DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39187

DL-DF 39187
Keltezés 1351-08-07
Kiadó BUDAI KÁPTALAN
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Regeszta dominica die proxima ante f. b. Laurentii mart. A budai káptalan jelenti Lajos királynak, hogy megkapta Tamás comes országbíró ítéletlevelét, melynek értelmében Varadi (:de Varadino:) Miklós fiával: Istvánnal kiküldte Demeter fiát: János mestert és János sublectort, két kanonoktársát, akik július 29-én kiszálltak a Hont megyei Moro.. birtokokhoz és a pilisi apát meg a bozóki prépost személyes jelenléte mellett és a szomszédok meghívása mellett először a pilisi apát mutatta meg a két birtok közti határokat, de ezek egy kivételével ”vallis Machkaswulg” nem egyeztek meg a IV. Béla oklevelében foglalt határokkal, amelyekről a prépost kijelentette, hogy azok nem az igazi határok, ő pedig az oklevélben foglalt határok értelmében kéri vissza a maga birtokát, azért betekintés végett kérte az apáttól az oklevelet, és bár az apát nem teljesítette a kérését, az oklevél nélkül is bemutatta a veras metas et bene apparentes és az általa mutatott határokat mondották a megjelent szomszédok is az igazi határoknak. Ezekről viszont az apát állította azt, hogy azokat az ő és elődjei tudtán kívül vonta meg egykor a király apothecariusa: Gykme..s. Ezek után, mikor a fennmaradt vitás területet felmérték és felértékelték és az országbírói rendelkezés szerint az apát esküjét ki akarták venni és a birtokot neki akarták statuálni, a prépost látván, hogy az apát az egész területet a magáénak akarja, mind az eskü letevésének, mind az apát részére való statutiónak ellentmondott. Így a megbizatásnak nem tudtak teljesen eleget tenni, amiről jelentést küldtek a királynak, a feleket augusztus 8-ra idézve meg az országbíró elé. Eredeti, papír, zárópecsét töredékesen és caput sigilli. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda