HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 006. - No. 005.

Date 1685. február 19. Lőcse
Description

7 old. latin, másolat 2 pld.

Text

„Conscriptio” – Összeírás, amely a subditusok számát, szolgáltatásaikat, az allódiális javakat tartalmazza.
Tarca:
Ifj. Dessöffy Ádám birtoka – Tarcán castellum fele, allódiummal. – szántók, rétek, kertek, ólak, magtárak és egyéb tartozékok – jobbágyok – zsellérek – puszták száma – census: közösen fizetik – munera: közösen 30 liba, 120 tyúk, 300 tojás – robot: 365 (könyök) sing hosszú szőttest kötelesek szőni – Az allódiumhoz a naponta szükséges munkákat elvégezni tartoznak.
Pécsujfalu:
Péchy András özvegyének és Sándor fiának birtoka – curia nobilitaris fából, jól berendezve – sörfőző és egyéb gazdasági épületek – szántók, rétek, kertek és egyéb tartozékok – jobbágyok (1/2 telkes) száma – egyikük fl. 24-et fizet, másik kettő az allódiumhoz igával szolgál – zsellérek (12) kezük munkájával szolgálnak – egyikük fl. 11-et ad robot megváltása fejében – munera: évente közösen 30 tyúk – 80 sing szőttest tartoznak szőni – puszták (1/2 telek és 1 zsellér)
Ardónyárs:
Semsey Ferenc birtoka – curia nobilitaris kőből, jól berendezve – kert, rét, szántó, halastó és egyéb tartozékok – egész telkes jobbágyok (8) akik az allódiumhoz tartoznak szolgálni – censusuk: közösen évi fl. H. 16,25 – dézsmával is tartoznak – 1/2 telkes jobbágyok (14) adóik azonosak az egésztelkesekével, censusuk fl. H. 20 – zsellérek (17) kezük munkájával szolgálnak és évente 200 sing szőttest tartoznak szőni – 1 zsellér „pázsitos”
Tarca:
Dessőffy István részbirtoka – castellum fele, tartozékaival, jobbágyok, jövedelmek – Részletezés a kamarához felküldve.
Berzevic és Daróc:
Berzeviczy Zsigmond birtoka – két nemesi curia, az egyik Berzevicen kőből, jól berendezve, a másik Darócon, fából – gazdag kertek, szántók és egyéb tartozékok – egész- és féltelkes jobbágyok száma – zsellérek száma – robot: az allódiumhoz mindennapi munkákat elvégezni tartoznak – munera: közösen adnak 40 tyúkot, 100 tojt, ezen kívül évente 200 sing szőttest szőni tartoznak – dézsma: gabonából és juhból – puszták (3 zsellér-puszta)
Daróc:
Ifj. Berzeviczy János részbirtoka – Kőház, igen jól berendezve. – Jól termő szántók, rétek, kertek, a szükséges gazdasági épületekkel. – egész- és féltekes jobbágyok – zsellérek – puszták száma – többire vonatkozóan lásd Berzevic és Daróc
Semviz:
Szirmay István és testvéreié – újonnan létesített allódium, kert, sörfőző és egyéb gazdasági épületek – 700 köblös, jól termő szántó, rétek és egyéb tartozékok – malom – egész- és féltelkes jobbágyok – zsellérek és puszták száma – robot: naponta az allódiumhoz tartoznak szolgálni – census: közösen évi fl. 31,40 – munera: közösen 40 tyúk, 30 tojás, 20 liba, 130 sing szőttest tartoznak szőni évente
Lipnik:
Szirmay István birtoka – soltészság „ex quinque oeconomis constans” – jobbágyok száma – robottal nem tartoznak – census: közösen fl. H. 265,44 (négyszer évente fizetik) – munera: közösen 72 tyúkot, 40 toját, 20 libát tartoznak adni, – akinek juha van, huszaddal tartozik, és a konyhára évente egy báránnyal – bizonyos mennyiségű szárított halat, 20 kecskét és 20 császármadarat adjanak – a battykó egy nyestbőrt ad
Matiszova:
Szirmay István birtoka – egész telkes jobbágyok (23) – censusuk: közösen évi fl. 235,52 (évente négyszer fizetik) – munera: közösen tyúkos és libát és a konyhára 100 tojást adnak 26 kappant, 25 császármadarat, 2 őzet vagy helyette 2 borjút adjanak – a soltész 1 károlymadarat, a battykó 1 nyestbőrt ad – puszták (2 egész telek)
Legnava:
Szirmay István birtoka – telkek száma (25 negyed-telek) – puszták száma (10 negyed telek) – census: telkenként háromszor évente fizetik 4 quantalis jobbágy számít egy teleknek, amelyre az adót kivetik – dézsma: juhból – munera: telkenként 2 libát, és 2 tyúkot adnak közösen 100 tojást – telkenként 200 sing szőttest tartoznak szőni évente
Tótselmes:
Szirmay István birtoka – nemesi curia fából, jól berendezve, sörfőzővel, s az egyéb szükséges épületekkel – kertek, rétek, szántók – malom, fűrész deszkavágásra – féltelkes jobbágyok (8) – robotjuk: heti 4 nap igásrobot, ezen kívül egyenként 10 sing szőttest kell szőniök – szüretkor szekeret adjanak – zsellérek (9) – robotjuk: naponta kezük munkájával tartoznak szolgálni
Gyurko:
Szirmay István birtoka – soltész, a malom és telke után összesen évi fl. 16-ot ad – féltelkes jobbágyok (5) – censusuk: 1,50 (4× évente) – munera: 2 tyúk, 2 lúd egyenként, 30 tojás, 10 sing szőttes – dézsmával mindenből tartoznak – zsellérek (6), gyalog szolgálnak – 2 tyúkkal, 1 lúddal, 10 tojssal és 5 sing szőttessel tartoznak évente
Zukov:
Szirmay István birtoka – 1 soltész – egész telkes jobbágyok (8) – zsellérek (4) – gazdasági épületek – szántók, rétek és egyéb tartozékok – vízimalom, fűrész – Jövedelem: 24 kassai köböl gabona, 2 hízlalt disznó, 6 kenderszösz évente (canabum stuppa) – robot: igával szolgálnak heti 3 napot – szállításért fl. 6-ot adnak (robotmegváltás?) – munera: telkenként 1 ludat, 2 tyúkot, 10 tojást, közösen egy borjút és egy tehenet adnak – deszkakerítésre 5 tönköt vagy gerendát tartoznak beszállítani – zsellérek heti 3 napot robotolnak kezük munkájával – 1 tyúkot és 5 tojást és hárman közülük 1 ludat tartozik adni – az egész falu bárány gyapjából két paraszt posztót készíteni tartozik (panni rusticani)
Jakabfalva:
Madocsányi Imre részbirtoka – nemesi curia kőből, épületekkel – 1 negyed-telkes jobbágy, hetente háromszor igával szolgál – dézsmával mindenből tartozik – karácsonykor 10 tojást ad – 10 sing szőttest sző – 3 zsellér, kezük munkájával szolgálnak, 5 tojással és 15 sing szőttes szövésével adóznak – Különböző falvakban még 1 zsellér és puszták (1 jobbágytelek és 2 zsellér-puszta)
Jakabfalva:
Eperjesi Rotth János részbirtoka – féltelkes jobbágyok (14) robot: heti 4 napot igával szolgálnak – munera: Húsvétkor 3–3 tojás dézsmával mindenből tartoznak – puszták (6-fél-telek) (1 zsellér-puszta) – Akik kezük munkájával szolgálnak, azok is tartoznak toját adni, szőttessel pedig a szokás szerint.
Jakabfalva:
Saárosy Sebestyén részbirtoka – negyed-telkes jobbágyok (5) robot, adózás l. előzőt
Komarov:
Azelőtt Kazinczy Péter özvegyének és András fiának birtoka – negyed-, harmad-, hatod- és nyolcad-telkekből álló összesen 18 sessio – zsellér 2 – malom, jövedelme 50 kassai köböl gabona 1 quarta köles 25 kender szösz – a fűrész a földesúrnak fenntartva – dézsmát adni tartoznak – census: évenként közösen fl. 70 – victuáliák helyett fl. 10-et adnak – a kocsma számára 6 hordó sört kell főzniük és beszállítaniuk – a borszállításért fl. 6-ot és 6 bártfai köböl zabot tartoznak adni – szüretkor közösen 3 szekeret kell készen tartaniuk
Kapy Gábor részbirtokai:
Malcza:

