HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 182. - No. 014.

Date 1791. március 14.
Description

Eredeti, latin. Az 571–578. pagináig német nyelvű ingóleltárral. Fol. form. kötve. Saját kezű aláírások és pecsétek lenyomatai. Kelt Ungváron, a fenti évben és napon. „Schätzung u. ott … Cameral Gabäuen. 46 pagina, 1791. március 24.

Text

”Conscriptio” regio-cameralis dominii Unghvar”, melyet a kamara officiálisai készítettek.
Ungvár:
Elöljáróban: Ungvár és Nagy Berezna Mária Terézia által kibocsátott kiváltságlevele. Mindkettő 1780-ből. [Teljes átírás: latin.] – Római-katolikus templom és parókia leírása, a bevétel részletezve. – A xenodochium régi fából való épületét eladták, helyén új épülőben, az unitus rutének székesegyháza, a jezsuita templom, a kollégium s a püspöki székház, a régi vár épületében a papnevelő, a jezsuiták majorsága, a vár alatti 9 ház, az uradalom kegyúri jogaiból folyó kötelezettségek. – Az alapfokú iskola leírása, gimnázium, melyet a Fundus studiorumból tartanak fenn. Az új serház részletes leírása, cselédség lakrészei. – A serházban: serfőző és polentaszárító helyiség, ser-hűtő helyiség, az épület alatti pince, pálinkafőző leírása. – A 10 uradalmi kocsma: „ad Navim”, vendégfogadó, „ad Aquilem” vendégfogadó, „ad Solem”, Oroszi a várbeli, Horváth-féle a vámháznál, „in colle”, a kettő „infra vineas” a kocsmaépületek részletes leírása, melléképületeik. Becsértékük, mészárszék a városban [az egyik a Czeholyán]. – Nyolckerekű uradalmi malom az Ung folyón. – Vámház. – Uradalmi kereskedések, magtár és az itt elhelyezhető mérő gabona. – A granariumban a frumentarius lakása. – Alatta 3 pince, az itt őrizhető hordószám. – Istálló 4 léta. – Az allódiuma: „domus allediatoris rusticano modo erecta”. – Részletes leírása. – Kocsiszín. – Allódiális istálló, ahol 36 db. marha helyezhető el. – Más istálló, mely „in medietate libero aeri expositum, pro aestivali habetur”. – Az istálló végében kis csűr „ex virgultis” más uradalmi csűr, fából, méretei. – A cselédség 2 kis faháza, kis kert. – Téglavető szín, közel hozzá csűr, ahol szénát és zabot őriznek. – Depositoria lignorum: faépület, ahol a deszkát őrzik, tűzifa tároló hely, erdészlakás. – Az uradalom prefektusának háza, a hozzá tartozó pince, istálló, kocsiszín, konyhakert. – Az uradalmi fiscalatus háza. – az uradalmi földmérő háza. – Az erdészet háza. – Erdészház a serfőző háznál. – Malmár- és mészárosház. – Uradalmi ház bérbe adva. – Az összeírás idején nincs allódiális állatállomány, 1786-ban 2000 juh, 3–400 sertés és 30 tehén volt az allódiumban. – 528 zsellér és 26 subinquilinus. A robotot megváltják. – Telki állományhoz tartozó földjük nincs, az uradalomtól bérelnek. – 1786-ban telepített németek név szerint. – Egészteleknek megfelelő földet kaptak. – 10 éves szabadságuk van, az összeírás mindezt feljegyzi, amit a telepesek a 10 év leteltével szolgáltatni fognak. – A szántó trágyázás utáni terméseredményei. – A termények piaci árai. Erdő a jobbágyság számára nincs. – A fát vásárolni kénytelenek. – Az ugarföldeken legeltetnek. – Ez azonban nem elegendő, árendálni is kénytelenek. – Nagy szőlőhegy, ezért 6 havi szabad kocsmálás. – Úrbéri szolgáltatás: census, robotnap és készpénz, borkilenced, vasa. – Uradalmi szőlők név szerint, foss.-ban, termésük urnaban.. – „...ex racemis” kád (törköly), a szőlők művelésére robotnap. – Allódiális szántó 2 nyomásban, köbölben. Vetés: köbölben: búza, rozs, árpa, zab, vetés értéke. – 1 hold szántó művelésének kiadásai: kétszeri szántás, vetés és boronálás, aratás és behordás. 2 Ft 30 Xr. – A termés értékéből le: művelés értéke, tiszta bevétel. – Árendába adott hold, szántó. – Az egész uradalom erdeinek összeírása, melyet az erdészet vezetője készített. Az erdő neve, megjelölve melyik faluhoz tartozik, területe holdban, évente az összesített bevétel. – Öl tűzifa, db., gerenda, db., zsindely és deszka. Makkoltatható sertésszám. Mindez erdőrészenként is megadva, megjegyzések a faállományra, makkoltatásra stb. – Uradalmi malom proventusa: köböl búza, rozs, árpa kása (polenta), köles kása, „pulvis molaris”. – „Ex cribris farineriis” volgo Beutelgeld” a bevételből leszámítva a fenntartás költségei – tiszta haszon. Mészárszékek árendája. A vámpénz bevétele. – Az „ad Navim” (Hajóhoz) vendégfogadóban árult bor, ser, pálinka, mennyisége és értéke, ebből le: a kocsmáros bére, szállítás, az utánatöltés, tiszta bevétele. Ugyanez a többi földesúri kocsmánál és vendégfogadónál. A pálinkamérésben árult pálinka mennyisége és értéke, le a kiadások, tiszta bevétel. – A serfőzés: évente 20 főzés, 1 főzéskor 20 vasa ser. A ser értéke. A másodlagos ser „secundaria cerevisia és a seprő értéke. A serfőzéshez felhasználnak: köbölnyi polenta és komló, öl mértékben fát. A serfőzéshez felhasznált robotnap. A serfőző bére. – A pálinkafőzőben főzött vasa pálinka. (1 vasa = 200 icce.) Minden vasahoz szükséges: 14 mérő rozs és tűzifa. A pálinkafőző bére. A pálinkafőzéshez felhasznált robotnap. A főzés maradványából semmi haszon sincs, mert állatot nem hízlalnak. Téglaszárító szín: db. tégla és értéke. – A tégla értékéből le a ráfordítás, bér, fa, – tiszta bevétel. Különböző kereskedések censusa. Csizmadia, fazekas és varga céh által fizetett vásárpénz. „taxa protectionalis”: zsidók és görögök „non domicilati” fizetik.
Alsó Domonya:
Pálinkafőző „in statu misero” jobbágy és egésztelek. 1 telek: 20 hold szántó és 12 falc. Kaszáló. A jobbágyok gyapjúval és sajttal kereskednek. Az erdőben azonban legeltetniök tilos, így nem tudnak ezentúl juhot tartani. A szokásos jobbágyszolgáltatások, kilenced köbölben: búza, rozs, árpa, zab és kukorica. – Megjegyzések a falvak kocsmálásáról.
Felső Domonya:
A plébániaház, kántorház és a templom leírása. Kocsma pálinkafőzővel, becsérték, árendája.
Nyeviczke:
Uradalmi kocsma fából.
Kamenicza:
Uradalmi kocsmaház és pálinkafőző. Kétkerekű lisztelő malom. Fűrészmalom. Parasztmalmok és kallómalom. Hamuégető ház.
Antalocz:
Uradalmi kocsmaépület, becsértéke. Paraszti lisztelő és kallómalmok.
Czigányocz:
Uradalmi kocsmaház fürdővel, pálinkafőzővel. Kút, ahonnan a fürdővizet nyerik. A fürdővíz melegítésére „fornax”. Paraszti lisztelő és kallómalom.
Dengláz:
Uradalmi kocsmaház, árendája. Szőlőhegyen kapás, szőlő. „…adeo exigua est, ut nonnisi 8 diebus libera epocillatione utantur”. Paraszti malom, allódiális rét.
Darócz:
Uradalmi kocsmaház, pálinkafőző, 2 fa istálló, kert. Uradalmi ispánház. Sertésólak, istálló kocsiszínnel. „Camera pro variis requisitis lignea” nagy kert gyümölcsfákkal, kis parasztház, ahol a pásztor lakik. A jobbágyság: élelmiszer eladásból, fuvarozásból és „ex confectine panui Hunya dicti” él. A szőlőhegyen allódiális szőlő kapás, termése vasa: bor. A szőlő műveléséhez szükséges. Robotnap. Allódiális szántó, hold. Vetés, köbölben: búza, rozs. Termés köbölben – le a művelés költsége. Tiszta haszon.
Keeknye:
Kocsma és mészárszék. Allódiális szántó holdban, 2 nyomás. Köbölnyi vetés: búza, rozs, árpa, zab, a termés köbölben, le költségek – bevétel. – Uradalmi rét holdban, a rétről kocsi, széna. Irtott rétek.
Györöcske:
„Vivunt plerumque a devectione. Trabium, aut fructuum par. Tibiscum, vel vero a quaestu et vectura lanae ovinae.” – A Tiszán lévő rév Tárkány compossessoraival közös. – Új szárazmalom.
Záhony:
Uradalmi koscma fából. Szárazmalom. Pálinkafőző üstöt bíró jobbágyok. Név szerint és censusuk. Árendába adott allódiális föld és rét. Tiszán rév Záhony és Csap között, bevétele.
Salamon:
„...coloni hi misere subsistunt, vivunt enim alli a vecturis, alii a labore manueli, alii erga medietatem fundos arendant in vicinis possessionibus” az ugarföldeken legeltetnek.
Palko:
Uradalmi kocsmaház és becsértéke. Erdő nincs, a faizásért robotolnak. Legelő nincs, árendálni kénytelenk.
Lakárth:
Uradalmi kocsmaház leírása, árendája. Uradalmi rétek árendában.
Gerény:
Uradalmi kocsmaház „velut domus rasticana ex ligno” A szőlőben fa présház, gyümölcsszárító, allódiális szőlő kapás. Termése bor, vasa. A szőlő műveléséhez szükséges robotnap. Allódiális rétről orgia széna, 2 szilváskert régi fákkal, melyek alig teremnek.
Radváncz portio:
Kuriális épület, részei. A kuriális épülethez pince, 2 istálló, kocsiszín, kert gyümölcsfákkal, 4 kocsma részletes leírása. A kúriához tartozó szántók darabonként és nyomásonként.
Baranya portio:
Allódiális szántó darabonként, köbölben. Tölgyfaerdő, hold.
Hosszúmező:
Tölgy- és nyárfaerdő, hold. Innen évente kitermelt öl tűzifa db. épületfa, makkoltatható sertésszám. Megjegyzések a jobbágyság életkörülményeire.
Batfa portio:
A kamarai telekhez tartozó allódiális szántó és rét darabonként.
Hutta:
Üveghuta: „officina vitraria”. A huta fából: „e trabibus manu asciarii erecta”. Mellette két kamra a hamuzsírnak és az üvegnek. 4 fornax: 1) refrigeratoria „Kühlofen”; 2) fornax liquatoria; 3) ad siccenda ligna focalia „Brettofen”; 4) fornax ustoria: ad excoquendam materiam vitream destinata. – A műhely vezetőjének, „magister vitrarii” lakóháza istállóval. – Az üveghuta völgyben lakó munkásainak név szerinti összeírása, irtásföldjeik köbölben. Termelnek: borsó, bab, káposzta, krumpli. – A külön összeírt jobbágyok a kilencedet megváltják. – Erdő vörös bükk holdban, az évente kitermelt fa. – Az üveghuta jövedelme készpénzben.
Perecsény:
Uradalmi kocsma, árendája, pálinka- és serfőző részletes leírása. 2 malom, egyik a falué, másik jobbágyi. Erdő vörös bükk nyírfával vegyesen, mészégető, az itt égetett mész vasa, ebből bevétel.
