DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratokból (I) • Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (Q 2) • 39290

DL-DF 39290
Keltezés 1439-09-17
Keltezés helye Tyderew Tüdőrév Bács m
Kiadó ALBERT KIRÁLY
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
ORSZÁGNAGYOK
Régi jelzet Q 2
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratokból (I) • Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok (Q 2)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Függő 31
Nyelv Latin
Irattípus törvény
Névmutató György despota rác; János kalocsai érsek; János bácsi érsek; Rozgonyi Simon veszprémi püspök; Mátyás váci püspök; Mátyás királyi főkancellár; Jakab szerémi püspök; Hédervári Lőrinc nádor; Garai László macsói bán; Tallóci Matkó dalmát bán; Tallóci Matkó horvát bán; Tallóci Matkó szlavón bán; Tallóci Frank szörényi bán (volt); Lévai Cseh Péter erdélyi vajda; Bátori István országbíró; Kórógyi János verőcei ispán; Marcali Imre verőcei ispán; Marcali János verőcei ispán; Marcali György (bán f) magán; Marcali István (bán f) magán; Pálóci László királyi udvarmester; Pálóci Simon lovászmester (volt); Kusalyi Jakcs Mihály magán; Kusalyi Jakcs László magán; Rozgonyi István pozsonyi ispán; Berekszói Hagymás László temesi ispán; Tamási Vajdafi László lovászmester; Tamási Vajdafi Henrik udvarmester (volt); Guti Ország Mihály magán; Guti Ország János magán; Csáki László erdélyi vajda (volt); Csáki Ferenc székely ispán; Pelsőci imre székely ispán; Telegdi Frank magán; Telegdi András magán; Szeri Gaborko magán; Szeri Pósafi István (György f) magán; Macedóniai Dancs magán; Dombói Frank magán; Szerdahelyi Bánfi Derzs magán; Szendi Mihály (István f) magán; Szerdahelyi János (Imre f) magán; Bátmonostori Töttös László kincstartó; Racsai János (Juga f) magán; Kompolti Pál kunok bírája; Perényi János (néhai Péter ispán f) magán; Rihnói/Perényi Miklós (Dávid f) magán; Hédervári Pál (György f) magán; Semsei Frank magán; Maróti János magán; Kátai László magán; Asszonyfalvai László (Osl f) magán; Gordovai Fancs Péter magán; Tornai Sáfár Szilveszter (István f) magán; Sági Balázs magán; Gersei Pető magán; Alsólindvai Bánfi István magán; Losonci János magán; Hunyadi János magán; Drági Miklós magán; Dobi György magán; Csaholyi János magán; Betleni Gergely magán; Forgács János magán; Dengelegi Pongrác magán; Doni György magán; Gyarmati (Miklós vajda f) magán; főpapok; bárók; Zenderew Szendrő vár; commissio
Tárgymutató fej- és jószágvesztés – országhatár – hadoszlás; déli országhatárok; szendrői vár – jobbágyház; dénár – aranyforint – jövedelem – adó; török; zsoldos – hadiadó – általános felkelés
Regeszta Albert király (Romanorum rex....ac Hungariae....rex et dux Austrie) és Erzsébet királyné (regnorum Hungarie, Dalmatie....regina et ducissa Austrie) jelentik, hogy midőn a minap meghallván a török közeledését, Zenderew várának a körülzárolását és egész Rasciának az elfoglalását, ennek a támadásnak a visszaverésére általános felkelést rendeltek el és a hadsereggel maguk is eljutottak az ország déli határaihoz, de mert bizonyos késlekedés miatt a sereg egy része hazafelé széledt, a megmaradt seregrésszel nem merték a törököt megtámadni s így Zenderew vára is elesett. Meggondolván az ebből származható nagy veszedelmet elhatározták, hogy a következő tavaszon nagyszámú sereget fognak felszerelni, nagyobbrészt zsoldosokból – multitudinem stipendiatorum armigerorum, amelynek a felszereléléhez azonban a királyi és királynői jövedelmek egymagukban távolról sem elegendők, azért az országnagyok, vitézek és nemesek hozzájárulásával