DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 13620

DL-DF 13620
Keltezés 1441-04-18
Keltezés helye Sabarie oppidum Szombathely Vas m
Kiadó ULÁSZLÓ 1 KIRÁLY
Régi jelzet Q 311 / 584 10
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul 03
Nyelv Latin
Irattípus adománylevél
Névmutató Rozgonyi Simon egri püspök; Rozgonyi Simon magyarországi főkancellár; Rozgonyi István (Simon testv) pozsonyi ispán; Rozgonyi György (Simon testv) pozsonyi ispán; Guti Ország Mihály kincstartó (királyi); Erzsébet királyné; országnagyok; követek; főurak; főpapok; Cillei Ulrik győri várkapitány; Bazini György gróf magán; Újlaki Miklós erdélyi vajda; Marcali Vajdafi Imre somogyi ispán; Szepesség; Felvidék; Eger Heves m; Eger vára Heves m; Buda Pilis m; Buda vára Pilis m; Győr vára Győr m; aláírás
Tárgymutató hűtlenség - koronára háramlás - javak pusztítása - vár és tartozékai - szavatosság; egri vár - budai vár - győri vár; németek - cehek; koronázás - érdemek (részletezett) - királyválasztás - szövetkezés az ország ellenségeivel; várostrom - fogoly - hadjárat - harci érdemek (részletezett) - katonai tábor (Szombathely melletti, kelt)
Regeszta Ulászló király figyelemmel Rozgon-i Symon egri püspöknek, Magyarország főkancellárjának sok és elévülhetetlen érdemére, melyeket főleg akkor szerzett, midőn a királyt Erzsébet királyné és az országnagyok teljhatalmú követei meghívták a magyar trónra és ő elindult az országba, hogy a választást véglegesítse, de közben Erzsébet királyné néhány hívével egyetemben megváltoztatván szándékát, a király útjába mindenféle akadályt gördített és szövetkezett a németekkel és csehekkel, de ezekkel az akadályokkal a püspök mitsem törődve, nagyszámú kíséretével a Szepességig eléje ment a királynak és őt egészen püspöki székhelyéig: Egerig kísérte. Majd miután a királyt az egri várban biztonságba helyezte, a saját elhatározásából, testvérei és barátai embereivel egyetemben Budára ment, hogy előkészítse a király útját és hogy biztosítsa a budai várat, amelyet Erzsébet királynénak a közelben lévő idegen csapatai elfoglalással fenyegettek. Miután erélyes fellépésével Budán mindent előkészített, visszament a királyért, akit most már az idegenek részéről semmi veszély nem fenyegetett. A püspök és testvéreinek a példája sok főpapot és főurat vonzott a király köré, akik a választást véglegesítették, mire olyanok is visszatértek a király hűségére, akik eddig Erzsébet királyné hívei voltak. Majd a király a püspököt másokkal egyetemben a győri vár megvételére küldte, ahova Erzsébet királyné magyar hívein kívül sok német és cseh zárkózott be Cillei Ulrik parancsnoksága alatt. Itt elfogták Cillei Ulrikot és mint foglyot a királyhoz küldték. A koronázást is megtartották és attól kezdve a püspök támogatta a királyt az uralkodás itteni kezdeti nehézségein át jó tanácsaival és személy- meg emberismeretével. Résztvett a püspök a királynak a Felvidék lecsillapítására indított hadjáratában is, ahol vitéz magatartása mellett főleg emberiességével segítette ama vidék megbékítését. Mindezekért a király neki adományozza Bozyn-i Groff Györgynek az országban akárhol található várait, városait és birtokait, melyeket amaz hűtlensége miatt vesztett el, mivel Erzsébet királynéhoz csatlakozva, királya és hazája ellen harcolt, tűzzel és vassal pusztítva az ország lakóinak a vagyonát, s így birtokai a koronára szálltak, a király pedig Symon püspöknek és általa édestestvéreinek: Rozgon-i István és György pozsonyi comeseknek, és rajtuk kívül Gwth-i Orzaag Mihály királyi kincstartónak és a három utóbbi ivadékainak adta azokat örök tulajdonul. Ha a megadományozottak valamelyike fiutód nélkül halna meg, része a többiekre száll. Megígérte a király a saját és utódai nevében, hogy Symon püspököt, István és György comeseket, továbbá Orzaag Mihályt a hűtlenné lett Groff György váraiban, városaiban és birtokaiban meg fogja őrizni, ha ezt nem tudná megtenni, akkor más, hasonló értékű várakat, városokat stb. köteles a nevezetteknek vagy utódaiknak adni. - A szöveg alatt papírfelzetes veresszínű pecsét; attól jobbra és balra egy-egy zöldszínű pecsét: Wylak-i Miklós erdélyi vajdának és Marczaly vajda fiának: Imrének, somogyi comesnek a pecsétje - a gyanu elkerülése végett, mivel a megadományozott püspök mint főkancellár őrzi a király titkos pecsétjét. - A szöveg alatt jobbra: Subscriptio manu propria: W. rex. - In descensu nostro exercituali campestri prope oppidum Sabarie.

Tartalomgazda