Rahoncza:
Kocsmaház leírása, pálinkafőző. A föld krumplit, zabot, babot terem, ha trágyázzák, kukoricát is. A jobbágyok szomszédos településeken árendálnak jobb földet.
Szttrippo:
Földesúri kocsmaház fából, részletezve. Pálinkafőző. A falu malma és censusa. Erdő: vörös bükk és nyírfa.
Ó Szemere:
Uradalmi kocsma fából, árendája. Régi, romos pálinkafőző. A földeken zab, kukorica és őszi rozs is megterem. Erdő: bükk, hold. A kilencedet megváltják.
Remete:
Földesúri ház fából, az ispán lakásául szolgál. Kocsiszín, lóistálló, más istálló. – Erdészház részletes leírása, istálló. – Uradalmi kocsmaház istállóval. Pálinkafőző, árendája. Régi juhászház. A szántókon ritkán őszi rozsot vetnek, búzát sohasem. Allódiális rétek. Lisztelő és kallómalmok. Erdő: bükk- és nyírfa, holdban.
Rákó:
Uradalmi kocsmaház fából, szalmatetővel, becsértéke. Istálló és pálinkafőző. Búzát, árpát sohasem termelnek. Gyakrabban zabot, ritkábban rozsot. A kukorica élelmiszerül szolgál. Erdő nyírfával vegyes vörös bükk. 2 lisztelő és egy kallómalom a falué, censusuk.
Paszika:
Uradalmi kocsmaház, fából. Árendája a pálinkafőző használatával, ha trágyázzák, a föld zabon kívül kukoricát is terem. Az erdő vörös bükk és nyír. 3 lisztelő malom és censusa.
Poroszkó:
Uradalmi kocsmaház fából. Hozzá: istálló, pálinkafőző, 3 lisztelő malom. Erdő: vérbükk, nyír és nyár. Zabot termelnek, ha trágyáznak legfeljebb a rozs és kukorica terem meg.
Polena:
A föld igen terméketlen, trágyázni sem tudják, állatuk is kevés, erdő vérbükk.
Mokra:
Uradalmi vendégfogadó fából, istálló, kocsiszín, árendája. A föld csak zabot és krumplit terem, az erdő: vérbükk, kevés nyírrel.
Nagy Turicza:
Uradalmi kocsmaház 3 istállóval. Romos pálinkafőző. Az erdő vörös bükk és nyír. Paraszti malom és censusa.
Kis Turicza:
Erdejük bükk és lucfenyő. Zabot és krumplit termelnek. 3 paraszti malom és censusuk.
Lipocz:
Nagy erdő vörös bükkből. Vaddisznó, farkas és medve az erdőben. Nagy havasi legelő, melyet kaszálni nem tudnak, mert kocsival megközelíthetetlen. Árendába adják. Szent Péter és Páltól Szent Mihályig legeltetnek itt. [június 29. – szeptember 29.] A földeken csak zab terem.
Vulsika:
Romos kocsmaház. Vörös bükk- és nyírerdő. Zabot, krumplit és babot termelnek. A fő megélhetési forrás az állattartás. Ez régebben jövedelmezőbb volt. „olim meliori conditione fruebantur, antequam nempe pecorum lues illorum jumenta perdisisset.”
Új Szemere:
Uradalmi kocsmaház és pálinkafőző, nyír- és bükkerdő. Ha a földeket trágyázzák, zab mellett a kukorica is megterem.
Nagy Berezna oppidium:
Uradalmi kocsmaház fából. Istálló. Az árendátor lakóháza. Régi uradalmi kocsma romjai. Pálinkafőző árendája. Uradalmi mészárszék. A kocsmához kert, ölben. Uradalmi malom 5 kerékkel, fából, molnárház, kert. Ispánház 3 istállóval, kocsiszín, erdészház. Disznó- és szárnyasólak. Allódiális kert mérőnyi, ház fából, fa csűr. Gazdasági udvar ölben. Allódiális épületek fakerítése. Allódiális állatállomány nincs. A jobbágyok mellett Liptóból 1788-ban telepítettek. Az irtások a telki állományhoz csatoltak. Erdőbükk. Kevés legelő. Allódiális használatban csak egy kis rét. Vásárvám.
Zabrogy:
Uradalmi malom molnárházzal, becsértéke. Allódiális szántó köbölben. 2 nyomás, vetéseredmény. Zabvetés, köböl. Uradalmi telkek árendában.
Solya:
Uradalmi kocsmaház romokban, istálló és pálinkafőző ép. Uradalmi ház kerttel, census ellenében bérben.
Kosztrina:
Uradalmi kocsma pálinkafőzővel.
Domasina:
Uradalmi kocsmaház csűrrel, pálinkafőzővel.
Kniahina:
Uradalmi kocsmaház, pálinkafőző, paraszti malom censusa.
Sztricsava:
Kocsma, 2 paraszti lisztelő malom és censusuk.
Kis Berezna:
Uradalmi kocsmaház. Egykerekű malom és becsértéke. Bazilita szerzetesek gazdasága 3 17/8 telken. Allódiális szántó 2 nyomásban, köbölben. Kocsi, szénát hozó, rét.
Orosz Bisztra:
Kocsmaház pálinkafőzővel, paraszti malom censusa.
Új Kemencze:
Kocsmaház fából. Paraszti malom. A jobbágyok 6–6 napig kötelesek a földesúr juhait teleltetni.
Dubrincs:
Uradalmi vendégfogadó fából, romos kocsmaépület. 3 uradalmi malom. – Uradalmi ház kerttel, most erdészházul szolgál. – Allódiális szántó darabonként, köbölben. – 2 nyomás, vetnek köböl zabot, rozsot. Kaszáló, rét.
Csernoholova:
Fa uradalmi kocsmaház. Malom egy kerékkel. Allódiális szántó, köbölben. 2 nyomásban, vetnek köböl zabot. Savanyúvíz, de ebből az uradalomnak haszna nincs.
Kis Páztely:
Nemesek jobbágytelken, censusuk.
Verhovina Biztra:
Uradalmi kocsma fából, csűr, istállók, pálinkafőző. Fa istálló csűrrel árendában. Erdő hold, vörös bükk. 2 paraszti lisztelő malom, censusa.
Huzna:
Uradalmi kocsmaház fából. Pálinkafőző. – Istálló csűrrel, 2 allódiális rét kaszáló.
Lyutta:
Kocsma fából, pálinkafőző, 2 istálló csűrrel. Egykerekű lisztelő uradalmi malom. Fűrészmalom becsértéke. Paraszti lisztelő malmok censusa. Hegyi legelő árendában.
Sztravna:
Fa uradalmi ispánház részletes leírása. Kisebb régi faházacska. 3 szarvasmarha istálló csűrrel. Kert, hold. Kukoricát és káposztát termelnek itt. Uradalmi kocsmaház fából. 4 istálló csűrrel. – Sóhivatal részére emelt épület, jelenleg árendában. Harmincados és a jegyző háza. Allódiális rét kaszálóban. Erdő: vörös, bükk és fenyő.
Ó-Sztuszicza:
Uradalmi kocsma istállóval és csűrrel. Paraszti lisztelő malom és censusa.
Új Sztuszina:
Uradalmi ház árendában, hozzá: 2 istálló, kert, mely „pro foenisecio unice usuari solitus”.
Ticha:
Ebben s az előző falvakban: a jobbágyok csak 42 nap robotot teljesítenek természetben, a többit megváltják. Minden jobbágy 3 fatörzset visz a fűrészmalomba. Hosszúfuvar helyett a falvak meghatározott számú zsindelyt szállítanak Ungvárra. A kilencedet megváltják. Nemesek jobbágytelken árendában. Paraszti malmok és censusuk. Erdői: fenyő.
Uzsok:
Kocsmaház fából, pálinkafőzővel, istállók. Uradalmi ház a sóhivatal tisztviselőinek. Allódiális szántó köbölben. Rét, falc.-ban.
Viske:
Uradalmi kocsmaház, istálló csűrrel.