azt határozták, hogy az egész országra kiterjedő általános hadiadót vetnek ki, amelyet minden jobbágy fizet, akinek saját háza van, azonkívül minden condicionarius nemes és olyan nemes is, akinek nincsen jobbágya, amely hadiadó házanként 100 dénárt teszen maioris nove monete regalis, cum 150 denarii unum florenum auri valent. Megígéri Albert király királyi szavával, hogy személyesen fog a sereg élére állani és segítséget fog kérni mindenünnen, még a külföldről is, hogy minél nagyobb sereget állíthasson ki és megígéri a királynővel együtt, hogy a saját városaik alattvalóitól ezt a hadiadót kivétel nélkül be fogják szedni és az ország főurait és nemeseit segíteni fogják annak a behajtásában.Az igéretek teljesítését aláírásukkal illetőleg pecsétjükkel a következő országnagyok is megigérik:Georgius Dei gratia despotus Rascie,Johannes Colocensis et Bachiensis ecclesiarum canonice unitarum archiepiscopus, Symon de Rozgon episcopus Wespremiensis, Mathias episcopus Waciensis, supremus cancallarius regie majestatis, Jacobus episcopus Sirimiensis, Laurentius de Hedrewaar regni Hungarie palatinus, Ladislaus de Gara banus Machoviensis, Mathko de Thallowcz regnorum Dalmatie, Cratie ac totus Slavonie banus, Franko de eadem Tallowcz alias banus Zewriniensis, Petrus Cheh de Lewa alias wayuoda Transilvanus, Stephanus de Bator judex curie regie majestetis, Johannes de Korogh, Emericus et Johannes de Marczaly comites de Werewcze, Georgius et Stephanus filii bani de Marczaly prdeicta, Ladislaus de Paloucz magister curie regie majestatis, Simon de eadem Plowc pridem magister agazonum regalium, Michael et Ladislaus ”dicti” Jakch de Kusal, Stephanus de Rozgon comes Posoniensis, Ladislaus Haghmas de Berekzow comes Themesiensis,Ladislaus filius wayuode de Thamasy magister agazonum regalium, Henricus de eadem Thamasy alias magister curie regis majestatis, Michael Orzaag et Johannes similiter Orzaag de Gwth, Ladislaus de Chaak alias wayuoda Transilvanus, Franciscus de eadem Chaak, Emericus de Pelsewcz comites Siculorum, Andreas et Frank de Telegd, Gaborko de Zeer, Stephanus filius Georgii filii Posa de eadem Zer, Danch de Macedonia, Frank de Dombo, Ders filius bani de Zerdahel, Michael filius Stephani de Zend, Johannes filius Emerici de Zerdahel, Ladislaus Thytews de Batmonostora thesaurarius regie majestatis, Johannes filia Juga de Racha, Paulus de Kompolth judex Comanorum, Johannes filius condam comitis Petri de Peren, Nicolus filius David de Ryhnow, alias de eadem Peren, Paulus filius Georgii de Hedrehwaar, Frank de Zemse, Johannes de Maroth, Ladislaus Katha, Ladislaus filius Osl de Azzonfalua, Petrus Fanch de Gordwa, Silvester silius Stephani Safar de Torna, Blasius de Saag, Pethew de Gerse, Stephanus filius bani de Alsólindwa, Johannes de Losonch, Johannes de Hwnyad, Nicolaus de Drag, Georgius de Dob, Johannes Chahol, Gregorius de Bethlen, Johannes Forgaach, Pangratius de Dengeleg, Georgius de Don et Nicolaus filius wayuode de Gyarmath, akik a fenti határozatokat egyenként és összesen jóváhagyják és elrendelik azoknak a megyékhez való átküldését. A hadiadó behajtását nemcsak saját birtokaikon, hanem másoknál is szorgalmazni fogják és az ellenszegülőkkel szemben a királlyal és a királynéval egyetemben fognak eljárni egészen a fej- és jószágvesztésig. – Kelt: in descensu nostro exercituali campestri juxta portum Tyderew. – Alul a megjelentek kisebb-nagyobb függőpecsétjei, vagy már csak a pecséteknek a hártyaszalagjai. – A szöveg élén jobbról:Commissio propria domini regis ex deliberatione prelatorum et baronum.

Tartalomgazda