16 fél-telkes jobbágy – 2 puszta – dézsma: gabona- és bárány – robot: heti 4 nap – munera: egyenként 3 tyúk 1 köböl zab, 50 dénár – szőni szokás szerint tartoznak – szüretkor szekeret adjanak 16 zsellér gyalog robotol földjeik után tizeddel, továbbá 1 tyúkkal tartoznak – 2 soltésztelek utána szolgálattal, ahová küldik, ezen kívül mással nem tartoznak

Lenarto:
9 fél-telkes jobbágy – 5 puszta – 10 zsellér – 1 soltész – többire vonatkozóan lásd Malcza
Gerlacho:
5 fél-telkes jobbágy – 13 negyed-telkes jobbágy – 2 soltész, egyik fl. 25-öt ad évente, másik fl. 16-ot ad évente – 3 zsellér, mint az úrnak tetszik, úgy adóznak – 12 zsellér gyalog szolgálat szokásos mennyiségű szőttessel tartoznak
Venecia:
1 soltész – 10 zsellér, akik a földesúr kívánsága szerint szolgálnak
Ifj. Dessőffy Ádám és Desőffy István, Péchy István özvegye, Sárosy Sebestyén, Semsey István, Berzeviczy Zsigmond Madocsay Imre, Kapy Gábor, Rotth János, Sárosy Sándor és ifj. Berzeviczy János konfiskált javai.
Tarca (ifj. Dessőfy Ádám birtoka) – Pécsujfalu (Péchy András özvegyének és Sándor fiának birtoka) – Adrónyárs (Semsey Ferenc birtoka) – Tarca (portio) (Dessőffy István részbirtoka) – Berzevic és Daróc (Berzeviczy Zsigmond birtoka) – Daróc (ifj. Berzeviczy János részbirtoka) – Semviz (Senviz) (Szirmay István és testvéreié) – Lipnik (Szirmay István birtoka) – Matiszova – Legnava – Tótselmes – Gyurko – Zukov – Jakabfalva (Madocsányi Imréé) – Jakabfalva (portio) (Eperjesi Rotth János részbirtoka) – Jakabfalva (portio) (Saárossy Sebestyén részbirtoka) – Komarov (konfiskált azelőtt Kazinczy Péter özvegyének és András fiának birtoka) – Malcza – Lenarto – Gerlacho – Venecia – Kapy Gábor részbirtokai: Malcza – Lenarto – Gerlacho – Venecia

Content provider