Voloszánka:
Kocsmaház fából, istálló, csűr. – Az uradalmi alkalmazottak conventiója. Fiscalis, provisor, perceptor, frumentarius, rationista, ispánok, tanító, hajdú, uradalmi katonák, bognár segéddel és inassal, béres, vincellér, erdőkerülő, írnok. Az erdészet alkalmazottai: főerdész, erdész, obequitator. Az uradalom kiadásai a kegyúri jogból, az úriszék kiadásai. – Uradalom ingóságai: különféle bútorok, mértékek, szerszámok, rézüstök, nyereg, eke, tartozékaival, borona. „bei dem Einnehmern Amt”: „Ein Goldwaag mit Zügehor [eszerint: Egy aranymérleg, tartozékaival. – Ámde: ugyanez a kifejezés a későbbiekben „Geldwaag” … feltehető, hogy mint pénzmérleg, egyaránt szolgált arany- és ezüst pénzérmék ellenőrző mérésére.] tartozékaival. „bei dem Kasten Amt”: zsákok, bútorok, mérlegek, szerszámok, pálinkafőző üst, mértékek, hordók, font, lőpor. – „Waldmant”: bútorok, pénzmérleg. – „Zeugkammer”: különféle szerszámok. 3 fűrészmalom felszerelése.
Alsó Damonya:
A szántó 2 nyomásban. 25 egésztelken 50 jobbágy, 1 egésztelek: 20 hold szántó és 12 falc. Rét. Régebben sajttal és gyapjúval kereskedtek, de megtiltották nekik a legeltetést az erdőben, s ezért lehetetlen számukra a juhtartás.
Felső Damonya:
29 jobbágy, 10 zsellér, 5 subinquilinus, főként kukoricát termelnek. Szőlőkben dolgoznak, favágással is keresnek.
Nyeviczke:
40 jobbágy, 8 zsellér, rozsot, zabot, kukoricát termelnek.
Kamenicza:
23 jobbágy, 4 zsellér.
Árok:
35 jobbágy, 5 zsellér, 2 subinquilinus.
Antalocz:
43 jobbágy, 2 zsellér. Juhászatból élnek, a Tiszántúlra járnak aratni.
Kis Szlatina:
9 jobbágy.
Cziganyocz:
11 jobbágy, 1 zsellér, 2 puszta telek.
Denglaaz:
23 jobbágy, 5 zsellér.
Darócz:
55 jobbágy, 4 zsellér, 6 subinquilinus. 3 új telepítés. „Hunya” posztót állítják elő, részben ebből és fuvarozásból élnek.
Csaszlocz:
13 jobbágy, 5 zsellér.
Kereknye:
55 jobbágy, 1 zsellér.
Györöcske:
12 jobbágy, 1 zsellér.
Zahony:
27 féltelkes jobbágy, 11 zsellér, jó szántók, legelő bozótosban és az ugaron. Gyapjúval kereskednek. 350 hold uradalmi erdő. A Tiszán rév.
Salamon:
25 jobbágy, 1 zsellér, 2 subinquilinus. Szegényen élnek, némelyek fuvaroznak, mások kétkezi munkát vállalnak.
Pallo portio:
A fiskális részen 22 jobbágy, 6 zsellér, a compossessorok részén 6 jobbágy.
Lakárth:
63 jobbágy, 28 zsellér.
Gerény:
39 jobbágy, 15 zsellér. 2 jobbágy a plébánia telkén.
Hosszúmező:
19 jobbágy, 5 zsellér.
Nagy Gejöcz:
A fiskális részen 16 jobbágy.
Huszak:
24 jobbágy, 3 zsellér.
Petrocz:
19 jobbágy, 1 zsellér, 3 subinquilinus.
Hutta:
19 jobbágy, 4 zsellér, 1 subinquilinus.
Perecsény:
32 jobbágy, 22 zsellér, 3 subinquilinus.
Voroczo:
29 jobbágy, 6 zsellér, 4 subinquilinus.
Rahoncza:
26 jobbágy, 4 zsellér.
Kereszt:
A 14 jobbágyból 2 él a fiskális részen.
Ó Szemere:
25 jobbágy, 2 zsellér, 1 subinquilinus.
