HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 105. - No. 007.

Date 1752. augusztus 28.
Text

Conscriptio a Szepesi Kamara megbízásából.
Ungvár:
adatok a vár történetéből, újabb javítások a vár épületein, főleg 1735 után, pl. a vár kútját 1736-ban Gyulay Ferenc „medio Menchzenzéfiensium non contemnendis sumptibus” tisztította át és újította meg, (Meczenzéf kézműveseiről és vasiparáról neves helység Abaúj megyében.) a vár épületeinek leírása és leltára, kincstár, az ajtókon gyakran „sera italcia”-nak nevezett zár (lakat), csigalépcsők „gradus trochleatus” – palatium magnum „Aranyos Palota” tölgyfa-gerendás menyezettel – a vár épületeinek leírása és leltára, „cubiculum Rakoczianum” pincék befogadó képessége, pl „plus minus 800 vasorum Göncziensium capacia” – a külső vár épületei, romos templom, száraz malom, gazdasági épületek, konyhák, sűtőház „pistrina Praesidiaria” istállók, kőből épített lóistálló „24 equorum plus minus capax” – a város lakosainak utcák szerinti névjegyzéke, lakott és lakatlan sessiók, deserták – állatállomány: ökör, ló, tehén, vaccae mulgibiles, vaccae steriles, sertések, malacok – mesteremberek, örökös jobbágyok, jövevények, exemtp sessiók – a vár urainak egykor híres Virágos kertjét most a mészáros bérli – a megjegyzés-rovatban jelzi az egyes fundusok korábbi gazdáit, az exemptiót, inscriptiót, zálogosítást, a földesúrra való visszaszállást, stb. (lásd UC 105 : 4 alatt bővebben) – új sessiók, melyeket fundus dominalisból hasított ki a zálogbirtokos Gyulay Ferenc, az uradalomhoz tartozó cigányok névsora, fiúgyemekek száma és az elszököttek jelenlegi tartózkodási helye, a fundus dominalison lakók évi készpénz censusa – a kereskedők által fizetett árendák, a vám „telonium siccum” csekély jövedelme mióta a vármegye felépítette az Ungon a hidat – serfőző haszna – a renovált 6 kerekes malom évi haszna, ennek 1/3 része a molnáré, a malom hetedik kerekét kásatörésre használják, a molnár ácsmunkával is szolgál a földesúrnak, a molnár havonta kenyérgabonát is kap, a zsilipek állapota karbantartásuk a városi és vidéki alattvalók kötelessége – a serfőző leírása, és leltára – a vár allódiumának leírása és leltára, szérűs- és káposztás-kert, sövénnyel kerítve, csűr tölgyfa-gerendákból és deszkákból, szalmával fedve, cséplésre alkalmas másik csűr, zsindellyel fedve, allódialis állatállomány: igás ökrök, tehenek, „mulgibiles et steriles” borjak évjárat szerint, bikák, a majorosnő kötelező vaj- és sajt-szolgáltatása a fejős-tehenek után, juhok és kecskék, „mulgibiles et steriles” – allódiális állatállomány: juh-túró vagy kecske-túró szolgáltatás, „a singula ove-vel capra Vataha (Valaha =vlach-oláh) tenentur praestare Burednae libr. 20”, sertésállomány, évi szaporulat, lovak – allodialis szántók két forgóban, helynév szerinti felsorolás, az egykor Vadkert szénahozama – az egykori szép gyümölcsfákat elpusztította az áradás az Ung melletti Lugos kertben is – az allódialis szőlők helynév szerinti felsorolása, nagyságuk „numerus fossorum pro prima fossura”, terméseredmények „in mediocri statu”, a szőlők állapota „in bono statu”, „in decimalitate, in nonalitate, in tertialitate, fere ex toto desolata”, „ültetés szőlő” új telepítés, még nem terem – A felsorolt helységekre vonatkozó adatokat az UC 105 : 4-ből veszi át, de kiegészíti az új zálogbirtokos, a Gyulay-család alatt történt változásokkal.
