HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 172. - No. 021.

Date 1805. december 9.
Description

Eredeti, latin, 75 pag. Fol. form., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Text

Inventarium resignatorium
Vallásalapi birtok, királyi rendeletre gr. Eszterházy Károly részére leltár szerinti átadása; az eszközlést végző kiküldöttek és megbízottak nevével; név szerint felsorolja az épületek becslését végző mesterembereket is.
Gazdasági felszerelés számbavétele – elvetett földek névvel, helyük, nagyságuk holdakban, elvetett őszi búza és rozs köblök, értékének kiszámítása, figyelembe véve a helyben szokásos árat, munkadíjat, vetőmagot, valamint, hogy a harmadik szántás már a birtokbavevőt illető robotból történt. – Természetben átadott búza, rozs, árpa, zab, kukorica mérőkben, értékük pénzben.– Széna és szalmakazlak nagyságuk, tüzifa ölekben, tégla, nád. – Gazdasági tartozékok: vasalatlan szekér, igák, láncok, szekérrudak, borona 35 vasfoggal, fejszék, bárdok, vaskarók, jászlak, csöbrök, kender gereben, mértékek, sulyok, rézüstök, ágyak, asztalok, földmérő lánc.– Uradalmi pénztárhoz tartozó dolgok: sulyok, mérleg, asztalok, vasláda pénz őrzésére (minden tárgy mellett feltünteti hány darabból áll, pénzértékét egyenként és összesen).
Dioszegh:
Uradalmi épületek becslése és felvétele.– Emeletes vendégfogadó, kőből épült, leírása, kocsibejárat homlokzata felől, pincével, kocsmáros lakásával, zöldséges pince, széna és szalmaraktár, jégverem, tehénistálló, mellette a betérők lovai számára istálló 20 lóra, vele szemben másik lóistálló 6 állatra; disznóólak, fáskamrák, a konyha előtt kőkút, zsindellyel fedett, két vedrét csigára szerelt láncokkal húzták fel; szér; az egész épület javításra szorul, értéke kőműves, cserepes, ács, asztalos, lakatos, üveges mesteremberek becslése alapján. – A falun kívül észak felé a Kisduna partján földesúri kocsma, bejárata az országút felől, leírása, ivószobája mellett a révet őrző darabontok őrszobája, szárnyék, lóistálló 4 lóra, náddal és sással fedett (arundine et carice!), udvara minden oldalról kerített, kívül rajta kút; a kocsma kisebb javításra szorul, értéke. – Kőből épült malom, állandóan van vize, leírása, zsilippel el van látva, istállóval, szekérszínnel, értéke; minden szükséges felszereléssel (nem részletezi) együtt. Téglaégető kemence, leírása, égethető téglák, szárítóval, részben már ledőlt, értéke. – Uradalmi juhászház két szobával, köztük konyha, egyik szobához hozzátapasztott kamra, konyha előtt pince téglából épült nyílással, régebben tejtermékek tárolására szolgált; az egész ház náddal fedett, javításra szorul; a svábok betelepítése után megszűnt az allódiális jellege, bérbe szokták adni, azért a jövedelmet hajtó épületek között veszi fel, értéke.– Mellette juhhodály, téglából épült, a falak nagyrésze tető nélkül áll, ezért csak bontási anyagként értékeli, hozzászámítva a kőműves munkadíját a bontásért, valamint a kapu értékét. – Plébánia és földesúri ház között uradalmi mészárszék, mészáros lakásával, alul vályogból, felette téglából épült, szalmával és sással fedett, tatarozásra szorul.– Kis kocsiszín, sárból épült, nyolc marhára való istálló, udvaron kőkút, roskadozó jégveremmel; értéke. – Falu vége felé kertészház, sárból épült, sással fedett, szoba-konyha-kamrából áll, roskadozó állapotban; hat és félholdas kerttel, a mészárosnak bérbe van adva, két oldalt a Dudvágh folyó, a többit kerítés övezi, értéke. – Lenmag olajsajtó (torchlar lini!), leírása, értéke épületekkel és felszereléssel együtt. – Provizorház, jobb és bal szárnyán a vámos és konvenciósok házával, leírása, értéke. Kereszt formára, jól épített uradalmi csűr, zsindellyel fedett, kapacitása, két jégverem, sással fedve, értéke. – Halászház, szoba, konyha, kamrából