HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 119. - No. 016.

Date 1671. október 18.
Description

Eredeti.

Text

Extractus
Kamarai kivonat a Teökeöly István gróf által bérelt likavai kamarauradalom jövedelmeiről. Készítette: M. Prainer, kamarauradalmi officialis. Ketl „in Castello Sanctae Sophiae”, a fenti napon.)
Likava:
(NB! Az extractus készítője, az elkészülés kelte azonos az UC 119 : 15-ével. Felépítése is azzal megegyező, ezért a forrás szerkezetére itt már nem utalok.) 1. A három oppidumból és 13 faluból – ennyi tartozik a dominiumhoz, bár tételesen nem sorolja fel valamennyit – befolyó összjövedelem. – 2. A hegyilegelőkből és általában a bérlegeltetésből származó összjövedelem. – 3. A kocsmáltatásból befolyó összjövedelem. – 4. A juhtizedből eredő jövedelem. – 5. Az allodiális szántóföldek jövedelme (megállapítási módja: „ex Rationibus officialium taxatus”. – 6. Az allodiális tehénállomány jövedelme. – 7. Az allodiális baromfiállományból eredő jövedelem. – 8. A juhok és bárányok eladásából eredő jövedelem. (3 év tényszámaiból átlagolva.) – 9. Állati bőrok eladásából eredő jövedelem. – 10. Számosállatok eladásából befolyó jövedelem. (A juhokon és bárányokon kívül.) – 11. A komlóskertből eredő jövedelem – A fenti címeken befolyó 1 évi jövedelmet 5, illetve 6%-os kamatbázison – a szokásos kamarai számítással – visszatőkésíti.
Az extractus készítője a következő fejezetben azokat a falvakat sorolja fel, melyeket még a kamara birtokbalépése előtt az Illésházyak zálogosítottak el, mindenütt megjelöjve kinek és milyen összegben. 1. Pálfalván 2 jobbágy. – 2. Hrboltót, Sossovot, Sztankovant teljes egészében, „unacum Allodio ibidem habito”. – 3. Babrócz possessio fele. – 4. Szokolos falu teljes egészében.
A jövedelmeket ezeknél is kiveti, de szintén csak sommásan, összeadja s tőkésíti.
A következő fejezetben azokat a falvakat, illetve birtokrészeket veszi számba, melyeket már Teökeöly István adott zálogba, illetve alzálogba. Itt is feltünteti: kinek, mennyiért. 1. Kisbubróczot Pálfalvával együtt, teljes egészében. – 2. Lucskyt teljes egészében. – 3. Nagy Bubrocz falu felét, egy pálfalvai jobbággyal együtt. – 4. Tarnocz felét.
A jövedelmeket itt is tételenként kiveti, összesíti, tőkésíti.
Az utolsó fejezet itt is – mint az UC 119 : 15-nél – az aestimatio. Módszere is azonos amazéval; tárgyai: 1. A likavai vár épületeinek becsértéke. (Beleértve azt az új szárnyat, melyet Teökeöly építtetett újonnan). – 2. A Rózsahegy oppidum melletti Szt. Zsófia kastély. (Itt is hozzászámítva a Teökeöly által hozzáépített új épületrészt.) – 3. Az ugyanitteni kertek (sommásan). – 4. A likavai allódium és tartozékai. (Állatállomány is.) – 5. A liszkófalvai allódium és állatállománya. – 6. A jarkoviczi allódium (néhány ló van csak). – 7. Az egész likavai dominium allodiális juhállományának becsértéke.
A likkavai dominium.
(Liptó m.): Likkava arx – Pálfalva – Soossow – Stankovany – Herboltowa – Bubrocz – Sokolcz – Kis Bubrocz – Luczka – Nagy Bubrocz – Tarnocz – Rózsahegy – Szent Zsófia castellum – Lieszkó

Search result navigation
Content provider