HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 160. - No. 016.

Date 1755. szeptember 20.
Description

Latin, eredeti 38 oldal. sajátkezű aláírás és pecsétlenyomat. Kelt Monostorpályiban, a fenti napon. 2 melléklet: „Reflexiones” címmel, az egyiket Kruspér István kamarai tanácsos készítette, mindkettő az összeírás adataihoz fűz megjegyzéseket.

Text

Conscriptio, melyet Thurzó János, a királyi fiskus tiszántúli prokurátora készített.
Monostor Pályi:
A faluból Rákóczi-féle fiscalis javak tartozéka harmad rész, – régi 2 tornyú templom romjai, református templom. – utcánként jobbágyok névsora, teleknagysága, – állataik: ökör, ló, tehén, disznó, méh kas, – szántó, köböl, – rét kocsi – taxa és robotváltság – nemesek jobbágytelken, – zsellérek – puszta telkek – salétromfőző, salétromfőző taxája. – kilenced: rozs, tavaszi búza, árpa, zab, kukorica cub. – kender csomó és mag cub. – dohány csomó, fej káposzta – tized, melyet a püspöktől bérelnek – pázsitpénz – kocsma és mészárszék árendája – minden jobbágy ad 1 tyúkot, az inquilinusok nem fizetnek: „nec in futurum ab ipsis aliquis proventus sperari potest quia partim conventiones assumunt, partium domicilis sua mutant.” – kuriális hely, fundusán faház, kívülről sárral tapasztva, részei, zsindelytető, – kert, – 6 szoba, konyha, – istálló, – sütőház, – kocsiszín, – kuriális földek darabonként felsorolva cub. – rétek kocsi, – uradalmi vendéglő, részei, melléképületei, becsértéke – serház fából, nádtetővel, – polenta-szárító – legelő és legelőbér – compossessor nemesek – béres és csordás convenciója, – javaslat szárazmalom építésére – Uradalom proventusának összesített kimutatás. – Csatolva egy aestimatio, mely a földesúri jövedelmet az uradalom épületeit becsli. Megjegyzések az összeíráshoz – A falu korábbi Almosdt nembeli Csere családé volt, később az erdélyi fejedelmek szerezték meg. – Később 2/3 részét eladományozták, a birtokukban maradt harmad rész a Rákóczi javak konfiskálásával került fiskushoz. – Az egykori premontrei prépostsági templom leírása: „fundus in quo rudera Templi veteris olim Magnifici duas Turres habentis, modo Locus Templi cometerium Romano Catholicorum est a latere Templi versus orientem.” – 62 jobbágy név szerint, 5 zsellér, 8 salétormfőző, 2 puszta telek, 7 telken nemesek, összesen 66 1/2 jobbágytelek – 4 kocsma – Draveczky szárazmalma, – a jobbágyság állatai: 87 ökör, 38 ló, 51 tehén, 58 disznó – uradalmi kocsmához pince gerendákból, – zsidó árendás háza, – a jobbágyok a terragium váltságaként 12 fl. 12 xr-t, a zsellérek 6 fl. 6 xr.-t adnak, taxalisták 2 fl.-t, – az éves robot 12 nap gyalog vagy igával, – szabad költözésűek – a jobbágyföldek postfunduáliáinak felmérése az összeíró szerint szükséges, mert az nem egységes – kimutatás a fiskális rész bevételéről a következő tételekkel: jobbágyság taxája, salétromfőzők taxája, robotváltság, kocsma, árenda, tized, kilenced, allodiális földek, széna, faizás, disznók utáni váltság, legelőbér, a jobbágyok által szolgáltatott 1-1 tyúk értéke – az összeíró javaslata: „Pályi folyássa” patakon 1 kerekű malom építhető ugyan, de a vízhiány miatt csak az év egy részében foroghatna, így célszerűbb lenne szárazmalmot építtetni a fiskális részen
fiskális birtokrész
(Bihar m.): Monostor Pályi

Search result navigation
Content provider