HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 242. - No. 001 / b.

Date 1776. november 22.
Description

1) 14 old (1835-ös hitelesített másolat.)
2) 6 old. 1835-ös hitelesített másolat..

Text

1) Mária Terézia adománylevele, amelyben az 1776-ban gróf Károlyi Antalnak adományozott birtokok és birtokrészek fel vannak sorolva. Kelt Bécsben 1776. november 22-én. Bevezetőben az adományozás megokolása, a Károlyi-család érdemei. – A Rákóczyaktól elkobzott és a Károlyiaknak adományozott, az ecsedi uralomhoz tartozó birtokok és birtokrészek. – Az ecsedi uradalom azon tartozékai, amelyet a Károlyiak 1747-ben vétel útján szereztek meg az Aspermontoktól. Másolatban: gróf Károlyi Ferenc és gróf Aspermont Károly Zborón 1747. május 16-án kelt megegyezése, amelyet a szepesi káptalan foglalt írásba. – Mária Terézia másik, 1778. szeptember 25-én Bécsben kelt 2) adományozó levele: megerősíti az 1776-os adományozást és kiterjeszti azokra a birtokokra és portiókra is, amelyek eredetileg az ecsedi uradalom tartozékai voltak „Ad praerecensitam arcem oppida, possessiones, portiones possessionarias ac praediales de iure et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus” helynév felsorolásában ez az oklevél egységesíti az előzőben kétszer félbirtokként felsorolt „partim iure Fisci Regii ex nota Francisci quondam Rakoczy, partim vero ex fassione Aspermontiana” birtokrészeket. – A megerősítő levél ismételen kihangsúlyozza a birtok eredeti egységét és felhatalmazza a megajándékozottat „ut universae appertinentiae praedictae Arcis et Dominii Ecsed, veluti Capite suo olim junctae ac quomodocunque dismembratae recipiantur.” – Ennek a szándéknak végrehajtását szolgálja az UC 242 : 1 (c) jelzésű Conscriptio az ecsedi uradalom eredeti állagához tartozó, avagy annak volt birtokrészekről. – A visszaszerzés ügyében elindított per eredményét pedig az UC 242 : 1 (a) jelzetű 1835-ös Conscriptio, a fenti numerus törzsanyaga tartalmazza. – Adományozó levelek.
Gróf Károlyi Antalnak adományozott birtokok, Ecsed vár és tartozékainak fele „quae Fisco Regio per notam Rakoczianam obtigerat”
(Szatmár m.): Nagy Ecsed fele – Kis Ecsed fele – Fábiánháza fele – Bőrvely fele – Kálmánd fele – Dob fele – Misztótfalu oppidum – Szaniszló egészen – Szent Miklós egészen – Alsó Kegye egészen – Felső Kegye egészen – Tőke Terebes egészen – Nagyár egészen – Kis Sikarló egészen a szamosi révvel együtt – Gyöngy portio – Ököritó portio – Tunyogh portio a szamosi révvel együtt – Nagy Sikarló portio – Busák portio – Vasvári portio – Komorzán portio – Parlag portio – Tartócz portio – Kányaháza portio – Avas Ujfalu portio – Avas Felsőfalu portio – Ujváros portio – Tur-Vékonya portio – Szaldobagy praedium – Terem – Mácsa praedium – Lugos possessio – Makra divert.
(Szabolcs m.): Báthor oppidum – Kis Kirics divert. – Nigyegyháza fele – Cserkész fele – Nyír Adony – Gyulay portio – Radvány praedium
(Bihar m.): Déda – Széplak portio
(Közép-Szolnok m.): Peer – Usztató – Kávás – Tasnád – Szarvad – Uj Németh – Csánd – Magyar Csaholy
Királyi tizedeket a következő helységekből.
(Szatmár m.): Mező Terem – Vezend – Mező Petri – Panészlek – Holdász – Csanálos
(Szabolcs m.): Pilis – Piricse – Levelek
Továbbá a következő birtokokat ill. birtokrészeket.
(Szatmár m.): Domahida – Lapos Bánya – Nyír Csaholy – Aranyos Megyes
(Közép-Szolnok m.): Szakácsi – Zöcse – Tasnád – Szent Miklós praedium
(Szatmár m.): Vasvár
(Szabolcs m.): Pócs
(Közép-Szolnok m.): Szent Király
A Károlyiak által az Aspermontoktól vétel útján 1747-ben szerzett birtokok.
(Szatmár m.): Ecsed vár másik fele – Nagy Ecsed másik fele – Kis Ecsed másik fele – Fábiánháza másik fele – Börvely másik fele – Kálmánd másik fele – Dob másik fele – Tarpa oppidum portio – Gyarmath oppidum portio – Mérk portio – Valay portio – Geberjén portio – Cilvács portio – Görbed portio – Nagy Majtény portio a Kraszna folyón lévő vámmal együtt – Kis Majtény portio – Kis Ár portio a Tiszán lévő vámmal együtt – Szalka – Jósefháza – Matolcsa a Szamoson lévő révvel együtt – Szent Mártony praedium – Tagy praedium – Barthfalva praedium
(Bereg m.): Tivadar portio
(Bihar m.): Kécz portio – Genyéte portio – Király Darócz portio a Krasznán lévő vámmal (Szatmár m.)
(Közép-Szolnok m.): Hatvan portio
Tizedszedés jogát a következő helységekben.
(Szatmár m.): Kántor Jánossy – Nabrad – Körtvélyes – Károly – Kaplon – Besenyő – Fény – Portelek – Penyge – Ó-Fejértó „iure reluendi portiones” – Porcs Alma – Jármi – Mánd – Apa
Továbbá Ecsed vár alábbi tartozékait.
(Bihar m.): Veders portio – Abrány portio – Felső Abrány portio – Baromlak portio
(Szabolcs m.): Vencsellő portio
Nem tartozott az ecsedi uradalom eredeti állományához.
(Szabolcs m.): Érkenéz

Content provider