DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172) • 76005

DL-DF 76005
Keltezés 1354-01-27
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 172
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szathmáry-Király család (Q 172)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta 20. d. oct. Strennarum Buda. Tamás országbíró és turóci ispán tudtul adja, hogy Gábor fia Lukács Wadna-i Demeter fia Barleus nevében a királyi kápolnaispán ügyvédvallólevelével, Mykocha fia Peteu a nevezett Demeter fia Antal nevében a titeli káptalan ügyvédvalló levelével 1352-ben Szent György nyolcadán az országbíró elé járulva Mykocha fia Péter felesége, Seney-i László fia Egyed, Beke fia Mátyás felesége ellen az egri káptalan oklevelét mutatta be, amely szerint a királyi emberrel és az egri káptalan bizonyságával a felek Vízkereszt nyolcada utáni szombaton Bodlva Borsod megyei possessiohoz mentek a Boldua-i egyház földje mellett, amely possessiot a király Berleus és Antal szolgálataiért Sene fia Tamás özvegye, Gyunge és Cosma fia Burukcha birtokaként mint örökösök nélkül elhunytakét nevezetteknek adományozta, Barleus és Antal birtokba akarták iktattatni magukat, Pebor dictus János özvegye, Senye-i László fia Egyed és Mátyás felesége Boldua possessiot statuciójától a királyi és a káptalani embert eltiltották, aminek okát Barlyus és Antal prókátorai tudni akarták. Mykocha fia Péter az említett asszonyok és László fia Egyed nevében azt felelte (a leleszi és a jászói konvent ügyvédvalló levelével megjelenve), hogy az asszonyok és Egyed Boldua nevű possessiot a Boldua-i egyház földje mellett nem bírnak, de van Borsod megyében Seney nevű birtokuk, amelyet Bys possessio választ el a Boldua-i egyház földjétől. A királyi embereket és az egri káptalan bizonyságát ki kellett küldeni a birtokok bejárására. Az országbíró felkérte az egri káptalant, hogy küldje ki embereit hiteles bizonyságokul, akiknek jelenlétében Petry-i Pál Barlyus és Antal részéről, Zelez-i Beke fia Mihály a másik fél részéről mint királyi emberek Jakab apostol nyolcadán Boldua és Senye possessiokhoz menve, előbb Seney possessiot, majd Boldua possessiot járják meg és a feleket, amennyiben egyetértenek a határokkal, iktassák birtokjogaikba. Ha nem értenének egyet, a vitás földet királyi mértékkel mérjék meg vagy szemmel becsüljék meg, s Jakab ap. nyolcadára tegyenek jelentést. A per tárgyalása Jakab apostol nyolcadának 8. napjáról 1354. újév nyolcadára halasztódott. Ekkor Barlyus és Antal mesterek, Demeter fiai egyfelől, László fia Egyed személyesen és Mykocha fia Péter felesége, Beke fia Mátyás felesége nevében Mykocha fia Péter a jászói konvent ügyvédvalló levelével az egri káptalan jelentését a királyhoz mutatták be. Eszerint az egri káptalan Beke fia Mihály és Petry-i Pál királyi emberekkel György litteratus mester subnotariust az asszonyok és Senye-i László fia Egyed részére, valamint Pál karpapot Barlyus és Antal részére küldte ki, a káptalanhoz visszatérve a királyi emberek azt jelentették, hogy Jakab ap. nyolcadán először Senye possessiohoz mentek, Antal mester és Wyfolu-i Gábor fia Lukács, Barlius mester rokona és prókátora, László fia Egyed, Mykocha fia Péter, az asszonyok prókátora jelenlétében Egyed és Péter útmutatása szerint meghatárolták a birtokot és azt az asszonyoknak és Egyednek akarták átengedni, Pobor dictus János özvegye és László fia Miklós özvegye Miklós és Mihály nevű kiskorú fiai nevében, Mihály fia Miklós nem a határjárástól, hanem Senye possessio kimérésétől és statutiojától, amely állításuk szerint közös, osztatlan birtok, eltiltották őket, de a királyi emberek az özvegyek fiait az asszonyok és László fia Egyed ellen a király elé nem idézték meg, mivel az országbírói oklevélben az idézésre vonatkozó clausula nem volt. Senye possessiot, mivel a felek a határ kijelölésében nem értettek egyet, Bys possessio kivételével szemmel meg akarták becsülni, de Antal és Gábor fia Lukács azt állították, hogy a birtokok egy birtokot képeznek Olboldua néven, ezért a királyi emberek végrehajtás nélkül távoztak. László fia Egyed és Mykocha fia Péter prókátor azt állították, hogy Boldua possessio, amelyet bizonyos idő óta Senye-nek neveznek és most is Senye-nek hívják, amelyet Antal és Barlyus a királytól Gyunge, Senye fia Tamás özvegye birtokaként maguknak kértek, Egyedet és az említett asszonyokat illeti, Senye fia Tamás fia Saulnak és általa Saul fia Senyének és örököseinak örökösödési jogon jutott ugyanis és végül Saul fia Senye és Saul fia Senye fia László által Berokche porcio kivételével Saul lányainak: Benedictának és Máriának lett adományozva, Gynge, a nagyanyjuk az egri káptalan oklevelével nekik adta. László fia Egyed Benedicta unokája, Mykocha fia Péter és Beke fia Mátyás felesége Mária unokái, így Boldua possessio a Borokche részt kivéve őket jogosan illetik, s szavaik bizonyítására az egri káptalan 1/3/52-ben kelt pátens oklevelét mutatták be, amely átírja az egri káptalan 1254-es privilégiális oklevelét, ez pedig Lampert egri püsök 1254 es oklevelét. Mivel (Boldua) possessiot Saul fia Sena és fia László Borukcha porcio kivételével Saul lányainak Benedictának és Máriának adták Lampert egri püspök oklevele szerint, Egyed és társai Benedicta illetve Mária unokái, ezért az országbíró Miklós zágrábi póspökkel, Miklós nádorral, Miklós erdélyi vajdával, Chykow királyi tárnokmesterrel, András macsói bánnal, Bubek dictus Domonkos fia Györggyel, liptói ispánnal, Miklóssal, Miklós nádor (ítélőmesterével), Mykoch néhai bán fiaival: Istvánnal és Akus-sal Boldua possessiot Borukcha részt kivéve László fia Egyednek, Mykocha fia Péter feleségének és Beke fia Mátyás feleségének, Saul fia Senye és fia László adományozása szerint ítéli. Eredeti, restaurált hártya. Függőpecsét zsinórja. – Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi)

Tartalomgazda