Remete:
41 jobbágy, 2 zsellér, 3 subinquilinus.
Rákó:
25 jobbágy.
Paszika:
48 jobbágy, 1 zsellér, 1 subinquilinus.
Porosko:
44 jobbágy, 14 zsellér, 11 subinquilinus.
Polena:
25 ház.
Mokra:
14 jobbágy, 4 subinquilinus.
Nagy Turicza:
39 jobbágy, 3 zsellér, 10 subinquilinus.
Kis Turicza:
25 ház.
Lipocz:
7 jobbágy, 1 zsellér.
Vulsinka:
20 jobbágy, 4 puszta telek.
Új Szemere:
25 jobbágy, 4 subinquilinus.
Nagy Berezna oppidum:
62 ház.
Zabrogy:
22 jobbágy, 9 házas zsellér.
Szolya:
20 féltelkes jobbágy, 2 zsellér.
Kosztrina:
25 jobbágy, 4 zsellér.
Sztricsava:
19 jobbágy, 2 zsellér.
Kis Berezna:
42 jobbágy, 6 zsellér, 5 subinquilinus.
Zauszina:
21 jobbágy, 3 zsellér.
Orosz Bisztra:
15 jobbágy.
Mircse:
24 jobbágy, 2 zsellér.
Új Kemencze:
23 jobbágy, 2 zsellér, 1 subinquilinus.
Dubrinics:
48 jobbágy, 4 zsellér, 8 subinquilinus.
Zaricso:
80 jobbágy, 7 zsellér.
Smerekova:
19 jobbágy.
Bukocz:
16 jobbágy.
Csenoholova:
32 jobbágy, 3 zsellér.
Kosztyova-Páztely:
16 jobbágy, 2 zsellér.
Kis Páztely:
9 jobbágy.
Bergendiát Páztely:
17 jobbágy.
Rosztoka Páztely:
21 jobbágy, 2 zsellér.
Orosz Mocsár:
13 jobbágy, 1 zsellér.
Verhovina Biztra:
23 jobbágy.
Huzna:
15 jobbágy.
Lubnya:
8 jobbágy.
Luch:
9 jobbágy.
Lyutta:
80 jobbágy.
Sztavna:
25 jobbágy.
Ó Sztuszicza:
24 jobbágy.
Új Sztuszicza:
14 jobbágy.
Szucha:
21 jobbágy.
Ticha:
33 jobbágy.
Uzsok:
24 jobbágy.
Viska:
26 jobbágy.
Voloszánka:
35 ökrös jobbágy.
Zahorb:
21 örökös jobbágy.
Ungvári kamarauradalom.
(Ung m.): Ungvár – Alsó Damonya – Antalocz – Árok – Cziganyocz – Darocz – Felső Damonya – Gerény – Györöcske – Kamanicza – Kereknye – Kis Szlatina – Laaz et Denglaz – Lakárt – Nyeviczke – Zahony – Hosszúmező – Huszák – Hutta – Perecsény – Petrocz – Rahoncza – Sztrippo – Vorocsa – Pállo – Csázlocz – Radváncz – Salamon – Szünthe – Baranya – Báttfa – Kereszt – Nagy Gejöcz – Zavatka et Ubres – Kis Turicza – Lipocz – Mokra – Nagy Turicza – Ó Szemere – Paszika – Polena – Porosko – Rako – Remete – Új Szemere – Vulsinzka – Nagy Berezna oppidum – Kis Berezna – Begenyás Páztely – Bukocz – Csernohotova – Domasina – Dubrialcs – Kis Paztely – Kniahinyia – Koztrina – Koztyova-Páztely – Szmerekova – Szolya – Biztra – Huzna – Lubnya – Luch – Lyutta – Ó-Sztusicza – Sztavna – Szucha – Ticha – Új Sztuszicza – Uzsok – Ziska – Veloszánka – Zahorb – Sztriesava – Új Kemencze – Zauszina – Zarievo – Zabrogy – Mircse – Roztoka-Páztely
(Zemplén m.): Orosz Bisztra – Orosz Moesar

Search result navigation
Content provider