HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 015. - No. 012.

Date 1672. április 22.
Description

64 old. latin, egyszerű másolat.

Text

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.) Részben azonos UC 15 : 13-mal!
Füzér:
1 porta. Jobbágynevek. Jobbágyfiúk nevei, éveik számával. – Ökör, tehén, tinó, disznó, juh, méh száma. – Sessiók nagyság szerint a hozzájuk tartozó szántók nagysága holdban, vetésmennyiség köbölben, továbbá a ténylegesen elvetett gabonamennyiség is köbölben megadva (általában a vethető mennyiség fele vagy annál is kevesebb). – Zsellérek névvel. Inscriptionálisok névvel. – Puszták szám és név szerint is felsorolva, melyeknek szántóit a jobbágyok tartoznak megművelni. E földek után dézsmával is tartoznak. – Census: évente közösen fizetnek (az összeg helye üres). – Munera: karácsonyra közösen adjanak: 12 tyúkot, 4 ludat, 40 tojást, 1 icce vajat, 1/2 icce mézet. Szt. György és Szt. Mihály napján 2–2 forintot fizessenek. – Kilenced: minden olyan vetésükből, mely után tizeddel tartoznak, a kilencedet is adják meg. Sertés- és bárány, valamint méhtizeddel nem tartoznak. – Robot: amikor a vár szükséglete megkívánja, a földesúr rendeletére tartoznak a hízott sertéseket leölni, megtisztítani, a félbehasított sertéseket (larida) tartozékaival együtt szépen elkészíteni és a várba felvinni. Az elkészítéshez szükséges fűszereket: sót, borsot stb. az udvarból (ex aula) kapják meg hozzá. Mindenki, aki saját igásállattal rendelkezik, hetente három napot tartozik robotolni, ha pedig máshová küldik őket, csak kettőt. Aratás, szüret és kaszálás idején azonban naponta tartoznak szolgálni. – Egyéb: a dézsmaszedő a tizedik köblöt kapja, kenyér fejében pedig még 1/2 köblöt, de csak akkor, ha a munka három napnál tovább tart. – Az extraneusok (hospes) évente a földesúrnak 5000 szőlőkötöző karót tartoznak adni, továbbá 150 hordó készítéséhez dongát fenékkel együtt, melynek fejében 2 heti robotot kell nekik elengedni. Ezen felül a 150 hordóhoz 150 abroncsot is tartoznak készíteni. – Akiknek szántóföldjük van, szövéssel nem tartozik, de a zsellérek annyit készítsenek, amennyit tisztjeik nekik parancsolnak. – Tartozékok: ezen a füzéri földön van egy allódiális szőlő, melyben 20 hordó bor terem. Ezt a szőlőt az egész jószág közösen tartozik megűvelni. – Vám. – Malom: egy kerékre járó. – Educillatio: karácsonytól Szt. Mihály napjáig a földesúré, Szt. Mihálytól karácsonyig a falu közösen mér ki, amit akar. – Allódium: a füzéri uradalomhoz az alábbi majorsági szántók tartoznak: egy mezőre 211 hold, 234 kassai köböl vetésre; másik mezőre 226 hold, 196 kassai köböl vetésre; harmadikra 164 hold, 169 kassai köböl vetésre (az adatok némileg eltérnek az UC 15 : 11-ben a 445. lapon felsorolt mennyiségektől). – Fenti szántókhoz tartozó rétek: a Hollóháza nevű réten 100 szekér széna terem, a másik két rét összesen 44 szekér széna termést hoz. – Tilalmas tölgyerdő, kb. 2000 sertés hízlalására elegendő terméssel. – Szabad tölgyerdő, melyben, ha extraneusok legeltetnek, tizedet tartoznak adni. Másik tilalmas makkos erdő is van a falu határában. – Jelenleg 164 kassai köböl búzát és rozst vetettek el.
Filkóháza:
1 porta. – Census: Szt. György és Szt. Mihály napkor közösen 32 fl-t fizetnek; karácsonykor együtt 5 ft.-ot adjanak. – Robot: l. Füzér. – Egyéb: égetett bor főzésére található itt két üst, melyek után hetente fl. 5,40-et fizetnek, amikor használják. Hogy ezt a mennyiséget adni tudják, a főzés ideje alatt az allódiumtól 1 köböl rozst és árpát kapnak. – Malom: egy kerékre járó. – Egyéb: a falu két kádárja fejenként 100 hordót tartozik elkészíteni 1000 abronccsal együtt. Ezen kívül szükség szerint, a majorság számára egyéb, hordókkal kapcsolatos munkákat is tartoznak elvégezni. A faluban lakó másik két kádár, akiknek nincs saját házuk, évente 50 hordó elkészítésével és 500 abronccsal tartozik. – A többi mesteremberek: szűcs, szabó, varga és kovács árendájukon felül tartoznak a földesurat mesterségükkel is szolgálni. A kézművesek adója: a szűcs évente fl. 16-ot, a szabó évente egyszer fl. 18-at, másodszor fl. 11-et tartoznak fizetni. A varga 7 pár hosszú csizmát tartozik csinálni, ezen kívül 5 ökörbőrt és 15 báránybőrtkell kikészítenie. – Faizási jog részletezése.
Pálháza:
Három 1/4-es porta. – Census: Szt. György és Szt. Mihály napkor 4–4 forint. – Munera: karácsonyra közösen 8 tyúk, 2 lúd, 40 tojás, 2 icce vaj, 1 icce méz, 2 szekér széna, 2 köböl komló. "Juhász-pénz" címén közösen fl. 1,10-et fizessenek. – Dézsma: gabonából és sertésből tizeddel tartoznak, a tizedköteles gabona után a kilencedet a földesúrnak adják meg. – Rét: a rétek (3) összesen 37 szekér szénát teremnek. – Malom: két malom, négy kerékre járó, az egyik fűrészmalom. – Kádárok l. Füzér. – Komlóföldek: a termést begyűjteni és az allódiumba behordani tartoznak. – Vám. – Tölgyerdő, 600 sertés hízlalására. – Szőlő: a mátyásházi promontóriumon lévő földesúri szőlőt tartoznak megművelni. – Tilalmas vizek felsorolása névvel. Ezekben pisztráng és rák bőségesen található. – Egyéb: fejenként évi egy új zsákot adjanak. Szőni és tartoznak.
Villy:
1 porta, azonos előbbiekkel. – Karácsonyi ajándék címén még 2 nyulat vagy 2 kappant is kell adniuk. – Rétjeik után 1 tyúkot, 1 köböl zabot és 1 kenyeret adnak. – Dézsma: gabona- és sertéstized. – Egyéb: amikor az udvarnak szükséges, egy-egy zsákot adjanak fejenként, csak azután dolgozhatnak maguknak. Egy heti robot fejében hordóalkatrészeket tartoznak készíteni, l. Füzér. – Malom: két egykerekű malom van a Bosva vizén. – Komlóföldek: l. Pálháza. – Egyéb: az özvegyek utasítás szerint szőni tartoznak. – Az extraneusok (hospesek) aratáskor és kaszáláskor képességük szerint (pro posse suo) a földesúr rendeletére dolgozni tartoznak. – A mátyásházai promontóriumon lévő földesúri szőlőt megművelni kötelesek a falu jobbágyai. – Ha valakit közülük szekérrel az uradalom határán túlra küldenek és emiatt a köteles robotidőn túl is elmarad, ezeket a napokat a robot idejéből le kell számítani. – Rét: a három rét termése összesen 28 szekér széna. – Tölgyerdő, 200 sertés hízlalására elegendő terméssel, melyben extraneusok nemlegeltetnek.
Vágás:
1 egész telkes jobbágy.
Komlós:
1 libertinus.
Bistye:
1 porta. – Census: l. Pálháza, csekély eltéréssel. – Dézsma: l. Füzér. – Tilalmas tölgyerdő. – Malom: egy kerékre. – Szőlő: a falunak saját promontóriuma nincs, lakói máshol szereznek maguknak szőlőt. Foglalt-bor jog részletezése e szőlők után.
Az UC 15 : 13 tartalmazza Bistye és Mátyásháza összeírását és a füzéri majorsági állatállomány felsorolását, ezzel szemben az UC 15 : 12-ben alábbiakban következő helységek belőle hiányoznak.
Duplin:
Jobbágynevek, jobbágyfiúk száma. – Ló, ökör, tehén, juh, sertés, bárány száma. – Census: készpénzben közösen fl. 20. – Munera: zab 10 köböl, tyúk 24 db., lúd 12 db., vaj 5 icce, méz 2 icce, bárány 1 db., borsó 1 korec, kendermag 1 korec, faggyú 2 font, viasz 2 font. – Robot: mindennapi szolgálattal tartoznak. – Kilenced: minden veteményükből kilenceddel tartoznak. – Van itt egy majorház, melyhez sütőház is van. Ebben különféle bútorok találhatók. A majorházhoz istálló és csűrös kert is tartozik csűrrel együtt. – Vetés: búzából 40 kassai köböl, árpából 15 kassai köböl, zabból 200 kassai köböl.
Potocska:
Jövedelem: a jobbágyoktól évi fl. 150, a papságtól évi fl. 15, a soltészságtól évi fl. 39 ("furmánypénz"), "ganait ha ki nem hordiak" fl. 15. – Robot: szüretre 12 embert tartoznak küldeni vagy pedig fizessenek fl. 4,60-at. – Munera: 60 tyúk, 25 lúd.
Viszlova:
Jövedelem: a jobbágyoktól évi fl. 200, a soltészektől évi fl. 42, a papságtól évi fl. 15, lúdért és tyúkért fl. 18. Egyébként lásd Potocska.
Bodobiloka:
A liszkai szőlőkre vonatkozó birtokjogi feljegyzések.
Bejegyzés: az Ung megyei jószágok lefoglalására az ungvári harmincados kapott utasítást.
Bocskay István jószágai Zemplén megyében:
Szerdahely:
Jobbágynevek, jobbágyfiúk neve és kora. – Ökrök, ló, tehén, tinó, sertés száma. – Sessiók nagyság szerint. – Juh, méh száma. – Szőlők száma. – Szántóföld holdban, vetésterület köbölben, ténylegesen bevetve köbölben. – Inscriptionalisták név szerint. Puszták név szerint. – A castellumhoz két mezőre tartozik szántóföld. A felső mező 55 hold kb. 72 kassai köböl vetésre, ehhez tartozik még a 14 pusztatelek á 4 holddal számított szántóterülete is, amely kb. 42 kassai köblös vetésű. A másik mezőre ezek után a puszta telkek után 42 hold 28 köblös szántó tartozik. – Két allódiális rét is tartozik a castellumhoz, melyeken 28 szekér széna terem. Ezeken kívül a felső mezőhöz négy, összesen 22 szekér szénát termő rét tartozik, az alsó mezőhöz kettő, melyeken 20 szekér széna terem meg. – Egyéb rétek és majorsági szántók felsorolása Kis-Kövesd possessió és Gerepse, valamint Agocza praediumok területén. – Egy-egy jobbágytelekhez egy mezőre 4 hold, másik mezőre 3 hold szántó tartozik, mindkettőbe egyaránt 3–3 köböl vetés meg bele. – A castellumhoz tartozó malmok: az egyiket a németek nagyobbrészt elpusztították. A másik (szélmalmot) ugyancsak a németek rombolták le. A harmadik malom, a Bodok vizén, 2 köves, sorsa az előbbiekkel azonos. – Allódiális szőlők felsorolása Kövesd, Szerdahely, Nagy-Bari, Ladmócz stb. helységek promontóriumain, hozamukkal együtt. – Halastó, alig használható. – A szőlők tized- és kilencedjövedelme megoszlik a Bocskay és Soós családok között. – A promontorimon szőlővel bíró extraneusok fejenként 1 köböl zabot, 1 tyúkot és 2 kalácsot tartoznak adni. – Braxatorium. – Census: Szt. Mihály napkor fejenként tartoznak fizetni. – Dézsma: a tizedköteles gabonából a földesúrnak kilenceddel tartoznak, a puszta telkek földjei után pedig quintát adnak. Sertéseik után "pázsit tized"-del tartoznak. – Robot: ketten 2–2 ökörrel adnak egy igát, mellyel heti három napot tartoznak utasítás szerint dolgozni. – Dézsmaszedők jövedelem l. Füzér. Aratás és szüret idején mindennapi szolgálattal tartoznak. – Vetés: rozsból ebben az évbe 72 köblöt vetettek el.
Buly:
Taxások. Valamennyien szabad hajdúk, sem censussal, sem robottal nem tartoznak, viszont szükség esetén a földesúrral tartoznak felkelni és saját költségükön táborba szállni. – Rajtuk kívül két örökös jobbágy lakik a faluban, akik robotolni tartoznak. – Puszták, egyéb jobbágytelkek száma. Nemesek. – Allódiális földek nagyság nélkül, melyekhez 100 szekér szénát termő rét tartozik.
Luka:
Puszták száma (név szerint is megjelölve). 1/4 porta. A puszták földjeit a földesúr számára vetik. Egyéb telkek és puszták száma. – Census: Szt. Mihály napkor mindenki fizessen 50 dénárt. – Munera: a három ünnepen fejenként 1–1 tyúkot adjanak. – Dézsma: gabona- és sertéstizeddel tartoznak. Kocsmáltatással is tartoznak. Halastó. A bíró minden pénteken hozzon a földesúrnak csik-halat. – Robot: l. Szerdahely.
Nagykövesd:
1 liber, 1 puszta, egyébként előbbiekkel megegyezik.
Kiskövesd:
1/4 porta, 1 liber, puszták száma (névvel is), egyéb telkek száma. – A két Kövesd puszta telkeihez tartozó szántóföldek egy részét a földesúr (Bocskay István) részére tartoznak bevetni, másik részét a maguk számára, s ez után quintát kell adniuk. – 200 sertés hízlalására elegendő tölgyes erdő. – A két helység promontóriuma után régi szokás szerint kilenceddel egyik részük, másik részük quintával tartozik. Az így összegyűlt bort birtokrészeik arányában a földesurak osztják fel egymás között. – Educillatio: mindegyik földesúrnak saját jogai szerint szabad kocsmáltatása van. – Csekély halászóhely (mert) megoszlik a két helység földesurai és jobbágyai között. A Karna nevű tilalmas halastóban csak a földesúr számára lehet halászni. – Egyébként l. Szerdahely.
Örös:
Allódiális szántó nincs. L. Szerdahely.
Nagy-Rozvágy:
Régi puszta telek (egész), mely Szerdahelyhez tartozik. Ennek szántói: egy mezőre 7 hold, a másik mezőre 10 hold. E földeket a jobbágyok tartoznak maguknak bevetni, s utána quintát adjanak a földesúrnak.
Bodolio:
Puszta telek, melyhez 6 holdnyi szántó tartozik, 5 kassai köbölös vetésre. A jobbágyok vessék be és utána quintát adjanak.
Vécs:
A puszta telkekhez tartozó szántók vetése után a jobbágyok a szokásos quintával tartoznak. – A rétet a földesúr számára kaszálják le. – Egy egész telekhez egy mezőre 4 hold szántó tartozik, melybe 4 kassai köböl vetés megy bele. – Allódiális rét, kb. 20 szekér széna terem rajta; mikor nem esik nyomásba, akkor kaszálják. – Halászóhely a Bodrogon. Egyébként l. Szerdahely.
