DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166) • 84798

DL-DF 84798
Keltezés 1345-04-11
Kiadó LAJOS 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 166 / 1 32
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Semsey család (Q 166)
Fennmaradási forma Átírás 1381
Regeszta tertio Idus Aprilis. Lajos király (Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque rex, princeps Sallernitanus) Sclauonia néhai bánja, Mykch fiai: István és Akus mesterek, vasvári és soproni (Castriferrei és Supruniensis) comesek bemutatásában és kérésére átírja, megerősíti és privilégiális formában kiadja Károly király 1323. február 26-i privilégiumát és egyben az abban nevezett Pozdych és Dergeneu birtokokat, meg Vyd Zemplén (Zemplyniensis) és Bach Zobouch megyei tartozékaikat a nevezett comeseknek a király szolgálatában szerzett nagy érdemei jutalmazására új adomány címén ismét nekik ajándékozza, s általuk László, Loránd és Miklós testvéreiknek (fratribus). Datum per manus ... magistri Tatamerey Albensis ecclesie prepositi, aule nostre vicecancellarii... Méltóságsor: Csanád esztergomi (Strigoniensis) érsek, kalocsai (Colochensis) szék üres, Kálmán győri (Jauriensis), László pécsi (Quinqueecclesiensis), András erdélyi (Transiluano), Jakab zágrábi (Zagrabiensis), András váradi (Waradiensis), Miklós egri (Agriensis), Mihály váci (Vaciensis), Galhardus csanádi (Chanadiensis) István veszprémi (Wesprimiensis), királynői kancellár, Péter szerémi (Syrmiensis), Lőrinc boszniai (Boznensis), és Vid nyitrai (Nitriensis) püspökök, Miklós nádor és a kunok (Comanorum) bírája, Lőrinc királyi tárnokmester, István erdélyi (Transiluano) vajda és Zonuk-i comes, Pál comes országbíró. Miklós Sclauonia bánja, Domonkos Machou-i bán, Pál királynői tárnokmester, Péter fia: Miklós asztalnokmester, István vajda fia: Dénes lovászmester és Miklós pozsonyi (Posoniensis) comes. A zalai konvent 1381. július 5-i átíró oklevelében. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda