HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 025.

Date 1565.
Description

32 old. latin, egyszerű másolat.

Text

"Regestum colonorum" (Összeírás: telkek száma, zsellérek száma, néhol úrbéres szolgáltatás.)
Nagy Hobol: Sessiók, zsellérek.
Belz: A szigeti plébánosé.
Lakott falvak: Censusa: sessiók után készpénz; karácsonyra: zab, kappan, kalács; húsvétra: tojás; búcsúra: csirke, kenyér.
Megyer és Patkocz: Ajándékokat nem adnak, csak készpénz censust fizetnek.
Budai apácák birtokain: "Porcos syromicales dant", máj ajándék nincs.
Pécsváradi apátság volt birtokai mind évi készpénz censust fizetnek a várnak.
Tolna város szolgáltatásai: készpénz, sertés, viza.
Rakoczai vár falvai: "porcos syromicales dant".
Jazomnyk: "olahy" új telepesek censust készpénzben és sertéseket szolgáltatnak.
Nemesfalvak: Panaszkodnak a Zrinyiek ellen, hogy erőszakkal kényszerítik őket a vár építési munkáiban való részvételre.
Thotzezew: Egész és fél sessiósok név szerint. Census és kilenced. Igásrobot a várnak. Zsellérek: censusuk nincs, gyalogrobottal szolgálnak a várnak.
Szigeth tartozékai (Baranya, Tolna, Somogy megye):
(Külső borítékon a baranyai és tolnai egyházi birtokok felsorolása.)
Pécsi püspökség és káptalan – Budai apácák – Titeli prépost – Pécsváradi apát – Bátai apát – Váczi káptalan – Szekszárdi apát – Szent Háromság apátság – Belai apát – Keztüczi apát – Szent Zsigmond káptalan – Tholdi pálosok – Pécsi Szent Lélek apácák – Fehérvári káptalan
Somogy megye: Nagy Hobol – Kys Hobol deserta – Boldogasszonyfalva deserta – Sybolth deserta – Semlekheg deserta – Zenth Egyed – Mynd Zenth deserta – Hollófészek deserta – Bechy Zenth Marton – Ujfalu deserta – Itthemes deserta – Kewblews deserta – Dyos – Vyzlo – Belz – Regeháza deserta – Somogyfalva deserta – Gonas v. Bonas deserta – Pálosfalva
Tholdi pálosoké volt: Agy – Chyerthew – Cothosd
Pécsi Szent Lélek apácáké volt: Megyer – Pathacz
Budai apácáké volt: Harazthy – Hydweg – Dobraycha – Vayzlo – Cherteleky – Bessenczy – Paprad
Pécsváradi apáté volt: Pereked – Marthonfalva – Peczwardya – Zeben – Hozwhethen – Vassas – Erkes – Hyrd – Nadasd – Varasd – Miczke – Lovazhethen – Nagypall -Varkon – Kewesd – Babarch – Jobak – Feyer Egyház – Ormand – Kys Nyarad – Mythar
Szekszárdi apát volt birtokai: Kewesd – Adach – Batt – Hydas – Malontha – Chathar
Titeli préposté volt: Zyag – Nyrzo – Kezthewcz
Szent Zsigmond prépostságé és a Budai Káptalané volt: Morag – Ujfalu – Lankffe – Moha – Bathazek – Nyek – Wrwos
Kewrthes, Titeli préposté - Ebes, fele a váci káptalané - Feked, Szt. Zsigmond kápt.-é
Somogy megye, fehérvári káptalané volt: Apar – Varasd – Zapwd, Joh. Ewz tulajdona – Tholna oppidum
A Dráva tulsó oldalán lefoglalt birtokok: Wkow Zelle – Biztrycze – Iwanysocze
Rakoczai vár tartozékai: Vyllyo – Zanos – Kwppanowcz – Lwchyan – Brod – Jazomnyk – Karmiya – Kwzony – Cserne Rathko
