HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 037.

Date 1559. június
Description

81 eredeti. sz. pag. latin, másolat

Text

„Libellus numerorum possessionum…” melyet Gara Jakab és Lezenye János készítettek (Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik) – Urbarium – Az urbárium Beszterce várának tartozékait, a helységeket, jobbágyokat és zselléreket, valamint a vár bevételeinek felsorolását tartalmazza.
Plevnik:
a jobbágytelkek összesen – jobbágynevek – census: Szent György napkor telkenként fizetik, Szent Mihály napkor hasonlóképpen – munera: telkenként, ugyancsak Szent Mihály napján búzát (koreccel mérve) zabot, árpát karácsonykor zabot – Szent Mihálykor komlót (luknával mérve) – kendert (köteggel) – Karácsony és Keresztelő Szent János ünnepe körül pedig fejenként egy-egy tyúkot adnak. – Húshagyó kedd táján fejenként és telkenként vajat (media) káposztafejeket tartoznak adni. – Böjt idején közösen kendermagot (korecben) mérve, borsót (korecben mérve), kölest (korecben mérve), tisztítva – Húsvétkor tojást. – Szent Mihály napkor közösen adjanak egy tehenet. – Karácsonyra pedig ugyancsak közösen tartoznak egy hízott sertéssel. – Plevnik határához tartozik egy rét, (névvel) melyet a falu lakosai használnak, s ennek fejében karácsony táján földesuruknak közösen meghatározott számú kappant és zabot adnak. – A falu határához három nyomásban művelt szántóföldek tartoznak, (nyomásonként névvel) ezek azonban „per vehementiam fluvii Vagh” semmit sem hoznak; ha megművelhetők, akkor a plevnikiek a szomszédos helységek jobbágyaival együtt tartoznak a földeket szántani, bevetni és a termést learatni, és a földesúr allodiumához behordani. A házak zsellérek név szerinti felsorolása. Házatlan zsellérek, névvel. Tilalmas folyócska, névvel, csak a földesúr számára halászhatnak benne.
Drivenove:
mentesség-, illetve adománylevélről bejegyzés. – census l. Plevnik. – munera azonos általában fentiekben leírtakkal, de köles helyett borsót (korecben mérve) adni, s a közös tehén- és sertésadóval nem tartoznak. – A parasztok a kertek használata után kappant és zabot adnak. (Kertek névvel.) – Földesúri kert. Tilalmas erdő. Rét, mely a várhoz tartozik. Szántóföldek (mindenütt: Nywa dicta), melyet a falu lakói tartoznak megművelni, amint a földesúr kívánja. – Újonnan létesített malom.
Rassov:
a falu határához tartozó rét a földesúré, melyen 4 szekér széna terem. Aki a rétet a földesúr engedelmével éli, érte évi bérrel tartozik. Földesúri szántóföldek, két mezőre, melyet a Hwoznicza-iak tartoznak megművelni, a rassóiakkal és a predmiriekkel együtt. Tilalmas folyócska.
Schavnik:
A lakosok közül „tres solutionem dant” (névszerint, a fizetett összeg feltüntetésével). Földesúri malom (fűrész-). Régebben a parasztoknak is volt itt több malmuk, melyek után évente a földesúrnak 100 deszkát adtak. Aki pedig közülük zsindelyt (scandules seu silindria) készít, a földesúrnak évente 400 darabot tartozik belőle adni. Aki az erdőben fát vág, s abból gerendát készítve a Vágon leúsztatva eladja, ezekből a gerendákból a földesúrnak tizedet köteles adni. – munera: karácsonyra közösen adjanak búzát (luknával mérve) árpát (luknával mérve) zabot (luknával mérve) – tehenet és hízott sertést, mint a plevnikiek, továbbá – kalácsot és tyúkot (12–12) – Húsvétra ugyancsak közösen: – sajtot, kalácsot tyúkot és tojást – ugyancsak közösen borjút (1 hónapost) is adjanak. – Pünkösdkor sajtot és tojást kell adniok. Karácsonykor a földesúrnak 10 forintot adnak „ne ligna ad arcem duxerent.” Az egyik jobbágy (név szerint megjegyezve) külön, a saját állataiból Szent György nap körül 6 tehénsajtot tartozik adni. Böjt idején közösen borsót és kendermagot adnak (luknával mérve). Azok, akik a hegyekben juhot vagy kecskét legeltetnek, minden 20 állat után egy-egy bárányt tartoznak adni. – A falu határához tartozó hegyipatakban pisztrángokat lehet fogni. Határjelekről bejegyzés. Custos Montium, névvel. – Hvoznicza: adózása nagyjából megegyezik Flevnikével, de köles helyett borsot adnak, a Pünkösd táján esedékes ajándékuk Schavnikéval azonos, a zsindelyadót is beleértve, valamint a gerendatizedet is. Karácsonykor azonban pénzadó helyett a hvoznicziak évente kétszer is fejenként két szekér fát kötelesek a várba beszállítani. – Robotjuk, mint a többi falvaké, azaz szokás szerint a földesúri szántóföldeket szántani, vetni, learatni, ill. lekaszálni és a termést behordani tartoznak. – Bredmir oppidum: lakosok névvel – puszta telkek, melyek után a lakott sessiokkal azonos censust fietnek – census: Szent György és Szent Mihály napkor közösen fizetik. – munera: közösen Szent Mihály napkor búzát (luknával mérve) zabot (luknával mérve) árpadarát (luknával mérve) – Húshagyó kedd körül zabot (korecben megadva) – Húsvétra bárányt, valamint közösen: tojást szárnyast – Karácsony táján, ugyancsak közösen hízott sertést adnak a földesúrnak, valamint tyúkot. – Szent Mihály napkor közösen tehenet is adjanak. – Malom, mely a várhoz tartozik. A molná révi búza-adót fizet (luknában), továbbá karácsonykor az Urasztalára a legjobb kenyereket (l. korec) tartozik sütni, hasonlóképpen Húsvétra is. Régi szokás szerint a molnár évente 50 napot köteles „suo artificio” dolgozni, ahol szükségesnek látszik a földesúr számára. – Robot, mint fent. Felsorolja az összeírás név szerint azokat a földeket, melyeket a lakosok megművelni tartoznak. A várhoz tartozó allodiumok földjeit hasonlóképpen kötelesek megművelni. – Hasonlóképpen a besztercei váron túl lévő rétet is lekaszálni, a szénát boglyákba rakni és az allodiumba beszállítani tartoznak. – Karácsony fáját l. Hvoznicza. – Az úr halászai, névvel. – Szolgálatuk: ünnepekre az ur asztalára halat tartoznak szolgáltatni, s ennek fejében minden fajta szolgálat és adó alól mentesek. – Beszterce oppidum: a lakosok neve – egykori nemes-ház, melyet Podmaniczky Beszterce várához okkupált. – Földesúri ház és curia – census: Szt. Gy. és Szent Mi. napján közösen fizetik. – Karácsony táján a Herbocz nevű praedium földbére fejében közösen zabot (100 lukna) és kappant (100) tartoznak adni. – Húsvétra közösen egy borjút és tojást (100) szoktak adni. Házas zsellérek, „qui oppidanis additi sunt”, szántóföldjük nincs, de „ex annuentia oppidanorum perticulatim in montibus” a város területén maguknak földet irtanak. Tiltott folyóvíz, melyben pisztráng található. A város kiváltságlevelének ismertetése (Zsigmond királytól), a földesúrnak fizetendő census összege, mentességük.
Lednicze oppidum:
puszta telkek (egyik adóval) – A közösen fizetett Szent mihály és Szent György napi census mellett mindkét ünnepre a szokásos gabona-ajándékon kívül tehénsajtot és vajat, illetve tehénsajtot és tyúkot, Húsvétra közösen tojást és kalácsot tartoznak adni. Egyik jobbágy (névvel) kis szántóföldet művel, mely után évente a földesúrnak két kappant ad. – zsellérek, „qui in domibus vicinorum habitant”, névvel.
Precsin:
puszta telek, censusa, mint a lakott telkeké, – a curiához foglalták el. Nemesi curia (névvel), jobbágyokkal. – census telkenként. – A földesúr kertje után egyik jobbágy (névvel) évente zabot és kappant szolgáltat be a várhoz. – Földesúri rét, melyet szintén a parasztok használnak, s utána évente szintén zabot és kappant tartoznak adni. – munera: a szokásos gabona-adón felül Szent György és Szent Mihály napkor közösen tyúkot, sajtot és vajat is adnak. – Másik földesúri kert, melyben zsellérek laknak, akik a földesúrnak évente zabbal és kappannal tartoznak. – Tilalmas vizek, a földesúr számára halásznak bennük. – Zsellérek, „in domo officialis residentur”, névvel.
