HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 022.

Date 1686. május 28.
Description

Eredeti.

Text

Urbarium
Sirthicz Gáspár kamarai megbízott által készített urbarialis összeírás a Csejte várhoz tartozó, konfiskált Nádasdi Ferenc-féle javakról. – Az összeírás a kamara utasítására készült, 1686. május hó folyamán. Az iratot a kamaránál bemutatták 1686. május 28-án.
NB! Az iratbeli urbarialis adatok szerkezete, felépítése, tartalma fő vonásokbanmegegyezik az UC 119 : 21 jelzet alatt kivonatolt adatokkal, melyek ugyanezen volt possessor – Nádasdi Ferenc – ugyanezen várbirtokbeli részéből elzálogosított településekre vonatkoznak. Ezért ebben a kivonatban, mely a konfiskált javakra vonatkozik, csak az előzőktől való eltérések vagy fontosságuk miatt kiemelendő adatok szerepelnek. A két irat készítője azonos személy, ki mindkét iratot címoldalukon saját kezűleg írta alá.
Csejte oppidum:
Az inquilinusok között a hegyi legelőkön épített esztenákban lakók is vannak: „In loco stabulorum residentes No 5” – (Érdekes adat a telkek számbavételénél egy bérbeadott negyedessióról:) „A quarta una Jacobo Anabaptista Chirurgo inscripta per Jacobum Ephippiarium quotannis soluuntur Fl 15” – Az egyik zsellér özvegye, ki elhalt férje által egykor bírt egész zsellértelken ül, de semmit sem szolgáltat, e mentessége váltságaként évente fizet 4 forintot. Még négy mentes zsellér van, kik közül három 2–2, egy pedig szintén 4 Ft váltságot fizet évente. Az összegbeli különbséget az összeíró nem indokolja; a contextusbeli összefüggésből úgy tűnik: a zsellértelek nagyságától függő.) – A szolgáltatásoknál: A zsellérek is szolgáltatnak a zsellértelkek után természetbenieket is; így zsellértelkenként adnak évente 6 tojást. Az irtásföldek után is szolgáltatnak – a szokásos szolgáltatásokon felül – sáfrányt, de az alábbi módon: „Item a terris Extirpatitys praestare debuissent Croci uncial No 10, aut pro illis solvere Fl 15, verum quia certae Terrae eaedem fuissent Terris Domini terrestris applicatae, ideo defalcant in ysdem Fl 3, den. 15 et complanant solvendo Fl 11 den. 85” – A subditusok kötelesek a kamarai tisztek utazásához, ha ez szükséges, lovat adni (a kamarai tiszteknek azért, miután a fiskus lett a volt Nádasdi-birtokrész tulajdonosa). – A jobbágyok ugyan mentesek a szántási robot alól, de fát oda kell fuvarozniuk, annyiszor és annyit, ahová, ahányszor és amennyit az uradalmi tisztek parancsolnak. – A házas zsellérek az egész fiskális dominium területén, tehát nemcsak ebben az oppidumban, kötelesek a tisztek parancsa szerint kerti, szőlőbeli, aratási, hordási, stb. munkákban részt venni. – Az oppidumban 6 mészárszék s ugyanennyi mészáros volt a háborús idők előtt ezek évente összesen 2 mázsa faggyút adtak árendaként. De a zavaros időkben 2 mészárszék leégett, a többi is megnyomorodott, így ez idő szerint mindössze 25 font faggyú folyik be árendaként összesen. – Földesúri vámszedőhely is van az oppidumban (a volt Nádasdi, most fiskális fél-birtokrész utáni évi 60 Ft a vámjövedelem-részesedés). – Az oppidum határában levő szőlőhegyek szőlei hegyvámkötelesek. – A kocsmáltatás Szt. Györgytől Szt. Mihályig a compossessor földesurak, míg az év többi részében az oppidanusok gyakorolják. – Az iparosok szolgáltatásai: mint az UC 119 : 21-nél Brezova s egyéb possessióknál. – A fiskális birtokrészbe esik egy romos várkastély, mely desolatum, de volt tartozékaiból megvan egy „vinetum vulgo Lugass dictum”, továbbá ebben egy méhes, egy füveskert a lugasszőlős kert után, végül egy gyümölcsöskert. (Csak felsorolás, bővebb adatok nélkül.) – A gyümölcsöskertben: „... habentur Caleria subterranea duo, in quibus Vinum conseruari solet, tertium vero pro Oleribus et rebus diversis hortensibus, fructibusque arborum conservandis”. – A borospince előterében van 2 szőlőprés. – A fiskális birtokrészhez tartozó allódiumról: „Habetur similiter ibidem pro parte Fisci Allodium pro intertentione pecorum, pecudum et diversae supellectilis Allodialis animalium satis commodum, amplum et bene dispositum, in fine possessionis Komarno, trans fluuium extructum”. – Ez előtt az allódium előtt, ill. ennel előrészén („in fronte”) van egy „Megyes Kert” nevű meggyfás, mögötte, ill. az istállók mögött egy konyhakert „in quo aedificata sunt Horea et plantatum lupuletum”. – Ugyanebben az allódiumban van a sörfőzőház is, „cum omnibus requisitis ad idem necessarys, bene dispositum et accomodatum”. – Az oppidum határában van három földesúri malom. Az egyik 3 kövű, a másikról nem ad ilyen adatot, a harmadik egykövű. Az elsőnek két öve gabonaőrlő, a harmadik kő kását őröl. Az UC 119 : 21-nél előfordult malmokkal azonos, illetve azokhoz szorosan hasonló feltételek mellett vannak ezek a malmok árendába kiadva. – Ezután nyolc darab, összesen 255 kapásnyi allodiális szőlő topográfiai leírása következik. – Ezeket a szőlőket a csejtei, a visnyói, a csasztkóczi, a leszetei, a koritnoi subditusok munkálják. – Majd a 20 darabban levő, összesen 678 mérő kapacitású allodiális szántóföldek ugyanilyen topográfiai leírása következik. Ezeket a földeket a csaztkóci, a leszetei, a komáromi (= komarnoi, Nyitra megyei possessio!) és zsolnafalvai subditusok munkálják. 4 kisebb darabot a földesúr átengedett az egyház javára úgy, hogy azok jövedelme egyházi célokat szolgál. – Ezután a 9 darabban lévő allodiális rétek felsorolása következik (csak nevük és hozamuk, kocsi szénában). Ezek összesen 130 kocsi szénát adnak évente. – Az oppidum mellett elfolyó folyóvíz apróbb halakban s rákokban bővelkedik. A víz halászata tilos, csak a földesúr javára halásszák. – Két darabban makktermő allodiális erdők. (Bővebb adatokat nem közöl róluk az összeíró.) A bennük termő makkról azonban: „glandes si quae et quando procreantur, pro dispositione officialium subditi colligere debent”. – Két további darab allodiális erdő. (Ezeket nem nevezi makktermőnek, s csak nevüket s a fiskus birtokába kerülésük körülményeit írja le röviden.) – A szőlőhegy szőlőcsőszeiről megjegyzi az összeíró, hogy mind a földesúrnak, mind az uradalmi tiszteknek különféle gyümölcsökkel kell kedveskedniük. („gratificari” – A forrásban egyebütt ez a „kedveskedés” a hegymesterek kötelessége!) (NB! A további fiskális tartozékok részben az UC 119 : 21-beli possessióknál alkalmazott, részben a Csejte oppidumnál használt módszer és felépítés szerint vannak feldolgozva. Az alábbiakban csak az ezektől való eltérések szerepelnek a kivonatban.)
