HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 012.

Date 1748 és 1759
Description

6+14 old., latin nyelvű egyszerű másolatok

Text

Urbáriumok, amelyeket a Starhemberg grófok nagy-oroszi alattvalói számára készítettek ill. javasoltak (valószínűleg) az uradalom officiálisai.
1. Urbárium, Bécs, 1748. március 1 kelettel.
Nagy Oroszi:
A „Nos Otto Gundaccarus et Josephus … Comites et Domini de Starhemberg in Schauburg …” kezdetű Urbarium bevezetője bizonyos ellentétekre utal, amelyek az földesúr és az alatvalói között felmerültek „subditi nostri Nagy Orosz … qua homines inquieti animi, inobedientes, refractarii et identidem ad somnia prioris praetensae libertatis redeuntes” (tehát a város korábbi szabadságait követelte) – a megbékélést kívánja szolgálni a földesúr az új urbáriummal, amely szerint: az egész sessió után évi készpénz-census 8 Ft, évi két részletben a földesúr számára kötelező őszi és tavaszi szántások és vetések, a földeket szükség szerint trágyázniok is kell, a földesúri szántókat két forgóben kell kijelölni – az allódiális és decimális termények szállítási kötelezettsége, bele értve a szállítandó termények tisztítását, rostálását, ill. szellőztetését is, – az uradalmi rétek kaszálása, boglyázással és behordással együtt – az allódiális szőlőkbe évente 30 jól megrakott szekér trágyát kötelesek kihordani és a szüreti munkákat is ők végzik beleértve a must beszállítását is – a szőlők megművelését viszont a megyében szokásos bér ellenében kötelesek elvégezni – a pálinkafőzők taxája, de csak saját használatra, – saját főzésű pálinka árusítására büntetéspénz terhe alatt tiltva van, meglepő a pálinkafőzés megrendszabályozásánál a hivatkozás a pálinkaivás ártalmaira: „… subditi per occasionem similis potus multum excedrent, ac ex hinc ad prosequendos suos labores segnes, somnolentique redderentur …” – az alattvalólk számára engedélyezett makkoltatás a földesúri erdőkben: az egész sessiósnak 6 sertés, fél sessiósnak 4 és negyedesnek 2 sertés szabad makkoltatása van engedélyezve – szabad faizás az engedély nélküli favágás pénzbüntetése – Az uradalmi épületek karbantartásánál gyalog és igásrobottal a szükséglet szerint segédkezniök kell, új épületek építésénél „moderata solutio” jár nekik a végzett munkák után – a kocsmáltatás rendje – a malom és mészárszék árendája – a vásárjövedelem felezése az uradalom és város között – jégverem megtöltése, tűzifaszállítás, levélhordás, az uradalmi hordók számára faabroncsnak való vesszők (husángok) szállítása, urbariális kötelezettségek – a jásztelki praedium szántóinak használata tized ellenében, – az ottani rétek és legelők szabad használata, de az erdők mind faizás, mind makkoltatás szempontjából az uradalom számára vannak fenntartva, de a szántóföldek jó állapotban való megtartása érdekében a praediumon is előírja az Urbarium a hármas vetésforgó bevetését, továbbá megtiltja a praedium földjeinek, rétjeinek sessiók számára való felosztását – házak és földek eladása csak az uradalmi officialis előtti megegyezéssel történhet, az uradalom tudta nélkül a városi bíró előtt kötött adásvételi szerződések pénzbüntetés terhe alatt tilosak – a jelenlegi alattvalók az előírt taxák lefizetése és a hátralékos szolgáltatások rendezése után szabadon elköltözhetnek máshová, de az új letelepülők a jövőben ezzel a jobbal nem rendelkeznek (az uradalom tehát szabadulni akar az elégedetlenkedőktől új helyhez kötött telepesek reményében) – az Urbárium Bécsben kelt 1748. március 1-én, két aláírója: Otto Gundaccarus Comes a Stahremberg és Franciscus Josephus comes a Stahremberg
2. Urbárium Nagy Oroszi 1759. június: az 1759-es változat már helyben készült, ebben újabb kötelezettségek is szerepelnek: elrendelik a nagyoroszi földek felmérését, az allódiális földek elválasztását a sessionálisoktól, továbbá a sessiók tartozékainak pontos meghatározását – a szőlők megművelését ez az Urbarium már urbariális kötelezettségként írja elő, ellentétben az előző 1748-as Urbáriummal, amelyik a megművelést a vármegye területén szokásos munkabér ellenében tette csak kötelezővé – a pálinkafőzést teljesen megtiltja az alattvalók számára, ebben is eltér az előző Urbariumtól – a robotban vágott erdei fák szállítására ölenként 30 xr. szállítási díjat engedélyez – a vásárjövedelmet teljes mértékben az uradalomnak követeli – a bárány- és méhtized bevezetése – természetbeni szolgáltatások, amelyek az előző urbáriumból még hiányoztak: sessiónként: csirke, liba, kacsa, tojás, vaj, császármadár, közösen egy borjú és egy őz vagy őz helyett egy másik borjú – az igás- és gyalogrobotokat ez az Urbarium sem határozza meg napok szerinti mennyiségben, hanem az elvégzendő munkák szerinti szükséglet szerint „ad libitum” írja elő, – hiányzik ebből az Urbariumból a jásztelki praedium használatának engedélyezése – az 1759-es Urbárium mellé két másolatban is csatolva van egy dátum és aláírás nélküli tervezet „Ideae praestandorum laborum et daciarum J. Universitati Com. Neogradiensis pro ratificatione praesentanda” címen, amely tervezet a jobbágyszolgáltatásokat már pontosan körülírja: heti egy nap igásrobot, vagy két nap gyalogrobot – egy egész sessió után évi 4 Ft census – termény- és állati kilencedek – a földesúr számára napok szerinti mennyiségben meghatározott szántás, vetés, aratás, fűkaszálás, hordás – terménykilenced megváltásaként egy egész sessio 2 forintot, egy csirkét és aratópénzt (összeget nem jelez) ad „si nonam ex procreatione Szinobanyensi ultro ipsi percipiant” (Szinobánya Nógrád m. helységről az előző urbáriumokban nem történt említés) – a hordótizedek helyett a jövőben 100 urna űrmértékű hordómennyiséget kell adniok – a makkoltatásért minden egész sessió évenként egy sertéssel, „majali uno” adózik – kötelező hosszúfuvarok: Borsodból évente egyszer borszállítás és „omnes per annum unum currum Posonium praestent” (valószínűleg a pozsonyi országgyűlésekre) – (a tervezett összefüggése az előző urbáriumokkal nem világos, lehet szó átvett mintáról is)
A Starhemberg grófok birtoka.
(Nógrád m.): Nagy Oroszi – Jász Telek – szerepel még: Szinobánya

Content provider