HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 039. - No. 033.

Date 1560 körül
Description

21 old. latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma és írásmódja utal

Text

Összeírás: a vártartomány falvainak úrbéres szolgáltatásai.
A censust írja össze.
Dethe:
Szt. Mihály és György adó telkenként, pénzben. – Karácsonykor közösen fizetnek pénzt, mindenki csirkét, kenyeret, tojásokat ad, aki disznót tart azt is. – Kilencedet adna minden terményből: búzából, árpából, zabból, kölesből.
Gyür:
Vámházra disznót ad mindenki, aki tart. Adnak a szükség szerint sajtot, vajat – Két napot tartoznak szénát kaszálni, gyűjteni és behordani.
Kenderes:
Karácsonyra csirkét, húsvétra tojást adnak – Azelőtt 2 vagy 3 hordó bort tartoztak kimérni, most azonban a jobbágyok nagy sérelmére és elnyomásával állandóan tartoznak kimérni.
Doboz:
Bíró és 2 jobbágy eskü alatt vallja (másutt is gyakran), hogy sem censust, sem kilencedet soha nem adtak, ellenben kovácsszenet volta kötelesek adni, amennyi szükséges. – Tilalmas tó, nagy bőségben adnak halat a várnak – Húsvétkor kacsákat adnak a várnak – A gyulai határban mindenki köteles 1 kepét aratni – Karácsony körül mindenki tartozik a várba egy szekér fát szállítani.
Szénás:
Királyi birtok – Húsvétra tojások mellett bárányokat is adnak. – Konyhára közösen borjút adnak – Kaszálás és gyűjtés mellett szántani is tartoznak búza alá holdakat, ugyanígy köles és árpa alá, valamivel kevesebbet.
Bánhegyes:
Akinek 4 disznója van egyet tartozik adni, akinek kevesebb, 9 denárt fizet mindegyik után.
Eperjes:
Várhoz tartozó rét, azelőtt nem volt tilalmas
Vári:
Rét, tartoznak kaszálni, gyűjteni, behordani – Makkos erdő tilalmas, tizedet adnak a várhoz – Malom 3 kőre, jövedelme a váré – Halászó vizek, minden pénteken és szombaton tartoznak halat a várba vinni, nagyböjtben minden nap.
Fewenyes:
Azelőtt tartoztak len alá szántani, megtisztítani, és behordani. – Kaszálás mellett aratókat tartoznak adni a várhoz – Kenyérsütésre 1 kéve nádat tartoznak adni – Bort nem tartoznak kimérni, mert az allódiumot látják el.
Weeze:
Szokott adókon kívül húsvétkor is fizetnek pénzt – Malom 2 kőre, jövedelme a váré – Kaszálás és aratás mellett a vár kertjében is tartoznak dolgozni. – Sertés és báránytized – A malom alatt tilalmas halászóhely, azelőtt a halászok halat adtak a várhoz.
Herczeg-Meruch:
A jobbágyok hamisak, és semmit nem akarnak adni a tizeden és királyi járandóságon kívül. Karácsonyra mégis tartoznak 1 szekér fát szállítani a várba, és 2 napot kaszálni, gyűjteni, hordani.
Deter:
Békési malom körül tartoznak dolgozni szükség idején
Homokszállás:
Régen pénzcensusba 500 forintot adtak, most a telkek elnéptelenedtek, fejenként 1–2 denárt adnak, ez hol többre, hol kevesebbre megy fel. – Búzát, zabot, árpát kötelesek adni meghatározott akókban
Wadazy:
Vám, jövedelme a váré – Az ágyúk roppant nagyságára való tekintettel kötelesek kerekeket és más szükségeseket készíteni. – Kötelesek vadászni
Symand:
Prefektusnak karácsonyra adnak egy hordó bort, várnagynak, provisornak egy darab gyolcsot. – Ha disznókat legeltetnek, tizedet adnak – Mesteremberek a várat tartoznak javítani, üstöket, ahány szükséges, annyit adni.
Mazth:
Szőlőhegy után kilencedet adnak – A vár szőlőhegyét kötelesek megművelni – Idegenek, akiknek itt van szőlőjük, minden hordó bor után fizetnek. – Hegyjogba 1 csirkét, árpát vagy zabot adnak – Tizedszedőknek fát és szénát kötelesek adni
Bekesregh:
Disznók után nem fizetnek vámot – Szerdai napon büntetésekből befolyó pénz a bíróé – Malmok 10 kerékre, jövedelmük pénzben. – Tiltott halászóvíz, jövedelme a váré, a jövedelem pénzben. – Két másik halászóhely
A végén felsorolja a konyhára adott restantiákat tételenként, eddigieket és egyéb élelmiszereket is, gazdatisztek szerint csoportosítva, néhol nevenként a hátralékosokat.
(Békés m.): Dethe – Gyür – Kenderes – Doboz – Zemas – Banheges – Eperies – Wary – Fewenyess – Weeze – Herczeg-Moruch – Bankwtha – Pyskj – Alabyan – Deter – Homok Zalassa – Mester Zalassa – Wadazy – Symand
(Zaránd m.): Mezth – Leükeshaza – Bekes Regh

Content provider