DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39181

DL-DF 39181
Keltezés 1350-07-29
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Regeszta Bude. octavo die termini prenotati. Tamás comes országbíró és Turuch-i ispán az esztergomi káptalanhoz. Midőn István, egész Sclavonia, Horvátország és Dalmatia hercege Fülöp nevű udvari vitéze révén maga elé hivatta a Honth megyei Morouth nevű birtok miatt egymással perben álló Egyedet, a Bozouk-i premontrei monostor prépostját és Jánost, a Pylya-i cisztercita monostor apátját, hogy Keresztelő Szent János nyolcadán – július 1. – bemutassák a Morouth birtokra vonatkozó okleveleiket és ugyanakkor az egész ügy eldöntését az országbíróra bízta, akkor István literatus János, pilisi apát nevében bemutatta az országbíró előtt IV. Béla királynak 1269-ben kelt, Marouth adományozásáról szóló oklevelét, majd Joseph fia: Miklós a sági konvent üv. levelével Egyed, bozóki prépost nevében bemutatta IV. Béla királynak 1262-ben kelt, II. Béla királynak régi privilegiumát magában foglaló oklevelét, amely a monostornak adott birtokok közt szintén egy Marouth nevű birtok adományozását foglalta magában. Ezek bemutatása után a pilisi apát procuratora kérte a két hasonló nevű, egymás mellett elterülő birtok elválasztását, amihez a prépost procuratora is hozzájárult. Ennek a véghezviteléhez kérte az országbíró a káptalan emberének a kiküldését, akinek a jelenlétében a kiküldött királyi emberek Keresztelő Szent János nyolcadának 15. napján – július 15. – szálljanak ki a két Marouth birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett járják meg azokat IV. Béla királynak a pilisi monostor számára adott 1269. évi oklevele szerint és hagyják meg a két perlekedő félnek az őt megillető részt, ha a határokban megegyeznek; ha ellenben marad fenn köztük vitás terület, azt jelöljék meg határjelekkel, mérjék fel és felértékelve tegyenek az egész eljárásról július 22-ére a királynak jelentést. Kijelölt királyi emberek János pilisi apát mint felperes részére: Egidius ”dictus” Saar de Boyon, vel Paulus filius Dayka de Zanthow, aut Andreas ”dictus” Cytar, míg Egyed bozóki prépost mint alperes részére: Johannes de Thezer, vel Mychael ”dictus” Chemper, aut Petrus filius Stephani de Demyen. Mikor július 22-én az ország báróival és nemeseivel törvénynapot tartott, bemutatták előtte a káptalan válasziratát, mely szerint a káptalan Zanthow-i Dayka Pállal mint a pilisi apát részére adott királyi emberrel István mester kanonoktársát küldte ki, és Palasth-i Lyptou fiával: Istvánnal, mint a bozóki prépost részére adott királyi emberrel kiküldte László mester kanonoktársát, akik július 15-én kiszálltak a két Marouth birtokhoz, de midőn a szomszédok jelenlétében megkezdték a pilisi monostor 1269. évi oklevelében foglalt határok szerint a határjárást, maga az apát ”non per illum ordinem, quo privilegium suum ostendisset” és ahogyan az összes szomszédos nemesek is vallották, járt el a határok megmutatásában, hanem azokba idegen területet is csatolt bele. Minthogy továbbá az apát nem akarta azokat a határokat elfogadni, amelyeket a nevezett privilegium, a bozóki prépost és a megjelent szomszédok vallottak a két birtok igazi határainak, jóllehet a prépost határozottan kijelentette, hogy a privilegium szerinti határokat mindenütt elfogadja, így a reambulatiot nem fejezhették be. Az országbírói törvényszék megállapította, hogy az apát törvényellenesen akart eljárni és mivel erre procuratora semmi mentséget nem tudott felhozni, a préposttal szemben ”in judicio regeli” marasztalták el. Majd az országbíró elrendelte, hogy a reambulatiot szept. 15-én meg kell ismételni, amikor szorosan alkalmazkodni kell a IV. Béla privilegiumában foglaltakhoz ”a prima meta incipientes usque ad ultimam metam procedentes”. Ehhez kéri ismét a káptalan embereinek a kiküldését és hogy a végzett reambulatioról és estimatióoról tegyen a káptalan a királynak szeptember 22-ére jelentést. (:Teljes szöveg.:) Eredeti, papír, vízfoltos és lyukacsos, zárópecsét nyomaival és caput sigilli. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda