HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 090. - No. 004.

Date 1600. április
Description

Egyszerű másolat, latin, 83 oldal.

Text

"Urbarium". Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik. Készítette: Váradi György, Bessenyei Péter és Beregszászy Jakab.
Püspöki:
Lakosok név szerint, egyeseknél foglalkozás, pl. kádár. – Állatállomány: ökör, ló, tehén, sertés. – Nemesek, közöttük "Gregorius Literatus tres sessiones coloniales habet" jobbágytelken ülő nemes. – Lovas szabadosok. – Gyalogos szabadosok. – Készpénz census. – Zsellérek "pro suis facultatibus" adóznak. – Termények: búza, rozs, árpa, zab után tizedszolgáltatás. Kereszténypénzt és aratópénzt elengedték nekik. – Méh- és báránytized. – Szőlők egy része után ötöd, másik része után tized. – A tizedszedők "penna-bora". Seprü-must is a tizedszedőké; a kádak kifúrásával eresztik le a seprüről a mustot, "per cadi perforationem solet mustum extrahi". – A bíró is ad bortizedet, mert a tizedszedőket, azok szolgáit és állatjait nem őneki kell ellátnia a tizedszedés alatt. – A bortized-szedőknek, "solutio pecuniarum sygillarum" a helybeli szőlősgazdáktól 4 dénár, idegenektől 8 dénár. – Büntetéspénzek. – Vajszolgáltatás. – Liba- és tyúkszolgáltatás "pro voluntate provisorum". – Közösen adnak a várnak vágómarhát. – A learatott terményekből: "de jugeribus singulis frugum et vernalium… in granis octavalia duo". – Gyümölcsös kert, kaszálónak használják.
Bihar:
Városrészek szerinti összeírás. – Felégetett sessiók. – Bognárok mesterséggel szolgálnak. – Keresztény-pénz, arató-pénz. – Pázsitsertés után tized, de természetben csak az első tíz után, a tíz felettieket és alattiakat "per denarios binos" váltják meg. – Jó bortermő szőlők, a bíró ötödöt ad a borából. – Vámjövedelem. – Újraépített malom.
Marczhaza:
A vár számára lencse- és borsóvetések. – Sajtszolgáltatás. – Az officialisnak karácsonyra kappan.
Thomassi:
Régen allódium a vár számára. Az allódiális őszi és tavaszi terményeket a jobbágyok vetették, aratták és hordták be. – A vár kaszálói.
Uylak:
"Penna bor", "törköly bor". – A tizedszedőket, szolgáikat és állataikat a bíró látja el. – Büntetéspénzek elosztása a bíró és az officiális között.
Chatar:
Az officiálisok készpénzt, búzát, bort, kalácsot és kappant kapnak.
Nagyiregd:
Halastó.
Vasarhely:
A várnagy járandóságai: készpénz és tűzifa.
Mathia:
Az officiális "octavam partem unius bothu hordei vel avenae" kap (botta – bottus űrmérték). – "Inquilini obellos singulos debent" – egy-egy obulust (pénzt) adnak. – Várföldek három forgóban "in tribus versionibus".
Szőlős:
Nagy veteményes kert, jobbágyok művelik.
Haio:
Mészégetéssel és malomépítéssel szolgálnak, sem készpénz censust, sem dézsmát nem adnak. – 5 kerekes lisztmalom, 2 kerekes "karlo".
Kardo:
Szolgáltatások helyett meszet égetnek a vár számára.
Almamező:
A vár számára mindenféle munkát végeznek, ennek fejében mentesek a tizedektől és az ajándékok adásától. – Szántóökrök. – Vetésterület. – Porták száma.
Rigessen:
Makkerdők, a helybeliek sertések után dézsmaként százból egyet adnak, de az idegenek rendes tizedet tartoznak adni. – Juhok után, bármennyijük van, egy-egy nyájból egyet adnak. – A malom után évente "2 berbecz castratos" 2 bárányt, 1 hevedert, 1 hízott sertést, bort és kalácsot. – Két porta után egy nyulat, tyúkot, libát, tojást, a vár számára "pro libitu provisoris". – Fahordás és más munkák a vár számára.
Lakattya:
Hárskötelek a vár számára "numero 300, aliquando 400, alias plus, minus". – Legelők használatáért ajándékok: őz, nyúl, vaj, tyúk. – A vár szükséglete szerint baromfi-, tojás-, vaj-szolgáltatás. – Terménytizedeket nem adnak, de a sessiók nagysága szerint "füst-pénzt" "pecuniam fumalem" fizetnek. – Minden juhtartó gazda két juhot ad évente "fumalem (a szó javított, felette rövidítésjel) ovam unam" (füst-pénz helyett?). "Item ovem alteram strongam (a szó javított, későbbi előfordulása "strenagalem") vocatam" (stronga-juh: fejősjuh).
Nagy Karand:
Az egy egész sessión többen élők közül "unus illorum, quem hospitem vocant" két berbécs-juhot ad, a többi vele együttlakó juhtartók "ovem unam strenagalem". – Fél sessión többen élők közül, még ha hatan is laknak együtt juhtartók, "solvunt singulam ovem strenogalem, pecuniam vero fumalem den. 8" (füstpénz). – Az officiális, érkezésekor a bírótól ebédet vagy vacsorát kap, de utána a malom- vagy más jövedelemből kell magát eltartania. Az ötven "gelina" (kalangya) feletti termésből minden tizedbe adott kalangya után az officiális 2 denárt kap.
Zigethi:
Románok, a terménytized alól mentesek.
Syatt:
A sessiók után: bárány- vagy kecskeszolgáltatás és füst-pénz.
Várad váruradalma.
(Bihar m.): Püspöki, oppidum – Bihar, oppidum – Marczhaza – Thamassi – Zaldobagy – Uylak – Chatar – Vasarhely – Nagy Iregd – Mathia – Szolos – Zentelek – Vadassa – Saly – Mezőbessenő – Haio – Bettfia – Kardo – Alma Mező – Maczmolna – Rigessen – Zeplak – Kapolnas Gianta – Lakattya – Solyomd – Borzik – Keőzép Eörvenyes – Forrofalva – Felső Zeleste – Nagy Karand – Kis Karand – Thatamerfalva – Rusafalva – Olah Geőpős – Nires – Sorbánfalva – Ihar Pataka – Pogan Hodos – Dalom – Belfenier – Hosszu Vazo – Tenke – Zigethi – Syat – Sipot – Olah Eökrös – Magyar Eökrös – Olczia – Kalocza

Content provider