HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 145. - No. 078.

Date 1726. október 5.
Description

Copia. 15 oldal latin másolat (lásd még UC 145 : 75).

Text

Aestimatio
Az irat jobb oldalán az 5%-kal számított tőkeérték összege található.
Kisterenne, Utas, és Kalapat praediumokkal:
lakott egésztelkek, összesen, egyenként és összesen is megadott becsértékkel – munera: császármadárért, őzért és sertéshízlalásért összesen fizetendő megváltás összege, tőkésített értéke – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával, tekintettel arra, hogy nem minden évben van makktermés, a teljes értéknek csak harmadrészét lehet a becslésnél figyelembe venni. A redemptio fejében egyenként fizetett összeg, összegezett becsérték. A conscriptio szerint a fiscust ebből az összegből csak negyed rész illeti meg. Ennek tőkésített értéke. – Educillumból származó évi jövedelem, tőkésített értéke. – Gabonadézsma hozamának évi összege, tőkésített értéke.
Szelle:
Lakott egésztelkek összesen, lásd Kisterenne. – Puszta egésztelkek összesen, egyenként is megadott becsértékkel. – census – a császármadárért és sertéshízlalásért fizetett megváltás, lásd Kisterenne. – Gabonadézsmát mind őszi, mind tavaszi vetéseik után tartoznak adni. Ennek a jövedelemnek forintértéke, tőkésített értéke. – Bárány- és méhtizedből származó jövedelem, tőkésített érték. – Tölgyerdő, a harmadrészt figyelembe vett becsértékkel (lásd Kisterenne), tőkésített értékkel. – Educillumból származó jövedelem, tőkésített érték. – Notandum: a revízióra kiküldött báró Fischer Mihály jelentése szerint a fent összegezett 9 lakott jobbágytelken kívül még egy telket találtak Szellén, továbbá a 6 pusztatelken felül még két puszta volt itt, “quae tamen divisioni insertae non inveniuntur, quas ipsas Vayani successores difficultant ..." A portio becsértékét az előbbiekben részletezett növekedésnek megfelelően fel kell emelni.
Barna:
“vigore divisionis”, találtatott lakott telkek összesen, lásd Kisterenne. – Gabonakilencedben beszolgáltatott gabona mennyisége kassai köbölben, köblönként és összesen is megadott becsértékének, tőkésített értéknek feltüntetésével. – Bárány- és méhtized-jövedelem, lásd Szelle. – Educillum-haszna, lásd Szelle. – Tölgyerdő. Az előző, már hivatkozott összeírás szerint ebben az erdőben kb. 300 sertésnek makkoltatására látszott elegendőnek. Ennek harmadrészét vették szokás szerint (lásd Kisterenne) figyelembe a becsérték megállapításánál. (Redemptio összege, tőkésített értéke.) A jelenlegi revízió alkalmával megállapítást nyert, hogy nem 300, hanem 1000 sertés legeltetésére is elegendő az erdő, tehát a becsérték is ennek megfelelően került újólag megállapításra. – Notandum: ugyancsak ezen revízió alkalmával állapította meg a kamara fent nevezett kiküldöttje, hogy a fent összegzetteken (7) kívül még egy lakott negyedtelek is tartozik ehhez a jószághoz, mely a szelleihez hasonlóan, itt sem került bele a megosztásba, “quas ipsas Vayani successores difficultant”. Fentiek értelmében a possessio becsértékét 60 forinttal kell megnövelni.
Pogony:
Egész puszta jobbágytelkek, értékelésük, lásd Szelle. – Gabonadézsmából származó jövedelem, tőkésített érték. – Tölgyerdő, az eredeti (a már hivatkozott conscriptio szerinti) és a mostani, a revízió által megállapított új becsérték (lásd Barna), valamint ennek tőkésített értéke.
Serke:
“vigore divisionis”, találtatott egész lakott jobbágytelkek összesen, lásd Kisterenne. – puszta egésztelkek összesen, lásd Szelle – Castellum, becsértékkel. – Kert, nem messze ettől a kastélytól, gyümölcsfákkal, becsértékkel. – Allodiális szántóföldek, három mezőre osztva, kapacitásuk kassai köbölben, köblönként és összesen is megadott becsértékkel. – Rétek, szénatermésük szekérben, szekerenként is feltüntetett becsértékkel, tőkésített értékkel. – Educillumból származó jövedelem, tőkésített érték. – Gabonakilenced és heted, a beszolgáltatott gabonamennyiség kassai köbölben, értékbecslés lásd Barna. – census: ludakat, tyúkokat, császármadarat és kendert tartoznak beszolgáltatni, ennek becsült értéke, tőkésített értéke. – Macellum jövedelme, a tőkésített érték feltüntetésével. – Braxatorium, “ob magna eiusdem aestimationem desolatum permissum”, ezért a fent megnevezett revizor jóváhagyása mellett a jövedelem becsült értékét 120 forintra csökkentették. Ennek tőkésített értéke. – Notandum: a revizor, Fischer báró relatioja szerint az egész possessioban találtatott egész lakott jobbágytelkek száma összesen 40, a pusztatelkeké 13, melyekből a Vay-örökösök két lakott és három pusztatelket “vi primevae divisionis negant exstrare”. Mivel azonban ennek ellenére ezeket is fel kellett becsülni, a possessio teljes becsértékének összegét 840 forinttal meg kellett emelni.
Simonyi:
A Dőry család portioin kívül találtatott még a helységben lakott egész jobbágytelek összesen, becsértékük lásd Kisterenne. – Az erre a részre jutó egész pusztatelkek összesen, lásd Szelle. – Gabonakilencedből és hetedből az erre a részre jutó jövedelem becsértéke, tőkésített értéke. – Census rész értéke, tőkésített értéke. – Educillum jövedelmének megfelelő része, tőkésített értéke.
Benna cum praedium Monosza :
Lakott egésztelkek összesen, becsértékük, lásd Kisterenne. – Puszta egésztelkek, becsértékkel. – Az előző aestimatioból kimaradt Monosza praedium területéről várható gabonajövedelem mennyisége kassai köbölben, köblönként és összesen is megadott becsértékkel, tőkésített értékkel. – Tölgyerdő, a legeltethető sertések számával, a harmadrészre csökkentett (lásd Kisterenne) redemptiojövedelem értékével, tőkésített értékkel.
Baratza:
Egész lakott jobbágytelek, becsértékkel. – Puszta egésztelkek összesen, lásd Szelle. – Gabonakilenced-jövedelem becsértéke, tőkésített értéke.
Kaza:
“vigore divisionis”, az erre a részre (a Dőry család portioján kívül) jutó lakott egésztelkek összesen, lásd Kisterenne. – Mint fent, pusztatelkek összesen, lásd Szelle. – Educillum jövedelme, lásd Simonyi. – Macellumrészből származó jövedelem, tőkésített érték. – Bordézsmából származó jövedelem, tőkésített érték. – Gabonakilenced várható haszonvétel, tőkésített érték. – A Rákóczi-részhez tartozó erdőben (az Orlay-féle portion kívül) az erre a részjószágra jutó területen a makkoltatható sertések száma, az ennek harmadrészéért (lásd Kisterenne) fizetett redemptio összegével. Ennek fele illeti meg a Dőry családot, tehát a másik felének a Vay-örökösök részére jutó értéke, tőkésített érték.
Kazincz:
Lakott egész jobbágytelkek összesen, lásd Kisterenne. – Puszta egésztelkek, lásd Szelle. – Gabonakilenced részjövedelme, ennek tőkésített értéke. – Borhetedből várható jövedelem, tőkésített érték. – Tölgyerdő, a makkoltatható sertések számával. Kétharmad rész néz ebből a Rákoczy-portiora. Az ebből harmad részre csökkentett (lásd Kisterenne) értékmennyiség, illetve a Vay-örökösökre jutó fél rész redemptioból származó jövedelem értéke, tőkésített értéke. – Malomrész után várható jövedelem, tőkésített érték. – Educillum jövedelme, ez az előző conscriptioból kimaradt. A Vay-örökösöknek jutó rész értéke, tőkésített értéke.
Harnocz praedium:
Gabonakilenced-részjövedelme, tőkésített értéke. – Allodiális szőlő, a becsült bortermés hordóban, az ugyancsak becslésen alapuló közepes termésmennyiség is feltüntetve. A becsértékből levonandó annak harmad része, a szükséges munkálatok fejében. A maradék összeg, hordónként és összesen is megadott becsértéke, tőkésített érték. – Bordézsmából várható részjövedelem, tőkésített értékével. – Tölgyerdők. Birtokosai részben Vas Dániel és Dőry András. A Vay-részre negyede jut. A szokásos harmad részre csökkentés, majd a közös használat miatt csak fele részének becsülhetősége miatt csökkent becsérték, tőkésített érték. – Pascuatioból származó jövedelem része, tőkésített értéke.
Mucsony:
Egész pusztatelkek összesen, lásd Szelle. – Notandum: mint a már hivatkozott conscriptio is rögzíti, a telkeket majdnem teljes egészükben benőtték a fák és bokrok, s így csak nagy munkával és sok költséggel lehetne őket ezektől megtisztítani. Ennek következtében mindössze 90 forintra becsülhetők. – Kis tölgyerdő, harmadrészre szállított értékével, huius interusurii tertialitas partem hanc concernens – becsérték, tőkésített érték. – Telonium, ennek is megosztott (lásd tölgyerdő) jövedelme van, ennek becsértéke, tőkeértéke.
Vadna:
Puszta egésztelkek összesen, lásd Szelle. – Borkilencedből a Vay-részre jutó jövedelem összege, tőkésített értéke. – Tölgyerdő, a jövedelem harmadrészének figyelembevételével, a maradék felének, mint ide tartozónak, megbecsülésével. Ennek tőkésített értéke. – Gabonakilencedből származó jövedelem része, tőkésített érték.
Sajó-Ivánka:
“vigore divisionis”, az egész lakott jobbágytelkek, lásd Kisterenne. – Másfél pusztatelek, lásd Szelle. – Részjövedelem forintban, gabonakilencedből, tőkésített értékkel.
Summarius extractus: a fentiekben részletezett helységek névvel, minden falunál az összegezett becsérték feltüntetésével. – Summa summarum: fl. Hung. 53404,20 – Notandum: a végösszegben feltüntetett becsértékhez az előző “Notandum”-ok alapján még hozzáadandó összeg fl. Hung. 1380
A felsorolt helységekben a Rákóczy-jószágokon és portiokon kívül “occupata erant” két további praedium, éspedig: Nyars Apáti és Tetétlen, valamint Köres (Körös) oppidumban egy egész pusztatelek, ezek összesen a kamarai becslés szerint összesen: (fl. Hung. 2640-et érnek). Mivel azonban ezeket már eladták, “ideo aestimationi hinc inserta non sunt”.
A Vay-örökösök jószágairól (ex bonis Rakocziana haereditariis sibi vendi petitarum) készült kamarai értékbecslés.
(Nógrád m.): Kisterenye – Utas – Kalapat – Szele – Barna – Pogony
(Gömör m.): Serke – Simonyi – Bena cum Monosza – Baracza
(Borsod m.): Kaza – Kazincz – Harnocz – Mucsony – Vadna – Sajo-Ivanka
(Pest m.): Nyárs Apáti – Tetétlen – Kis-Körös

Content provider