HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 156. - No. 010.

Date 1690. február 22.
Description

20 oldal, latin nyelvű, 1690. július 15-én kelt aláírással hitelesített másolat. (Az U et C mutató szerint az Aestimatio eredetije az UC 31 : 6 alatt található) Készítette: Vas Gáspár fiscalis praefectus.

Text

„Aestimatio Bonorum Homonensim juxta Urbarium anno currenti conscriptum et emanatum facta…” (utalás az előző UC 156 : 9-ben található összeírásra). A becslésből egy hiteles másolatot kiadtak „Dominae Comitissae Homonaianae”.
Aestimatio copia.
Sztakcsin:
A faluban két egész, lakott „scultetiae ruthenicae” találtatott, mivel azonban hegyes vidéken fekszik, becsértéke á 250 magyar forint. – Becsérték összesen. ugyanitt a rutén pap telke (praesbyteranus Ruthenicus), telke után minden két évben tartozik a mészárszékre egy vágóállatot (pecus) adni. Ennek becsértéke. – Lakott egész jobbágytelkek összesen. A hegyes vidékre való tekintettel egyenként 200 forintra értékelték őket. Becsérték összesen. – Puszta egésztelkek összesen, á 100 forintos becsértékkel, összes becsértékkel. – Egy zsellér, becsértéke 40 forint. – Puszta zsellérhelyek, á 20, összesen 40 forint becsértékkel.
Rosztoka:
Egész soltészság, lásd Sztakcsin. – puszta soltészság, becsértéke 125 forint – puszta paptelek (batykóság), becsértéke 100 forint – lakott egésztelkek, lásd Sztakcsin – puszta egésztelkek, lásd Sztakcsin – puszta zsellértelek, lásd Sztakcsin.
Hosztovicza:
Lakott, egész soltészság, becsértékkel, lásd Sztakcsin – paptelek, negyedrésze puszta, becsértéke így Ft. 175. – lakott egésztelkek lásd Sztakcsin – féltelkes jobbágy, becsértékkel.
Pcsolina:
A két egész soltészságból egyiknek fele, másiknak negyedrésze puszta, az ötnegyed becsértéke. – puszta batykóság, lásd Rosztoka. – 5 egész telkek és puszta és lakott jobbágytelkek összesen, lásd Sztakcsin.
Ladomér:
A három egész soltésságból mindössze egy ép, a lakott és puszta soltészságok külön-külön megadott becsértékével. – Egésztelkes, censust fizető jobbágyok összesen, pusztatelkek összesen, zsellérek összesen, valamennyi külön-külön megadott becsértékkel.
Jalova:
Egésztelkes jobbágy, becsértékével, puszta egésztelkek összesen, zsellér, valamennyi becsértékkel együtt.
Valyaskócz:
Egész soltészság, de csak a felét művelik, ennek megfelelő értékeléssel. – Lakott negyedtelkek összesen, puszta egésztelkek, összesen, zsellér, valamennyi külön-külön megadott becsértékkel.
Béla:
Soltészság, lásd Valyaskócz – soltészság, libertinus, csak lóval szolgál, becsértéke 150 forint – egésztelkes jobbágyok összesen, puszta egésztelkek összesen, zsellérek összesen, becsértékek, mint előzőeknél.
Hosszu-Mező:
Egésztelkes soltész, libertinus, lásd Béla – egésztelkes jobbágyok összesen, puszta egésztelkek összesen, lakott zsellértelkek összesen, puszta zsellértelek összesen, külön-külön megadott becsértékkel.
Secundus Processus. (Homonnensis)
A homonnai castellum, ékesen és jól megépítve (formosum et optime exstructum), minden szükségessel a kényelmes lakáshoz megfelelően ellátva, kerttel együtt „iuxta cameralem methodum” összesen 2000 magyar forintra értékelve. – A földek és allodiatura későbbiekben részletezve.
Homonna oppidum:
Egésztelkek összesen, 27 3/4, melyek közül azonban a földesurak 7 5/8-t mentesnek (exemptae) nyilvánítottak, ezek semmit nem adóznak. – Adózó egésztelkek összesen, puszta egésztelek összesen, zsellérek összesen, puszta zsellérségek összesen, valamennyi becsértékével. – Az oppidum régebben évi census fejében összesen 800 forintot fizetett, mely összegből néhai gróf Homonnay György úr az ungvári jezsuita kollégium javára évi 500 forintot rendelt, a jövedelem tehát „defacto” 300 forint volt. Jelenleg azonban a város részbeni lakatlansága és szegénysége miatt „pro nunc non exigantur”. A jövőre nézve azonban, a 300 forint jövedelmet alapulvéve, ennek tőkésített értéke Ft. 5000. – A kocsmák, serfőző- és malomjövedelmek (az Ilava nevű patak vizén lévő malom zsidó árendás kezén van) összesen 50 forintot tesznek ki, ennek tőkésített értéke Ft. 8333. – A többi, fenti haszonvételeken kívüli jövedelmek az aestimatio végén kerülnek felsorolásra.
Kudlocz:
A falut szegény zsellérek lakják, akik mindössze a kert körül végeznek csekély gyalogrobotot. Ennek becsértéke összesen. – Két exemptus zsellér „nihil servientes.” – puszta zsellértelkek összesen, becsértékkel.
Helmecz:
Egész lakott jobbágytelkei néhai Unghváry János és Baloghdy Mihály hűtlenségi pere következtében a királyi fiscusra háramlottak, s jelenleg nem kerülnek felbecslésre, „cum sit actu prae manibus Fisci.” – Ugyancsak nem kerülnek becslésre az ispotályhoz (ad Xenodochium) tartozó telkek sem (5 1/2 telek). – Censust fizető egésztelkes jobbágyok összesen, becsértékkel, puszta negyedtelkek, összesen, ugyancsak becsértékkel.
Jeszenő:
Egésztelkes jobbágyok összesen, becsértékkel. sessio exempta, egész, semmivel nem adózik. – Egész pusztatelkek összesen, zsellérek összesen, mindegyik becsértékkel.
Őrmező:
Lakott egésztelkek összesen, értékbecsléssel. – elzálogosított sessiok összesen, „non aestimantur” – puszta egésztelkek összesen, becsértékkel, házatlan zsellérek, „pauperes” összesen, egyenként 15 dénár becsértékkel, összes értékkel.
Barkó:
Egésztelkes jobbágyok, „census in dimidiuitate solum solventes”, összesen, egyenként 150 forintra értékelve, összesített értékeléssel is. puszta egésztelkek összesen, becsértékkel. – Az összeíró megjegyzi, hogy a helység határának harmadrészét a vízáradások megsemmisítették.
Breszto:
Egésztelkes jobbágy, becsértékkel. puszta egésztelkek, összesen, becsértékkel. – egész soltészság, csak a felét művelik meg, becsértéke 187,50 – Az összeíró megállapítja, hogy a földek terméketlensége miatt a helység lakói a szokásos censusnak csak a felét fizetik.
Zavatka:
Két soltészság, az egyiknek fele puszta, becsértékkel. – egésztelkes jobbágyok, becsértékkel, – puszta egésztelkek összesen, becsértékkel.
Volova:
Egész soltészság, censust fizet, becsértéke 250 forint. a másik soltészság exempta, „nihil praestans.” – Egész lakott telkek összesen, becsértékkel. – Exemptae sessiones összesen. – puszta egésztelkek összesen, becsértékkeL – zsellér, becsértékkel
Porupka („nunc praedium”):
Egész soltészság 2. – egész jobbágytelkek összesen. 3 1/4. – A praediumot most kezdték jövevény lengyel parasztok megszállni és földjeit megművelni, de mivel „repetuntur, et redire coguntur”, mint puszták kerülnek becslésre. Az UC 156 : 9 sz. urbáriumból megtudjuk, hogy nevezetteket a lengyel király követeli vissza, s ezért vissza is kell őket adni.
Kis Kemencze portio:
Egész soltészság, a soltész telke után semmi mással nem tartozik a földesúrnak, mint hetenként 8 pisztránggal a konyhára. Becsértékük 120 forint. – A falu egyébként „…est in fundatione Collegio R. Patrum Societatis Jesu Unghvariensis obligatus.”
Stephanocz portio:
Egész soltészság, becsértékkel. – Egész jobbágytelek, becsértékkel. – Az összeíró szerint a helységet csak most kezdték megszállni és megművelni. A falu többi része gróf Barkóczy Ferenc uram kezén van, mint zálogos jószág.
Behanócz portio:
Egész soltészság 2, melyek három egész jobbágytelekkel együtt ugyancsak gróf Barkóczy Ferenc úrnál vannak zálogban, s ezért becslésre sem kerülnek. – Puszta soltészság, becsértékkel. – Puszta egésztelkek összesen, becsértékkel.
Olyka-Kriva:
Egész soltészság, becsértékkel. – puszta soltészság, becsértékkel – lakott egész jobbágytelek, becsértékkel – puszta egésztelkek összesen, ugyancsak becsértékkel.
Kuppony:
Két jobbágy zálogban egyik, közelebbről meg nem nevezett Szemere úrnőnél. – Egész lakott jobbágytelkek összesen, valamint 1 1/4 pusztatelek, együttes becsértéke 575 forint.
Vitézocz praedium:
Két egész soltészságból áll, jelenleg ezek puszták. Becsértékkel. – Pusztatelkek összesen, becsértékkel.
Grozócz praedium:
Egykor itt két egész soltészság volt, ezek becsértéke összesen Ft. 250. – Egész puszta jobbágytelkek, összesen, becsértékkel.
Zemplén oppidum:
Az oppidumban találtatott összesen 21 lakott egésztelek, melyek után azonban semmi más adóval nem tartoznak, csak a földesúr hat szőlőjét (melyek a város határán fekszenek) kötelesek megművelni. Mivel ezeknek a szőlőknek felbecsülése másutt történik, itt csak nevezett sessiok becsértékét tünteti fel az összeíró, á 150 forint. – puszta egésztelkek összesen, becsértékkel – Vannak még itt bizonyos „sessiones exemptae”, melyek után sem adóval, sem szolgálattal nem tartoznak, s így ezek aestimatio alá sem kerülnek.
Vásárhely:
Egésztelkes jobbágyok összesen, becsértékkel. – puszta egésztelkek összesen, becsértékkel – A helység többi része mások kezében van, zálogban. Közelebbi részletezés nincs.
Tertius Processus (Világi krajnik vocatus.)
Olysinkó:
Egész soltészság és egy egész soltészság fele, lakottak, összesített becsértékkel. – egész lakott jobbágytelkek, összesen – puszta egésztelkek összesen, valamennyi becsértékkel.
Csertész:
Két soltészság, „libertini”, mindkettő lóval szolgál, becsértékkel. – Lakott egésztelkek összesen, puszta egésztelkek összesen, mindkettő becsértékkel.
Habura:
A helységet az özvegy Homonnay grófné saját pénzén („pecuniis propriis”) a már többször említett gróf Barkóczy Ferenctől visszaváltotta, s ezért most nem kerül aestimatióra. A helységben két egész soltészság találtatott, valamint egy egész paptelek. egész jobbágytelkek összesen. – Puszta egésztelkek összesen.
Palota:
Egész soltészság 2, melyből csak 1/2 lakott, ennek becsértéke Ft. 125. – puszta soltészság 1 1/2, becsértékkel – Egész lakott jobbágytelkek összesen, puszta egésztelkek összesen, mindkettő becsértékkel.
Borró:
Egész soltészság 2, ebből csak 1/2 művelt. Becsértékkel. – A 1 1/2 puszta soltészság becsértéke. – Lakott egésztelkek összesen – puszta egésztelkek összesen – zsellér – valamennyi becsértékkel.
Mező-Laborcz:
Egész soltészság 2, melyek közül csak az egyiknek a harmad része, valamint a másiknak fele lakott, a többi puszta. Külön-külön megadott becsértékkel. – A puszta soltésztelek-részek is megbecsülve. – Egész paptelek, csak a felét élik. Becsértékkel. – egész lakott telkek összesen, becsértékkel – Egész pusztatelkek összesen, becsértékkel.
Rokittó:
Egész lakott soltészság 2, becsértékük 500 forint. – egész lakott paptelek, becsértékkel – egész lakott jobbágytelek, összesen – egész pusztatelkek, összesen – mindkettő becsértékkel.
