DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Ovári család, Győr nembeli (Q 352) • 38693

DL-DF 38693
Keltezés 1498-08-26
Kiadó SZAPOLYAI ISTVÁN NÁDOR
Régi jelzet Q 352
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Családi levéltárak (állagtalan fondokból) • Ovári család, Győr nembeli (Q 352)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró
Regeszta Zapolya-i János örökös szepesi gróf, nádor jelenti, hogy megjelent előtte Solnus László és a budai vár előtt épült, a Bold. Szűzről elnevezett egyháznak János nevű prépostja és kanonokjai nevében a pécsváradi konvent vizsgálati és idéző oklevele alapján aug. 13.-án felpanaszolta, hogy midőn Mátyás király halála után Hlapchyth-i Kyshorwath János és Gara-i Banffy Lőrinc és társaik Miksa római királyhoz csatlakoztak és tűzzel-vassal kezdték pusztítani ezt az országot és a panaszosoknak a Baranyamegye-i Ezeek várkastélyban élő jobbágyai félelemtől indíttatva arra kérték Wyngarth-i Gereb Mátyást, hogy néhány emberüket engedje át az ő várkastélyukba és a várkastély védelmét magára Gereb Mátyásra bízták, Gereb Mátyás a lázadás lecsillapultával kizárta a panaszosokat a várkastélyból, azt a hasonló nevű várossal és a Baranyamegye-i Gyergfalwa, Felsewpethres és Alsopethres Baranyamegye-i birtokokkal, továbbá Hagmas, Drazagh, Thehnye, Azzonfalwa, Zylkeuz, Balyntfalwa, Paczona, Jakabfalwa, Bekefalwa, Chazar, Zeelfalwa, Kysfalud és Zelefalwa Walkomegye-i birtokokkal a maga számára foglalta le. És bár Gereb Mátyás halála után a birtokokkal a maga számára foglalta le. És bár Gereb Mátyás halála után a várkastély a birtokokkal foglalás címén Mátyás testvérének: Pálnak a kezére jutott és ő mindaddig magánál tartotta azokat, míg a fentemlített Kyshorwath János és Banffy Lőrinc a király és a királyi tanács határozatából pusztításaik és rombolásaik miatt el nem marasztaltattak a hűtlenség bűnében, amikor is Darnocz nevű várukat és Zenthmiklós nevű várkastélyukat Körrösmegyében, továbbá Gara meg Czerna nevű várkastélyukat Walkomegyében királyi meghagyásra éppen Gereb Péter foglalta el tőlük. Mikor Ulászló király és Miksa között beállt a béke és Kyshorwath János meg Banffy Lőrincz visszakapták előbb elvett várukat és várkastélyaikat, Gereb Péter továbbra is megszállva tartotta Ezeek-i várkastélyukat a hozzátartozó birtokokkal, sőt a lázadókkal szemben viselt hadjárat költségei címén Ezeeket a királlyal magára iratta, jóllehet a király az időközben újra lázadozó Kyshorwath Jánostól éa Banffy Lőrinctől a király saját költségén elfoglalt Darnoch várát és az említett várkastélyokat Gereb Péternek adta előbbi költségei fedezésére, Ezeeket mégsem engedte ki a kezéből. Ezt a pécsváradi konvent vizsgálati oklevelével igazolta. Péter comes nevében Boghka-i Kesas Péter tagadta a vádat, mert oly oklevelek birtokában van, melyek őt minden erőszakos actio alól felmentik. A nádor ezek bemutatására Vízkereszt 20.-ik napját jelölte ki. - Záró pecsét. – Regeszta forrása: OL regeszta.

Tartalomgazda