HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 207. - No. 012.

Date 1801. június 30.
Description

Eredeti latin. 643 pag. keménykötésben. Fol. form., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai. A bekötött mellékletek között magyar és német nyelvű is.

Text

„Conscriptio”, melyet Jakubitsky György készített a megyei officialisok hitelesítésével. 1 db. melléklet.
Megjegyzések az egész uradalomra: compossessorok: Eszterházyak, akikhez női ágon Székely-féle kúria került, valamint más nemesek, egy részük ugyan jobbágytelken, – a földművelés intenzivitása érdekében javasolja, a census ellenében kiadott földek allódiális művelésé, hiszen van elegendő robot, – holdnyi erdő, melyből fát és gubacsot nyernek, itt makkoltatnak, – holdnyi szőlőhegy, 2092 hold = 2703 fossura, – a borból el is adnak, – a legelő és rét különböző minőségű, – az uradalom vásárjoga: laetare és exaudi vasárnapok után, őrangyalok ünnepének nyolcadában, mindenszentek után, – Sió és Sárvíz szigeteik miatt nem hajózhatók, de gazdag nád és halállomány, – piaci árak táblázata, – empóriuma: Veszprém és Földvár
Simontornya:
területe holdban, – urbariumát 1767-ben vezették be, – a szőlő és rét 2., a szántó 1., a legelő 3. osztályú, – holdnyi szőlő és erdő a falu határában, – a templom részletes leírása, ferences kolostor, – református oratorium, – katolikus lakosság lélekszáma 1581 lélek és megoszlása: conf. capax és incapax, – a plébániához tartozó szántó mérőben, egyéb javadalma, – a tanító fizetése, – az oppidumban felállított szobrok, – a tanító háza: iskola- és mesterszoba, konyha, kamra, istálló, – xenodochium nincs, csak 2 alapítvány, – református (332), evangélikus (35) és zsidó (30) lakosság lélekszáma – uradalmi épületek: régi megyei ház, melyet a család 1000 fl.-ért vett meg, részletesen leírva, ajtók, ablakok, stb. is. részei: a kocsibejárónál kis szoba, 4 szoba, konyha, mellette 2 m másik szoba, – pince akó borra, – feljárat a toronyhoz, az itteni szoba, a bejárat másik oldalán 2 szoba, kamra, ahol a megye orvosa lakik, – istálló, kocsiszín, kis kert, – kis szoba, melyet a sóhivatal foglalt el, – részletes becslés mesterségenként itt s a következő épületeknél is,. – „educillum ad lorarium dictum” – szoba, konyha, más 3 szoba, vendégszoba, pince, ölnyi telek, – a pék és orvos által lakott ház: orvos része: szoba, konyha, pince, kamra, kert, – pék: szoba 2, konyha, kamra, pékműhely, – zsidó ház és bolt: szoba, konyha, az udvarra épített más 2 szoba, italok tárolóhelye, – mészáros háza és a mészárszék: 2 szoba, konyha, kamra, istálló, mészárszék, – a mészáros által bírt holdnyi szántó és kert, – tímár háza, melyet zsidó bérlő bír: konyha, 2 szoba, szoba, melyet zsinagógának használnak, kocsiszín, istálló – uradalmi kovácsműhely, hozzá a kovács lakrésze, – uradalmi ház, melyet kőműves és tímár legény lakik: 2 szoba, konyha, – szabó háza: 2–2 szoba és konyha, – festő és üveges háza: lakrészek, festőműhely, – német szabó háza: szoba, konyha, kamra, kert, – posztókészítő háza: szoba, konyha, kamra, 2 istálló, – zsidó bérlő által lakott ház, hozzá kert a városon kívül, – az asztalos háza: 2 szoba, kamra, konyha, – serház: 3 szoba, konyha, kamra, istálló, pince, – pipakészítő háza: 2 szoba, konyha, kamra, műhely, – kocsiszín, melyet a pipakészítő épített, – fésűsmester