DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178) • 67400

DL-DF 67400
Keltezés 1353-02-01
Kiadó MIKLÓS NÁDOR
Régi jelzet Q 178 / 5
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Q 178 / 6
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Q 178 / 7
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Szirmay család (Q 178)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő
Regeszta ”Bude” - vigesimo die octavarum Epiphaniarum. Miklós nádor és a kunok (Comanorum) bírája ítéletlevele a Leztemer-i János fia: Gál - vele együtt levő ügyvédje Fülöp fia: Ramacha által Zemplen és Wngh megyék 1349. augusztus 10-én Patak város mellett tartott nádori közgyűlésén Cegze fia: Demeter és Márton fia: Mihály, Bethlen-i nemesek, ellen indított perben. A felperes vádja szerint az alperesek megszállták Leztemer birtok felét, mely korábban a férfi örökösök nélkül elhunyt Éliás fia: Jánosnak birtoka volt, pedig ha nem szállták volna meg, akkor ő őket a nevezett birtok fele után nekik járó jogokat illetően kielégítette volna. Az ismételteni halasztások után 1352. október 6-án megtartott tárgyaláson az alperesek jogai igazolására azok ügyvédje, Bethlen-i Márton fia: Domonkos, a Jazon-i konvent levelével, bemutatta a bíróság előtt a Jazou-i konvent 1339. július 19-i privilégiumát, mely szószerinti átírását tartalmazta Dávid Lelez-i prépost és a konvent 1304-ben kelt pátens levelének. Az előbbi oklevél bizonysága szerint Éliás fia: János egyrészről s Mihály fia: János a maga s Demeter meg Gál nevű fiai, továbbá a nevezett Mihály fia: Péter szintén a maga és András nevű kiskorú gyermeke nevében - mindannyian Fulleztemer-i nemesek Zemplén (Zemlyniensis) megyéből - másrészről, a konvent előtt fogott bírák közvetítésével, kik közül mint ”mediator” Cheb-i Jakab fia: Dok jelent meg, létrejött egyességükben Fulleztemer-nek a Lelez-i konvent imént említett oklevelében foglalt osztályát örök érvényűnek ismerték el s ha valamelyik fél fiörökösök nélkül halna el, az részét leányági örököseinek szabadon átadhatja, ha pedig a felek egyike az egyességet megbontaná, osztályrésze a másik, az egyességet megtartó félre szálljon. A Lelez-i konvent oklevele szerint pedig Éliás fiai: János és László egyrészről, Bethlen fia: Mihály másrészről Fulleztemer birtokukat az alábbi határokkal osztották egymás között két részre: prima meta incipiens de inferiori parte a Petro filio Wrbani super unum Ryuulum Vrhpataka dictum et iret supra, deinde incideret ad minorem Ryuulum et curreret usque ad siluam vulgato ad partem occidentalem et curreret per medium silvam eandam, transiretque ad campum Tyuadarzege dictum media pars campi cessisset ad Galosk, que esset ab oriente et alia pars ab occidente pertineret ad Zalusyan et hec essent mete Laborch et silva esset eis communis. A nyugat felé eső rész lett Mihályé, a keleti részt pedig János és László kapták. Ha valamelyik fél az osztályt megszegi, az 10 márka ezüstöt fizet. Az oklevelek bemutatása után, október 8-án következő tárgyaláson a felperes, aki 1349-ben még in tam tenerrima extiterat etate, ut vix procuratorem constituere valuisset jóllehet atyja őt a váradhegyfoki (Warádiensis) knvent oklevelével képviselte, az alperesek nevezett ügyvédje, aki az alperesek itt bekapcsolódó feleségeit, éspedig Demeterét: Katalint és Mihályét: Annát is képviselte - a két asszony az elöl nevezett, férfiörökösök nélkül elhalt Éliás fia: János lánya, a peres rész tehát őket illeti - fogott bírák közvetítésével békésen megegyeztek úgy, hogy a vitás birtok osztassék a két fél között két egyenlő részre (mivel azonban Éliás fia: Jánosnak a nevezett két lányán kívül még három lánya, akik az egyezségben nem szerepelnek, az ő nékik kijáró hitbért és nászajándékot illetően a két asszony a felperes Gált nyugtatta). Az egyezség alapján, miután annak ellentmondás nélkül történt végrehajtását a Lelez-i konvent 1353. január 15-én jelentette (11. sz.), a nádor Leztemér felének délre eső egyik felét a felperesnek, az északra eső másik részt medig az alpereseknek ítéli oda örök jogon. A nádor által az egyezség végrehajtása tárgyában a konventhez küldött mandátumban a következő kijelölt nádori emberek szerepeltek: Nena-i Miklós fia: László, Beud fia: Péter, Bodhaza-i László és Donch, illetőleg Leztemer-i Simon fia: László, Naualad-i Nata fia: László, s Zbugya-i Péter fia: Pál. Hártya, kissé tört függőpecséttel. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda