DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teleki család, gyömrői (Q 190) • 86745

DL-DF 86745
Keltezés 1514-04-13
Kiadó ULÁSZLÓ 2 KIRÁLY
Régi jelzet Q 190 / 20 3 31
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (P szekcióból) • Teleki család, gyömrői (Q 190)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Buda. Bude, tertio die termini prenotati: feria tertia proxima post dominicam Ramispalmarum. Ulászló király bizonyítja, hogy midőn április 11-én (ieria tertia proxima post dominicam Remispalmarum) országnagyjaival, ítélőmestereivel és esküdt ülnökeivel törvénynapot tartott, akkor eléjük járultak magister Albertus de Bellyen personalis prosentio nostra prothonotarius et Sigismundus Pogan de Cheb vexilliter noster ac dicte sedis nostre iudiciarie iuratus assessor és bemutatták a királytól kapott megbízólevelt. Az oklevél bemutatása után a nevezett Albert ítélőmester és Pogan Zsigmond ilyen bejelentést tettek: A megbízás alapján a helyszínre érkezve terminust tűztek ki egyrészt Georgius, Gregorius et Benedictus Weres dicti de Saswar, nocnon Johannes de eadem Saswar, Franciscus et Matheus de Fanchyka, Balthasar de Wyhel, Ladislaus de Palagh, Joannes de Werbewcz vármegyei nemesek, másrészt a két Peren-i részére, még pedig december 15-ére (feriam quintam proximam post festum beate Lucie virginis), s találkozási helyül az Wgocha vármegyei Saswar possessiot mint a vármegyei törvényszék székhelyét jelölték meg. A nevezett napon Albert ítélőmester és Pogan Zsigmond előtt megjelentek a megidézett felek, akik közül elsőnek az említett Fanchyka Máthé pro nobili Michaele de Komlos Peren-i Gáborral szemben azt a bejelentést tette, hogy midőn 1512-ben karácsony körül a nevezett Peren-i Gábor a Dolha-i nemeseknek Máramaros vármegyében fekvő Zaghnya nevű possessiójára küldte Komlos-i Mihály akkori alispánt simul cum Johanne Jancho dicto de Waynak mint a megye egyik szolgabírájával s sok más emberrel és familiarisával, utóbbiakat fegyveres kézzel, hogy ott a népen a megye egyetemességének a megbízásából bizonyos pénzeket hajtsanak be, akkor Komlosy Mihály alispán visszaemlékezve esküjére és azt is szem előtt tartva, hogy a nevezett Zaghnya birtokra való támadás és annak depredatioja az ország törvényei ellen van, azért Gábor comes rendelkezésének végrehajtását megtagadta - a Dolha-i nemesekkel szemben. Erre a nevezett Peren-i Gábor alispánt minden jogi alap nélkül elfogatta, fogva tartotta és csak azon becsületszó mellett engedte szabadon, hogy január 6-áig jelentkezni fog nála. Ő be sem várva a terminust, jelentkezett Gábor comesnél, de az újra elfogatta és hosszabb időn át fogságban tartotta. - E bejelentésre Martinus de Darocz az említett Peren-i Gábor nevében azt válaszolta, hogy amidőn a nevezett Komlósy Mihály Budára akart felutazni, akkor Peren-i Gábor kétszázkilencven aranyat adott át neki, amelyekből százötven aranyat az egri gubernatornak kellett volna átszármaztatnia, mint a bérelt tizedekért járó összeget, a fennmaradt száznegyven aranyért pedig Budán néhány dolgot kellett volna vásárolnia Peren-i Gábor háza részére (”Bude nonnulas res ad domum eiusdem Gabrielis de Peren emere et comparare debuisset”), de mikor visszatért és elment Peren-i Gáborhoz, ott azt a bejelentést tette, hogy semmit sem vásárolt a ház részére, hanem az egész kétszázkilencven forint összeget tizedbérként az egri gubernátornak adta, azonban erről nem tudott nyugtát felmutatni. Ekkor esküt vett ki tőle, hogy ezen és más szabálytalanságok miatt meg fog törvényszéke előtt jelenni, de ezt esküje ellenére később megtagadta. - A következő napon azután az említett Fanchyka-i Máthé Komlosy Mihály nevében Gábor comes procuratorának a bejelentésével szemben azt állította, hogy Peren-i Gábor nem adott neki többet, mint kétszáznyolcvan aranyat; ezeket mind átadta a gubernatornak tizedbér címén. Erre nézve a gubernatortól saját személyében leteendő esküt ajánlott fel, de Peren-i Gábor ezt nem fogadta el, hanem Komlosy Mihály esküjét kívánta arra nézve, hogy csak kétszáznyolcvan aranyat adott át neki. - Így állván a dolog, a két kiküldött az ügy eldöntését a királyi tanácsra bízta. Ami tehát a király az említett feria tertián Budán prelátusaival, báróival, ítélőmestereivel és esküdt ülnökeivel ülést tartott, ott Komlósy Mihály procuratora szóról szóra elismételte vádját Peren-i Gáborral szemben és Darocz-i Márton hasonlóképpen replikázott, mire a tanács az alispán érintett fogságáról a döntést más időpontra téve át, a kifizetésre és a dolgok vásárlására nézve úgy ítélkezett, hogy a nevezett Komlosy Mihály május 13-án (Szent György ünnepének 20-ik napján) tegyen a leleszi konvent előtt esküt a saját személyében arra nézve, hogy Peren-i Gábortól nem kapott többet kétszáznyolcvan aranynál. Az eskü letételéről a konvent június 13-ára (a 32-ik napra) tegyen jelentést a királyi személyes jelenlétnek. Eredeti, papiroson, hátlapján vörös viasz zárópecsét nyomával. Kivonata: Iványi Béla ”A Teleki család gyömrői levéltára”, 478. sorszám.– Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda