HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 077. - No. 001 / j.

Date 1617. január 12.
Description

60 old. latin eredeti, 3 pld.

Text

„Inventarium” Összeírás: az érseki palotában: bútorok, edények, szerszámok, gabona, bor, bőrök, pénzkövetelés, vetés.
Inwentarium Wywariense ...
(A Forgách Ferenc érsek halála után felvett leltár.)
I. Újvár vára:
Curia Archiepiscopalis: a főbb helyiségek berendezése, felszerelése (kemencék, ablakok, bútorok, stb.) – Domus frumentaria; különböző típusú kopják. – Camera frumentaria; sóliszt-, korpakészlet. – Culina; nyársak, rostélyok, serpenyő, réz- és famozsár, sóőrlő. – Domus dispensatoria; berendezés, ládák, szegek, pántok, saruk, stb., fenyőmag, sózott viza, vaj- és mézkészlet. – Domus pistoria; teknők, rosták, tálak. – A curia udvarán: kút, vaslánccal, lajt, horgok, faragott kövek, stb. – A ledéci hegyekben égetett mészkészlet. – Kiégetett téglakészlet. – Allódiális állatállomány: ökör, tinó, fejőstehén, borjú, sertés, hízó sertés, süldő, liba, kacsa, tyúk, kakas, kappan, méhkas, hattyú. – Juh-, borjú- és marhabőrök. – Uradalmi szénakészlet, ölben. – Uradalmi búza-, árpa- és zabkészlet, asztagban és kepében. – Kimutatás az uradalom számára a különböző falvakban (Farnad, stb.) vásárolt zabkészletről, pozsonyi mérőben.
Tardoskedd:
A majorsági vetés, pozsonyi mérőben. Kimutatás az Érsekújvárba szállított juhokról, vaj-, sajt- és túrókészletekről. – Uradalmi gabonakészlet 12 veremben és a jobbágyokhoz beraktározva: búza, árpa, zab, pozsonyi mérőben. – Majorsági széna, ölben. – Állatbőrök.
Újvár:
Az érseki pincében elfekvő borok számbavétele.
II. Inwentatio restantiarum pecuniarum in bonis Archiepiscopalibus.
Kimutatás különböző hátralékos földesúri járandóságokról és jövedelmekről; pl: – census – pecunia christianitatis – munera – vini praecium (ti. az educillált boré!) – decima agnellorum – pro ratione piscaturae – porcus saginatus – pro caponibus – pro tortis – pro ovis – medietas pactae molae, stb.
III. Inwentatio frugum:
Az uradalom rendelkezésére álló búza, árpa, zab és köleskészlet kicsépelve, pozsonyi mérőben. A számbavett gabona az 1614 és 1615 évekből származik (dézsma)? valamint az érseki birtokok terméséből.
IV. Conscriptio vasorum vacuorum:
Kimutatás a bordézsma begyűjtéséhez szétosztott hordóállományról.
Az egybefűzött iratban itt egy másik, új urbárium kezdődik, az érsekújvári uradalom két évvel később, 1617-ben felvett leltára. Az inventár szerkezete kb. azonos az 1615. évi leltáréval, de adatai erősen eltérőek.
V. Az újvári templom berendezése; kegyszerek, stb.:
Curia Archiepiscopalis; a különböző helyiségek berendezése. – Domus frumentaria; gabona mérőedények, kopják. – Camera frumentaria; só-, liszt- és korpakészlet. – Culina; konyhaeszközök. – Domus dispensatoria; ládák, szekrények, ácsszerszámok, stb. A felső helyiségben lencse és köleskészlet. – Domus pistoria; rosták, teknők. – Az udvaron újonnan épített és felszerelt kút. – A másik érseki épületben; hordó, gerenda és zsindely raktár. – A nagy borospincében; pincészeti felszerelés, ecet, óbor és újbor készlet, hordóban és akóban. – A kisebb borospincében: némi sörecet, üres söröshordók és ládák. Gabonakészlet, pozsonyi mérőben, különböző helyiségekben. – Földesúri vetés (pozsonyi mérő) Gug és Tardoskedd határában.
Tardoskedd:
Allódiális állatállomány: tehén, bika, borjú, ménes ló, három éves csikó, két éves csikó, idei csikó, csődör, fejős- és meddő juh.
VI. Consignatio frugum restantialium:
Kimutatás az egyes falvak határában fekvő és különböző címeken az uradalmat illető gabonakészletekről. – Utalás az uradalmi szénakészletre (Szemő) és méhkasokra (Cseke, Farad stb.). – Uradalmi hajók és tutajok Naszvadon (Komárom m.).
VII. Újvár vára:
Allódiális állatállomány: herélt disznó, kisebb disznó, hízósertés, kacsa, liba, tyúk, kakas, kappan, ökörbőr, méhkas. – A majorsági szérűskertben búza, széna és szalmakészlet, kepében illetve ölben. – A Nyitrán 11 köves földesúri malom; hordók. – A váraljai pince; boroshordók, kocsmafelszerelés.
VIII. Restantia pecuniarum in bonis Archiepiscopatus Strigoniensis:
Kimutatás az uradalmat illető elmaradt járandóságokról és tartozásokról. Pl.: – census – az educillált bor ára, kereszténypénz – ferto (kenyér, tojás) – húsvéti sajt és bárány – in prandialibus – báránydézsma, stb.
Újvári uradalom. Az esztergomi érsekség birtokai. (Nyitra m.)
I.: Ujwar – Farnad (Esztergom m.) – Eőlwed (Esztergom m.) – Nagi-Sarlo (Bars m.) – Zeődin (Esztergom m.) – Nagi-Keer – Cheten – Verebely (Bars m.) – Izbegh – Egerzegh – Tardoskedd
II.: Guttha (Komárom m.) – Naswad (Komárom m.) – Niarhid (Komárom m.) – Kwrth (Komárom m.) – Udward (Komárom m.) – Kis-Saaro (Bars m.) – Magyar-Zeőden (Esztergom m.) – Zimeő (Komárom m.) – Cheke – Egerzegh – Tardoskedd – Marthos – Nemethy – Helwen (Bars m.) – Izbegh – Cheten – Zakalos (Hont m.) – Musla (Esztergom m.) – Ekőwesd (Hont m.) – Ryben – Hinoran – Berzence (Hont m.) – Baitha (Hont m.) – Kis-Eőlwed (Hont m.) – Bőrszen (Hont m.) – Kemend (Esztergom m.) – Fwzes-Giarmath (Hont m.) – Cheikeő (Bars m.) – Zeőleős (Bars m.) – Imeő (Komárom m.) – Nagi-Keer – Apathy-Keer – Ledecz (Bars m.) – Z.-Georgh (Bars m.) – Verebel (Bars m.) – Cheke (Bars m.) – Zalka (Hont m.) – Bernecze (Hont m.) – Moch (Esztergom m.)
III.: Wywar allódium – Thardoskedd allódium – Galgocz districtus (a II. csoportban felsorolt helységek egy része itt ismétlődik!) – Farnad (Esztergom m.) – Buchu (Esztergom m.) – Kürth (Komárom m.) – Magiar-Zeőden (Esztergom m.) – Nemeth-Zeőden (Esztergom m.) – Baitha (Hont m.) – Keőwesd (Hont m.) – Cheten – Chehy – Keer – Hőlwen – Zalka (Hont m.) – Kemend (Esztergom m.) – Musla (Esztergom m.) – Kis-Beon (Esztergom m.) – Kys-Eőlwed (Hont m.) – Beőczen (Hont m.) – Feőzes-Giarmath (Hont m.) – Pogran – Gesthe – Izbegh – Nagi-Eőlwed (Esztergom m.) – Zeőleős (Bars m.) – Werebel (Bars m.) – Aha (Bars m.) – Cheke (Bars m.) – Theld (Bars m.) – Ledecz (Bars m.) – Galgocz
V.: Wywar arx – Gugh – Tardoskedd
VI.: Tardoskedd – Theld (Bars m.) – Ledec (Bars m.) – Czyke (Bars m.) – Farnad (Esztergom m.) – Kemend (Esztergom m.) – Keétty (Esztergom m.) – Kemencez (Hont m.) – Bernecze (Hont m.) – Kyseőlwed (Hont m.) – Szetthe (Hont m.) – Nagyeőlwed (Esztergom m.) – Pograny – Nagy-Keer – Apathy-Keer – Musla (Esztergom m.) – Magyar-Zeodeny (Esztergom m.) – Nemeth-Zeodeny (Esztergom m.) – Nagy-Salloe (Bars m.) – Heőlweny (Bars m.) – Wdward (Komárom m.) – Zakallos (Komárom m.) – Anyala (Komárom m.) – Zeőleős – Rybenn – Hynoran – Seőleős – Galgocz – Farkasd – Zymeő (Komárom m.) – Chyeke (Esztergom m.) – Farnad (Esztergom m.) – Zalka (Hont m.) – Zette (Hont m.) – Kyseolwed (Hont m.)
VII.: Wywar arx – Suburbium Wywariense
VIII.: Czeykeő (Bars m.) – Nemethy (Bars m.) – Berzencze (Hont m.) – Thardoskedd – Nagy-Keer – Apatty – Nagy-Czeten – Kis-Czeten – Izbegh – Ledecz – Aha (Bars m.) – Theld (Bars m.) – Naszwad (Komárom m.) – Buchyn (Esztergom m.) Kurally (Esztergom m.) – Kemencze (Hont m.) – Bernecze (Hont m.) – Kysseőlwed (Hont m.) – Nagy-Sallo (Bars m.) – Zenttgeorgy (Bars m.) – Fwzessgyarmatt (Hont m.) – Anyala (Komárom m.) – Czheyke (Bars m.) – Ledecz (Bars m.)

Content provider