HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 006.

Date 1791. május 25.
Description

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 46 pagina. 7 db. melléklet.

Text

(Összeírás) „Conscription”, amelyet elhatározott bérbeadása alkalmából készítettek a két helységről a kamarai számvevőség officiálisai.
Mindkét helység síkságon terül el, szomszédos falvak.
Csepsa:
Kiterjedése, határai, szomszédos helységek, a határjárás alkalmával határjeleit megújították, határvillongások nincsenek. – Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épületek nincsenek, sem major; juhászatot, tehenészetet, sertéstartást nem folytat a kamara, sem méhészetet. – Erdők nincsenek a helység területén. – A népesség 30 egésztelkes, 52 féltelkes, 162 negyedtelkes, 9 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 29 házas és 8 házatlan zsellérből áll, összesen 290 család, görögkeleti vallású rácok és oláhok, valamennyiüket a csatolt urbárium szerint kezelik. – A mérnöki felmérés már megtörtént az egész területben, ezek a telkek is 3 nyomású szántóra, rétre vannak felosztva, egy holdat 1600 négyszögöllel számítva egy egész telekhez 24 hold szántó, hat hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik; a féltelekhez arányosan fele, összesen 19 hold, a nyolcadelekhez hét hold tartozik, a konstitutivum összegzése; bonificatios földek nagysága holdakban, részletezése. – Legelőn legeltethető lovak, csikók, ökrök, tehenek, borjak, juhok, disznók száma. – Allódiális földek helye, részletezése, nagysága holdakban. – Mentes telkek a három pópa földje, nagyságuk. – Szőlőművelés nincs a faluban. – A lakosok közepes körülmények között élnek, jóllehet szorgalmasok, földjeik művelésében a gyakori árvizek miatt nagy károkat szenvednek; termékeiket az egy órányira fekvő Csakován, vagy a három órányira lévő Temesvár hetivásárain tudják értékesíteni. – z uradalomnak a következő jövedelmei vannak a helységből: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus egyenkénti és együttes összege; kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, egész telkenként 51 krajcárjával; robotnapok száma teleknagyság szerint, zsellérek robotnapjai, megváltási összege; természetben teljesítendő robotnapok, pénzértékük. – Allódiális földek jövedelmét tíz évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván; nem telki állományú földek, gyümölcsös és konyhakertek, malomtelkek, nagyságuk holdakban, két idegen földesúr rizsültetvényeinek nagysága holdakban. – Pálinkafőző üstök taxájából befolyó jövedelmet a számvevőség tartja nyilván. – Kilencedet nem fizetnek a lakosok, gabonatized jövedelmét tíz évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván; báránytized, méhtized jövedelmeit szintén, dohánytized, bortized nincsen. – Malomcensusok jövedelmét tíz évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván. – Húsmérés bérbe van adva, árendájának jövedelmét a számvevőség ismeri; italmérést szintén. – Vadászat árendájából nincs jövedelem. – Kereskedők censusának összegét, mesteremberek adóját a számvevőség tartja nyilván, vámokból nincs jövedelem. – Jövedelmek végösszege: 2548 ft. 48 xr. – Kiadások, fizetéseket, deputátumokat nem részletezi, a számvevőség tartja nyilván; kegyúri terhekre a pópák mentes telkén kívül nincsen más kiadás.
Macedonia:
Kiterjedése, fekvése, határai, szomszédos helységek. – Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épületek, major, tehenészet, juhtartás, sertéstartás, méhészet nincsenek. – Erdő nincs a falu területén. – A népesség 11 egésztelkes, 54 féltelkes, 91 negyedtelkes, 14 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 15 házas zsellérből áll, összesen 185 görögkeleti allású oláh család, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. A telkek appertinenciái megegyeznek az előbbivel, konstitutivum összegzése, két papi mentes telek, nagyságuk. – A lakosok közepes körülmények között élnek, az árvizek nagy károkat okoznak itt is. – A jövedelmekben, telekcensusban, kisebb adományokban, robotban, pálinkafőző üstökben, tizedben csak összegszerű eltérések vannak. Végén summarium.
Jövedelmük végösszege: 1704 ft. 24 Xr. – A kiadásokat itt sem részletezi, kegyúri terhekre kiadások a papi telkeken kívül nincsenek. Summariumban a két helység jövedelmét összegzi. – Mellékletekben a népesség, állatállomány feltüntetése helységenként, a hivatkozott urbárium nyomtatott német nyelvű példánya.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Csepsa – Macedonia

Content provider