Preznov:
a várhoz tartozó réten 12 szekér széna terem
Facskó:
„omnes sunt walachii” névvel – sessiók – adózás: fejenként és évenként Pünkösd táján bárányt adnak, Keresztelő Szent János napjára pedig egy-egy nagy juhsajtot. Tiltott víz, melyben pisztrángok vannak, ezekből mikor a földesúr kívánja, be kell szolgáltatniok. A hegyeket és vizeket őrizni tartoznak Évente közösen a földesúrnak brinzát, három edényben vagy kecskebőrben (tömlőben). – A szabad bíró 20 juh után tartozik egy bárányt adni.
Podmanin:
Census: Szent György és Szent Mihály adóját telkenként adják. – munera: Szent Mihály napján egy telek után csak egy lukna búzával és ugyanannyi zabbal tartoznak Földesúri gyümölcsöskert, mely a besztercei várhoz tartozik. Tilalmas erdő.
Zászkalje:
l. Podmanin. Pisztrángos víz, mindenki számára tilalmas, a földesúrnak fenntartva.
Kosztelecz:
egyik sessio a besztercei parochia-áé, két sessio földjeit a vaszkai allódiumhoz művelik, – a hátralévő két sessión jobbágyok (névvel) laknak, ezek a Szent György és Szent Mihály napi adó fejében fl. 1,4-t és 2 lukna zabot adnak, egyéb nincs.
Vrch-Tepla:
puszta curia nobilitaris, melynek földjeit a helység lakói élik. – census telkenként – munera: telkenként zab (luknával) telkenként kappan – a fenti puszta curia földjeinek használatáért évente ugyancsak zabot és kappant tartoznak adni. Tilalmas erdő.
Milochov:
a falu telekállományából három telket a bíró használ, „de quibus iudiratu suo domino terrestri instruit”. – census: Szent György, Szent Mihály és Karácsony napjára telkenként 50–50 dénárt fizetnek, s ugyanakkor egy év alatt 66 kappant is adnak. – A földesúr halászai, akik a földesúr asztala számára minden ünnepre tartoznak halról gondoskodni. (Halászok, névvel.) – A várhoz tartozó szántóföldeket a falu lakói művelik, s ennek fejében 50 lukna zabot terem a várhoz. – Földesúri rét, a szokásos módon tartoznak ezt is megmunkálni. Mocsár a Vág régi medre helyén, halban bőséges, – tilalmas.
Welka-Udica:
a puszta telket a földesúr számára művelik meg. – census: Szent György és Szent Mihály napjára 1–1 forintot adnak, mást nem. – földesúri rét, melyet a parasztok használnak, zabot és kappant fizetnek utána. Allódium, mely Beszterce várához tartozik, szántóföldekkel. (földek száma, vetés luknában) – Tilalmas víz, pisztrángokkal. – földesúri malom, mely után a molnár a földesúrnak évente lisztet (lukna) és darát tartozik adni. Ezen kívül a földesúr asztalára a legjobb kenyereket és karácsonyra lisztet kenyérsütéshez, – valamint a várban munkával is szolgál. – Fűrészmalom, mely után a molnár a földesúrnak 100 deszkát vagy megváltást köteles adni. Gyümölcsöskert, a várhoz tartozik. Vadak, s parasztok számára tilalmasak. Faúsztatás, zsindelykészítés. l. előzőek.
Podvazsie:
puszta telek, mely után évente 1 forintot fizet használója. A többi telkek után 2–2 forintot és 4 lukna zabot adnak, egyébbel nem tartoznak. földesúri malom, adója évi 10 lukna liszt. Földesúri rét használatra, l. Welka-Udics.
Hatne:
census telkenként – kertek, évente 50 dénárt fizetnek utánuk – szántóföldek, a szokásos adóval. – curia nobilitaris, a hozzátartozó szántóföldeket (darabszám) az udicsi allódiumhoz használják. – Földesúri rét, névvel, a földesúr számára művelik.
Proszne:
Egy sessiót a hozzá tartozó szántóföldekkel (darabszám) és vetésmennyiség luknában) a földesúri engedéllyel Buda László birtokol. census telkenként – földesúri malom, a földesúrnak évente lisztet és darát ad. – A falu jobbágyai az udicsi allódiumhoz tartoznak minden szokásos mezei munkával. – Zsindely- és faúsztatás, mint fent.
Klestyina:
census telkenként – házas zsellérek „in possessinoe Proszne agentes”, névvel.
