DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468) • 292798

DL-DF 292798
Keltezés 1281-00-00
Kiadó EGRI KÁPTALAN
Régi jelzet U 468 / XV 1 123
DIPLOMATIKAI FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY (U szekció) • Magyarország • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár • Mohács előtti gyűjtemény (U 468)
Fennmaradási forma Másolat 1700-1800
Regeszta (Eger). Az egri káptalan bizonyságlevele, amely szerint személyesen megjelent előtte Jegheu-i Zadur fia Jakab két fia: Gurduch és Budiecha (Budycha) az egyik részről, a másik részről pedig Vonna-i Szikesd (Sychesd) fia Barlues ispán, s az előbbiek a következő örökvallást tették: hasonlóképpen Jegheu nevezetű földjüket, amely Borsod vármegyében fekszik, s amelyet atyjuk, Jakab pénzen vásárolt Barleus ispán nagyatyjától, Damaso (Damazo)-tól, összes tartozékaival és haszonvételeivel egyetemben húsz ezüst márkáért örökre szólóan eladják a nevezett Barleus ispánnak és örököseinek. Az örökvallásnál jelen voltak és az eladáshoz beleegyezésüket adták Gurduch és Budycha rokonai is, név szerint: Dedus fia Bacha (Bacsa), Nanas fia Bene, Ursz (Veres) fiai: István és Mortun (Márton), Purbuzlou fia Lukács, Nemes (Nemel) fia Péter, Mortun (Márton) fia Chesz (Cheh), András fia Mathe (Sache), Voltyr fia Simun, Tiba (Thiba) fia Simon (Simoun), Zobozlou fia Jakab, Lázár fia Mikou (Michau), Egyed fia Ishemo (Ithene), György fia Péter, Bechk (Becse) fia András, Vid fia Urca (Urka), Márkus fia Miklós (ezen Márkus pedig Gergely fia). Ugyancsak hozzájárulásukat adták az eladáshoz a szintén személyesen jelenlévő birtokszomszédok: Erney (Ernei) bán fia István mester, borsodi ispán, valamint a háromkúti monostor officiálisa, Dénes is. Ezen eladott Jegheu föld határát a felek a következő módon sorolták elő: kelet felől, Erne bán fiának, István mesternek a Tordona nevezetű földjénél kezdődik és északi irányba tart, a fent nevezett Jakab fiainak a földje felé. Régi határjeleket érintve átmegy valamely Thimas nevezetű völgyön, ahol két régi határjel van. Azután egy úthoz érkezik, amely Dedus-ról Chaza (Kaza)-ra vezet; ezen út mellett is van egy régi határjel. Az úton áthaladva egy Kues hegy (Köves hegy) nevű hegyhez érkezik, ahol ismét van két nagy határjel; majd leereszkedik a Zeleupataka (Zölöspataka) nevű vízhez, amelynek a fejében van két régi határjel. Innét a szőlő mellett visszatér a Dedus-ról Kaza-ra vezető úthoz, majd északi irányban halad tovább egy szántóföldön keresztül és eljut a Vonna folyóig, amelyen egy nagy fűzfa alatt kel át; e fűzfa alatt van egy határjel. Innét egy Berch felé tart, amelynek oldalában és tetején is van két-két határjel. A Berchről leereszkedve észak felé tart ahhoz a négy régi határjelhez, amelyek a mondott István mester Uppun (Upun) nevű földjétől választják el a Jegheu-i nemzetségek földjét (terram generationum de Jegheu). Azután az északi és keleti rész között a háromkúti monostor Horvath nevezetű földjéhez érkezik és elmegy a Zamarbereke (Szamar Kereke) nevű erdőig, amely alatt van két régi határjel, majd kevéssé lefelé haladva egy régi, nagy határjelhez érkezik, amely egy bizonyos út mellett van. Azután leereszkedik az Wrbeu (Verlau) nevű tóhoz, s e szintén határnak kijelölt tó mellett kelet felé hajolva visszatér a Vonna nevű patakhoz és ott befejeződik. – A káptalan – amely „a tatárok csapása után másodszor megújított” pecsétje alatt adta ki az oklevelet – jelenlévő tisztségviselői: (…) prépost, Antal éneklőkanonok, Pál olvasókanonok és Mikou őrkanonok, valamint Márk Pata-i és Mátyás (…) esperesek. Két darab egyszerű másolatban, amelyeket a XVIII. században készítettek, nagyon sok olvasati hibával. Jelzete: BAZmLt. BmLt. XV. 1. 123. sz. Korábbi jelzetek: BAZmLt. XII. 25. (A Wladár család levéltára), fasc. XXIII. nr. 6. Kiadása: Tóth Péter: Adatok Borsod megye Árpád-kori birtoktörténetéhez és történeti földrajzához. A Herman Ottó Múzeum évkönyvei, XXII–XXIII. Miskolc, 1985. 96–98. - Regeszta forrása: Publikált regeszta: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Miskolcon őrzött középkori oklevelei. Közreadja Tóth Péter. Miskolc, 1990. 17/7.

Tartalomgazda