Pozsony megye) – Viszkellett (Pozsony megye) – Nagy Szegh (valószínűleg Pozsony megye)

Tartalomgazda