HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 016 / a.

Date 1718. május 1., Szatmár
Description

37 oldal latin, eredeti, kötve.

Text

"Conscriptio", melyet Erös Gábor készített. Összeírás: kúria és postfunduália, subditusok neve, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatások.
Conscriptio: Szatmár megyei portiókról, birtokosok szerint.
Csenger:
Kúria helye, 35 éve elhagyott, romjai is alig állnak, a Szamos áradása mossa, azelőtt királyi út volt felette. 1713-ban allódiális házat építettek a telken, elég nagy, szalmával fedett, csűrrel. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük köbölben, nagyságuk holdakban. Rétek, szénahozamuk. – Jobbágyok névvel, testvérek, fiak. Állatállományuk: ökrök, tehenek, disznók, méhek. Telkük nagysága: holdak, hozamuk, rétejeik, szénahozamuk. Szökevények, feltüntetve hova mentek. Elhagyott telkek névvel, nagyságuk. Munkát földesúr tetszése szerint végeznek. Terményekből kilencedet nem adnak a földesúrnak, királynak tizedet adnak, azaz keresztény pénzt, kilenc denárt fejenként. – Kocsmáltatás újévtől Szt. Mihályig földesúré, csekély hasznot hajt, mert ezenkívül még 8 kocsmájuk van a társbirtokosoknak. Erdeje nincs.
Saly:
Tövisekkel benőtt kert.
Nyirmeggyes:
Allódiális földek 3 nyomásban, helyük, befogadóképességük kassai köbölben.
Csaholy:
Elhagyott telkek név nélkül, emberemlékezet óta megműveletlen, egykor 5–6 köböl gabonatizedet hozott, néha semmit, mert megműveletlen.
Sonkád:
Nemesi kúria, elhagyott, a Túr körülfollya, a révnél fahíd, oszlopai régiek, nagyrészt elkorhadtak, ezen keresztül van a bejárat a kúriába. A Túr két oldalán a révnél két ház, romosak, leírásuk. Egyik szobában most a tiszt lakik. A kamrában két üres káposztás hordó. Romos istálló, üres. A kúriához veteményes kert, kerítéssel, teljesen elpusztított. Sütőkemence beomolva. A kúria kerítve volt, a kerítés elpusztult, körülötte árok, egy része kiszáradt, máskor a Túr áradása elönti, emiatt a gyümölcsös kertek komoly jövedelmet nem hoznak. – A kerttel szemben malom a Túron, egykor két kőre, teljesen elpusztult, helye sem látszik. Mögötte csűr volt, a Túr körülfolyta, elég nagy terület, jelenleg helyén ház, a tiszt testvére lakik benne mint zsellér. Gyümölcsöskert (hortus fructifer, árpás kert nuncupatus) kerítve, házi szükségleten kívül más jövedelmet nem hoz. Négy darab föld kukoricával. Erdő társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók, makk ritkán terem; épületfára is alkalmas. – Kúriához tartozó szántók két nyomásban, befogadóképességük, egy részük zálogban. Áradáskor a Tisza a termést és mezőt elönti. Allódiális rétek, szénahozam. – Karácsonykor mindenki 1 tyúkot, vagy 12 denárt ad. Sertésből tizedet adnak, akinek nincs 10, megváltja. Termésből és méhekből a királynak adnak tizedet. Makkos erdő szomszéd falvakkal közös, hízlalható disznók, épületfára is alkalmas. Kocsmából haszon nincs, mert a szegénység miatt nem fogy bor. Elöljárókat évenként rendelnek nekik.
Cseke:
Nemesi kúria, elég nagy, korhadt palánkkal körülvéve, nagy fakapuval, leírása, lakhatatlan. Az eső állandóan mossa, rövid idő múlva már renoválni sem lehet. Lóistálló, elég nagy, romos, hitvány szalmateteje van. Előtte kút, még jó, vizét használják. – Veteményeskert, mellette gyümölcsöskert, különböző fákkal, csekély hasznot hoz, régen virágos kertnek hívták, most fái a sok kár miatt elpusztultak. A kúriával szemben szőlőlugas (vinea hirtensis) kerítve, most műveletlen. Egy sziget, almáskert van rajta. Halászóhely, az áradás fákkal annyira telehordta, hogy nem lehet halászni. – Szántók két nyomásra, nagyságuk holdakban, befogadóképeségük. Rétek, szénahozamuk, a Tisza áradása nagy károkat okoz. Szőlők a beregszászi hegyen, műveletlenek 40 év óta, ha előbbi állapotukba állítanák és megművelnék hozama lenne. Makkos erdő szomszéd falvakkal közös, szabadon csak földesurak makkoltathatnak, ha valaki máshova hajtja disznóit, tizeddel vagy megváltással tartozik. Kocsma nem jövedelmez a szegénység miatt.
Kóród:
Pázsitpénzt fizetnek a disznók után.
Nagyszekeres:
Nemesi kúria, 25 év óta romos. Hozzátartozó szántók két nyomásban, nagyságuk holdakban, befogadóképességük kassai köbölben. Allódiális rétek, szénahozamuk, egyik rét nádas. Makkos erdő, elég nagy, környező falvakkal közös, földesúrnak haszna nincs belőle, hajthat ide disznókat. Szabad halászat, a földesúri konyhára semmit nem hajt, az áradás telehordta fákkal.
Réztelek:
Örökös jobbágyok földesúr tetszése szerint dolgoznak, minden telek után egy tyúkot adnak karácsonyra vagy szüretre, jövevények ugyanígy, ha lennének. Makkos erdő elég csekély, haszna a tüzifán kívül nincsen. Sertéstizedet adnak földesúrnak, ha nincs tíz, megváltják, méhekből szintén. Jövevények eltávozáskor 1 forintot kötelesek földesúrnak fizetni, utána költözhetnek.
Várallya:
Nemesi kúria, romos. Hozzátartozó szántók három nyomásban, befogadóképességük, évek óta műveletlen az elmúlt idők viszontagságai miatt, már az erdő és cserjések benőtték. Allódiális rétek, szénahozamuk. Allódiális szőlők, hozamuk. Terményből és borból tizedet adtak. Makkos erdő, elég nagy, sertéstizedből nem jön jövedelem; összes társbirtokosok által hízlalható disznók; épületfára is alkalmas. Idegenek szőlői, ahonnét földesúr tizedet kap, hozama jó termés esetén.
Felsőfalu és Bikszad:
Báránytizedet is adnak, ha nincsen 10, megváltják hat denáron, mindkét helyen hozzáteszi, hogy ezt az oláhoknál és nem magyaroknál kell érteni.
Kapi-féle fiskális javak.
(Szatmár m.): Portiók: Csenger (oppidum) – Ujfalu – Saly – Angyalos – Janosy – Tyukod – Györtelek – Pally – Paraszja – Gebe – Nyir-Medgyes – Sandor – Kocsord – Tunyog – Csaholy – Mathe-Szalka – Ököritó – Sonkád – Bot-Palád – Kis-Palád – Nagy Palád – Cseke – Kóród – Milota – Csécse – Filezd – Nagy Szekeres – Kölcse – Reztelek – Varallya – Ujváros – Felsőfalu – Bikszad – Tartocz – Komorzan – Kanyahaza – Adorian – Turvekonja – Terep – Parlag – Medgjes – Batiz – Vassvary – Kis Nameny – Iloba – Vamfalu

Content provider