HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 055. - No. 001.

Date 1658. április 6.
Description

84 old., magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott (39. fol.-on) eredeti, a hozzácsatolt Summarius Extractus (39-42 fol.) után kezdődő Inventarium csonka.

Text

„Urbarium seu Connumeratio Colonorum Jobbagionalium ad Arcem Somlyaiensem pertinentium, In Rationem… Principi Transylvaniae Georgii Rákóczi… (II. R. Gy) – Készítője: ismeretlen. – Urbarium seu connumeratio colonorum iobagionalium ad arcem Somlyaiensem, Georgii Rákóczy portio.
Telepek és városlakók név szerint 168 név – Fiúk, Lovak, Ökrök, Tehenek, Juhok, Disznók Méhek – Rubrikák szerinti összeírás – A név után jelezve a lakók állapota – magyarul. – futó bíró, 2, – virrasztó a várban 1. – szűcs mesterséggel szolgál 2. – nemes ember 15 jelezve, hogy birtoka szabad-e. – kulczar az várban 1. – nemes asszony 7. – vinczellér 1. – szabadon 6. – mesterségével szolgál, mit már a neve jelez: – Kovács, Lakatos, Szabó, Fazekas, Varga. – takáczsásggal szolgál 1. – Darabant 10. – lovászmester 1. – gyalogh szabados 1. – korczmáros 1. – nemes személy koczis. 1 – a fia béres, 2. – béres 10. – szekeres 1. – paraszt fundusán lakik 1. – vérbeli sütö 1. – nemes ember, várbeli porkoláb. 1, – csizmadia 3. – halász a várhoz 2. – várhoz való szolga 1. – széna osztó 1. – jövevény, szabadosul szolgál 1. – üveges művével szolgál a várhoz. 1. – szűrszabó, évente 8 szűrt ad. – szabó 1. – csiszár 1. – major bíró 1. – Szőcz Pál 4 ködmönt ád, 1. – kőmíves 1. – szabados, ki lova hátán szolgál. – várhoz való tizedes 1. – disznó pásztor 1. – erdő pásztor 2. – mészáros a várhoz 1. – majorházhoz szolgál 1. – tehén pásztor 1. – cséplető bíró, 1. – egyházfi 2. – jövevény, fizetésért szolgál. 1. – Felsorolva, amint a sorban következnek az öregek, özvegyek, munkaképtelenek. – A puszták is név szerint felsorolva, a legtöbbnél indokolással. – Fugitivusok is név szerint; számuk 3. Mostani lakóhelyük adva. – Szolgálattyuk: mindennapi szolgálattal tartoznak, amint a tisztek parancsolják. – A mesteremberek, akik művükkel szolgálnak, három napon aratnak, három napon szőlőt munkálnak és egy szénát gyűjtenek. – Census: soha, semmiféle pénzadó tnem adnak. – tized. – Borból, búzából tizedet adnak a várhoz; kilencedet nem fizetnek. Pásit-disznó tizedet sem adnak és ezek után nincs is váltópénz. Ellenben a makkos erdő után jár a sertés tized. Búzadézsmáláskor minden ember 1-1 tyúkkal tartozik. – A méhrajoktól váltópénzt adnak, minden kosártól 2-2 pénzt. Van egy Pupos nevű szőleje. Kapálásához 100 ember szükséges. Karaszna és Bagos lakói művelik. A másik szőlő a Főhegy [?] [földesúr név javított Férhegy Térhegy-nek is olvasható] – elegendő; a Kerestelek-iek művleik. Ugyanők művelik a Juhász-hegyen lévő szőlőt is, 20 kapásra elegendő. Negyedik a Várhegy nevű szőlő. 100 kapásra. Maguk a Somlyaiak művelik. Ötödik a „Vas annya” nevű szőlő, 40 kapásra, ezt a Cseh-i tisztek műveltetik. – Szántói: Karaszan felé 237 hold. – Nagyfalu felé 30 hold. – Csehy-i földön 13 hold. – Perecsen 41. hold. – Erdő három is van, de kettő súlyos büntetés mellett tilalmas. – Rét. A vár alatti öreg kaszáló 200 kaszásra elegendő, a másik 35 kaszásra. – Jövedelmi forrás: málha szállítás, korcsma Szent Mihály-naptól Szent György napig. – Van két halas tava: Felső – és Alsó Tó, Mindegyikben bőségesen van hal.
Pereczen:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 41. – Egynémelyiknél itt is jelezve az állás: – Özvegyi szerben szolgál 3. – főbíró mostan 1. – erdö biró mostan 1. – taxás mészáros az várhoz, ad faggyút libras 150. – számtartó az várban 1. – asztalosságával szolgál 1. – kovács művet tanul egyik fia. – Puszták is név szerint; sorsuk 1-2 szóval érintve. – A puszták száma 27. – Fugitivusok név szerint. Számuk 4. – Census – Szent György adóját nem fizetik. Szent Mihály adójuk a várhoz évi 22 frt. – Évenként tartoznak az aknáról 250 sót kiszállítani, azt Debreczenbe továbbítani, ott eladni és az árát a várhoz beadni. – Ajándékok. – Karácsonykor és húsvétkor minden ember 1-1 tyúkot tartozik adni – Húsvéti közös ajándék: 3 bárány, 2 lúd, 1 őz, 3 malac, 2 nyúl, 2 somlyoi pint vaj, 1 somlyoi pint méz. Karácsonyi közös ajándék: 1 juh, 1 őz, 2 lúd, 3 malac, 2 nyúl, 2 somlyoi pint vaj, 1 somlyoi pint méz. – Tized. – Borból, búzából és egyéb leguminákból [főzeléknek való kapásnövények] – Búza dézsmáláskor minden ember 1-1 tyúkkal tartozik. A méhek után is tized jár. Váltója 2 dénár. A disznók, még a pásit disznók után is tized. – A bárányokból is tized; a váltó pénz itt is 2 dénár. – Szolgálatjuk: Mindennap tartoznak szolgálni, amint parancsolják. Majorsági szőlője 200 kapásra elegendő. A perecsenyeiek művelik. Erdejük külön nincsen, csak más jobbágyokkal közösen. Jövedelmi forrás: Borkimérés Szent Mihálytól Szent Györgyig.
Ujlak:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 13, 3 Portio Ujlak. (köztük két, a várhoz tartozó disznó-pásztor) – Puszták is név szerint, számuk 18. – Fugitivus 2; jelenlegi lakóhelyük jelezve. – Census. – Szent György adóját nem adják. – Szent Mihály adója 3.50 frt. – A Dés-i aknáról kötelesek 48 kősót kiszállítani, Debrecenben eladni és az árát a tisztviselőhöz beadni. – Ajándék. – Karácsonykor és húsvétkor minden ember egy-egy tyúkkal tartozik. Azonkívül adnak két ludat és 1-1 somlyoi itce vajat. – Tized. – Borból, búzából tizedet és kilencedet is adnak. – A disznókból tizen felül egyet, ha akár száz is van; tizen alul a váltópénz 2 dénár. Búza dézsmáláskor minden ember 1-1 tyúkkal tartozik. Szolgálatra mindennap kötelesek, amint a tisztek szolgáltatják őket. Majorsági szántóföldje mindössze 14 hold. Rétje négy is van. 3 erdeje közül 2 tilalmas.
Kerestelek:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 24. Egynémelyiknél a foglalkozás is jelölve. Lova hátán szolgál, szabados 2. Váreli drabant 1. – Lovával szolgál, szabados. Asszonyának csatlósa. 1. – Puszta háztelek 19. – Fugitivus 1, a Hortobágy mellett lakik. – Census. – Szent Mihály adóját fizetik: Összesen 10 frt, más három portioval együtt. A Dés-i aknáról más három helységgel együtt 330 kősót kötelesek Debrecenbe szállítani, ott eladni és az árát a várhoz beszolgáltatni. – Ajándék. – Karácsonyra és húsvétra „mindenféle élés”. – Tizedet sem a borból, sem a gabonából sem adnak. Disznóból, akárhány van tizen felül, 1 jó disznót adnak. A váltópénz tizen alul 2 dénár. Juhoknál hasonló az eljárás, de tizen alul egy bárányt adnak. – Méheknél kasonként hasonló az eljárás; A váltó pénz 2 dénár. – Szolgálattyukat a tisztek állapítják meg. Szántói 2 fordulóban lévő majorsági földek. Nagyrészt csak zabtermelésre jók. Elő erdejük elég vagyon, tilalmas erdejük nincs. Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig.
Chehy:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 27, Fiúk száma 46. – Lovak száma 1. – Ökrök száma 108. – Tehenek száma 70. – Juhok száma 79. – Disznók száma 90. – Méhek nincsenek. – „Puszta ház” 1. – Puszta háztelek 4. – Fugitivus 1. – Census – Kerestelek, Szoros és Szentgyörgytelekkel együtt 10 frt mint Szent Mihály adója. – Ajándék. – Húsvétra adnak: bárányt 4, őzet 1, tyúkot 25, Tyúkmonyat elegendőt, ludat 3, malacot 4, vajat 2 pinttel, mézet 1 pinttel. – Karácsonyra éppig és még 1 juhot. – Tized. – Sem borból, sem gabonából, „sem egyéb leguminákból” tizedet nem adnak, hanem helyette az ú. n. tretinát adják, vagyis vágó marhát, még pedig összesen 16, Chehy, „Az Tsehi vajdaságh alatt lévő négy olah possio ugymint: Kerestelek, Szoros és Györgytelek együttesen. – Disznókból, juhokból és méhekből úgy, mint Keresteleknél. – Szolgálnak mindennap, amint parancsolják. Majorsági földjeik két helyen vannak. Kaszáló rétjeik 3 helyen, mindegyik kb. 100 kaszára. Tilalmas erdejük nincsen, de elő erdejük elegendő van. A Dési aknából ők is kötelesek sót szállítani Debrecenbe és az árát a várhoz beadni. Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig. Van vámja, melynek harmadrésze a várhoz tartozik.
Szoros:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 12, akiknek egyetlen lovuk sincs. Puszta telek 1. – Fugitivus 1. – Census Szent Mihálykor 3 más községgel együtt 10 frt. – Karácsonyra és húsvétra élni való. A Dési aknából 3 másik községgel együtt 350 kősót kötelesek Debrecenbe szállítani és az árát a várhoz beadni. Tizedet sem a borból, sem a gabonából nem adnak, hanem helyette „tretinát”, vágó marhát a négy falu együtt. Tized disznók, méhek és juhok után, mint az előbbi két helységnél. Szolgálattyuk minden nap, amint parancsolják. Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig. Tilalmas erdejüket 12 frt büntetés terhe mellett nem szabad használniok.
Györgytelek:
Csak két telepes van rajta. Census és sószállítás, mint az előbbieknél. Korcsmáltatás is, mint az előbbieknél.
Hidvégh:
Telepesek név szerint. Számuk 7. Az egyik csizmadia mesterséggel szolgál. A másik jövevény állatok nélkül. Puszta több van, de számukat és nevüket nem tudják. fugitivus 1. – Semmiféle censust nem fizetnek. Élést nem adnak a várhoz, mivel országút mentén laknak. Búzából és mindenféle leguminából [főzelékfélék] tizedet és kilencedet is adnak. – Pásit-disznó tized nem volt eddig náluk szokásban, sem dézsma-tyúk. Szolgálattyuk mindennapi, amint parancsolják. Rétjük 1 van. Van vámjuk, melynek harmadrésze a várhoz tartozik. Tilalmas erdejük nincs. Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig.
Oppidum Karaszna:
Telepesek név szerint. Számuk 111. – Egyesek állása, mestersége: Özvegyi szerben szolgál 3. – Eddig szíjgyártó volt 1. – Fia darabontsággal szolgál. 1 – Major bíró 1. – Eöccse scholába jár. – Szabados katona. 1 – Drabant a várhoz, 6. – Várhoz való tehénpásztor. 1. – Várhoz való virrasztó 1. – Tizedes a várhoz. 1. – Borjú pásztor 1. – Malommester 1. – Cséplető bíró 1. – Jövevény jobbágy 1. – Puszta kb. 100. Az ezekhez tartozó szántókat és réteket a szegényeknek szokták kiosztani. – Fugitivus összesen 6. – Szántás hetenként 3 nap; szőlő megmunkálása a többi szerint, amint parancsolják. Munka a szürettel kapcsolatban. – Sőt a Dési aknáról 648 kősót szállítanak. – Census: Szent Mihály adója 130 frt. – Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig. – Ajándék karácsonyra és húsvétra: Juh 1, bárány 4, őz 2, nyúl 6, malac 4, lúd 8, tyúk 120, tyúkmony 250, vaj somlyói itcével 12, méz somlyói pinttel 6. – Tized: Borból és gabonából kilenced és tized. Rajméhekből tized; megváltás 2 pénz. A disznók után pásit-tized; váltópénz 2 dénár. – Majorsági földek 2 járásban vannak: az egyikben 191 hold, a másikban 134 hold. Ezeken kívül a szegény emberektől elvett 24 hold. Van egy Mál nevezetű szőlőhegy, 60 kapálóra. Rétje 100 kaszára elegendő. És van két kisebb rétje is, 25 ill. 8 kaszára. – Van egy Mocsar Neveő Erdő Bárdos és egy tilalmas erdeje „Cseres Neveő”
Maron:
„Egy Vajdaság Allya.” – Telepesek név szerint; számuk 26. – Várhoz való disznó-pásztor 2 – „Ez vajda” megjelölés Lupsa Péter neve után – Fiúk, Lovak, Ökrök, Tehenek, Juhok, Disznók, Méhek – Rubrikák szerinti összeírás – Puszta háztelek 15, amelyeknél háromnál fugitivusok száma 4. – Census: Szent Mihálykor fizetnek 25 frt. – Karácsonykor és húsvétkor élés a várhoz – Juh 1, bárány 3, őz 2, nyúl 2, malac 4, lúd 4, tyúk 32, tyúkmony 120, vaj somlyói pint 2, méz somlyói pint 2. – Konyhára való vágó barmot tretinában 9 darabot adnak. – A dési aknából 225 kősót kötelesek kiszállítani Debrecenbe, ott eladni és az árát a várhoz beadni. – Tized: Bor és búza tizedet nem adnak. Disznóból, juhból és méhrajból tizen felül, akármennyi van, 1-1 darabot, tizen alul a váltó-pénz 2-2 dénár. – Szolgálattyuk parancs szerint. – Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig az uraság részére. – Majorsági föld 24 hold és a szegény emberektől elvett 50 hold. Itt olvashatjuk a megjegyzést: „valóban sajnállyuk, hogy elveötték tőlleük, mert ők attul szolgálnának” – Rét: A Maromi kerth nevü rét, mely a várhoz tartozik, 100 kaszásra elegendő. – Van jó bárdos erdejük: épületre és tüzifára jó, de mikor makk terem benne, tilalmas. – Van azonkívül egy kis cseres erdő.
Messzesallyi vajdaságh alatt lévő portiok
Csizér:
Telepesek név szerint; számuk 22.
Kis Bojan:
Telepesek név szerint; számuk 6. – (Együtt a kettőnél): Puszta házhely 12; az egyikben ház-épület. – Fugitivus 4. – Census, Dés-i sószállítás, napi szolgálattuk, mint az előbbieknél. Erdejük bőségesen van: közös a Bánffyakéval. Makkoltatás idején a disznó-tized fele az uraságé, fele a Bánffyaké. Telepesek név szerint; számuk 7. Fugitivus 1.
Borona Mezeő:
Telepesek szerint; számuk 7. – Fugitivus 1.
Bagolyffalva:
Telepesek név szerint; számuk 7. Közülök az egyik drabant a várhoz, a másik jövevény.
Bogdánháza:
Telepesek név szerint; számuk 8. – Az egyik jövevény: a feltételek is adva, amelyek mellett befogadták. – Census a 4 portionál: Szent Mihály adója a várhoz 50 frt. – Ez a vajdaság-allya ad évenként tretinát vágó marhában 20 darabot. – Karácsonyra és húsvétra való élés a várhoz: Juh 1, bárány 3, őz 2¸nyúl 4, malac 6, tyúk: minden telepes mindenik ünnepre egyet-egyet; lúd 4. tyúkmony 160, vaj somlyói ice 6, méz ugyanannyi. A négy portio együttesen 300 késő kiszállítására és eladásra köteles. – Tized: Borból, búzából tizedet nem adnak. Disznókból és juhokból tizen felül egyet-egyet, még ha sok is van; tizen alul a váltópénz 2-2 pénz. Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig az uraság részére, Szent Mihálytól Szent Györgyig a maguk számára. Szolgálattyuk parancs szerint. Erdejük elegendő vagyon, de közös. Makkoltatáskor a tized fele az uraságé, a másik fele a többi birtokosé.
Pecsely vajdaságh allya – 6 faluban
Integra possessio Pecsely:
Telepesek név szerint; számuk 27. – Az egyiknél odaírva: ez vajda a jószágban. Puszta háztelek 27. – Majorsági szántóföld 11 hold, a falu feletti erdejük tilalmas; épületfára a somlyó tisztektől kaphatnak engedélyt.
Alsó Bán portio:
Telepesek név szerint; számuk 10. az egyik: jövevény jobbágy. – Puszta-telek 5. – Fugitivus 1. – Szolgálattyuk, amint parancsolják. Erdejük elegendőképen vagyon, de közös.
Felseő Bán portio:
Telepesek név szerint; számuk 4. Puszta telek 4.
Porti Barlaháza:
Telepesek név szerint; számuk 6. az egyik erdőkerülő puskás a várhoz. Puszta telek 2.
Portio Toth Falu:
Telepesek név szerint; számuk 3. Puszta telek szintén 3.
Portio Tusza:
Telepesek név szerint; számuk 5. Puszta telek 2. – A hat portio Szent Mihály adójában ad 30 frt. – Karácsonyra és húsvétra élést a várhoz: juh 1, bárány 3, őz 2, nyúl 3, lúd 4, tyúk 180, (ez valószínűleg hiba tyúkmony helyett), malac 6, vaj somlyói icce 6, méz ugyanennyi. – Tretina vágó marhát adnak évenként 20, – A Dés-i sóaknából 400 darab kősót kötelesek Debrecenbe szállítani, ott eladni és az árát a várhoz beadni. – Az Awas nevű erdő csak az uraságé, még abroncsnak való fát sem szabad vágniok. Az erdőben van két pisztrángos folyó; ezek is csak az uraságé. – Tized: Borból, búzából tizedet nem adnak. Disznóból, juhból tizen felül egyet-egyet? váltó-pénz 2 dénár. Szolgálattyuk parancs szerint.
Integra possessio Barla:
Telepesek név szerint; számuk 52. Sok köztük az özvegy. – A telepesek közt: feő bíró – tehénpásztor a várhoz – malacpásztor – kertész az urasági kertben – futó bíró – ács a várhoz – tretina-marha pásztor. – Puszta 7. – Fugitivus 4. – Census: Szent Mihály adója éveként 50 frt. Élés karácsonyra és húsvétra: juh 1, bárány 3, őz 2, nyúl 4, tyúk 64, tyúkmony 180, lúd 6, malac 6, vaj somlyoi pint 4, méz somlyo-i pint 2. – A Dési aknából 400 kősót kötelesek Debrecenbe szállítani és az árát a várhoz beadni. Borukból, búzájokból és bárányokból az egész dézsmát a somlyói ispotályhoz adják. a Baksay földről ellenben dézsmát soha sem adnak. Kilencedet adnak mind a borból, mind a búzából, zabból, tönkölyből – mind a két birtoknál. Disznók után pázsit tized jár. Korcsmáltatás Szent Györgytől Szent Mihályig az uraság részére, Szent Mihálytól Szent Györgyig a maguk részére. Egy szőlő a Barla-i hegyen, 80 kapásra; ők maguk munkálják. Két helyen majorsági szántó: 38 és 35 hold. Két rétje 100 kaszára elegendő, nagyrészt a Barla-iak kaszálják. – 1 halastó. – Az erdő fájával szabadon gazdálkodnak, de a makkoltatás tilalmas. Bármilyen szántásnál három napig tartoznak szántani. – Szolgálattyuk parancs szerint.
Possessio integra Baxa:
Telepesek név szerint. Számuk 34. – Foglalkozás megjelölése: molnár az ő nagyságok malmában, molnár a Barla-i malomban, disznó pásztor 2, futosó bíró, most ő a vajda, jövevény. – Puszta telek 8. – Fugitivus 6. – Census: Szent Mihály adója évenként 40 frt. – Vágómarhát mint tretinát adnak évenként 18 darabot. Karácsonyra és húsvétra élést: juh 1, bárány 3, őz 2, nyúl 4, malac 4, tyúk 40, tyúkmony 100, lúd 4, vaj somlyói pint 4, más somlyói pint 2. – A dési sóaknából 250 kősót tartoznak Debrecenbe szállítani és ott eladni. – Tized: Sem borból, sem búzából, sem más terményből nem adnak, mivel e helyett tretinát adnak. A disznókból pásit tized; tizen felül 1-1 disznó; tizen alul megváltási pénz 2 dénár. Juhoknál és méheknél hasonlóképpen. Korcsmáltatás és szolgálattyuk, mint a Barlaiaknál. Van majorsági szőlő; kapálása 70 embert igényel. Szántók 3 helyen: 13, 24 és 10 hold. Rétje kevés: ez is szegény emberé volt.
Possessio integra Szilágy Bagos:
Telepesek név szerint, számuk 131 – Foglalkozás: drabant a várhoz 2+3 – szabados varga a várhoz – most főbíró, eddig képíró volt a várhoz. Neve is Képiró János. Lova hátán szolgál a várhoz. – mészégető, tizedes a várhoz, szabados, lovával szolgál, szabados szűcs a várhoz. 2 szabados a várhoz. kovács szabados a várhoz. neve: Sándor Kovacz most futosó bíró. – Lova hátán kovácssággal szolgál. – lova hátán szolgál, szabados, vincellér a várhoz. molnár a bagosi malomban. virrasztó a várhoz 2. – Puszta telek 90; közöttük 8-nál: ház-épület. Fugitivus 12. – Census: Szent Mihály adója 130 frt. – Karácsonyra és húsvétra élés a várhoz: juh 1, bárány 4, őz 2, nyúl 6, malac 6, tyúk 120, tyúkmony 250, lúd 4, vaj somlyoi pint 6, méz somlyoi pint 4. – Tized: Borból, búzából és egyéb leguminákból kilencedet és tizedet adnak és külön a búzából még hatodot. Tizedszedéskor minden telepes 1-1 tyúkkal tartozik. tizedszedéskor minden telepes 1-1 tyúkkal tartozik. Disznóknál, juhoknál és méheknél tizen felül 1-1, tizen alul a váltópénz 2 dénár. A borkimérés Szent Mihálytól Szent Györgyig őket illeti. Minden szántásnál három napig tartoznak szántani akár önállóan szántanak, akár cimborával. – Szolgálattyuk, mint parancsolják. Kötelesek a Dés-i sóaknából 648 kősót kiszállítani és Debrecenben eladni. Szőlő van 100 kapásra, és 1 kisebb 30 kapásra. Szántója igen kevés: 8 + 3 hold. „Nagy Nyáros Neveő” nyáras erdeje minden szempontból tilalmas,de a két kisebb erdőt szabadon élik. A Pokol-veölgye nevű erdő 12 frt. [büntetéspénzzel]-tal tilalmas. – Gyakor-cser nevű erdje szintén tilalmas.
Rez-allyi Vajdaságh allya portioi.
Füzes:
Telepesek név szerint; számuk 3. – az egyik szabados, lovával szolgál a várhoz. – Pusztaházhely 6.
Uj Vágás:
Telepesek név szerint; számuk 5. Puszta telek 5.
Oláh Valkó:
Telepesek név szerint; számuk 4. Az egyik jövevény. Puszta telek 5. Fugitivus 2.
Also Jáz:
Telepesek név szerint; számuk 4. – Az egyiknél ez a megjegyzés: Ez oláh pap lévén, évenként egy csergével és 1 karallyal tartozik. Puszta telek 4. Fugitivus 1.
Felseő Jáz:
Telepesek név szerint; számuk 2. – Puszta telek 1.
Portio Alsógyümölcsénes:
1 telepes név szerint. – Puszta telek 5. – Fugitivus 1.
Portio Felseő Gyümölcsénes:
1 telepes név szerint. Puszta telek 2.
Portio Bagolyffalva:
Két telepes név szerint. Puszta telek 3.
Portio Bulcsum:
2 telepes név szerint. Puszta telek 1.
A 9 portio: Szent Mihály adója 25 forint. Karácsonyi és húsvéti élés a várhoz: juh 1, bárány 3, őz 2, nyúl 4, malac 6, lúd 4, tyúk 50, tyúkmony 120, vaj somlyoi- ice 6, méz ugyanannyi. Húsvétra közösen 1 kövér ökröt. Tretinát évenként 21 vágó marhát. Vajdájuk évenként 1 „karullyal” tartozik. – Tized: Sem a borból, sem a veteményekből a tretina miatt tizedet nem adnak. Disznóból, juhból, méhekből tizen felül egyet-egyet, tizen alul 2 dénár a váltópénz. Korcsmáltatás, mint a többieknél. – A Dés-i aknából 200 kősót kötelesek kiszállítani, Debrecenben eladni és az árát a várhoz beszolgáltatni. Az erdőt közösen használják, makkoltatáskor tizedet fizetnek.
Possessio integra Karasztelek:
Telepesek név szerint; számuk 94. – Foglalkozásuk: Major bíró. – Feö bíró mostan. – Drabant a várhoz 5, – Szabados lakatos a várhoz. – Szabados katona 5. – Puszta háztelek 37. Fugitivus 7. – Census: Szent Mihály adója 120 frt. – Karácsonyra és húsvétra élés a várhoz: Juh 1, Bárány 4, Őz 2, Nyúl 6, malac 8, lúd 6, Tyúk 110, Tyúkmony 250. Vaj somlyo-i pint 6, Méz somlyo-i pint 4. – Tized: Borból, búzából és egyéb őszi és tavaszi veteményekből kilencedet és tizedet adnak. Disznókból pázsit-tizedet, tizen felül, akármennyi van, egy disznót; váltópénz 2 den. Bárányból, méhekből minden tizediket; váltópénz 2 dénár. Szántáskor három nap szántanak az uraságnak. Szőlőművelésre a somlyoi hegyre járnak. A Dés-i sóaknából 648 kősót kötelesek elszállítani és az árát a várhoz eszolgáltatni. Szántó van az egyik fordulóban 25 hold, a másik fordulóban 47 hold és a szegényektől elvett földek. Mind a cser, mind az eresztvény erdeje tilalmas. Kaszálóik az Aranyas-i Cserben. – Vízi malmok: Somlyon 1 három bokor kőre. – Krasznán 2 négy bokor kőre. – Barlán 1 két bokor kőre – Bagoson 1 két bokor kőre – Baxán 1 egy bokor kőre. – Somlyó várához való cigányok. Elsorolva név szerint; számuk 22. [17 név után „vajda” megjelölés. pl. Gaspar Vajda, Andras Vajda] – Az egyik cigányok fővajdája Berki János. – Utolsó Név: Nagy Imreh "Armalissa: Fundusaról exemptioja vagyon Idvezült Bathori fejedelemteől, producalta."
A Somlyoi jószágon kívül ide Somlyo várához dézsmáló processusbeli falvak Szilágyban, Kraszna megyében.
Iloswa:
Az erdélyi Partiumhoz való részről az iloswai parasztemberek kezdettől fogva borból, búzából és egyéb őszi és tavaszi leguminákból évenként tized-dézsmát adnak Somlyo várához.
Borzas:
A Borzasiak is a Bagos-i hegyen lévő szőleik után borból kilencedet és tizedet adnak Somlyó várához.
Összesített kimutatás Somlyo vára tartozékaiban. – Telepes összesen 871. – Ezeknek fiai: 1217. – Lovaik száma 179. – Ökreik száma 2462. – Teheneik száma 2258. – Juhaik száma 799. – Disznóik száma 3323. – Méhkasok száma 635. – Megoszlás foglalkozás szerint. – Marhával szolgáló jobbágy 495. „Ezeknek eőkrek Nr. 2040” – 8 ökörrel szántók, eke 255. – Gyalog szerben szolgáló jobbágy 165. – Özvegyi szerben szolgáló relicták 14. [özvegyek] – Szabados lovas kaotnák 22. – Drabantok a várhoz. 36. – Ispánok és oláh vajdák 4. – Major bírák 4. – Marha pásztorok 5. – Disznó pásztorok 6. – Mesterséggel szolgálnak 52. – Bírák 10. – Virrasztók a várhoz. 4. – „Cséplető bíró” 2. – Erdőpásztorok 4. – Exemptus armalisok nemesek 4. (Armalisas, de fundusuk nem exemptus nemes 29. – Fugitivus 59. – Ingatlanok: Puszta háztelek 462. – Majorsági szőlőhegy: 12. – Majorsági szántók 1024 hold. – Majorsági rétek 17. – Halastó 4. – Bárdos erdő a várhoz 21. – Vám 2. – Vízimalom 6. – Nomina oppidorum, possessionum et portionum
Oppidum: Somlyo:
[ld. felsorolt helynevek ismétlése!] – Integrae possessiones: Kraszna, Maron Pecsely, Barla, Baxa, Sziklagy Bagos, Karasztelek, Összesen 7, vagy Szilágy-Bagost ketté osztva 8. – Portiok: Perecsen, Uylak, Kerestelek, Csehi, Szoros, Györgytelek, Hidvégh, Csizér, Kis Bayon, Borona Mező, Bagolyfalva, Bogdánház, Alsó Bán, Fenső Bán, Bataháza, Tóthfalu, Jucza, Füzes és Ujvágás, Oláh Valkó, Alsó Jáz, Felső Jáz, Also Gyümölcsene, Felseu Gyümölcsenen, Bucsum, Summa Portionum.