Babochai vár tartozékai: Dreka – Idencze – Obradowcze – Posyncze – Twghelaza – Boczkocze – Mykolyanczy – Janowyczo – Benyneze – Kuthyancze – Jazwancze – Poathnyak – Ztrenybrek – Bachykovach – Podkraycza – Prochywano – Bankowcze – Iwanowcze – Brasthymowacz – Gregyancze
Valko vár birtokai Pryny-család (Perényi): Zenthmyhal – Pesthyen – Zypoly – Oswan – Alsó Oswan – Chykowcz
Perényi-birtokok: Rakythowcz – Farkasewczy – Werpolye – Boskocz – Zthara Zello – Jan
Margancz tartozékai:
Velyskowcz – Thybwryanczy – Jezenkowczy – Ztrwgachyewo – Bochezyanoczy – Trenowacz
Pécsi káptalan volt birtokai: Monoslo – Lwczycza – Symanowcz – Bwchya – Radonowcz – Odobratha – Martynchyacz – Wewzthya
Szerecsen János, később Horváth Márk volt birtokai: Zaggocza – Obres – Pothkocz – Lynyo – Zwha Mlaka – Dolincze – Cernacz
Somogy megye: Boda Ferenc, Lenarth Péter, Henyey Bernát, Bakovczai Zsigmond és László, Bácsmegyei Simon társtulajdonosoké: Bokowycza – Kys Bokowycza
Egy sessiós nemesek falvai: Naghwatt – Gyrothfalwa – Zygedy ucerque – Abranfalwa – Pezery – Kys Petherd – Kapolnas Pettherd – Zenth Ersebeth – Zenth Dyenys – Zenth Iwan – Rwgas – Gerede – Hernathfalwa – Monyaros – Harazthy – Bolhafalwa – Kenezhaza des. – Wydesfalwa – Nemthy Zenth Myhal – Catath falwa – Bodorfalwa – Chezfalw deserta – Sarosfalw – Poklostho – Danczháza – Petherfalva deserta – Gyarfasfalwa – Boghka – Medwe deserta – Ahfalw deserta – Damaflesse deserta – Kys Zenthgal deserta – Ibafalwa – Chebe – Egry deserta – Zelefalva deserta – Kekenyes – Capolnas – Wegag – Nemes Therechew – Ewkerdy – Felfalw – Madmellek – BathaMynthSzenth és Bogad
Somogy megye, a várnak tizedeket és szolgáltatásokat nyújtó falvak, egykor a pécsi káptalan birtokai, Bredystye tartozékai: Hyrycz – Tothweythy – Basky – Kemsefalva – Lwsok – Gaya – Zelchyan – Zeh – Chyewzy – Bogdasa – Felfalw – Puszta Szt. Marton, Kosar Mihály és Vitalis deák birtoka
Capolna, Bornemissza Földesúr birtoka. Társbirtokos nemeseké: Kyswertyke – Iwany – Celyna – Berezgye – Pethen Vertyke
Prini (Perényi) birtokok, Zthara tartozékai: Wyskocz – Conchyancz – Markocz – Mokorfalwa – Kerthwelyes – Rehfalu – Modraczy – Gorany – Bodon – Thernay – Zthara
Szereczen-birtokok: Sellye – Bedeczfalwa – Kysfalw
Nemesek falvai: Zalatha – Gywlafalva
Istvánffy-birtokok: Cakycz – Gerycze – Morocza – Kerthyeme – Igrychyew nemeseké – Bakoweythy – Nagy Ozthro – Kys Chyom – Sen – Kewrthenye – Hegy Zenth Márton, Pécsi püspök és káptalan
Pécsi káptalan birtokai: Pobor Zewlews – Regenye – Zylwas – Gadan – Bostha – Zewke – Nemethy – Zalontha – Gare – Thwron
Nemesi birtokok: Baxa – Thengeryn – Kyzdez – Bodon – Gerchen – Monyaros – Olchord – Egerzeg – Nagy Thessen – Pettreh
Soklyosi várhoz tartozó falvak: Belkez – Zabolcz – Paly – Palkonya – Thehy – Thesenfalwa – Lethenye – Zaparcza – Kemes – Lak – Pysky – Sarostho – Corob – Kengyel – Rad – Chyepel – Zerdahely – Wynepp – Adoryas – Markfalwa, Zekchewy Máté – Baranyawyzlo, pécsi püspök és nemesek
Bika András birtokai: Theremheg – Ipaczfalwa – Izthro és Malomzeg
