HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 097. - No. 025 / b.

Date 1573
1589 után
Description

9 oldal, latin nyelvű másolati példány, 1589 után másolták.

Text

Conscriptio az előbbi ('A') példányhoz kapcsolt összeírás, mely attól nemcsak helységeiben, hanem évszámaiban is eltér. Más kéz írása.
Tardos:
A Tisza partján, Ladány mellett fekszik. – Birtoktörténeti adatok 1579-ben történt elzálogosításáról Beczi Kelemennek. – Jobbágyok névvel. – A pálosokhoz tartozott, puszta hely, Némethy Ferenc idejében a törökök elűzték őket, néhány jobbágy telepedett le, akik addig minden taxa, census, kilenced alól mentesek, de nem a munka alól, parancs szerint dolgoznak.
Vámosujfalu:
A Bodrog partján fekszik, keleti irányban. – Egész és féltelkes jobbágyok, házas, majd házatlan zsellérek névvel. – Censust évente egyszer tartoznak fizetni Szt. Márton napra, egész telkes jobbágy 1 ft.-ot, féltelkes 50 denárt, zsellérek, akár saját, akár más házában laknak, 25 den. árat fizetnek. – Vetéseikből: búzából, árpából, zabból, melyek puszta telkek földjein vannak, kilencedet és tizedet a tokaji várba adnak. Mint mondják, jövedelme 20–25 köböl búza, néha hatvanra is fölmegy, az év termékenysége szerint; a többi terményből hol több, hol kevesebb. – Bárány- és méhtizedet az egri püspöknek adnak, ennek nyolcada a helyi plébánost illeti. – Makkos erdők bőségesen, a Bodrog körül, Sáára helységgel közös, a makkoltatni hajtott disznókból adott tized két részre oszlik, fele a tokaji váré, másik fele a pálosoké, akiké Sáára helység, jövedelmét 10, néha 12 disznóra mondják, megváltási ára. A pénzjövedelem is két részre oszlik, mint a természetben adott sertések, egy része jövedelme mintegy 4 ft-ra megy fel. – Vám, minden megrakott szekér 4 denárt fizet, üres után kettőt fizetnek, lovas egy denárt fizet, gyalogos egy obulust, hozzávetőleges évi jövedelme 32 ft. – Szőlőhegy, a borkilencedet a tokaji várba adják, 2–3-4 hordó szokott lenni, állításuk szerint. A bortized az egri püspöké, melynek nyolcadát a plébános kapja. Idegenek, akiknek itt van szőlőjük, szüretkor egy mérő takarmányt adnak szőlőbirtokuk fejében, továbbá 2 kenyeret és 1 tyúkot. – Idegenek, akiknek itt van kaszálójuk a helység határában, egy köböl takarmánnyal, árpával vagy zabbal tartoznak. – Két halrekesztő, a fogott halak harmada a tokaji várat illeti, két harmada a halászoké, akik a rekesztéket csinálják, ezért valami jövedelem is esett a várnak, jelenleg csak kiöntések idején van hal. – Császári kaszáló, 4–5 kazal szénát ad. – Vérontásért és perindításért 40 denárt fizetnek. Házasságtörést a község törvényei szerint büntetnek, érdeme szerint. – Ajándékot évente háromszor adnak, tehetségük szerint, húsvétra, pünkösdre és karácsonyra. – Borméréssel és más munkával úgy tartoznak, mint a többi falvak.
Ond:
Egésztelkes jobbágyok névvel, zsellérek névvel (soknál közülük megjegyezve, hogy meghalt!). – Censust évente Szt. Márton napkor fizetnek, egésztelkes jobbágyok egy ft.-ot, (féltelkesek ketten egy ft.-t); zsellérek minden különbség nélkül 20 denárt fizetnek. – Vetéseik után búzából, árpából és zabból kilencedet adnak a tokaji várba, 12, 16, néha 20 kéve szokott lenni búzából, hol több, hol kevesebb, tavasziból valamivel kevesebb. – Bárány- és méhtizedet az egri püspöknek adnak, ennek nyolcada a helybeli plébánosé. – Sertéseikből nem tartoznak tizeddel, csak ha makkoltatni hajtják, itt ugyanis nincs erdejük. – Szőlőhegy, borkilencedet Tokajba adnak utána, 20–30, termékeny évben néha 40 hordóval. – Idegenek, akiknek itt van szőlejük, szüretkor 25 denárt fizetnek, egy kappant és két kenyeret adnak; helybeliek 100 köböl bor után 4 denárt, 50 után 2 denárt, 25 köböl után 1 denárt fizetnek. Szüretkor mikor a hordókat, kádakat tele lehozzák, nem fúrják meg, hanem minden kád után 10 vagy 12 csöbröt kap a kilencedszedő. – Nyolc császári szőlő, nevük, melyből hármat pénzért munkálnak, a többit ingyen, hozamuk évi 20–30–50 hordó, az év termékenysége szerint. – Császári kaszáló, mintegy húsz kazalnyi szénát ad, hol többet, hol kevesebbet. – Borszállításért minden kivitt hordó bor után 2 denárt fizetnek, jövedelme egy-két forintra megy föl. – Büntetések megegyeznek az előbbivel. – Semmi ajándékkal jogszerűen nem tartoznak, de tehetségük szerint és akaratuk szerint felajánlanak. – Bormérésben és munkában ugyanaz a szokás, mint feljebb. (A hátralévő helységeknél csak a nevet írja, és azt tünteti fel, hogy egész, vagy portio-e).
Tokaj vár tartozékai.
(Szabolcs, Zemplén, Borsod m.): Tardoss – Vámosujfalu – Ond – Zerenc, Szerents (oppidum) – Bekecz (portio), Bekets – Meggiazo (portio) Alsó-Felső oppidum – Gesztelly – Baas (praedium) – Wys (portio) – Rad – Teglas – Beken, Bekény – Miske – Macz – Zegegihaz

Search result navigation
Content provider