Zsolnafalva:
A komáromiakkal közösen adnak 4 uncia sáfrányt évente, vagy megváltják 5 forinton. – A sörkimérés az uradalom kizárólagos joga. Ha valaki akár saját sörét, akár idegenből hozottat merészelne kimérni, akkor, ha nemes, „gravissima indignatio” lesz a büntetése; ha pedig paraszt, akkor elkobozzák tőle az uradalmi tisztek a sört, és még 12 Ft bírságot is fizet. – Adják a birka-, bárány- és kecsketizedet is. – A subditusok robotmunkái között felsorolja az összeírás az „... evulsionem ac expurgationem Canabum”-ot is.
Komarno:
E faluban csak 6 zsellérsessió, valamint 2 „libertatae et nobilitares” sessió tartozik a fiskális birtokrészhez. – Minden zsellérsessió után, évente három részletben fizetendő, összesen 50 den. a census. – Természetbeni szolgáltatásaik a zsellérsessiók után: 1 ludat, 1 kappant, 2 csirkét, 1 sajtot, 3/4 icce vajat, 8 tojást adnak évente. – Megadják szőleik után a hegyvámot is. – Gyakorolják – bár zsellérek – a kocsmáltatást Szt. Mihálytól Szt. Györgyig. – Megadják ők is a birka-tizedet; méheik után „juxta possibilitatem” lépesmézzel szolgálnak. – Iparosaik is úgy szolgálnak, mint a csejteiek. – Robotjuk: „Labores universos tam circa Castellum, quam etiam Allodiaturam et vinearum culturam cum Solnafaluensibus sufferre tenentur”.
Csasztkóc:
Urbarialis viszonyaik: mint az UC 119 : 21-nél a brezovaiaké, és ebben a forrásban a Csejte oppicumbelieké. Eltérések: A kocsmáltatásnál: „Educillatio vero vini continua subditis concenditur, solvere nihilominus debent pro sicca Taberna vulgo sucha holba vocata, pro parte solummodo Fisci Vini urnas 16”. – Szőlőik hegyvámkötelesek. – Az allodiális szőlőt (150 kapásnyi) a verboi subditusok művelik, beleértve a szőlőkaró-készítés kötelezettségét is. – A hegymesterek mind a földesúrnak, mind tisztjeinek tartoznak gyümölcsfélékkel „kedveskedni” (= „gratificari”). – A többi compossessorral közös ötkövű malom van a falu határában. Négy kövén gabonát, az ötödik kövén köleskását őrölnek. A vámjövedelmet a compossessorok természetben kapják és osztják meg. – Allodiális rétek (nevük szerint; kettőnél megadja a hozamot is, kocsi szénában).
Leszete:
A jobbágyi negyedtelkek közt van egy „totaliter deserta” is; a zsellérsessiók közöt tpedig hét a deserta. – A subditusok között öt subinquilinus-család is van. – Eltérések az eddigiekhez képest a szolgáltatásoknál: Minden egynegyed jobbágytelek után adnak évente 400 db. szőlőkarót is. – Kocsmáltatásuk: azonos a csaztkóciakéval. – Érdekes, igen ritka adat a postaszolgálatot ellátókról: „Habebantur ibidem Postae No. 4, in Quarta No. 1. integra residentes, qui quotannis pro deportatione literarum Veredario Gerencziriensi (= a Gerencsér possessióban állomásozó postamesternek) solvere tenebantur Fl. 32. Quia vero No 2 ex ysdem decessissent, et residentiae eorundem desertae essent, dieo restricti sunt duo, mediam quartam possidentes per Excellentissimum Dominum Generalem ab Heyster ad solvendos Fl 16”. – Allodiális rét. (Hozama: kocsi szénéban).
Koritno:
A faluban 14 1/2 olyan deserta negyedsessió van, amelyek mindegyike évi 3 forintért árendába van kiadva. – Van továbbá két, ténylegesen deserta zsellérsessió is. – Szolgáltatásaiknál: Kötelesek a csejtei allodiális szőlőkben és az ugyanottani földesúri serfőzdében a tisztek parancsai szerinti összes munkákat elvégezni. – Szőleik hegyvámkötelesek. – „Pro Arida Taberna vulgo Sucha holba dant vini urnas 24”. – Ha idegenek pálinkát merészelnének behozni a faluba, s azt megkísérelnék zúgban kiárusítani, nemcsak a pálinkát kobozzák el tőlük, hanem minden holmijukat is. – A falun keresztülfolyó hegyipatakban apróbb kövihalfélék nagy bőségben vannak. A patakot a földesúr számára halásszák. – Allodiális rétek (név szerinti felsorolásban; hozamuk: kocsi szénában).