Zbojna:
Egész soltészság 2, az első soltészság fele, a másik soltészság negyed része lakott. Becsértékkel. – puszta soltészság-rész, becsértékkel – féltelkes jobbágy, becsértékkel – puszta egésztelkek, összesen, becsértékkel – A helység fele más birtokosok kezén van zálogban. Közelebbi meghatározás nincs.
Alsó-Csebinye:
Egész soltészság 2, az egyiknek a fele puszta. Becsértékkel. – egész lakott jobbágytelkek összesen, becsértékkel – puszta egésztelkek összesen, ugyancsak becsértékkel.
Világh:
Egész soltészság 2, mindkettő ép. Becsértékkel. – egész paptelek, ép, becsértékkel – egész lakott jobbágytelkek összesen – puszta egésztelkek összesen – mindkettő becsértékkel. – A helységet az özvegy Homonnay grófné saját pénzén visszaváltotta (1680 magyar forintért), „quibus defalatis manebunt computandi in rationem perennalitatis… Ft. 3395.
Quartus processus (udvari krajnik nominatus)
Ruszka:
Egész soltészság 3, az első két soltészság hatod része puszta, becsértékük egyenként 229, 16 2/3 Ft. – A harmadik soltészság egészen puszta, becsértéke csak 125 Ft. – egész lakott telkek összesen, pusztatelkek összesen – mindkettő becsértékkel.
Zuella:
Egész soltészság 2, mindkettő háromnegyedrészben puszta. Becsértékkel. – egész paptelek, ép, -becsértékkel – egész lakott jobbágytelkek összesen, becsértékkel, puszta egésztelkek összesen – ugyancsak becsértékkel. Ezt a helységet néhai Homonnay Zsigmond váltotta vissza.
Parihuzócz:
Egész soltésság 2, mindkettő fele puszta, becsértékkel. – egész paptelek, puszta, becsértékkel – egész lakott jobbágytelek, becsértékkel – puszta egésztelkek, összesen, becsértékkel.
Telepocz:
Egész soltészság 2, ép, becsértékkel – egész lakott jobbágytelkek, összesen – puszta jobbágytelkek, összesen – mindkettő becsértékkel.
Alsó-Jablonka:
Egész soltészság 2, mindössze egynegyed rész puszta. Becsértékkel. – egész lakott jobbágytelkek összesen – puszta negyedtelkek összesen, mindkettő becsértékkel.
Felső-Jablonka:
Egész soltészság, 2 mindkettő ép, becsértékkel. – egész lakott telkek, összesen – puszta egésztelkek összesen – ugyancsak becsértékkel.
Lyubisse:
Egész ép soltészság, becsérték Ft. 250 – egész lakott jobbágytelkek, összesen – puszta egésztelkek összesen – A falu másik fele Bánczy Márton és néhai Monai Gáspár felesége kezén van zálogban.
Velopolya portio:
Egész lakott soltészság, becsértékkel. – A másik soltészság, valamint a falu valamennyi jobbágytelke a homonnai plébánosnál van zálogban.
Koskocz:
Egész soltészság 2, a második fele puszta. Becsértékkel. – egész lakott jobbágytelkek összesen – puszta egésztelkek összesen – mindkettő becsértékkel. – A helység határát és a jobbágytelkeket a vízáradások elmosták.
Hankocz:
Egész soltészság 2, ép, becsértékkel. – egész lakott jobbágytelkek összesen – puszta egésztelkek összesen – becsértékkel. – Az összeíró megjegyzi, hogy a helység földjeinek harmadrészét az esőzések és árvizek elmosták.
Leczkocz:
Egész lakott jobbágytelkek összesen – puszta egésztelkek összesen – zsellérek összesen – valamennyi becsértékkel. – A helységet a már említett gróf Homonnay Zsigmond úr váltotta ki.
Kohanocz:
Egész ép soltészság, becsértékkel. – A másik soltészság negyedrésze művelt, háromnegyedrésze puszta. Becsértékkel. – egész lakott jobbágytelkek, összesen – puszta egésztelkek összesen – mindkettő becsértékkel. – Ezen helység határát a vízáradások harmadrészükben elpusztították.
Udvar portio:
Egész lakott jobbágytelkek, összesen – puszta egésztelkek összesen – külön-külön megadott becsértékkel. – Az összeíró itt is megjegyzi, hogy a helység határa háromnegyedrészében a vízáradások miatt súlyos károkat szenvedett.
Maskócz:
Egész soltészság 2, az egyik ép, a másik felében puszta. – Mindkettő külön-külön megadott becsértékkel. – Egésztelkes jobbágy és egy féltelkes, összesen, becsértékkel. – A helységet az előbbiekben már említett gróf Homonnay Zsigmond ugyancsak visszaváltotta.
Dadasócz praedium:
Valamikor itt két egész soltészság feküdt, most mindkettő puszta, becsértékkel. – Egész puszta jobbágytelkek összesen, ugyancsak becsértékkel.
Papin:
Egész soltészság 2, egyiknek fele „exempta”, becsértékkel. – egésztelkes jobbágyok összesen – egész pusztatelkek összesen – zsellérek (2) – valamennyi becsértékkel
Alábbiakban az uradalomhoz tartozó allódiumok és tartozékaik aestimatiója következik:
Homonna oppidumban:
Csak az allódium puszta fundusa, épületeit a rebellisek (az UC 156 : 9 alatti urbariumban a kurucok) felégették, s még nem állították helyre. Becsértékkel. – Az allódiumhoz tartozó szántóföldeket három nyomásra osztották. – A földek termékenyek, ha jól művelik mg őket, kapacitásuk kassai köbölben cub. 540 őszire. Köblönkénti becsértéke Ft. 6., összesített becsértékkel. – Tavaszi zabvetésre kapacitása, becsértéke, mint fent. – Rétek, szénatermés szekérben, szekerenként és összesen is megadott becsértékkel, tőkésített értékkel. – Szőlők a homonnai promontóriumon, bortermésük egyszerű hordókban megadva (20). Mivel azonban ezek a szőlők csak ritkán teremnek, így becsértékük mindösze 600 Ft. Az összeíró megjegyzi, hogy ez előző évben mindössze 5 hordó bor termett.
Barkói allódium:
Ugyancsak puszta, ezt is a rebellisek égették fel. Csak fundusa kerül értékbecslésre, 50 forint értékben. – Az allódiumhoz tartozó szántóföldek kapacitása kassai köbölben. Mivel azonban az itteni földek terméketlenek, becsértékük köblönként csak 5 Ft. – Allodiális rétek, szénatermésük szekérben, szekerenként megadott becsértékkel, tőkésített értékkel. – gyümölcsöskert, veteményeskerttel, megfelelő nagyságú – becsértékkel – Szőlők a barkói promontóriumon (4), valamint az őrmezei szőlőhegyen (3). Bortermésük hordóban, becsértékekkel.
Jeszenői allódium:
Hasonlóképpen alapjaiig puszta, így csak fundusa kerül most becslésre. – Az allodiális szántóföldek kapacitása, lásd Jeszenő, becsértékkel. Itt is csak á 5 Ft. – Rétek, szénatermésük szekérben, becsértékkel, mint Jeszenőn, tőkésített értékkel.
Udvari allódium:
Épületei épségben megfelelően megépítve, becsértéke 200 Ft. – Allodiális szántóföldek, ezek is terméketlenek, így csak 5 forintos köblönkénti becsértékkel számol az aestimator. – A szántóföldek kapacitása összesen. – Rétek, szénatermésük szekérben, becsértékkel, tőkésített értékkel.
Hosztovicai allódium:
Becsértéke épületeivel együtt 120 Ft. – Az allódiumhoz tartozó szántóföldek még előbbieknél is terméketlenebbek, búzát nem, csak zabot lehet beléjük vetni. – Kapacitásuk kassai köbölben, köblönként csak 3 forintos becsértékkel.
Hosszúmezői allódium:
Csak részben szorul most helyreállításra. Tartozékaival együtt becsértéke összesen 150 Ft. – Az allodiális szántóföldek kapacitása összesen, kassai köbölben, köblönként 5 forintos becsértékkel. – A fentiekben felsorolt allódiumokhoz tartozó falvak területeiről kilenced fejében a földesúr számára beszedett gabonamennyiség alábbiakban részletezve: rozsból 200 kereszt (á 1,20), becsértéke 240 forint, tőkeérték Ft. 4000 – búzából 60 kereszt (á 1,50), tőke értéke 1500 Ft. – árpából 30 kereszt (á 90 den.) tőkeértéke 450 Ft. – zabból 100 kereszt (á 22 den.) tőkeértéke 1200 Ft.