Soklyosi birtokok: Magy – Harkan – Kysharsan – Gewd, pécsi káptalan
Pálosoké: Genther – Chyokma – Tothfalw
Sary nemeseké: Sary
Kwchyn Péteré: Odward – Myslen
Pécsi káptalan birtokai: Captalan Herend – Captalan Petherd – Cassa – Nagy Demether – Kis Demether – Beran – Lotthartt
Gyulai Andrásé: Gerencz – Palkonya
Szent Háromság apátság: Iwany
Kwchyn Péter és Zarkandy Pál: Kewesd
Társtulajdonos nemeseké: Wg és Belwartt
Nemesi birtokok: Bonyad – Dyosherend – Nyomya
Radowan Jacabé: Zayk – Mayssa – Bewzedeg – Chypan
Henyei Miklós és más nemesek: Lyppa – Marok – Kerezthes – Ewzthyen – Pereczke – Felfalw – Lappancz – Venttye – Czyatt – Wylakchya – Lews – Gergelfalwa – Henye – Nagy Petherd – Henczye – Mays – Abolna – Chewmen – Kalnas – Hale – Arky – Carancz, Istvánffy-birtok – Ban, nemesek – Beremen, pécsi káptalan
Soklyos vár birtokai: Wek – Kysfalud – Sepse – Chussa – Baranyavár, Istvánffy-birtok – Nana, nemeseké
Henyei-birtokok: Darocz – Copacz – Chyakfalva
Bewllye, Bewllyey Baltazár, nemesi birtokok: Hassag – Ellend – Nagy Kozar – Bekefalwa – Bokord – Emell – Bosok – Somberek – Lelez – Varallya – Alma Mellek – Parazt Thereczen – Kenezthwr – Pálfalwa
Zolath Mátyás birtokai: Zenth Myklos – Zenth Ersebeth – Lapsy, nemeseké – Lyky, nemeseké
Bona Cap. Albensis in Sylyzio: Kethely Zenth Marthon – Herthelend – Bykesd – Megyefalwa – Hethfehel – Caan – Erdey – Ratkocza – Corpad – Almas – Kewesd – Azzag – Bakocza – Craczathfalwa – Zenth Catherina – Okorvelg
Pécsi káptalan birtokai "in Sylyzio": Erzek – Kys Kewesd – Nyaras – Abalygethy – Rakos – Zakal – Thekerewk – Kovachzena – Hozzutoth – Hertelend – Barathor – Zek – Peleske – Bodolya – Egyhazasbel és Egerzeg
Dombóvár tartozékai:
Rogonczya – Vasnok – Jagonok – Tharros – Mezed – Dombo – Olazfalu – Jekchew – Nyerges – Nagy Ag – Thelkes – Berenyes – Hodos
Nemesek falvai: Izmen és Bonyhan – Zenth Demether – Keweskwtt – Lengyel – Chewl-Thewl – Peel – Merhye – Bersen – Belcz – Ewchyen – Anyawar – Vazzar – Bagyon – Cozar – Anya – Caymad – Kewmechyen, váci káptalan – Odan, váci káptalan
Mekchey István volt birtokai: Helesfalwa – Calacha – Mekche és Gyegfalwa – Molnos Okor – Zook
Istvánffy-birtokok: Kisasszonyfalva – Kisthelek – Hidvég – Haraszti – Gylwanfalva – Aghthelek – Rwgas – Kysthessen – Ozd – Kewrys és Hatthwan
Pécsi káptalan birtokai: Okor Ag – Chyerdy – Boda – Bakonya – Thythews – Zewlews – Chyerkutt – Zenth Myklos – Pathacz – Arpad – Malom – Bycherd – Velyn – Varyas – Zenthgal, Kessas Földesúr társtulajdona – Tharchya, nemesek
Byka András és Istvánffy-birtok: Pelerd – Aranyos – Pazdan – Fyzesd, Kalnay és Kessas birtok – Bogka – Zenth Iwan, nemesek - Zenth Dienes, nemesek - Ranothfalva, Zerechen-birtok – Banfalwa, pécsi püspök és nemesek – Cherhertekhel, Zerechen és helyi nemesek – Chyoboka, Istvánffy-birtok
Pécsi Szent Lélek apácák: Patach és Megyer – Munkádi szőlők – Zewrin – Nemeske "unius curiae" nemes falvak – Thothkezew

Content provider