Felső-Bereczke:
1/2 porta; puszta telek szántói l. Kövesd. – A rétekről kb. 3 szekér szénát tartoznak a földesúr számára lekaszálni. Allódiális rét, melyen, ha nem esik nyomásba, kb. 40 szekér széna terem. – Vendégfogadó. – Szabad halászóhely. – Egyébként l. Szerdahely. – A szerdahelyi castellumhoz tartozó allódiális állatállomány felsorolása: ökör 1, fejőstehén 5, meddőtehén 5, tinó 10, éves borjú 4, ezidei borjú 5, sertés 19, malac 14, tyúk 40, ménesi lovak 22 (equi gregales), öszvér 4. – Ezidei vetés: 72 köböl búza és rozs.
Batskó:
1/2 porta; puszta telkek l. Kis-Kövesd. – Census: fejenként den. 64 Szt. Mihálykor. – Munera: 3 tyúk, 1 kitta kender, 1 köböl komló; a begyűjtésre néhány napot kapnak. – Robot: vetés, aratás és szüret idején mindennapi szolgálattal tartoznak, télen heti 2 napot saját munkáikra fordíthatnak. Egy stukka (stöck-stück) szövéssel is tartoznak. Ültetésre a castellumból tyúktojást adnak nekik (akinek kacsája van, kacsatojást is kapjon). – Tölgyerdő, 600 sertés makkoltatására. – Tized: gabona- és sertéstizedet adnak, saját földeik után pedig kilenceddel, a puszta telkek szántói után quintával tartoznak. – Más földesuraknak 11 sessiója és 2 pusztatelke van a faluban.
Gál-Szécs:
30 pusztatelek, ha szántóit bevetik, utánuk quintával tartoznak. – Census: fejenként fl. 2-t fizessenek Szt. Mihály napkor. – Robot: az oppidumban lakó kézművesek csak mesterségükkel szolgálnak, ezen felül, szokásaiknak megfelelően, árendával is tartoznak. Kocsmáltatáson kívül egyéb szolgáltatási kötelezettségük nincs, kivéve aratási kötelezettségüket.
Kereplye:
Puszták száma l. Kis-Kövesd. – Census: 1 fl. fejenként Szt. M.-kor. – Munera: 3 tyúk, 12 kotló alá való tojást szoktak nekik adni. Egyébként tojást tehetségük szerint adjanak. – Tized: gabona-, pázsit – és bordézsmával tartoznak. – Tölgyerdő kb. 200 sertés makkoltatására, másokkal közösen. – Robot: mindennapi gyalog- és igásrobottal tartoznak. A nekik kiadott mennyiséget megszőni kötelesek. Szilvát szedni is tartoznak. – Educillatio: 1–1 hordó sör árulása fejében 3–3 forintot fizessenek. – Vámjuk Polyánkához tartozik. Egyébként l. előzőek.
Zebegnyő:
Puszták száma l. Kis-Kövesd. – Földesúri rét, kb. 20 szekér szénát termő. Egyébként l. Kereplye.
Téchna:
Úgy szolgálnak, mint a falu többi jobbágyai. – 1 puszta.
Dargó:
Puszták száma. – A szokásos adózáson kívül 1–1 zsákot is tartoznak adni. – Kb. 30 szekér szénát termő földesúri rét. Egyébként l. Kereplye.
Albény:
Puszták száma. – Irtványföldek kb. 40 köböl vetésterülettel, a földesúr számára. Egyébként l. előbbiek.
Kohanócz:
Puszták száma. – Kb. 1 szekér szénát termő földesúri rét. – Census: fejenként fl. 1 den. 24 Szt. Mihály napkor. – Munera: 3 tyúk, 1 meszely olaj (sextarius), 1 zsák, 1 köböl komló. Egyébként l. előzőek.
Tarnóka:
1 puszta. – 1 jobbágy, aki a malomban lakik és ezután censussal és robottal tartozik.