Alsódomonya:
pázsit-sertés, méh és gyapjú után készpénzmegváltás, termény-tizedek, urasági gyümölcsös jövedelme szárított gyümölcsökből
Neviczke:
a vár alatt urasági kaszálók, szénahozam
Rahoncza:
ha trágyázzák a földeket, tavaszi rozs és árpa is megterem, különben csak zab
Árok:
tizedet adnak „tempore Sztrongae” juhokból és kecskékből
Sztropó:
elhagyott település, a szomszédok használják földjeit
Gerény:
örökös jobbágyok urasági alkalmazottként, sessiókon: béres, kondás, méhész, hajdú, erdőkerülő, földesúri szőlő „ex redemptis a privatis possessionibus vineis constituta fossorum 230”, metszést és homlitást fizetett munkásokkal végezteti az uradalom, egyéb munkákat robotban csinálják az alattvalók, várható terméseredmény, jobbágy-szőlők, megműveletlenek és elvadultak „cum a 15 jam ferme annis magna sterilitas fuerit”, földesúri méhészet készpénz értéke, földesúri allodialis földek vetéskapacitása, jobbágy-földek két forgóban, de harmadrészben parlagon maradnak
Kereknye:
közös készpénz census, robot „per hebdomadas 25 personae 19” „pro Cespitia vulgo Pásid Pinz”
Huszak:
szőlőkarókat adnak az uradalomnak
Hutta:
az üveghuta már 3 éve nem működik, mert a régi mester, Josephus Pum megvakult, a hutában dolgozó munkások, amíg a műhely dolgozott, mentesek voltak minden szolgáltatástól, most az uradalmi intézők rendelkezése szerint fuvarozniok és a szokásos kézpénz adókat is fizetniök kell – mészégetés, juh- és szarvasmarha-legelők kapacitása, makkoltatás, armalista nemes, akit az előző földesúr szabadított fel, (lásd bővebben UC. 105 : 4-ben Perecsen alatt)
Kis Brezna:
malom a pópáé, évi árendát fizet utána, só-raktár és fuvarozóhely, „domus obequitatorum salinariorum cum moderno deposito salis”
Nagy Brezna:
az új zálogbirtokos mentesítette a pópát a census-fizetés alól, az allódiumhoz csatolt deserták, az allódialis szántók várható tavaszi rozs, tatárka és zab termése, új építésű csűr és magtár, istállók teleltetésre
Csenoholova:
szolgáltatások közt: daróc-posztó, zsindely
Lipocz:
a soltész zsákot ad
Szollya:
a vászonszolgáltatást készpénzzel váltják meg, sós kút, (lásd bővebben UC. 105 : 4 Szollya alatt) – az uradalmi juhász tartására készpénzt adnak
Knyahinya:
uradalmi kecskék teleltetésének készpénz értéke
Lyutta:
fűrész-malom évi termése, juh-legelők „alpes vulgo polonina”
Összesítés a felsorolt helységek adataiból és befolyt jövedelmekből. – Javaslatok: allódiumok létesítése, juhászatok áttelepítése és összevonása, mint az alpesi legelők juhai a legegészségesebbek és sajtjaik kövérebbek, az uradalmi alkalmazottak javadalmazása.
Ungvári uradalom. Az egykori konfiskált Bercsényi-birtok 1735 óta zálogjogon a Gyulay-család használatában van.
Unghvár arx, oppidum et districtus tartozékai: Alsó Domonya – Felső Domonya – Neviczke – Rahoncza – Árok – Sztripó, deserta – Radváncz – Gerény – Lász – Baranya – Kereknye – Hosszu Mező – Szőrte – Salamon – Zahony, portio – Pallo, portio – Lakard – Huszak – Petrócz – O-Hutta – Uj-Hutta – Kemencze – Perecsin
Districtus Krajnyensis: Kis Brezna – Nagy Brezna – Csernoholova – Lipocz – Szollya – Sztricsava – Knyahinya – Domasina – Kosztrina – Viska – Lyutta
Distractus Verchovinensis: Szucha – Ticha – Huszana – Uszok – Bisztra – Voloszanka – Luch – Lubnya – Sztanna – Zahorb – O-Sztuzicza – Uj-Sztuzicza

Search result navigation
Content provider