háza: szoba, konyha, kamra, – kötélgyártó háza: „funifex” – csizmadia háza kerttel, – esztergályos (torneator) háza, kerttel, – magyar szabó háza: 2 szoba, kamra, konyha, – takács háza: 2 szoba, konyha, kamra, – lakatos háza műhellyel, – ácslegény által bérelt ház, – más kötélverő háza, – a felsővárosban: szappanfőző háza műhely és pince is hozzá, – sapkakészítő háza: 2 szoba, konyha, kis szoba, kert, – puskaműves háza, itt lakik 2 erdőkerülő is, – pálinkafőző ház, – uradalmi kert víztoronnyal, részint konyha, részint káposztáskert, – 2 téliház – „hybernalia aedificia” – káposzta megőrzésére épület, – kertész háza,. – „Treibhaus” (melegház) – nyomtató szérű, az itt lévő gyümölcsfák már öregek,. – „In medio horti est e quadrantis lapidibus aquae destinatum recipiens, in medio cujus e lapide Neptumus cum tridente locatus est, fistulis duobus pro ejaculatione aquae traductis provisus” – írja le a kutat, innen vezeték a malom közelében lévő toronyhoz, ahonnan egykor, az összeírás idején már nem működő szerkezet hajtotta be a vizet a kúthoz, – a holdnyi kert kerítve, – gyümölcsfák becsértéke, – órás és kályhás háza, – szappanfőző özvegyének háza, – az uradalmi vendégfogadó: 3 vendégszoba, „fornax” istálló, kocsiszín, 2 szoba, konyha, kamra, pince az épület alatt, – téglavető az oppidumon kívül, szárítószín és lakóház hozzá, – polenta örlő malom 3 kerékkel, az egyik kerék lisztelő, – más lisztelő uradalmi malom,. – „malomhoz” címzett kocsma: 2 szoba, konyha, pince, – „domus residentialis” a kocsibejárótól balra: szoba, konyha, tornáccal, mögötte istálló, szín, szárnyasok óljai, jobbról a cselédség lakrésze, pince, jégverem, – az uraság lakrésze is szobáról szobára leírva, – Hrabovszki-féle kúria, mely a directoralis ház: jobbra: 4 szoba, konyha, szín, kisebb szoba, 2 istálló, kert, jégverem, – az uradalmi fiscalatus háza: 2 szoba, konyha, cselédszoba, kamra, pince, istálló, szárnyasok óljai, kert, – Pesti-féle kúria: a provisor lakik itt, 2 szoba, kamra, 2 konyha, cselédség szobája, pince, istálló, kocsiszín, jégverem, – itt lakik a számvevő is: 3 szoba, konyha, istálló, pince, kert, jégverem, – a lovászmester háza: 2 szoba, kamra, konyha, kocsiszín, istálló, szénapajta, – közelében lovarda, – juhászház: lakóház: szoba, konyha, 2 kamra, pince, istálló, juhakol, kert, – az ökrösgazda háza: szoba, konyha, kamra, 2 kocsiszín, istálló és önálló műhelyépület, – a molnár háza: 2 szoba, konyha, kamra, istálló, szárnyasok ólja, – a piacon lévő kocsma, – uradalmi bognárháza műhelyével és gazdasági épületeivel, – uradalmi vadászház: 2 szoba, konyha, pince, 2 istálló, káposztáskert, – svájcer háza cséplőszérűvel: konyha, szoba, kamra, pince, – uradalmi huszárok háza: 2 szoba, konyha, istálló, konyha- és káposztáskert, – kertészek háza: 2 szoba, konyha, kamra, kert, – uradalmi hajdúk háza: 2 szoba, kert, – lovászok háza – istálló 24 állatra, – „Mosche” szőlőben lévő présház, „vett szőlők” présháza, – a grófnő szőlőjében lévő présház, felette szoba fából lépcsővel, – a gróf présháza és régi présház, – a temetőnél lévő présház, – cséplőszerű a városon kívül istállóval, – a régi vár részletes leírása: a bejárattól jobbra 4 oszlopon csarnok, 1. és 2. között föld alatti börtön, a börtönőr szobája, felette torony 4 emelettel, – emeletenként leírása, – mellette ganarium, pince, a vár kazamatái, – az összeíró megjegyzi: a vár téglaépület, ha le akarnák bontani, az többe kerülne, mint az építőanyag értéke, – az allódiális állattartás: db. juh, ebből fejős db., – a juhászat bevétele: mázsa gyapjú, db. juh és ürü, valamint db. bőr eladásából származó bevétel, – a juhászat kiadásai: a juhásznak: készpénz, holdnyi illetményföld, mérőnyi: búza, kétszeres, árpa, bab, urna bor, ölnyi fa, 150 db. juhot tarthat, – a juhászat kiadásai: juhoknak zab, szalma, stb. – a kiadások levonása után a juhászat tiszta bevétele, – tehenészet: db. svájci tehén és bika, – bevétel: font vaj és olvasztott vaj, bőr, borjú, – kiadások: a svájcer fizetése, a marháknak szalma, só, stb. – a tiszta bevétel, – régen Pél praediumon ménest tartottak, de mióta ez az Eszterházyakhoz került, erre nem volt lehetőség, – db. disznó, ezeket Kis Székely erdejében makkoltatják, – az allódiális állatokat eladták, csak db. ökröt tartották meg az uradalom szükségleteire, – a lakosság névsora, először a jobbágyság, majd a zsellérek és subinquilinusok, fiúk száma, – a sessio nagysága, – a mesterség megjelölése, – mérőnyi belsőség és postfundualia, – falc. rét, – kapásnyi szőlő, – állataik db.: ló, ökör, tehén, juh, kas méh, – a szőlőbirtokosok extraneusok névsora, szőlejük kapás, – fizetnek összesen regnicolaris és megyei adót, – összesen egésztelek és ház, – egésztelek: hold szántó és falc. rét, – terméseredmény mérőben: kétszeres, zab, árpa, kukorica, – nem kereskednek, jelentős az iparosok tevékenysége, folyókban jelentős hal, rák és teknős mennyiség, – az uradalmi erdőben faiznak, – irtás nincs és nem is volt, – a legelő elegendő, itt legeltetnek: db. ló, ökör, tehén, – holdnyi szőlőhegy, ebből az uradalmi és a jobbágyság szőlője, – a jobbágyság szolgáltatásai: census és kulinária készpénzben, – robotnap és értéke, – faizás és hosszúfuvar készpénzben, – zsellérek és subinquilinusok, robotja, – a robotból felhasználnak: a földek művelésére, rétekhez, allódiális szőlőkhöz, malomhoz, szállításra, – bevétel a fonásból, – pálinkafőző-üst censusa, – kilenced mérőben: kétszeres, zab, kukorica, bab, krumpli, ennek értéke, készpénzben, – szalma és készpénz értéke, – borkilenced urna és készpénzben, – a tized adatai is, – az uradalmi házak censusa felsorolva házanként, – holdnyi uradalmi erdő, bevétele a fából, makkolásból, és gubacsból, – kapásnyi uradalmi szőlők részenként felsorolva, termésük urna bor, – a műveléshez felhasznált robotnap értékének levonása után az egyes szőlők tiszta bevétele, – holdnyi allódiális szántó 3 nyomásban, – vetnek mérőnyi búzát, zabot, termés mérőben, értéke készpénzben, – a művelési költségek levonása után tiszta bevétel, – censusa, – holdnyi kaszáló túl a Sión és Kaposon, széna szekérnyi itt is a költségek levonása utáni tiszta értéket számítja, – a szigeteken lévő holdnyi kaszáló, – az innen származó szekérnyi széna és ennek értéke, – a falu holdnyi kaszálója, sarjút nem kaszálnak, – holdnyi elkülönített legelő, az itt legeltetett db. juh és marha, – holdnyi kert bevétele, – holdnyi terület almáskertnek fenntartva, – Sió és Kapos halászatának árendája, az árendák kívül mázsa hal, db. teknős, rák és szárcsa: „fulica” jár az uradalomnak, – holdnyi nádas, ebből bevétel kéve nád után, – 2 malom után az uradalom a molnárnak járó 1/3 levonása után mérőnyi árpa, kétszeres, kukorica, összesítve készpénzben is, – a malmokra az uradalom kiadása, – mészárszék árendája: készpénz és természetben hús, faggyú és nyelv szolgáltatása, – vásárok és a piac bevétele, – vendégfogadó árendája, – a többi földesúri kocsmában árult bor részletes kimutatása, – „educilla ambulatoria in domibus oppidanorum” – az így árult bor, – az oppidum kocsmájában árult bor, – pálinka és ser árulásából az uradalom bevétele, – a téglavető szín bevétele
pag. 369–375 az uradalom inventáriuma (németül): „Beutel Mühl” és „Schrott Mühl” felszerelése, – „Moscha” présházban: prés felszerelésével, csöbrök, hordók, dézsa, – „Fehér” présház: prés, csöbrök, hordók, dézsa, – a grófnő présházában: mértékek, prés, csöbrök, – „Friedhofkeller”: dézsák, mértékek, hordókötél, – régi pincében: mértékek, kötél, lopó, dézsák, – serfőző házában: hordók, vödrök, üst, – kocsmák bútorzata, – ökrösgazdánál: iga, ökrösszekér, eke, taliga, vizeskocsi, vizeshordó, borona, kasza, kapa, szerszámok, kötelek, villa, létrák, – az uradalmi kertben: szerszámok, kannák, kocsi, csép, „holzhacken”
A földek részletes felmérése, – bemásolva Simontornya 1769. június 21. kelt urbáriuma, beírva II. József jobbágyrendelete, – megyei officialisok bizonysága a várható terméseredményről, – az officialisok bizonysága a különféle mezőgazdasági munkáról: 1 holdat 4 ökörrel 1 nap alatt szántanak, – 1 lánc föld = 1 hold, 1 holdat 5 ember 1 nap arat és kévébe köt, – 1 hold kukorica vetéséhez 3 ember kell, 3 ember szed le 1 hold kukoricát, behordásához 2 szekér kell, – 1 kaszás 1 nap alatt 1 kétökrös szekér szénát kaszál, – szőlőben: 1 kapás szőlőt művel: nyitáshoz 3 robotos, metszéshez is 3, első kapáláshoz 2, másodikhoz 2 ember szükséges, szedéshez is 3, – 20 nap alatt telepít 1 ember 1 kapásnyi szőlőt, – piaci ártáblázat, – a szőlőhegy articulusai 1775-ből: 1. minden esztendőben választanak hegymestert és bírákat, – 2. mindenért a hegy bírája a felelős, neki kell jelenteni eladást, cserét, kihágásokat, stb. – 3. 3 törvénynapot tartanak: a) Szt. Gergely napja: felhívják a gazdák figyelmét a gyepük, árkok, stb. gondozására, szőlők művelésére, – b) Szt. Jakab napja: kötelesek a gazdák a szőlőpásztorokat beállítani, – c) dézsmálás előtt: mikor is minden fennmaradt peres ügyet elintéznek, súlyosabbakat a földesúr tisztjei elé viszik, – 4. Az engedetleneket a tiszteknek kötelesek jelenteni, – 5. A régi utakat kötelesek használni. Aki más szőlőjén ok nélkül jár át 12 pálcára büntetik, új úthoz külön engedély szükséges. – 6. A marhákat a szőlőbe hajtani tilos. – 7. Szt. Györgytől Szt. Mihályig szombaton déltől minden munka tilos. – 8. Verekedőket, káromkodókat az úriszék elé viszik, – 9. szüretelésre az uraság tisztjei adnak engedélyt, – 10. a szőlő, gyümölcs tolvajokat a hegybíró 12 pálcára bünteti, az éjjeli tolvajokat és a pincék fosztogatóit az úriszék elé viszik, – 11. az utakat senki ne kisebbítse, az árkokat gondozza, – 12. a szőlők közötti fákat, mivel azok a szőlőt árnyékolják, vágják ki, – 13. a mezsgyéken lévő bokrokat is tisztogassák, mert ezek ártalmas madarak búvóhelyei, – 14. akik, a szőlőik metszését, kapálását és Szt. Erzsébetig történő takarását elmulasztják, azokat az úriszék elé állítják és szőlőiket elveszik, – 15. a szőlőhegyen kukorica vetése tilos, – 16. külső helyekről bort, vagy mustot a hegyre hozni tilos, – 17. aki mezsgyéjét a szomszéd felé kiterjeszti, 12 pálcával bűnhődik, aki árkát kisebbíti 24-el, – 18. adásvételt, cserét, zálogot, a bírónak kell bejelenteni, ő kéri meg a földesúri engedélyt, amelynek birtokában az ügylet realizálható. Szőlő telepítése, irtása is engedélyhez kötött. – 19. Aki a szőlőből behajtott marháját hatalmasul visszaveszi, azt az úriszék 40 fl.