Verbó oppidum:
Az oppidumban van 11 „nobilitares et libertatae sessiones” is. – Van 17 3/4 deserta sessio. – A zselléressiók közül mindössze hat szolgáltatásköteles, míg 26-ról azt írja a conscriptor, hogy azok „desertae et libertatae”. – Eltérések az eddigiektől a szolgáltatásoknál: Censusként – a földesúrral kötött különszerződés szerint – évente két részre elosztva – Szt. Mihálykor és Szt. Györgykor fizetnek összesen 600 forintot. – Kocsmáltatás és a szárazkocsma térítése: mint a fentebbi településeknél. – A compossessorokkal közös vámszedő-hely bérbe van adva: „A Telonio ibidem habito, solvit Judaeus pro parte Fisci Fl 18”. – A subditusok szőlei hegyvámkötelesek. – Az allodiális szőlőművelésre vonatkozó és velük is kapcsolatos adatot lásd Csasztkóc possessiónál. – Érdekes adat a hosszúfuvarról: „Obligantur praeterea dum et quando ipsis injunctum feurit, semel in Anno Posonium usque unum currum, alterum vero ad iter longius etiam Trans Danubium accommodare, aut si non praestiterint, solvere Fl 16”. – Az iparosok között fazekasok is vannak, akik éppen úgy szolgálnak, mint a fentebbi települések iparosai, azzal a különbséggel, hogy őket az uradalom arra is kötelezi, hogy az oppidumban tartandó vásárokra is elegendő mennyiséget készítsenek szokásos készítményeikből. – Két földesúri malom, mindkettő árendába kiadva. – Az iparosok közül: „Fulones tenentur tres Petias Panni crassi ex lana Domini Terrestris conficere”. – Allodiális tiloserdők (csak név szerint és topográfiailag felsorolva).
Kosztolány oppidum:
Általában Csejte és Verbó oppidumokkal egyeznek adatai. Eltérések: A vámot bérlő zsidóval a compossessorok évente egyeznek meg a fizetendő árendát illetően. – 2 földesúri malma szintén árendába van kiadva. – Az oppidum határában allódium is van, „cum horreo et alys aedificys”, ehhez tartozó allodiális szántóföldek (hat darabban, összesen 698 mérő kapacitással); – allodiális rétek (szintén hat darabban; hozamuk: kocsi szénában). – Az allódiumhoz tartozik két kert is, az egyik gyümölcsös, a másik füveskert, de ez utóbbi egy része egyben konyhakert is. – A Vág folyóban levő Börötgh(!) nevű szigeten a subditusoknak szabad faizásuk volt.
Dubován:
Urbarialis viszonyai megegyeznek az UC 119 : 21-beli és jelen iratbeli possessiók körülményeivel, kevés eltéréssel: A kocsmáltatás csak Szt. Mihály és Szt. György közt a subditusoké, egyébként a compossessor földesuraké. – A Holesska folyócskán járó egykövű földesúri malom árendája évi 60 nagyszombati mérő kenyérgabona. A molnár 2 sertést hizlal a földesúrnak, s az ácsszekercével végezhető minden szakmunkát el kell végeznie az uradalom számára. – Allodiális szántóföldek (kapacitásuk: nagyszombati mérőben).
