HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 058.

Date 1747. január 27.
Description

9 old. latin, eredeti, a dátum a praesentálásé.

Text

"Conscriptio", melyet Koller Antal és Roga Mihály provisorok készítettek. (Összeírás: kúria, gazdasági épületek, postfunduáliák, subditusok neve, állataik.)
Fancsika:
N. Lázár István puszta kúriája, szomszédainak felsorolása. Birtok- és zálogjogi bejegyzések, területfelmérés (királyi ölben). A curiához tartozó szántóföldeket két nyomásban művelik (vetésmennyiség köbölben), búzát vagy rozsot vetnek beléjük. A curiához tartozó rétek felsorolása (termésük szekér szénában). Puszta ház. Kis kunyhó, a iudex fiskális lakja, az említett curia puszta földjeit saját részére törökbúzával vetheti be. Két ökre van. – Malom a Kis-Tisza-ágon, mely száraz időben nem hoz hasznot, két kerékre. A malom állapotára vonatkozó bejegyzések, jövedelmének becslése stb. – Különböző birtokosok fundusainak felsorolása (névvel), szomszédaik feltüntetése. A fundusok egy részéhez rét is tartozik. – A falu szántóföldjeit két nyomásban művelik, búzát és rozsot vetnek beléjük. Kaszáló-föld is elegendő. – Egyéb haszonvétel: bor- és pálinkakimérés. – Halászóhelyek a Kis- és Nagy-Tiszán. – Fancsikához tartozik már régi idők óta Dob és Kerő praedium is. – Búza- és törökbúza-vetés (köbölben) a fiskus rézére. – A jobbágyok kilenced fejében bírnak földeket (ezekről részletes elszámolás). – A fiskust magszakadás miatt jog szerint megillető, de jelenleg még a nőági örökösök által bírt curiák felsorolása Fancsikán.
Verbőcz:
Jobbágynevek. Sessiók nagyság szerint. Jobbágyok, fiúgyermekek. Ökör, tehén, tinó, ló, juh, kecske, méhkas. Szántóföldek, rétek (szekér széna termés). – A "iudex fiskális" rétje, melyet a néhai földesúrtól még annak életében pénzen megváltott. A "iudex fiskális" fia, "iam emancipatus", mivel telke nincs, s apjával együtt lakni nem akar, testvérével együtt a fancsikai egyik puszta curia egy szobájában – ha a tetejét befedi – lakhatik. – A faluhoz tartozó szántóföldeket két nyomásban művelik, a földek eléggé terméketlenek. – Tölgyerdők (makkoltatható sertések számával). – A faizáson és csikhalászaton kívül egyéb jövedelem nem várható.
Komjath:
Puszta fundusok árendában, ezekhez a fundusokhoz nincsenek tartozékok. – Igen terméketlen, hegyes talajú szántóföldek tartoznak a faluhoz, csak zab terem meg bennük. – Tölgyerdők, melyek a makkoltatáson kívül épületfa-kitermelésre is alkalmasak. – A falu határában folyó Borzsován a jelenlegi meglévő, más földesúr tulajdonát képező malmon kívül a fiskus részére is lehetne malmot építeni.
Veléthe:
Puszta telkek felsorolása név és nagyság szerint, jelenlegi élőjük feltüntetésével. – Szökött jobbágyok névvel, jelenlegi tartózkodási helyük és földesuruk feltüntetésével. – Robot: a földesúr kívánsága szerint szántani, vetni, aratni s egyéb, tavaszi és őszi jobbágyi szolgálatot végezni tartoznak. – A faluhoz tartozó szántóföldek eléggé terméketlenek: zab és törökbúza vetésére alkalmasak, ha trágyázzák. – Bükkerdők. – A falu alatt folyó Tisza áradáskor igen sok kárt okoz. Halászaton kívül egyébként nem hasznosítják.
Batarcs:
Az ittlévő fundusra vonatkozó birtojogi bejegyzések. – Bükkerdők. – Terméketlen földek két nyomásra. – Szökött jobbágy.
A Conscriptio végén összesítő táblázat az alábbi rovatokkal: helységnevek, curia; jobbágytelkek, jobbágyok, fiúgyermekek, fivérek; ökör, tehén, tinó, ló, méhkas, sertés; szántóföld, köböl vetés; rét, szekér széna termés.
Lippert Gábor javai.
(Ugocsa m.): Fancsika – Verbőcz – Komjath – Veléthe – Batárcs

Content provider