Zempléni allódium:
Semmiféle szántóföld nem tartozik hozzá. – Rét, szénatermése szekérben, egyenként megadott becsértékkel, tőkésített értékkel. – A zempléni promontóriumon szőlők (16), melyek közül 6-ot az oppidum lakói művelnek meg, az ezekben a szőlőkben évenként 30 hordó bor szokott teremni. 6 Ft.-tal számítva a tőkésített érték 3000 Ft. – A másik tíz szőlőt a földesúr saját költségén művelteti meg. – Ezekben rendesen 40 hordó bor szokott teremni, ennek fele értékét a művelésre kell leszámítani, a megmaradt fél-érték a haszon, azaz egy hordót 6 forintjával számítva a tőkésített érték 2000 forint. – Ugyanerről a promontóriumról bor-kilencedet szoktak adni a földesúrnak, ennek mennyisége hordóban, becsértékkel, tőkésített értékkel. A barkói és őrmezei szőlőhegyekről ugyancsak bor-kilenced fejében beszolgáltatott mennyiség (könnyebb borból, á 5 Ft.) hordókban, becsértékkel, tőkésített értékkel. – Proventus ex molendinis: 1) a homonnai malom három kőre, a Laborcz vizén. Becsült évi jövedelme: rozsból 60 kassai köböl, á Ft. 1 (tőkésített értéke Ft. 1000) – búzából 40 cub. á Ft. 1,50 Ft. 1000 – a hat hízlalt sertés (á 3) tőkésített értéke Ft. 300 – 2) az őrmezői malom ugyancsak három kövű, évi jövedelme 30 köböl rozsból és 15 köböl búzából, mint a homonnai malomnál, becsértékkel, tőkésített értékkel, mint fent. – 3) a hosszúmezői malom két kerékre jár, évente 12 kassai köböl rozst jövedelmez és 6 köböl búzát. Becsérték, tőkésített érték lásd a homonnai malomnál. – A két sertés hízlalásából származó jövedelem tőkésített értéke. – 4) Az udvari malom kétkerekű, évi árendája fejében 5 köböl búza és 15 köböl rozs jár, árpából és zabból összesen 20 köböl, ennek becsértéke, tőkésített értéke. – További jövedelem sertéshízlalásból lásd a homonnai malomnál. – 5) a papinai kétkerekű malom évi jövedelme rozsból 4 köböl, zabból 20 köböl, – becsértékkel, tőkésített értékkel. – Sertéshízlalás-jövedelem lásd a homonnai malomnál. – 6) a hosztoviczai malom árendája évi 16 forint, ennek tőkésített értéke Ft. 266, 2/3. – 7) Az alsójablonkai, egykerekű malom árendája, tőkeértéke. – 8) A sztakcsini, ugyancsak egykerekű malom árendája, tőkeértéke. – 9) A mezőlaborci, egykerekű malom évi árendája, tőkésített értéke. – Proventus ex diversoriis: a homonnai vendégfogadó és sörfőző után várható évi jövedelem 120 forint, ennek tőkésített értéke. – A mezőlaborci vendégfogadó évi jövedelme mindössze 60 forintot tesz ki, ennek tőkésített értéke. – A juhdézsmából rendszerint várható évi jövedelem részletezése alábbiak szerint: fejősjuhokból és kecskékből összesen 50 db egyenként 1 forintjával számolva tőkeérték 833, 1/3 – idei kosból és babból összesen 200 db egyenként 40 denárral számolva tőkeérték 1333, 1/3 – sajtból (burendae) 3 hordóval, á 20 Ft., tőkeérték 1000 – a disznódézsmából rendszerint várható évi jövedelem részletezése alábbiak szerint: nagyobb sertésekből összesen egyenként 4 forinttal számolva, 36 db tőkeérték 2400 – színmézből 60 iccével, egyenként den. 24, tőkeérték 240 – viaszból 50 fonttal, egyenként den. 24. tőkeérték 200. – A Zemplénhez