Miava:
A zsellérek közül: „In terris Extirpatitys domos extructus habentes No 86” – Érdekes eltérés az egész, volt Nádasdi-birtokrész településeihez képest a sörkimérés jogáról: „Cerevisiae educillatio per decursum anni, pro Sublevamine subditorum relinquitur”. – Három, a compossessorokkal közös földesúri malom árendában van kiadva, az egyikhez kallómalom is tartozik. (Feltételek: mint az előző településeknél.) – Egy negyedik malom két subditus kezén van, ők évi 8 Ft bért fizetnek a földesúrnak. – Földesúri tiloserdők (név szerint felsorolva). – Allódiuma: mint a Csejte oppidumbeli allódium, illetve sokban hasonlít a verbóihoz is. – Tételesen felsorolva az allodiális szántóföldek (név szerint, kapacitásuk: mérőben). – Ugyanígy az allodiális rétek (hozamuk: kocsi szénában). – Az allódiumbeli borjúk részére, legeltetés céljából, külön kert van kihasítva. – Az allódium-hoz tartozik egy káposztáskert is, melynek egy részébe kendert is szoktak vetni. – Továbbá: egy konyhakert is, melyben az uradalmi méhes van elhelyezve; végül egy gyümölcsöskert. – A Miava folyócska partján levő legelőterületek kitűnő minőségűek.
Ótura oppidum:
Évi censusuk – még a Nádasdi-féle urbarium szerint – 300 Ft. – A compossessor földesurak számára kötelesek „ex Marchionatu Moraviae ... pisces advehere, proprys fatigys”. – Az 1661. július 4-én kiadott földesúri dekrétum szerint – mely az e téren engedetlenek ellen kelt – 40 Ft bírság terhe alatt kötelesek a földesúr vagy tisztjei számára, ha azok a hegyekbe vagy más, bizonytalan utakra indulnak, kellő számú fegyveres kíséretet adni. – A két földesúri malom árendában van kiadva, mint a fentebbi possessióknál és oppidumoknál.
Botfalva:
A conscriptor a falut csak megemlíti, mint fiskális birtokrészt, mely azonban csak de jure az, de facto nem, mert el van zálogosítva. (Adatait lásd egyébként az UC 119 : 21-nél, az elzálogosított volt Nádasdi-javak között.)
Visnyó:
A subditusok szolgáltatásai eltérőek az eddigiektől. – Nem fizetik a szokásos censust, de minden vármunkát kötelesek elvégezni, az uradalmi tisztek parancsai szerint. – Továbbá: aratnak, kaszálnak, gyűjtenek, hordanak, szintén parancs szerint. – Továbbá: egy darab allodiális szőlő (nagysága nincs meghatározva) minden munkáját elvégzik, beleértve a karók készítését is. – Van a subditusok között két libertinus is, kik 3–3 Ft censust fizetnek évente. – A subditusok kötelesek Pozsonyig leveleket hordozni. – (Egyéb szolgáltatásaik: a juhtized, ak észpénhozzájárulás a vár karbantartásához, iparosok szolgáltatásai; rendkívüli victualia – mint az UC 119 : 21 és 22 többi településénél.)
Beczkó oppidum:
A várfalon belül a fiskális birtokrészhez tartozik egy kőház, melyben ez idő szerint Revay Elek lakik. – A subditusok sessiói között van 4 3/4 quarta-sessio, „sine ulla utilitate”. Tartozékaikat ugyanis a Vág folyó rendszeresen elönti, sőt: azok egy részét már le is mosta. – A kocsmáltatást a compossessor földesurak Pünkösdtől Szt. Mihályig gyakorolják, az év többi részében a subditusok: (Egyébként: mint Csejte oppidum szolgáltatásai).
Vágújhely oppidum:
Úrbéri viszonyai: mint Csejte oppiduméi.
A Czeythe-i dominium fiskális tartozékai.
(Nyitra m.): Czeythe – Komarno (másutt: Komarom) – Vissno – Csasztkocz – Leszete – Koritno – Solnafalva – Werbo – Gerenchir – Kosztolan – Dubowan – Miawa – O Thura – Beczko (Trencsén m.) – Uyhel (= Váguhely)

Search result navigation
Content provider