HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 079. - No. 050.

Date 17. század vége
Description

12 old. magyar, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Text

Összeírás: ékszerek, képek, metszetek, régi érmék, indiai tárgyak, elefántcsont tárgyak, ereklyék.
Az Kunst-Kammerban lévő Schreibtischekben az minémő eszközök vannak, azoknak számok, az szerént az asztalokban lévő eszközökben.
1) Első vörös és kék Schreibtischben vagyon egy öregh aranyláncz, ki szegény Palatinus uramé volt. – Item két aranyas szenteltvíz-tartó, kövekkel rakott. – Item az aranylánczon függ egy rubinttal rakott arany oltárka. – Item egy kristal szenteltvíz-tartó, azon függő kláris gyökérrel. – Item két mesterséges kőből csinált kép. – Item egy kristalból rakott tükör. – Item egy arany Tecca, amelynek az háta egy öreg gyöngyszem, három gyémánttal, egy smaragddal és egy kisebb gyöngyszemmel. – Item egy aranygyűrű, az melynek zöld béka vagyon az kövén. – Item egy zományczos arany balsam pixli. – Item egy fél gyémántos soklos, Boldog Asszony képe az közepén, kék türkiszes, körülötte gyémánt 8. – Item egy kis aranyba foglalt tobak pixli pésmábul. – Item egy kis arany könyv 18 rubinttal. – Item egy aranygyűrű, az melyen Szűz Mária jelzése vagyon reá írva. – Item egy zomáczos kép. – Item egy vörös és zöld kőből való kereszt. – Item egy gyöngyházból metszett kép. – Item egy kis aranyos... – Item egy kép, melyen Boldogh Asszony és Szent János vagyon; az német kisasszony munkája. – Item két kis üvegh láda; egyiken kláris lakat, az másikon arany lakat. – Az ládákban pedig mindeniken egy-egy homlok elő, türkisszel és rubinttal rakott. – Item négy meczett kristálüvegh. – Item három árva kis pohár. – Item két kicsin jaspis pohár, aranyba foglalva. – Item egy zományczos csésze. – Item két fekete ... sótartó. – Item egy réz zománczos óratok. – Item egy kék-arany zománczos kis iskátula. – Item két kis arany filligramm munkából való iskatula. – Item egy ezüst-aranyas táblájú deák imádságos könyvecske. – Item egy ezüstkereszt vörös duplettel kirakva. – Item egy kláris sárkányfej. – Item egy kis Bezaár. – Item egy török gyűrű türkisszel, rubinttal rakva. – Item egy kláris kígyó, amelynek az nyelvén egy gyémánt. – Item vér kőből aranyba foglalt kés, vella és kalán. – Item egy fejér kláris kalán, melynek az nyele vörös kláris. – Item egy árva kőből való török fej és pecsét. – Item egy aranygomb fekete tafétába bevarrva, Eőrs kapitányé volt. – Item négy zománczos gomb, ünnepben való. – Item egy kék zománczos török forma kalán. – Item ét tengeri csigából való kalán; kláris az nyelek. – Item egy tekenyős békából való hosszú villa. – Item egy zománczos arany kalán, kés és vella. – Item négy arany szőlővessző. – Item három darab termés arany. – Item egy ezüst iskatulában száz arany. – Item egy nagy ollótok. – Item egy pár arany sarkantyuska. – Item egy pár filligramm munkából való arany Schlug. – Item egy arany kalán és vella kláris nyéllel. – Item egy aranyban foglalt teknősbéka, török felső rubinttal és smaragddal rakott. – Item egy kígyó két szarvval együtt. – Item egy jáspis Boldogh Asszony képe. – Item egy tokban aranyba foglalt terméskő, Boldogh Asszony képe formájú. – Item egy zománczos kereszt, fejér és vörös kővel. – Item egy kis papírosban betakarva száz arany.
Második Schreibtisch: Mellette mindjárt fekete Verschlak , amelyben vannak különbféle mesterséges üveghek: Meczett üvegh N-o 18, száma mindnek különbféle. – Másféle üvegh, mesterségesebb, N-o 20, melyeket itt Pottendorfon egy asszony csinált. – Vagyon ezen Schreibtischek felett egy ezüst tárcza. – Hat szaghos vízzel töltött korsó. – Négy üveghpalaczk. – Fábul gyöngyházzal rakott Calvaria hegy. – Ezen Schreibtischnek vagyon alól hét fiája (fiókja). Legelső fiában vannak elrakott eszközök, úgymint iskátulák, ládáczkák, kosarak, stb. – A másik fiában szalmából való, úgymint virágok, csészék, legyezők, könyvek, iratok, erszények és képek, 47 darab. – Az harmadik fiában kötött és varrott munkák, ruha öltözet, erszények, kantárok és 1 pálcza. 43 darab. – A negyedik fiában mesterséges (művészi) kártyák, egy madár tollból való szőnyegh és különbféle viaszképek. Darab 61. – Ötödik fiában: ... tekenős béka, fából való eszközök, kirstálból csinált kés nyelekkel. Darab 37. – Hatodik fiában réz-Kupferczikkek; papírosban lévén most nem számlálható. – Hetedik fiában egy egész credentia szerpentin kőből. – Ezen Schreibtischnek az oldalán két felől vagyon kép, N-o 5.
Harmadik Schreibtisch, fekete: Vannak különbféle mesterséges (művészi) meczetek: Elephanthcsontból, fekete gyantóból, gyönge fából; fejér 123 darab, fekete 24 darab. – Négy darab tekenős békából. – A Schreibtisch felett egy ezüst tálcza, két szagosvizekkel való palaczk, négy öreg kiczin palaczk. – Két, szent koporsó formájára való fából való eszköz. – Szügyen csinált madár kettő.
Ezen Schreibtischnek vagyon 8 fia: Az felsőben vagynak aranyas, ezüstös, réz, pogány és régi pénzek Arany N-o 54. Ezüst N-o 247, réz N-o 466, azonkívül 16 papíroskában különbféle pénzek, melyeknek az számok is reá vagyon írva. – A másik fiában 25 derekas különbféle köves olvasók: ketteje közte vörös kláris, egyike között aranyszemek vannak. Más hi ... olvasó N-o 20. Vizaszólingból való olvasó N-o 9. – 3-dik ládafiában üvegh olvasók N-o 24, mellyeknek ketteje közönséges faolvasó. – Item vannak papírosból spanyol keresztek. – 4-dik ládában vörös és fekete firneisszal iskátulák és képek, darab 34. – Ötödik fiában indiai eszközök, úgymint tálak, csészék, darab 33. – Hatodik fiában kések vellástól. Par N-o 12, más különféle kések N-o 12 ... Egy felligrám palaczk. – Egy erszén hasonlóképen felligrám. – Egy viaszgyertyának való iskátulácska. – Egy teknősbékával borított palaczk. – Két ezüstös táblájú jedző könyvecske. – Két egyforma gyöngyház kalán. – Egy pennacsináló kés, vízkőben foglalt. – Hetedik fiában különbféle mesterséges üveghek és egyéb eszközök, N-o 54. – Nyolcadik fiában pastétomoknak, tortáknak, lictariumoknak való formák. – Ugyanazon Schreibtischnek két oldalán kép. N-o 8
Negyedik Schreibtisch: Két hamis kövekkel rakott tükrek. – Mindenféle házban való apró eszközök, melyek között elephánth – és más csontból való eszköz, darab N-o 52. – Más, alumíniumból és gyantából való eszköz N-o 21. – Két serpentin palaczk. – Képek és Agnus Deik N-o 24. – Almarium és ládáczkák 9 darab. – Vagyon kívül az új tarján négy kép.
Ötödik Schreibtisch: Mellette vannak abban viasz – és másféle képek. – Item egy torony, kit Babilon tornyának hívnak. – Mindenféle ezüstből, clarisből, gyöngyházzal és tengeri csigával rakott képek; a tetején sárga ... ból Boldogh Asszony képe. – Item ugyanazon almariumban Szent Rozália képe. – Item két ezüsttel vert fekete ládáczka. – Item két atlasz vánkoska. – Vagyon ezen két fekete Schreibtischek fölött három gipszből való kép. – Három iratos faedényben olasz virágok. – Item szerecsendió héja 4. – Az oldalán három öregh kép. – Az elein vagyon üveghes kép N-o 14.
Hatodik Schreibtisch: Ezen előbbi almarium mellett szent tetemek vannak. Vannak 3 ládában szent tetemek: Az egyik Szent Juliana, a többinek a nevét nem tudják. – Az Agnus Dei szám szerint N-o 24 (öregh), az apraja N-o 141. – Vagyon az szent tetemek előtt két ezüst gyertyatartó és két fába foglalt ezüsttel vert reli-quiarium – Item egy viaszból csinált feszület. – Item egy Jézus képe, virágok között feküvén. – Item két Boldogh Asszony képe. – Egy vörös bársonyos, ezüsttel vert kép Szent Felicián teste felől. – Egyéb különbféle képek, N-o 10. – Egy ezüst iskátulyában Boldogh Asszony képe. – Egy apácza munka: olvasó. – Két könyvecske: apácza munka. – Lorettói gyertyák. – Két kehelyhez való varrott keszkenő. – Ezen almarium fölött vagyon gypszből való kép, 4. – Azon Schreibtisch ajtaján vagyon kívül 4 ezüstös rámájú kép. – Az oldalán három üvegh iratos kép. – A kiottához vagyon támasztva két üvegtükör foglalatban. – Kiotta fölött két felől függ két tábori tükör.
Hetedik Sczreibtisch: Az kotta mellett az ablak felől porcellán edények N-o 36. – Egy kék kis kupa ezüstbe foglalva. – Egy Bukoniból való korsó. – Két terra sigillata-ból való korsó. – Két majolika korsó ezüstbe foglalva. – Egy alabástrom korsó. – Egy strucz-tojás metszet. – Ugyanazon Schreibtisch fiában vagyon egy öreg porcellán korsó; a fedele és az allya ólomba van foglalva. – Item a két kis Ládáczka, az egyike varrott, az másik tekenős békás ezüsttel varrva.
8. Vagyon egy kis asztalka, kis selyemből varrott szőnyeggel bevonva. – Vagyon rajta három kis tálczácska, item két ezüstös gyertyatartó. – Item két viaszkép fekete rámában csinálva. – Egy tengeri csigából rakott képnek a feje. – Nem tokban való szánkázók. – Egy ezüst virágtartó. – Ezen asztal fölött vagyon egy tekenősbéka; – Ezüst rámájú eöregh tükör. – Item két fejér alabástrom kőkép.
9) Más kis asztal, azon is szőnyegek. – Varratos szőnyegh vagyon az asztalon. – Egy pelikán több madarakkal együtt egy képen. – Item egy kis ládáczka: az egyike sárga argystömből vagyon, a másik fekete fára ezüsttel varrott, a harmadik apácza-munkával varrva, az negyedik gyöngyházas. – Item egy öreg halnak a feje és egy tengeri csigákból kirakott fej, megint egy másik asztalon. – Item egy fábul csinált hajó. – Item egy virággal borított mesterséges kép. – Fölötte egy fekete fában foglalt öreg tükör. – Mellékest az asztalnál vagyon egy dobos.
Az falakon vagyon hat falra való csiga formás ezüst gyertyatartó.
Vannak az asztalokon különbféle vászonképek, N-o 13. És más képek a falakon, melyek meg nem számláltattak.
Feltehetően a Nádasdiak pottendorffi birtokon talált ékszerek és má singóságok.

Content provider