áll, vert földből készült, paraszti munkával, más romos, erdőőr lakik benne, értéke. – Kegyúri épületek: templom a falu közepén, leírása, dedicatiója, tornyában négy haranggal, minden szükséges bútorzattal ellátva, értéke. Mellette a plébánia, leírása, egyik szobája a német káplán számára; istállókkal, pincével, két kúttal, gabonatárolóval, polyvatárolóval; mindez elég jó állapotban van, a canonica visitatio szerint Dioszeg 2/3, Kismacsád filia pedig 1/3 aránnyal járul hozzá karbantartásához; értéke. A plébánia mögött iskola, leírása, tanító lakásával, segédtanító szobájával, két tanteremmel, értéke. – Szántók névvel, nagyságuk holdakban; rétek névvel, nagyságuk kaszásokban; mindegyiknél feltünteti ki használja: az uradalom saját kezelésében, a község, vagy árendába van-e adva, és kinek. – Uradalmi káposztáskert, nagysága holdakban.– Kertek, nagyságuk holdakban, részben az uradalom használja, részben az uradalmi házban lakók (mészáros, molnár, vendégfogadós). – Két kis uradalmi szőlőcske, nagyságuk kapásokban.
"E" mellékleten: 119 jobbágy, 50 zsellér, 3 subinquilinus, 61 censualista.– Jobbágyok névvel, telkük nagysága. Folyó évre kivetett robotnapok, átszámítva gyalog végzett robotnapokra, ebből szeptember végéig ledolgozott napok, a többi hátralék, külön rovatban feltüntetve. – Megjegyzésben írja, hogy a község lakói robotot, kilencedet és tizedet természetben teljesítenek, a kulinárékat és úrbéri kötelezettségeket pénzen megváltják, a bíró szedi be, és viszi be az uradalom pénztárába, ugyanúgy, mint az uradalom három másik helységében. Bíró, másodbíró, polgárok az itteni szokás szerint mentesek a robot alól. – Házas zsellérek névvel, megjegyzésekben feltünteti a robot és szolgáltatás alól menteseket, annak okával együtt: özvegyasszony, katona fia van; koldus, csősz, éjjeli őr, rokkant katona, pásztor.– Újonnan települt censualisták névvel, telkük nagysága; szerződésük szerint minden úrbéri szolgálatot és teljesítést megváltanak, összege.
Boldogfalva:
A falu végén a helység felé fordulva kőből épített templom, kis toronnyal, benne két haranggal, zsindellyel fedett, patrociniuma, értéke. Mellette plébániaház (csak kihelyezett káplánság), leírása, értéke. Szemben vele iskola, udvara részben kerített, részben árkolt, leírása, tanterme belülről meszelt, tanító lakásával, értéke. (Mindezek kegyúri épületek, megjegyzi, hogy a másik két helységben nincsen.) – 25 jobbágy, 1 zsellér, 4 subinquilinus. Az uradalomnak szántói, rétjei, kertjei nincsenek, mindössze a templomnak van, nagysága holdakban, "Egyház földek"-nek hívják.
Ujhelyjoka:
40 jobbágy, 9 zsellér.– Puszta telek névvel, hozzátartozó belső földek nagysága holdakban; Erets diverticulumban még három darab szántó tartozik hozzá, nagyságuk, nevük; ezeket a község használja kilencedért; a telek belsőségét pedig az uradalom veti be kukoricával.– Erdőben kaszálható széna ölekben.
Némethbély:
19 jobbágy, 9 zsellér.– Egy nagy uradalmi telek, inscriptionalis, előbb az ispán, majd a község javára, összege; később a helység kocsmát építtetett rá. Úrbérrendezés után fennmaradt két telek, emlékezet óta puszták, a lakosok használták szolgáltatásért, a fizetett összegekkel idők folyamán már megszerezték, ezért a telkek száma rectificálandó. – Erdő névvel, mérnöki felmérés szerint 30 éves vágásra van felosztva, nagysága holdakban; másik erdeje tölgyfákból, nagysága (itt sorolja fel Diószegh erdeit is, névvel, nagyságuk holdakban, nyár és tölgyfákból áll; a malom mellett füzes, nagysága).
Végén kimutatások a befolyt és hátralékos összegekről helységenként, táblázatokban, majd summarium.
Gr. Eszterházy Károly birtokai, diószeghi uradalom.
(Pozsony m.): Diosszegh – Ujheljóka (!) – Boldoghfalva – Németh-Bél

Search result navigation
Content provider