DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Genealogiae (Q 371) • 31020

DL-DF 31020
Keltezés 1519-05-06
Kiadó LELESZI KONVENT
Régi jelzet Q 371 / 1 1
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Erdélyi országos kormányhatósági levéltárakból (F) • GYKOL, Genealogiae (Q 371)
Fennmaradási forma Átírás 1519
Regeszta quinto die fassionis: feria secunda prox. p. dom. Quasimodo. András leleszi prépost és a konvent bizonyítják, hogy midőn Wylak-i Lőrinc mesternek, Bosznia hercegének, országbírónak Budán tricesimo secundo die vigesimi diei festi epiphaniarum Domini (febr. 25.) kelt, Deeshaza-i István, az esztergomi érsekség javainak a kormányzója javára szólóan, filii videlicet condam (condam) Clementis, filii nobilis domine Potentiane, filie Thome, filii Stephani, filii Simonis, filii olim Emerici de Chewg és Warda-i Ferenc erdélyi püspök ellenében kiadott és Közép-Szolnok megye comesének vagy vicecomesének és szolgabíráinak szóló és a konventet is érintő ítéletlevele alapján unacum magistro Petro Ibrany de Waya, a királyi curia jegyzőjével Kerechen-i Péter rendi tagot küldte ki testimoniumként a Chewg birtok szomszédaira és a nevezett megye többi nemeseire is kiterjedő tanúvallomások meghallgatására ”de et super genelogia sive generatione ipsius Stephani Deeshazy, azok visszatérve a konventhez, ott eskü alatt ily jelentést tettek az elhangzott tanúvallomásokról: Május másodikán (feria secunda prox. post dominicam Quasimodo) kiszálltak a nevezett Közép-Szolnok megye törvényszéki helyére, vagyis Akos birtokhoz, ahol az alulírt nemesek ad fidem eorum Deo debitam, ac u nus ex eisdem, puta honorabilis Thomas de Kerezthur, plebanus de Lele ad conscientie sue puritatem egyenként és külön-külön tettek vallomást Deeshazy István említett genelogiájára nézve, továbbá arra nézve, quod si Fabianus, pater domine Dorothee fuerit filius prefati Johannis, filii Simonis, filii olom Emerici de Chewg, necne. - A vallomást tévők a következők: prefatus Thomas plebanus vicinus... sciret: prefatum Stephanum Deeshazy esse filium condam Clementis de Deeshaza, ac Clementem ipsum ex nobili domina Potentiana, filia olim Thome, filii Stephani de Chewg procreatum; sciret etiam prefatam dominam Dorotheam fuisse filiam Fabiani, filii Johannis et genelogiam eandem latius se nescire. - Ambrosius Bathorffy de eadem Kerezthur, similiter vicinus, teljesen úgy vallott, mint a testvére, a nevezett plébános. - Blasius de Kerezthur, consimiliter vicinus... se scire: Stephanum Deeshazy esse filium Clementis de Deeshaza, filii pretacte domine Potentiane, filie Thome, filii Stephani, filii Simonis, filii Emerici de Chewg, sciretque dictam dominam Dorotheam fuisse filiam Fabiani de Chewg, filii Johannis, filii Simonis et quod domina Dorothea nobili condam Thome Bartha de Kerezthur matrimonialiter fuisset copulata; sciret etiam, quando eadem domina Dorothea portionem suam possessionariam in dicta possessione Chewg habitam, nunc litigiosam a kolosmonostori konvent előtt eladta az akkori erdélyi püspöknek: Miklósnak. Azt is hallotta: dictum Simonem fuisse filium Emerici de Chewg. - Johannes de Sarmassag, comprovincialis, az említett Közép-Szolnok megye alispánja, se scire: predictum Stpehanum de Deeshaza ex prefato Clemente Deeshazy filio dicte domine Potentiane, filie Thome Igaz revera susceptum esse és az öreg emberektől hallotta dictam dominam Dorotheam ex Fabiano, filio Johannis susceptum fuisse Többet nem tud. - Item petrus de Myndzenth, ugyancsak azon megye alispánja, vicinus, mindenben úgy vallott, mint Sarmassag-i János - Item Stephanus de Mayad, vicinus, mindenben úgy vallott, mint Kerezturi Balázs. - Item Johannes Kapolyony de Lele, commetaneus apjától hallotta és apja édesanyjától, quod Clemens Deeshazy, pater prefati Stephani Deeshazy, fuisset natus ex nobili domina Potentiana, filia Thome Igaz; et quod predicta domina Dorothea fuisset filia Fabiani de Chewg, filii Johannis de eadem; azt is hallotta, quod eadem alienasset bona a consanguineis eiusdem et quod ipsi consanguinei et fratres ipsius domine Dorothee eidem et prefato Nicolao episcopo eiusdemque successoribus episcopis semper maledixissent .. ipsamque dominam Dorotheam molestassent. - Item Paulus Chewgy de Kerezthur, vicinus, se scire: annotatum Stephanum Deeshazy esse filium Clementis de Deeshaza, filii domine Potentiane, filie Thome Igaz, nesciret tamen, Thomas ipse cuius filius fuisset; scire etiam dominam Dorotheam fuisse filiam Fabiani et Fabianum