HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 110. - No. 081.

Date d. n. (1700 után)
Text

Conscriptio et aestimatio
(a kamarai könyvek szerint)
Peklin:
Curia nobilitaris, fából, leírással. Pincékkel, kőből épült kemencékkel. Gyümölcsöskert, szérűhöz két kunyhó, istálló tartozik. A csűr újonnan épült. Az itt felsoroltak becsértéke két oszlopban: egyik zálogjogon, másik örökjogon értendő. – szántóföldek, három nyomásban, kapacitásuk köbölben. Becsértékük, mint a curiánál. – Rétek, szénatermésük szekérben, becsértékkel. – Lakott, fél jobbágytelek (1), – Puszta negyedtelek, egyenként és összesen megadott értékbecsléssel. – Összesítés. – Az összeíró megjegyzi, hogy mind Keczer Ambrus, mind Keczer András portioit a Maczko-örökösök eladták, a jelenlegi birtokosnak, Nigrelli generálisnak.
Kakas Lomnicza:
Egésztelkes jobbágyok, értékbecslésük zálogjogon – féltelkes jobbágy, becsértékkel – zsellérek, becsértékkel.
Hunsdorf:
Egésztelkesek, l. Kakas Lomnicza. – zsellérek, becsértékkel. – puszta jobbágytelkek, értékbecsléssel. – puszta zsellértelkek, becsértékkel. – allódium, szántóföldekkel és rétekkel, árendában, becsértékkel. – ugyanitt. Keczer Menyhért egésztelkes jobbágya, értékbecsléssel. – Az összeíró megjegyzi, hogy mindkét részjószágot még 1688-ban elcserélték (a fiscus) bizonyos Szatmár megyei Máriásy-jószágokkal, majd „modo autem sub 14 Aprilis 1696. restitutis his, et receptis illis”, a lőcsei bíró, Vitális János bírja zálogban.
Felső Kemencze:
Nemesi curia fundusa, allódiummal, értékbecslése zálogjogon. – Egykövű malom, becsült évi jövedelme gabonában (köböl) és forintértékben. – Szántóföldek, kapacitásuk köbölben, becsértékkel. – Rétek Csákányban és Bődön, szénatermésük szekérben, becsértékkel. – Tölgyerdő, más részbirtokosokkal közös, a makkoltatható sertések számával. – Negyedtelkes jobbágyok, becsértékkel. – Puszta negyedtelkek, u. úgy. – Zsellértelkek, u. úgy. – A részjószágot báró Holló Zsigmond kapta meg 1689-ben részben gabonáért, részben hűséges szolgálataiért.
Tállya:
„Bányász” nevű szőlő a tállyai promontóriumon, egykor 3000 ft-os, jelenleg 300 ft-os becsértékkel. 1689-ben Erdődy Györgynek . „in certo debito apud Keczerianos habito assignata”.
Rátka:
Medgyes nevű szőlő, egykori és jelenlegi becsértékével, 1690-ben Waldesten grófnak „vendita iure pignoris”.
Monok:
Leánykő nevű szőlő, becsértéke, mint előzőeknél. A fiscus kezén van.
Alsó-Regmecz:
Keczer Menyhért részén allódium, fából épült curia, melyekhez három nyomásban művelt szántóföldek (kapacitásuk köbölben) és rétek (szénatermésük szekérben) tartoznak. – Keczer Ambrus részén ugyancsak allódium, szántóföldekkel és rétekkel (l. Keczer Menyhért része). – Educillum continuum. – Malmok, mindkettő két kerékre, az utánuk járó jövedelemrész feltüntetésével. – Ugyanitt szőlők (szabad szőlők), a becsült borhozam feltüntetésével (hordóban megadva). – Mindkét részen féltelkes jobbágyok, zsellérek, puszta féltelkek, puszta zsellértelkek.
Csergő:
A fentiekben összeírt alsó-regmeci kúriához tartozik itt egy pusztatelek, melyen kőből épült vendégfogadó áll. Becsült jövedelme forintban.
Kis-Tárkány:
Lakott jobbágytelkek.
Szurdok:
Féltelkes jobbágyok, zsellérek. – Bizonyos puszta zsellértelek, ugyanitt egyszerű domus vindemialis, fából. – Szőlő, becsült borhozamuk hordóban, Tárkányi úrnőtől konfiskált szabad szőlők.
Szalacska:
Féltelkes jobbágyok. – Vendégfogadó, kényelmes és jó hasznot hozó, mely egykor Keczer Menyhérté volt. – féltelkes jobbágyok összesen – egésztelkes jobbágy – zsellérek összesen – puszta egésztelek – puszta féltelkek összesen, puszta zsellértelkek összesen – A portióra vonatkozó birtoktörténeti és birtokjogi bejegyzések. A megvásárlásból még részben gabonában, részben forintban fennmaradt hátralék, melyből megegyezés szerint évi 45 ft-ot „quasi pro interesse solvere, sed et nec de his solutio quaedam praestita invenibilis”.
Peklin:
Az 1677-es conscriptio szerint a falu határához tölgyerdő is tartozik (a makkoltatható sertések számával), de már 20 éve egyáltalában nem termett benne makk.
Ófalu, Veresvágás és Cservenicz:
Kétkerekű malomrész, közelebbit nem tudni róla.
Patacskó:
Féltelkek, névvel, „inquirenda”. – Ugyanitt rét, szénatermése szekérben.
Bogdán:
Rét, szénatermése szekérben.
Kemencze:
Braxatorium és csűr. – Zsellérek, további adatokat kell szerezni róluk, valamint a szabad educillumról, az egykövű malomról, mely a Kispatak nevű vízen épült.
Hunsdorf:
A malom után évente fizetett összeg és tőkeérték.
Kakas Lomnicza:
A malomrész után járó jövedelem forintban és tőkeérték. – Pusztatelek (névvel) rét tartozéka után tudakozódás szükséges.
Patacskó:
Féltelkes jobbágyok összesen.
Cservenicz:
Zsellér – A többi portiók egész- és féltelkek, zsellértelkek Semsey György részén, zálogjogon, soltésztelekkel és hunsdorfi zsellérekkel.
Szurdok:
Hasonlóképpen elzálogosított portio, közelebbi meghatározás és részletezés nélkül.
Megjegyzés: ugyancsak a Keczer-jószágokra vonatkozó összeírást l. még UC 110 : 32 (a-b), részben azonos helységekre vonatkozóan, 1696-ból.
Keczer Ambrus jószágai Sáros, Szepes és Abaúj megyékben, valamennyi részbirtok: Pecklin (Peklin) (Sáros m.) – Kakas Lomnicza (Lomnicz) (Szepes m.) – Hunsdorf (Szepes m.) – Csergő (Zemplén m.) – Kis-Tárkány (Zemplén m.) – Szurdok (Abaúj m.) – Szalanszka Szalacska? Szaláncz? – Ófalu (Sáros m.) – Veresvágás (Sáros m.) – Cservenicz? – Patacskó (Patatskó) (Sáros m.) – Bogdán (Bogdány) (Sáros m.)

Content provider