Mrichowa-Lhota:
A bíró és testvére adója: egy éves bárány és juhsajt – a lakosok neve mellett feltünteti az összeírás, hogy sessiojuk után a földesúrnak hány bárányt és juh- és kecskesajtot tartoznak adni. Az erdőkben legeltetett juhok és kecskék után a szokásos huszadot adják. – Tehén- és hízott sertés-adóval ugyancsak tartoznak. A bíró fűrészmalma után 100 deszkát vagy váltságot ad. – A bíró és a falu lakosai szabadon bírják a szomszédos praediumot, s ennek fejében a földesúrnak évente zabot és kappant adnak. – Megnevezett jobbágy bizonyos föld után a földesúrnak évente 1 forintot ad.
Orlove:
exemptus, névvel, halász, névvel – a falu 14 sessioja a Vág áradásai következtében, szántóföldjeikkel együtt elpusztult, s így semmit sem jövedelmez. Fentiek, akik mégis itt maradtak, Szent Mihály napkor búzát, zabot és kendert adnak, ha földjeiket meg tudják művelni.
Tepla:
curia nobilitaris (2), sessiokkal. – census telkenként, – munera: a szokásos gabona-adó.
Húsvétra egy bárányt közösen Szent Mihály táján tehén, tyúkok – Karácsonyra az orloveiakkal együtt hízott sertést adnak. Földesúri malom, a molnár búzát és borsot tartozik adni a földesúrnak (mindkettő luknával mérve), s heti egy nap szolgálattal is tartozik. – Földesúri halászóhelyek.
Vrtizser:
két halász, a várhoz szolgálnak, névvel, őr a várban, névvel, halász a várhoz, névvel.
Podvas:
ugyanaz, mint Vrtizser, de házas zsellérek is lakják (névvel felsorolva).
Sebestyénfalva:
a régebbi telekállományt megfelezték, itt csak a Podmaniczky-rész került összeírásra. – census: telkenként fizetik, a puszta telket bérével együtt. – munera: a szokásos. – Szántóföldek három mezőre, melyeket a lakosok tartoznak megművelni.
Podhragy:
egyik session egy semmirevaló („nauci”) lakik, és semmit sem adózik. Három sessio a várbeli őröknek szolgál. – Puszta telkek. – adójuk: komló (luknával), telkenként, a puszta telkek után hasonlóképpen. – Egyéb: a földesúr levelet 5 mérföld távolságra el kell vinniük, mint levélhordóknak vagy küldöncöknek, akiknek költésgeikre bizonyos összeget adnak. – Extractus proventuum: – coloni censuales összesen – házas zsellérek összesen – házatlan (még házában lakó) zsellérek összesen – a jobbágyok censusa évi összegben – búza-adó köbölben összesen – árpa-adó köbölben összesen – árpa-kása köbölben összesen – zab-adó köbölben, összesen +köles-adó köbölben, összesen – borsó-adó korecben összesen – kendermag korecben összesen + komló-adó korecben összesen – a molnár adója, búza-köbölben, összesen – tyúkadó összesen – kecske-adó összesen – juh-adó összesen – vaj-adó, pintben, összesen – meddő-tehén, összesen – borju összesen – hízott-sertés összesen – bárány összesen += helyük felcserélve. – éves bárány, a vlachok adója fejében, összesen – nagy sajtok, összesen – brindza sajtok összesen – éves kecskék összesen – kalács összesen – házi-sajt összesen – káposztafej összesen – deszka összesen – Fentieken kívül a hegyekből a zsindelykészítése és a faúsztatásra kivágott fák után zsindelyt és gerendákat kell beszolgáltatniuk. A tilalmas, pisztrángos folyócskák összesen. A várhoz tartozó halastavak összesen. Szántóföldek.
Beszterce vára és tartozékai
(Trencsén m.): Plevnik – Drienove (Drenove)-- Rassov – Schavnik (Styawnyk) – Hvoznicza (Vosznycza) – Predmir (Predmyz) – Besztercze oppidum (Besthercze oppidum) – Lednicze oppidum (Lednycza Maior) – Precsin (Prechyn) – Praznov – Facskó (Walachii) – Podmanin – Zászkalje – Kosztelecz – Vrch-Tepla (Verthepla) – Mikochov (Mylochow) – Welka Uldica (Nagy-Udica, Welyka Wdyczya) – Podvazsie (Podwasy Inf.) – Hatne (Hatnye) – Proszne – Kliestyina (Kleschyna) – Mrichowa Lhots (Baráth-Lehota, Marykowa Lehotha) – Orlove – Tepla (Thepla Wasna) – Vrtizser (Werthyser) – Podvas (Podwasy Horny) – Sebestyénfalva – Podhragy (Podhragya)

Content provider