Johannis de Chewg. - Item Gregorius Chewgy de Bere, vicinus, se scire: annotatum Stephanum Deeshazy ex dicto quondam Clemente, filio Domine Potentiane, filie Thoma Igaz susceptum esse; sciret etiam dominam Dorotheam fuisse filiam Fabiani et Fabianum Johannis de Chewg amint Chewgy Gergely is vallotta. - Item Petrus de Chewg, commetaneus, se scire: prenotatum Stephanum Deeshazy filium Clementis de Deeshaza esse; minden egyébben is úgy vallott, mint Kerezthur-i Balázs. - Item Demetrius Chewgy de Bere vicinus, mindenben úgy vallott, mint Kerezthur-i Chewgy Pál. - Item Blasius de Chewg vicinus, se scire: Stephanum Deeshazy filium Clementis de Deeshaza esse et Clementem ipsum ex domina Potentiana susceptum; apjától pedig hallotta eandem Potentianam filiam Thome fuisse; scriet etiam dictam dominam Dorotheam filiam Fabiani fuisse et ipsum Fabianum parum etiam novisse, et hoc, quod ipse Fabianus filius Johannis et Johannes Simonis et Simon Emerici de Chewg filii fuissent. Item Stephanus Balashazy de Gench et Andreas similiter Balashazy de eadem, vicini, úgy vallottak, mint Chewgy Gergely. - Item Michael Balashazy similiter de eadem, vicinus, sciret: dictum Stephanum Deeshazy esse filium Clementis de Deeshaza, filie dicte condam domine Potentiane. - Item esse filium prenominati Clementis, filii domine Potentiane, filii doine Potentiane, filie Thome, filii Stephani, filii Simonis et ipsum Simonem filium Emerici de Chewg fuisse audivisset; sciret etiam dictam dominam Dorotheam filiam Fabiani et eundem Fabianum filium Johannis de Chewg fuisse és hallotta: ipsum Johannem filium Simonis et Simonem filium Emerici de Chewg extitisse. - Item Johannes Genchy de Myndzenth mindenben úgy vallott, mint Balásházy Mihály. - Item Emericus de de Myndzenth, vicinus, sciret antefatum Stephanum Deeshazy filium iamtacti Clementis, filii domine Potentiane (ettől kezdve több hézag van, így a vallomások is csonkák lesznek). ... filii Stephani esse. Sciret etiam dictam Potentianam filiam Fabiani, filii ... fuisset filius Simonis et Simon filius ... - Item Petrus de Makra et Johannes Balashazy, vicini, úgy vallottak, mint Myndzenthy Sebestyén. - Item Johannes Gewrbeth de Jolsva (?) vicinus, ... Ladislaus de Gench vicinus... Stephanus de Saap ... Lucas de Balashaza. - Item Michael de Zodoro; item Thomas de Chewg; item Gregorius de Zilagzegh vicinus, Nicolaus de Bewnye vicinus; item Ladislaus Ramocha de Menyew, vicinus; item Matheus Deeshaza-i úgy vallott, quod Thomas Igaz fuisset filius Stephani et ab eodem Thoma domina Potentiana, que Potentiana fuisset matrimonialiter copulata ... Deeshazy, a qua Potentiana Clemens de Deeshaza, a quo Clemente Stephanus Deeshazy essent propagati; sciret etiam, quod domina Dorothea fuisset filia fabiani, filii Johannis, de azt már nem tudja, si Johannes fuisset filius Simonis et ipse Simon si fuisset filius Emerici de Chewg. - Item Benedictus Keresztessy vicinus úgy vallott, mint Deeshazy Máthé. - Item Johannes Budahazy se scire Stephanum Deeshazy filium Clementis de Deeshaza, filii domine Potentiane, filie Thome, filii Stephani esse; többet nem tud. - Item Ladislaus Jakabffy de Kwssal vicinus et Albertus Chewgy de Mochola commetaneus úgy vallottak, mint Budahazy János. - Item Stephanus Chewgy de Mocholya commetaneus, se scire: Stephanum de Deeshaza filium Clementis, filii domine Potentiane, filie Thome esse; tovább nem tudja a családfát. Sciret etiam dictam dominam Dorotheam filiam Fabiani fuisse. - Item nobilis domina Elena, relicta condam Georgii Dado de Chewg, vicina, se scire:Stephanum Deeshazy, filium Clementis, filii prefate domine Potentiane, filie Thome esse; audivisset etiam ipsum Thomam ex Stephano et Stephanum ex Simone, Simonem ex Emerico ortos esse; sciret etiam dominam Dorotheam filiam Fabiani... fuisse. - Item Ladislaus Werwelgy vicinus, se scire: Stephanum Deeshazy filium Clementis, filii domine Potentiane, filie Thome esse; sciret etiam prefatam dominam Dorotheam, filiam Fabiani, filii Johannis fuisse. - Item Valentinus Kowach de Zakachy vicinus, sciret: Stephanum Deeshazy filium Clementis de Deeshaza, filii domine Potentiane, filie Thome Igaz, filii Stephani similiter Igaz esse, Stephanum autem nesciret, si sit ex Simone filio Emerici de Chewg, necne. - E vallomásokról magister Petrus Ibranyi királyi ember és a saját testimoniumuk jelentése alapján adták ki ezen oklevelüket Deeshazy Istvánnak jogai védelmére. Átírta: 1519. jún. 4. Wylak-i Lőrinc országbíró.

Tartalomgazda