-ra bünteti, – 20. aki engedéllyel szőlőt telepít 5 évig mentes a kilenced és tized alól, – 21. a törkölyt 12 pálca büntetés terhe alatt az uraság árendásának kötelesek eladni, – 22. a szőlőhegyen tilos a pálinkafőzés, – 23. a gyümölcsfákról tavasszal kötelesek a hernyófészkeket leszedni, – 24. vasárnap a hegyre csak a délutáni litánia után mehetnek, ha ez ellen vétenek az extraneusok 3 napi áristommal, mások 3 napi robottal bűnhődnek, – 25. a hegymestert és hegybírót eljárásuk során 60 den. napidíj illeti meg, – 26. az articulusok a nemesekre is kötelezők, de ők nem tartoznak a hegy elöljárói alá, ellenük eljárás a tisztek előtt indíthatók, – 27. az arciulusokat évente a törvénynapokon fel kell olvasni, – contractus a tized bérletéről, – jelentés az erdő felméréséről, – allódiális szántó felmérése, – gyümölcsfák, allé és fenyők becslése, – contractus a halászokkal 1799. november 12-én, – a mészáros contractusa, – a piaci helypénz jegyzéke
Nagy Székely:
A falu határa holdban, – holdnyi szőlő és erdő, – református és evangélikus lakosság, 2 református pap, az egyik magyar a másik német, református tanító, evangélikus pap nincs, csak tanító – 1962 református, 114 evangélikus, 11 cigány – zsidók és katolikus cigányok, – uradalmi vendégfogadó: 2 szoba, ivó, konyha, a fogadós szobája, 3 kamra, kocsiszín, istálló, pince akó borra, – a fogadó telke, – mészárszék kamarával, – sclopetarius háza a fogadónál, – bolt: 2 szoba, pince, istálló, – pálinkafőző, – téglaégető, – az ispán háza: 2 szoba, konyha, kamra, istálló, kocsiszín, kis kert, – juhászat: 2 szoba, konyha, 2 kamra, egyike föld alatti, pince, 2 istálló az udvaron, – csűr, melynek felső részében kukoricát, alsóban dohányt tartanak, – földbevájt pince urna borra, – az uradalmi juhászat db. juha, ezekből db. fejős, – bevételét l. Simontornyánál, – magyar és német lakosság, – jobbágy, zsellér, subinquilinus, egésztelek, – jobbágy- és zsellérház, – remanentialis hold föld, mely után az uradalom a kilenceden kívül tizedet is szed, – terméseredmény 1 mérő mag után mérőben: kétszeres, búza, zab, kukorica, – a dohány eladásából jelentős haszon, – a földesúri erdőben hullott fát szedhetnek, de az épületfát „contra sensum urbarii ipsis non admittitur, etsi hoc etiam titulo coloni contribuant” – a legelő nem elegendő, ezért az erdőben is legeltethetnek, Bán praedium területéről holdnyi legelő átcsatolva, – a legelőn db. ló, ökör, tehén és juh legel, – holdnyi szőlőhegy, – a jobbágyság életkörülményei igen jók, – a postfundialiakat meghaladó hold föld után mérőnként 1–1 nap robot és kilenced, – 6 libra kender fonása helyett korábbi úriszéki döntés csak hármat ír elő, – kilencedet adnak: mérőnyi: kétszeres, zab, kukorica, bab, lencse, krumpli, kendermag, – dohány, mázsányi, – holdnyi bükk, fagyal és cser erdő, 60 vágásra osztott, – bevétele: fa, makkolás és gubacs, – holdnyi allódiális föld, census ellenében kiadva, – holdnyi allódiális rét bevétele, – a kocsmálás bevétele, – téglavető bevétele, – mellékletei pag. 471-től: megyei officialisok oklevele: piaci árak, terméseredmények – urbáriuma bemásolva (1767-es) – bizonyságlevél az erdőről