Gerenda:
2 jobbágytelek, árendában. 2 puszta, földjeikre von. l. Kis-Kövesd. – Földesúri rét, 12 szekér szénát termő.
Czabolocz:
Puszták száma, a hozzájuk tartozó bevetett szántóföldek után 1–1 köböl zabbal tartoznak. – Census, robot l. előbbiek. Szövéssel nem tartoznak. – Tölgyerdő. – Malom: kettő, árendájuk malmonként évi 1 fl. és egy nyúl. – A Batskó-i castellumhoz tartozó allódiális állatállomány, gabonaneműek és élelmiszerek felsorolása: ökör 1, tinó, tulok, borjú 29, sertés 62, lúd 6, tyúk 2; búza 45 kassai köböl, árpa 11 kassai köböl, tönköly 30 kassai köböl, hajdina 23 kassai köböl, lencse 21 1/2 kassai köböl, kendermag 1 1/2 kassai köböl; kender-fürt/plica 40 db., szalonna 1/2 db., bor, hordó 7 1/2 db., lőre, hordó 7 db., búza (utóbbi) 2 köböl, rozs 120 kassai köböl, zab 30 kassai köböl, borsó 6 1/2 kassai köböl, káposzta, hordó 10 db., lenmag 1/2 köböl, lenfürt (plica) 32 db., szénaboglya 13 öl, kősó 4 db., korpa 2 köböl.
Enyicke:
Castellum allódiummal, melyhez egy mezőre (nyomásra) egy táblába 200 kassai köböl vetés megy, a másik nyomásra ugyanannyi. A másik allódiumhoz három nyomásra egyenként 150 kassai köböl vetésterület tartozik. – Rétek: 3 rét tartozik Enyiczkéhez, 30 szekér szénás; 2 rét tartozik Csányhoz, 50 szekér szénás; 4 rét tartozik Kis-Idához, 10 szekér szénás; 4 rét tartozik Bocsárdhoz, 30 szekér szénás. – Malom: 3, egyik a Hernád vizén, 3 köves, jövedelme kb. 200 köböl; a második a Hilo vizén, 2 köves, fűrésszel együtt, jövedelme kb. 25 köböl évente; a harmadiknak csekély vize miatt csak kb. 6 köböl a jövedelme évente. – Vendégfogadó kettő, egyik Enyiczkén, a másik Zsébesen. – Halastó összesen 5 tartozik a castellumhoz. Csak némelyikben található hal. – Tölgyerdő és épületfára alkalmas erdő. – Serfőző kettő, egyik Bocsárdon, a másik Csányban.
Csak a szokásos rovatok: Z(s)ebes, Kis Ida, Csány, Bocsárd (Abaúj m.)
Füzér várának tartozékai. (Abaúj, Sáros, Szabolcs, Zemplén m.)
(Abaúj m.): Füzér – Filkóháza – Pálháza – Vill – Vágás – Komlós – Bistye (Semtey Györgyé)
(Zemplén m.): Duplin – Potocska (Potecska)
(Sáros m.): Viszlova – Bodobiloka
Bocskay István jószágai.
(Zemplén m.): Castellum Szerdahely és tart.: Szerdahely – Buly (Szabolcs m.) – Luka portio – Nagykövesd portio – Kiskövesd portio – Örös portio – Nagy-Rozvány portio – Bodolio portio praedium – Vécs portio (Vécse) – Felső Bereczke (Bereczki) – Batskó (Baczko) portio – Gál-Szécs oppidum portio – Kereplye portio – Zebe(g)nyő portio – Téchna portio (Tehna) – Dargó portio – Albény praedium portio – Kohanócz – Tarnóka – Gerenda portio – Czabolocz portio
Enyiczke, castellum (Abaúj m.) – Enyiczke (Abaúj m.) – Zsebes (Abaúj m.) – Kis Ida (Abaúj m.) – Csány (Abaúj m.) – Bocsárd (Abaúj m.)

Search result navigation
Content provider