Inventarium a 65. reg. lapon.
Az összeírás végéhez (a Summarius Extractus után) csatolt csonka szövegű Inventarium fontosabb adatai: a somlyai, krasznai, barlai és kárásztelki majorságokban együttesen 35 asztag negyedévi, harmadévi és tavalyi búza (melyeknek kalongia szam szerent valo continentiait nem tudgiak az mostani tisztek” – rozs asztag 5 – zab asztag – köles szalmájában három kazal len is szalmájában magostul 4 kazal – széna Somlyón, Krasznán, Barlán 9 kazalban – 124 orgia – szemes élet: búza Cub. 538 „egy kolosvári veket tudván egy köbölre” – zab Cub. 384 – köz és fejér liszt Cub. 73 – lencse Cub. 11 – borsó Cub. 12 – köles Cub. 24 – kendermagh Cub. 12 – ocsú, búza allia Cub. 25 – korpa Cub. 50 – dió Cub. 4 1/2 – Aszszu gyümölcs 11 1/4 – szalonna in genere Nr. 108 – orgia Nr. 56 – hay Nr. 65
Bronza turo Desakban es Bodonben… in vasculis nr 13 – szín vay fazekokban az somlai Iczeivel Justae 54 – Mez ket Altalagban, az somlai cseberrel Tinhae nr 5 pint 9 – viasz darabokban libr. 65 – olvasztott fadgiu libr. 215 – pénzen vett, majorsági és dézsmából bejött tavalyi borok in vasis et vasculis 86 – összesen 235 somlai cseber és 8 pint – „egy somlai cseber penigh tesz harom varadi csebret” – harmadévi ó bor 29 hordó, azaz 62 somlai cseber és 6 pint borseprű vagion 4 hordó és 13 1/2 csöbör égett bor 2 hordó, i csöbör és 8 pint ecet altalagogban 6 „continentiája ki feligh, ki aláb” – Állatállomány: „Vagion az Somlyai, krasznai, Barlai, Karaszteleki majorságokban – Eöregh Beres eökrök és – Jármos tulkok 92 – Eöregh tehen 72 – bikák 3 – harmadfű es tavalyi eökör es üsző tinók 34 – (+ figyelemreméltó az ökörtinók mellett az üszőtinók megjelölés) – ez idei apró bornyuk nr. 30 – Ménes: eöregh kancalo nr 51 – negyed fw csödör – csiko nr 5 – tavalyi csödör csiko 14 – tavalyi kancza 12 – 82 – Juhok: ket nyajban – eöregh Juh 184 – Eürü kossal együtt 43 – tavalyi serke bárány 94 – ezidei bárány108 – eöregh kecske bajokkal edgiüt 33 – tavalyi es idie gida 23 egi szamár – (itt megszakad a leltár, csupán egy szó utal a kövekező oldal anyagra, a szokásos lapalji átvezető szó, itt Disznók
(Szilágy) Somlyó tartozékai II. Rákóczi György erdélyi fejedelem birtoka (Szilágy megye)
Oppidum Somlyo [Szilágysomlyó]
[Szilágy megye]
Portio Pereczen – Portio Ujlak – Portio Kerestelek – Portio Chehy – Portio Szoros. – Portio Györgytelek – Portio Hidvégh – oppidum Karaszna – Possessio integra Maron – Portio Csizér – Portio Kis Bojon – Portio Borona Mezeő – Portio Bagolyffalva – Portio: Bogdánháza – Integra possessio Pecsely – Alsó Bán portio – Felseő Bán Portio – Portio Barlaháza – Portio Teth Falu – Portio Tusza – Possessio integra Baxa – Poss. integra Szilágy Bagos – Portio Füzes – Portio Uj Vágás – Portio Oláh Valkó – Portio Also Jáz – Portio Felseő Jáz – Portio Alsogyümölcsénes Also Giőmeölcsénes – Portio Felseőgyümölcsénes – Portio Bagolyffalva – Portio Bucsum – Possessio integra Karasztelek – Iloswa – Borzas

Content provider