Kis Székely:
területe holdban, – szántó és rét 2. osztályú, szőlő és legelő 3. osztályú, – holdnyi erdő, – katolikus templom a falun kívül, parochia leírása, – tanító háza, – katolikus, református és zsidó lélekszám, – a plébános és a tanító fizetése, – vendégfogadó: 2 szoba, konyha, kamra, pince, jégverem, – istálló, mészárszék, – bolt, melyet zsidó árendál: 2 szoba, konyha, pálinkafőző, istálló, – ispánház: részben census ellenében kiadva, részben hajdúk lakják, 2 szoba, 2 kamra, konyha, istálló, kocsiszín, kert, „receptaculum pro phagopiri” (kukoricagóré) – vadászház: szoba, konyha, kamra, szénapajta, kocsiszín, kert, káposztáskert, – kerített szarvas és vaddisznó vadaskert, – a juhászbojtárok konyhája, – jobbágy, zsellér, subinquilinus – egésztelek, – terméseredmény 1 mérő után mérőben: kétszeres, zab, kukorica, – az urbárium behozatalakor az irtásokat a telekhez csatolták ill. az allódiális földhöz kerültek, – erdőben is legeltetnek, legelő állat db. ló, ökör, tehén, – holdnyi szőlő, – közepes anyagi körülmények között élnek, – kilenced mérőben: búza, zab, kukorica, bab, lencse, krumpli, – mázsa dohány, – akó bor, – holdnyi bükk, cser és fagyal erdő, – az erdő bevétele, – holdnyi remanentialis szántó censusa, – kaszálónyi rét és bevétele, – a kocsmálás bevétele, – pag. 530-tól urbárium beírva, stb.
Udvari:
holdnyi területe, melyből holdnyi hovatartozása jogilag vitatott, – holdnyi szőlő és erdő, – temploma épülőben, – katolikus, református és evangélikus lakosság lélekszáma, – református oratórium és tanító, – kocsmaépület: 2 szoba, konyha, kamra, pince, kocsiszín, istálló, mészárszék, kert, – bolt, melyet a pálinkafőző zsidó bérel, bolt, szoba, konyha, istálló, pince, pálinkafőző, – vadászház: 2 szoba, konyha, pince, kert, – kanász háza a falun kívül, – magyar és német lakosság, jobbágy, zsellér, subinquilinus – egésztelek, – parasztház, – terméseredmény 1 mérő mag után mérőnyi: kétszeres, zab, kukorica, – a legelőn db. ló, ökör, tehén, juh, – mivel a falu területe az urbarium bevezetésekor nem volt elegendő, holdnyi területet kaptak Bán praedium területéből, – holdnyi szőlőhegy, – nemesek egésztelken, akik egésztelek után 4 igás vagy 32 gyalogrobottal tartoznak, – holdnyi erdő, – itt holdnyi legelő is, – bevétele készpénzben, – pag. 591-től 1767-es urbariuma bemásolva magyarul, a nemesek contractusa az uradalommal
Bán praedium:
területe holdban, ebből holdat Nagy Székely és Udvari jobbágyai birtokolnak, minden holdtól 2 nap robot jár, – holdnyi erdő, – szántó és rét holdban, – a praedium bevétele.
Az uradalom bevételének összesítő táblázata, – az uradalmi alkalmazottak commentiója részletezve, – az uradalom összes kiadásai.
Mellékletek: Aestimationes aedificiorum fiscalis dominii Simontornya, 115 Fol. keménykötésben, az egyes épületek becslése mesterségenként
Simontornyai uradalom, amely Lymburg Styrum család kihaltával a kamarára szállt.
(Tolna m.): Simontornya – Nagy Székely – Kis Székely – Udvari – Bán praedium

Search result navigation
Content provider