DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311) • 13422

DL-DF 13422
Keltezés 1439-07-07
Keltezés helye Wyssegrad Visegrád Pilis m
Kiadó ALBERT KIRÁLY
Régi jelzet Q 311 / 570 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Kincstári levéltárból (E) • MKA, Neo-regestrata acta (Q 311)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Alul
Nyelv Latin
Irattípus adománylevél
Névmutató Rozgonyi István (Simon fia) pozsonyi ispán; Rozgonyi György (Simon fia) pozsonyi ispán; Rozgonyi Simon (Simon fia) veszprémi püspök; Rozgonyi Sebestyén (István fia) magán; Erzsébet királyné; országnagyok; Hédervári nádor; Saffranecz lengyel hadvezér; familiárisok; Kesmark Késmárk Szepes m; Podolyn Podolin Szepes m; Szepesség; Szilézia; Sempthe Sempte vár és város Nyitra m; Soporny Sopornya Nyitra m; Zered város Szered Pozsony m; Naghswr Nagysúr Pozsony m; Warasswr Valtasúr Pozsony m; Altalswr Altalsúr Pozsony m; Kerezthwr Keresztúr Pozsony m; Farkashyda Farkashida Pozsony m; Zenthabran Szentábrahám Pozsony m; Macheed Mácséd Pozsony m; Wezeken Vezekény Pozsony m; Zely Szeli Pozsony m; Zenthlewrenczwr Szentlőrincsúr Pozsony m; Kwrth Kürt Pozsony m; Taxon Taksony Pozsony m; Paka Paka Pozsony m; Nyek Nyék Pozsony m; Wyzkeleth Vízkelet Pozsony m; Parlocz Pálóc Pozsony m ?; Prága; relatio
Tárgymutató birtok adományozása - zálogbirtok - kegyuraság - zálogösszeg - vár és tartozékai; semptei vár; zálogösszeg; kegyuraság; lengyelek - cseh korona; koronázás - szolgálatok (felsorolt); Szepesség védelme - hadiszállás - győztes csaták
Regeszta Albert király bizonyítja, hogy figyelemmel Rozgon-i Symon fiának: Rozgon-i Istvánnak, pozsonyi comesnek az érdemeire, mint aki az ország védelmében is oly kiváló társának bizonyult, mert amellett, hogy a koronázástól kezdve állandóan a király rendelkezésére állott nagyszámú familiarisaival, amikor a királynak a cseh korona elnyerése végett Prágába kellett mennie és onnan más fontos ügyek elintézése végett Sziléziába, oda már nem követte a királyt, hanem gyors elhatározással összegyűjtvén familiarisait a Szepesség védelmére sietett, ahol Kesmarkon ütötte fel hadiszállását és a Podolynt megszállva tartó, a nép nyelvén Saffranecznek nevezett lengyel vezérrel kisebb csete-patékon kívül három csatában is megmérkőzött és mindíg győzelmesen került ki belőlük, úgy hogy a lengyelek Rozgon-i István ottléte alatt többet nem mertek támadni és így az a vidék mentesült az ellenséges becsapásoktól, azért jutalmul a pozsonymegyei Sempthe várát adta neki, továbbá Sempthe városát és a nyitramegyei Soporny birtokot, Zered városát, és Naghswr, Warasswr, Altalswr, Kerezthwr, Farkashyda, Zenthabran, Macheed, Wezeken, Zely és Zenthlewrenczwr pozsonymegyei birtokokat, amelyek mind Sempthe vár tartozékai, azonkívül Kwrth birtokot a következő falvakkal: Taxon, Paka és Nyek, a Wyzkeleth birtokban lévő részt, mind Pozsony megyében, azonkívül Parlocz birtokot Nyitramegyében, mint Kwrth birtok tartozékait, mint amelyek a nevezett István comes és Symon veszprémi püspök, továbbá György szintén pozsonyi comes, István testvérei, kezén voltak már Zsigmond király idejében, még pedig zálog címén elég tekintélyes összeg ellenében, majd Albert király életük végéig adományozta azokat a három testvérnek a birtokok minden tartozékával.... vizafogókkal, révekkel, egyházuk kegyuraságával stb. most pedig a király feleségének: Erzsébetnek és az országnagyoknak a hozzájárulásával örök tulajdonul adja a három testvérnek: István és György comeseknek és Symon veszprémi püspöknek, továbbá István comes fiának: Sebestyénnek és István, György és Sebestyén utódainak, csak a férfi-utódokra korlátozva, de úgy, hogy a női-ágtól is csak a zálogösszeg visszatérítése mellett vehetik azokat vissza. - A szöveg alatt rányomott pecsét. - A pecsét alatt: Relatio domini Michaelis de Hedrehwaar pal.

Tartalomgazda