tartozó rév évi jövedelme 30 Ft., ennek tőkésített értéke Ft. 500. – A hosztoviczai serfőző évi jövedelme 16 Ft., tőkeértkével. – A homonnai vám becsült évi haszna Ft. 20, ennek tőkésített értékével. – A vásárhelyi vám jövedelme, mint fent. A sztakcsini vám jövedelme mint fent. – A Felső-jablonkai vám jövedelme, mint fent. – Végül a mezőlaborci vám hozama lásd fent. – Őrmező határához tartozó tölgyerdő évi haszna kb. 11 forintot tesz ki, ennek tőkésített értéke. Ugyanitt a Fekete Erdő nevezetűből, ha makk terem, kb. 24 forint hasznot lehet várni. Ennek tőkésített értéke. – A mezőlaborci vízi-fűrészmalom évi hozama legkevesebb száz bükkfadeszka, ennek egyenként és összesen is megadott becsértéke, tőkésített értéke. – Hasonló malom Alsó-Jablonkán, hozama, becsértéke, tőkésített értéke a mezőlaborcival mindenben megegyezik. – A homonnai uradalom összesített becsértéke fl. Hung. 158 345,24 2/3. – Abból az összegből alábbiak kerülnek levonásra: „fundatio elemosinae” a homonnai ferences kolostor számára, melyet még néhai gróf Homonnay-Drugeth György tett, melyet évente a fentiekben részletezett jószágokról kell „adminisztrálni”, éspedig a következőket: „certa victualia ad valore hung. flor. 343,50. Ennek tőkésített értéke: Ft. 5725. – Továbbá a szükséges személyzet „conventiojára” évente 600 Ft. – Tőkésített értékével: Ft. 10 000. összesen Ft. 15 725. – Mely összeget a fent összesített jövedelem összegből levonva, marad, mint a homonnai uradalom tiszta jövedelme fl. 142 620,242/3, azaz Rhénes forintban Ft. 118 850,12 1/2.
Dátum, aláírások jelzése.
Egyeztetett másolata Homonnay grófnénak kiadva. 1690. július 15.
Homonnai uradalom (Zemplén m.) („Domina Comitissa Homonnaiana” tulajdonjoga feltételezhető, de a kamarai kezelés sem kizárt.)
Az előző UC 156 : 9-ben levő 1690. évi január hó 15-én és 16-án készített új urbárium alapján készítve, a Zemplén megyei homonnai uradalom tartozékairól.
Sztakcsin (Hosszúmezői ispánság) (járás) – Rosztoka – Osztovicza – Pcselina (Pcsolina) – Ladomir (Ladomér) – Jalowa (Jalova) – Valaskocs (Valyaskócz) – Bela (Béla) – Hoszu Mező (Hosszumező)
A második (homonnai) járás falvai (Zemplén m.:)
Homonna oppidum – Kudlocz – Helmecz – Jeszenő – Eőr-Mező (Őrmező) – Barkó – Breszto – Zavatka – Volova – Porubka (Porupka („nunc praedium”) – Kiss-Kemencze portio – Stephanocz (Stophanocz portio) – Behanocz (Bohanocz) portio – Olkakriva (Olyka-Kriva) – Kupon (Kuppony) – Vitizocz (Vitézocz) praedium – Grezocs (Grozócz) praedium – Zemplin (Zemplén) oppidum – Vásárhely
A világi ispánság krainik járásában: (Zemplén m.)
Olsinko (Olysinkó) – Csertész – Habura – Palotta (Palota) – Borow (Borró) – Mezőlaborecz (Mező-Laborcz) – Rokito (Rokittó) – Zboina (Zbojna) – Alsó-Csebinye – Világh
a negyedik (udvari ispánság) járás helységei: (Zemplén m.:)
Ruszka – Zulala (Zuella) – Parihuzócz – Telepocz – Alsó-Jablonka – Felső-Jablonka –Lyubisse – Velopole (Velopolya) – Koskocz – Hankocz – Lacskocz (Leszkocz) – Kohanocz – Udvar portio – Maskócz – Dzedaczo praedium (Dedasócz) – Papin

Search result navigation
Content provider