HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 084. - No. 001.

Date 1722. május 21.
Description

52 old. latin, egyszerű másolat.

Text

"Urbarium" Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, regáliák, szántók, rétek minősége, művelési módjára adatok.
Szent Peterszegh:
Fekvés, határok, szomszédos helységek. Távolság Váradtól. Kiterjedés. Lakosság, nemzetiség, vallás. Szántók kapacitása, részben homokos talaj. Kaszálók, részben vízáradásnak kitéve. Erdő. – Hospesek taxája 4 ill. 2 ökör után. Igásállat nélküliek taxája. Hajdú-pénz. Allódium-szőlők művelését készpénzzel váltják meg. Tüzifa-megváltás. Széna-szolgáltatás, évente 22 szekérrel természetben. Vaj-szolgáltatás. Ünnepre konyhaajándékok: liba, kacsa, tyúk, csirke, tojás, vadhús etc.; "de omnibus leguminibus": borsó, lencse, káposzta, petrezselyem, dohány, répa, retek, torma, szárított gyümölcsök, komló, kender, len, hagyma, fokhagyma, ecet, melyet vadalmából készítenek, erdei gyümölcsök – e felsoroltakból kötelesek évente a káptalannak, "certam quantitatem praestare". – Jó halászó helyek a Berettyóban és a mocsarakban, ponty, csuka, "mugiles", "tencae", teknősök, rákok, ehető békák "ranae comestibiles". Nemesi udvarház fundussal.
Mikepércs:
A tizedeken és kilencedeken kívül: kötelező búzavetés az uradalom számára. "Cubulus D(ebrecenienses) 12 tritici cum tribus araturis" a termést "in puro grano" kell beadniok. Javaslat uradalmi kocsma felállítására.
Bagamir:
Mivel van saját szőlőjük is, a kocsmajog felerészben a városé, olykor az uradalmi kocsmáltatást is árendálják a helybeli dékánok (plébánosok? esperesek?). "Singula vacca singulam iustam Butyri justemnare tenentur". Kötelező őszi és tavaszi vetés az Uradalom számára, "Tritici Cub D(ebreceniensis) 18 autumnalis, vernalis (tritici?) autem Cub. 6. Száraz malmok utáni jövedelem.
Selend:
"A taxaticiis Ruthenis incolitur". Minden jövedelem fele a társbirtokos Frater-családé, kivéve a tizedeket, azon a püspökség és a káptalan osztozkodik fele-fele arányban. Robot az uradalom kívánsága szerint, főleg kaszálás és aratás idején. A mocsári malom társtulajdonos Fráter-családé, de csak hóolvadás idején tud dolgozni. – Megjegyzés a társtulajdonos Fráter-család kezén lévő birtokrész elaprózódására: "…cum iuxta vulgi proverbium: Multitudo imperatorum Curiam perdiderit, familia haec Fraterniana per sexum faemineum vel maxime multiplicata, dominium Pagi hujus ad multas partes quoad suam medietatem trahit, ideo verendum, ne sensus Proverbii cum dispersione Incolarum expleatur".
Er Tarcsa:
A szántóföldeket és a réteket évente osztják el sessiók szerint, "post sessiones quottanis dividere solet". Rossz minőségű borok. Kuriális föld után kilenced jövedelem.
Vasad:
Jó búzatermő földek, amelyek "post sessiones inter incolas quoad contribuentium vires proportionaliter" vannak elosztva. Elhanyagolt szőlőket újra művelés alá veszik. Az erdők védelme "ut tanto melius crescat et densetur". Száraz-malom évi árendája. – Két armalista nemes, akik a többi lakoshoz viszonyítva csak felerészben akarnak adót fizetni, és azt is nem a többi lakossal együtt, hanem "inter nobiles Taxalistas" állandóan harcban áll a falu többi lakosával.
Szalacs:
Szántók, rétek, szőlők. Tölgy és bükk erdők makkoltatási kapacitása. Évi közös készpénz taxa, nem igás állatok száma szerint kivetve, hanem "juxta cujuslibet hospites vires". "Káptalani szőlő kötelező megmunkálása" "ab ovo usque ad mala" kapálása, metszés, karózás, kötözés stb.
Erthölgy:
Kenderből kilenced és tized szolgáltatás.
Tamássy:
Magyar taxások lakják, szántók két forgóban, de a terület kicsinysége miatt "quottannis sine intermissione cultum inquietatum sterile admodum effectum sit". Jó dohány és komló termőhely. Jó, csikban bő mocsár. Kender helyett zsákot adhatnak, "iuxta arbitrium Domini Decani".
Ujlak:
"Hortensibus vineis cinctus", gyümölcsösök (almások). Csak annyi szántóföldjük van, amennyi a szőlők aljában és a gyümölcsösök végében szabadon marad. Legelő és kaszálók erdei irtásokon. Jó, makktermő erdők. Extraneusok, pl. debreceniek, itteni szőlőbirtokaik után együtt közösen taxálnak, a helybeliekkel, ezeket az extraneus fundusokat "vulgo Pajta"-nak nevezik. A közös taxa elosztása egymás között a sessiók nagysága szerint. – A helybeli bognárok a befolyó bor kilencedek és tizedek mértékében kötelesek voltak az uradalmat hordóabroncsokkal ellátni. A kerti szőlők után sem kilencedet, sem tizedet nem adnak, helyette készpénz megváltás: "ab his (hortensibus vineis) quam vero ab exemptis et neo-susceptis praestant decimatoribus a quavis Tinna nonam et decimam ingrediente den. 10". – Uradalmi borospincék, magtár, csűr, gyümölcsös. Uradalmi kulcsár évi járandóságai készpénz, búza, egy sertés. Mentesség kilenced és tized alól, és a robottól, az uradalom bormérését és a pincéit kezeli. Erdőben vadalma és vadkörtefák.
Harsány:
Komló és ecet szolgáltatás (erdei gyümölcsökből). Igás hospesek tüzifaszolgáltatásai. Uradalmi kertész a földesúri kertben dolgozik állandóan, ennek fejében mentes minden más szolgáltatástól. Uradalmi ispán felügyelete kiterjed a környező falvakra és praediumokra is.
Tobal:
Extraneusok bérlik, kilenced és "a singula capetia foeni 8 praestantur Polturae".
Begécz:
A gesztiek bérlik a kaszálókkal liba, kacsa, csirke és vaj ellenében.
Nagy Zemplén:
A kaszálók bérlői "singulam capetiam uno Mariano" váltanak meg, komlót adnak "unum quadrantem", ecetet készítenek vadalmából, egyéb "legumina"-kból évente a dékán előírása szerint adóznak.
Vizesgyán:
Román taxások lakják.
Tobol:
Extraneusok itt tartott méhkasaik után mézből kilencedet adnak. Szántók várható búzatermés hozama.
Barakony:
Két forgóban évente osztják el a szántókat, "non post fundos, sed iuxta qualitatem hospitum".
Bikacs:
Tölgy-, bükk-, hárs-, fenyőerdők; makkoltatási kapacitás "800 circ. setigeros saginandi et hyemandi". Erdőhasználatért az uradalomnak Pabuli Cub Debr. 7 takarmányt (zabot?) adnak. Robot, főleg aratáskor és kaszáláskor kívánság szerint a D. Decanus elbírálása alapján. A terület nem mocsaras, ezért juhtartásra alkalmas "tam valde copioso numero". Pálinkafőző-üst után "marianos 7".
Nyárszegh:
Borsót és zabot termelnek nagy bőségben, ezekből kilencedet és tizedet adnak. Az ecetet vadalmából csinálják, "ex talismodo pomis expressum". Nem régi faluhelyre települtek, a régi fundusokon kukoricát termelnek. Kender helyett termények számára egy zsákot ad minden hospes az uradalomnak.
Székelytelek:
Ezek sem a régi falu helyére települtek, hanem beljebb az erdőbe, a régi fundusokon itt is kukoricát termelnek. Hársfa-erdők, -javaslat a hársfák kitermelésére, mert az asztalosok és esztergályosok a hársfával szívesen dolgoznak.
Sali:
Nem nagyon termékeny szántóföld "cum albo argillosum sit" (fehéren agyagos). Állandó sessiókra osztva, 2 forgóban gazdálkodnak. Az erdőben bükk-, tölgy-, hárs-, gyertyán-fák.
Rontho:
Malom és serfőző. A Pecze-patak melegvize kenderáztatásra igen jó "intra triduum bene macerantur canabes", ezért a környék falvaiból idehordják a kendert "millenos canabum manipulos". A kendertized felerészben megoszlik a püspökség és a káptalan között. – Malom három kővel, zsilippel. A molnáré a vám 1/4-e, továbbá hetente "unus quadrans seu Véka" kenyérgabona. A malomház leírása, alkatrészek magyar nevei: korongvas, kereügh. A malomház mellett kocsma és káposztáskert. A völgyben serfőzőház, felszerelése, edények, kádak, pincék, hűtőkanálisok, polentakészítő, komlókészlet, istálló szekérrel és hat ökörrel.
Volff:
Praedium "per Nationalistas inique usuatur".
Nagy Kér:
Az erdőket nagyon irtják, "Varadienses Nationalistae".
Kis Kér:
"Territorium argilosum et glaucosum" (szürke agyag).
Szentelek:
Mészégetésből kilencedet adnak, "idest nonum currum".
Magyarkakucs:
"Territorium arenosum, sterile, fimo egens". Az erdőben csak fűz- és nyárfa. Közösen adóznak a szomszéd falvakkal. Róka-bőr megváltás készpénzzel, pisztráng-halászatért vajszolgáltatás. Konyhaajándékok: bárány, őz, nyúl, liba, tyúk, tojás. Fazekasok évi adója 300 edény "seu unam integram fornacem Dominio annuatim praestant". – A közelben "certus Alpus grandis" (hegyilegelő?), felerészben a káptalané, másik fele társtulajdonosoké, ezen hegyi legelő jövedelmei: makkoltatásból, juhlegeltetésből.
Rév:
Az itteni ispán három tekintélyesebb és idősebb lakossal bíráskodik a lakosság ügyeiben, ezeket "Ur Birák"-nak nevezik, a dékánnak adnak számot vezetésükről.
Dubricson:
Pisztrángokban bővelkedő patak.
Kis Jeneő:
A település magyar és román nemzetiség szerint két részre oszlik, "domus etiam seorsive ad duas plateas divisas habent". Közepes szőlőtermés. Kiváló minőségű búza, 1 köböl vetőmagból 3 köböl termés.
Kisújfalu:
Irtásföldek és kaszálók. Saját szőlőik vannak, ezért a kocsmáltatás fele időben a falué. Közös legelőhasználat a kisjenőiekkel, sőt állatlopással vagy elhajtással kapcsolatos vármegyei büntetéseket is közösen viselik: a kisújfalusiak 1/3, a kisjenőiek 2/3 részben. A malom felerészben az uradalomé, másik fele a falué.
Farkaspatak:
Szétszórt tanyaszerű települések a hegyek között "uti aliarum etiam intra montanarum Valachiacarum pro more solito". Minden sessiónak külön a többitől, egy csomóban van minden szántóföldje, rétje, káposztásföldje, "ita ut singulus hospes in sua sphaera et circuitu domus suae oeconomiam exercere ponit"; a talaj terméketlen, csak trágyázással és nagyon gondos műveléssel terem. Minden hospes egy köteg hársfaháncsot köteles adni az uradalomnak, közösen pedig egy szekérnyi karót, ugyanannyi deszkát és abroncsot.
Forrószegh:
Róka- és nyestbőr szolgáltatás vagy megváltása készpénzzel. Kötelező borárusítás az uradalmi borokból. Karó, deszka és abroncs szolgáltatás, "quantum capaces sunt incolae facere vel necessitas ex poscet Dominalis".
Hodos:
Határvita a farkaspatakiakkal.
Széplak:
Caput bonorum. Sessióik száma régen és most, a Kőröstől elmosott sessiók. Készpénzzel váltják meg a terheket, 2 ökör után 4 polturát, 4 ökör után 8 polturát, 6 ökör után 12 polturát fizetnek. Javaslat serfőző építésre.
Szabdobágy cum Siliste:
Csak kilencedet adnak, tizedet nem, vadászattal is szolgálnak.
Petegh:
Termékeny földek "procreatur hic pulchrum triticum, millium et varia legumina".
Szaldobágy:
Itt lakik a széplaki birtokokat kezelő ispán, akinek ispáni munkája fejében csak a szolgáltatások alóli mentesség a fizetsége. Az összeíró ezt kevesli, mert a széplaki birtokok hospesei "unius diei annualem laborem" vannak kötelezve csupán, az ispán ezzel szemben "diu noctuque" szolgál.
Belényesi Districtus:
Falvai csak kilencedet adnak és ezt is készpénzzel váltják meg évi két részletben.
Csekmő és Thorda:
A mocsarak miatt nehezen megközelíthető. Szénatermése nagy. A nádas hasznosítása tüzifa pótlására fűtésnél, kenyérsütésnél, házépítésnél és mindenféle sütés-főzésnél. Továbbiakban a fahiány másik pótlásáról: a kiszárított marhatrágyával való tüzelésről, annak előkészítéséről számol be, "…minus evanidus adhibent ex pecorum fimo congestum et per modum tegularum congruatum et suo modo exsiccatum lignorum genus hujus beneficii ad nauseam usque coquunt, assantque, pauciori fors aromatum indigentes…"
1. Kimutatás a felsorolt helységekről, egy kenyéren élő családok, egész, fél és negyed sessiók. A sessiókhoz tartozó szántók, kaszálók, szőlők. Állatállomány: ökör, tehén, ló, sertés, juh, kecske, méh. Pálinkafőző üstök. Malmok. – 2. Kimutatás az egyes helységekből évenként befolyó jövedelemről. – 3. Kimutatás a praediumok árendáiból befolyó jövedelemről. – 4. Kimutatás a malomjövedelmekről. – 5. Kimutatás az erdők jövedelméről. – A káptalani birtokokra vonatkozó rendelkezések: pl. a cigányok, ha valamelyik uradalmi helyen letelepednek: "tenentur per unum Imperialem solidum annuatim…"
Nagyvárad város:
"oppidum privilegiatum" A káptalan járandóságai a városból: évi 400 fl., a vásárjövedelem és a bírságjövedelem fele, kocsma- és mészárszék-jog egész évre, minden terményből és borból tized. A mészárszék jövedelme az elmúlt években: készpénz és faggyú. – Tanúkihallgatáshoz 10 kérdés: 1.) Vannak-e parázna személyek a helységben? – 2.) "Boszorkányságot Varázslást, mely nem emberi, hanem Eördögh practicas tudomány" kiről tud? – 3.) Tolvajlásról, gyilkosságról, gyújtogatásról és más bűntényekről tud-e? – 4.) Kik a káromkodók? – 5.) Kik a hamisan esküvők? – 6.) Elbitangolt jószág kinél van? – 7.) "Pénztalálót, az az hun áskálódott templomok körül, és akarhol az Határban, egy szóval, ollyan jövedelmet, az ki az urakat illetné – tud-e"? – 8.) "Határbontást hol és mikor?" – 9.) Az ünnepek megülését, és az esti harangozást a király és a vármegye rendelete ellenére hol és kik nem tartják meg? – 10.) "Hamis Iczét, fontot és vékát ki tart, és azzal él, nevezze megh."
Nagyváradi káptalan birtokai.
(Bihar m.): Szent Peterszegh possessio – Mikepércs – Bogamir oppidum – Selend possessio medietas, fele a Fráter családé – Er Tarcsa possessio tertialitas, kétharmad a Károlyi grófoké – Vasad possessio – Szalacs pagus – Tomássy possessio – Palyi Ujlak pagus – Nagy Harsány possessio – Egyház Eössy possessio – Borsy pagus – Vizesgyán possessio – Rojt possessio – Baakony possessio – Bikacs possessio – Nyárszegh possessio – Székely Telek possessio – Sali – Talyi possessio – Rontho possessio – Alpár possessio – Nagy Kér possessio – Kis Kér possessio – Szentelek possessio haereditar. – Magyar Kakucs possessio haereditar. – Gallosháza possessio haereditar. – Krajnik falva possessio haereditar. – Szászfalva possessio haereditar. – Rév possessio haereditar. – Dubricson possessio tertialita, 2/3-a Haller birtok – Kis Jeneő possessio – Farkaspatak possessio haereditar. – Kis Újfalu possessio – Forroszegh possessio – Hodos possessio – Kis Dombrovicza possessio – Széplak, caput bonorum in Districtu Belenessiensi, possessio haereditar – Szaldobágy cum Sziliste – Kapolna haereditaria, tertialitas – Havas Dombrovicza – Urszad possessio haereditaria in Distr. Belényesiensi – Petegd possessio in Distr. Belényesiensi – Kis-háza possessio in Distr. Belényesienis – Csekmő in Processu Sár-Réttye – Nagyvárad városban lévő káptalani javadalmak
Praediumok: Bagamir tartozékai voltak: Görgőháza (sive Györgyeháza) – Pacskos
Ér Tarcsa tartozéka: Puszta Apathy, kétharmad a káptalané, egy harmad a Károlyi grófoké
Szalacs tartozéka: Zemplen – Szent János – Szent Lőrinc – Kupócz – Erthölgy vel Herthölgy – Bécs
Tamássy tartozékai: Halód – Micske
Harsány tartozékai: Püsky – Kis Harsány – Tobol – Bessenyő – Rövid – Begécz – Irrház
Borsy tartozékai: Nagy Zemplén – Kis Zemplén – Keresztszeg – Kereky – Kecset
Rojt tartozéka: Méhes
Nyárszegh tartozéka: Fölepháza (Fülepháza)
Székeltelek tartozéka: Babostya (Bagostya)
Csehy tartozéka: Ábrahámháza
Alpár tartozéka: Volff
Komádi tartozékai: Szeghalom – Bökény
Széplak tartozéka: Lakattya
Petegd tartozékai: Alsó és Felső Karaszó – Vizad, oláhul Syát – Mancocsháza – Lászlóháza
Csekmő tartozéka volt: Thorda
Belényesi kerületben a káptalanhoz tartozó praediumok és portiók: Eörvényes – Szatuly de Valle, idest Patakfalva – Eörökös Brugyi (2) – Bruzik – Kardó – Gaborján – Aszaló és praediumai
(Pest m.): Szada – Veresegyház
(Kraszna m.): Karasztelek possessio – Adorján praedium

Content provider